• Meniu
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
HOTARARE privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Negrilesti pe anul 20206202018.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂREA privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a reprezentantului Consiliul local Negrilesti sa voteze si sa semneze in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor / strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentru includerea Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr.3/17.09.2008.5202029.01.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Negrilesti şi instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 plus Anexa4202029.01.2020
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E privind aprobarea retelei scolare pentru anul şcolar 2020 - 20213202029.01.2020
Descarca
...X
H O TĂ R Â R E privind aprobarea planului de lucrări de interes local, în vederea aplicării art. 6 din Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare2202029.01.2020
Descarca
...X
H O TĂ R Â R E privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 20191202007.01.2020
Descarca
...X
H O T ĂR Â R E privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului55201930.12.2019
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E privind aprobarea pretului de referinta a masei lemnoase care se va valorifica în anul 2020 din fondul forestier proprietatea publică a UAT Negrilesti si valorificarea prin vanzare directa a lemnului de lucru fasonat54201930.12.2019
Descarca
...X
HO T Ă R Â R E privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Negrilesti pe anul 201952201916.12.2019
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E privind aprobarea în anul 2019 a unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Negrilesti pentru unităţile de cult51201916.12.2019
Descarca
...X
HO T Ă R Â R E privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Negrilesti pe anul 201946201931.10.2019
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Comunei Negrilesti pe trimestrul III al anului 201945201931.10.2019
Descarca
...X
HOTĂRÂRE Privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.201844201917.10.2019
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate, conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/201843201917.10.2019
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Nasaud, actualizat în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/201942201917.10.2019
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud41201917.10.2019
Descarca
...X
H O TĂ R Â R E Privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Negrilești pentru anul 201938201930.09.2019
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E Privind modul de valorificare si stabilirea pretului pentru 492 mc masa lemnoasa din fondul forestier proprietatea publica a comunei Negrilesti37201929.08.2019
Descarca
...X
HO T Ă R Â R E privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Negrilesti pe anul 201935201929.08.2019
Descarca
...X
HOTARARE Privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie ,, Proiectare si executare teren sport 756 mp in localitatea Breaza, jud Bistrita-Nasaud”29201927.06.2019
Descarca
...X
HOTĂRÂRE Privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al fondului forestier întocmit de Ocolul Silvic Beclean27201927.06.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Negrilesti pe o perioada de trei luni25201931.05.2019
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Comunei Negrilesti pe trimestrul II al anului 201934201922.04.2019
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli la finele anului 201819201922.04.2019
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Comunei Negrilesti pe trimestrul I al anului 201918201922.04.2019
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020 pe raza comunei Negrilesti 17201922.04.2019
Descarca
...X
HOTĂRARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Negrilesti pe anul 201916201922.04.2019
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică14201928.03.2019
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E Privind modul de valorificare si stabilirea prețului pentru 1057 mc masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea publică a comunei Negrilești12201928.03.2019
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind adoptarea Statutului comunei Negrilești11201928.03.2019
Descarca
...X
Pag. 1 din 2 (37 elem.)Prec12Următoarea