• Meniu
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Atribuirea și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din comuna Cristești 35202030.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Fnanțările nerambursabile acordate din bugetul local al comunei Cristești pentru proiectele, programele și acțiunile culturale care urmează a fi organizate de persoanele juridice fără scop patrimonial din comuna Cristești, participante la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă organizată la nivelul comunei 33202026.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Acordul de cooperare, având ca obiect organizarea și exercitarea în comun a funcției de audit intern, între comunele: Cristești, Sântana de Mureș, Sâncraiu de Mureș, Mădăraș și Șincai în calitate de entități publice partenere și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” în calitate de structură asociativă organizatoare 34202025.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
”Normele pentru avizarea, autorizarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stadală” de pe teritoriul comunei Cristești 32202025.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea solicitării prelungirii valabilității scrisorii de garanţie emise de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA IFNacordată pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul ”MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CRISTEȘTI, LOCALITĂȚILE CRISTEȘTI ȘI VĂLURENI” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 31202025.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la comuna Cristești, județul Mureș 30202025.06.2020
Descarca
...X
Modificărea și completareai Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș aprobat prin HCL nr. 13/2016 29202025.06.2020
Descarca
...X
Alegerea domnului Madarasz Jeno Szabolcs preşedinte de şedinţă pentru perioada iunie-august 2020 28202028.05.2020
Descarca
...X
Însușirea propunerii de concesionare a imobilelor din domeniul privat al comunei Cristești, având nr. top PS 445 și PS 457, în suprafață de 100.130 m2 27202028.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Completarea datelor referitoare la poziția nr.147 din Anexa la HCL nr. 14/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cristești, atestat prin HG nr.964/200226202028.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Contul anual de xecuție a bugetului local pe 2019 25202028.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă, constând în alimente de strictă necesitate şi produse de igienă personală, familiilor defavorizate, pe perioada declarării stării de urgenţă în contextul pandemiei de coronavirus24202030.04.2020
Descarca
11 descărcări
...X
Rectificarea bugetului local al comunei Cristești pe anul 202023202030.04.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul I al anului 2020 22202030.04.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobarea Planului de acțiune privind beneficiile de asistență socială și serviciile sociale acordate la nivelul comunei Cristești pentru perioada 2020-202121202030.04.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Revocarea ”Taxei pentru oficierea căsătoriei în zilele de sâmbătă și duminică” aprobată de Consiliul Local al comunei Cristești prin Hotărârea nr. 55/31.10.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a zonelor în cadrul comunei Cristești pe anul 2020 20202030.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea aderării comunei Tăureni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 19202030.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al comunei Cristești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate 18202031.03.2020
Descarca
9 descărcări
...X
Modificarea și completarea Anexei nr. 2 –Caiet de sarcini al serviciului de salubrizare al comunei Cristești și Anexei nr.3- Contract model de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Cristești la HCL nr.53/2017 17202031.03.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea încheierii acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş în vederea implemetării programului “POLIŢIE-AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT” 16202031.03.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Anexelor nr. 1 și nr.2 la HCL Cristești nr. 60/31.10.2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii la comuna Cristești 15202031.03.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /acordurilor –cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru anul școlar 2020-202114202031.03.2020
Descarca
14 descărcări
...X
Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii13202031.03.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Mandatul acordat reprezentantului comunei Cristești de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A 12202031.03.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Alegerea_presedinteleui_de_sedinta11202020.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Bugetul comunei Cristesti 202010202020.02.2020
Descarca
9 descărcări
...X
Regulamentul_de_acordare_a_finantarilor_nerambursabile_din_bugetul_comunei_Cristești9202020.02.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Actualizarea_componentei_echipei_mobile_de_interventie_de_urgenta8202020.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Planul de analiza si acoperire a riscurilor7202020.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Scaderea_din_evidentele_contabile_a_unei_obilgatii_fiscale_prescrise6202020.02.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Pag. 1 din 8 (230 elem.)Prec12345678Următoarea