• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Negrilesti pe anul 2020
29202024.09.2020   
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Refacere infrastructură rutiera in urma inundatiilor in comuna Negrilesti,jud Bistrita-Năsăud’’
28202028.08.2020   
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărîre privind alegerea preşedintelui de şedintă al Consiliului local al comunei Negrilesti
27202028.08.2020   
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Negrilesti pe anul 2020
26202028.08.2020   
Descarca
...X
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce sedinta extraordinara din data de 28.08.2020
25202028.08.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Negrilesti pe anul 2020
24202004.08.2020   
Descarca
...X
Hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgenţă
23202004.08.2020   
Descarca
...X
Hotarare privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizarenr. 1277 din 06.12.2018 transmise de S.C.Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 -29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 3 laContractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizarenr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
22202022.07.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind modul de valorificare si stabilirea pretului pentru 1515 mc masa lemnoasa din fondul forestier proprietatea publica a comunei Negrilesti
21202022.07.2020   
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Comunei Negrilesti pe trimestrul II al anului 2020
20202022.07.2020   
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind validarea Dispozitiei nr 94/30.06.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 ca urmare a Deciziei Sefului administratiei finațelor publice Bistrița-Năsăud nr. 8/2020 privind redistribuirea între UAT-uri a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate destinate drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.
19202022.07.2020   
Descarca
...X
HOTARARE privind modificarea HCL nr 26/2019 prin care s-a aprobat” Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii:”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA NEGRILESTI, JUDETUL BISTRITA- NASAUD’’
18202023.06.2020   
Descarca
...X
HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedintă al Consiliului local al comunei Negrilesti
17202029.05.2020   
Descarca
...X
HO T Ă R Â R E privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Negrilesti pe anul 2020
16202029.05.2020   
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021 pe raza comunei Negrilesti
15202030.04.2020   
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂRE Privind actualizarea programului anuale de achiziţii publice a comunei Negrilești pentru anul 2020
14202030.04.2020   
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Comunei Negrilesti pe trimestrul I al anului 2020
13202030.04.2020   
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli la finele anului 2019
12202030.04.2020   
Descarca
...X
H O TĂ R Â R E privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului local al comunei Negrilesti în situaţii excepţionale ,constatate de autorităţile abilitate
11202016.04.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedintă al Consiliului local al comunei Negrilesti
10202018.02.2020   
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Negrilesti a achizitionării serviciilor juridice de consultantă,de asistenta si de/sau reprezentare in litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Negrilesti in anul 2020
9202018.02.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
H O T Ă R Â R E Privind modul de valorificare si stabilirea pretului pentru 2288 mc masa lemnoasa din fondul forestier proprietatea publica a comunei Negrilesti
8202018.02.2020   
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Negrilestipe anul 2020
7202018.02.2020   
Descarca
...X
HOTARARE privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Negrilesti pe anul 2020
6202018.02.2020   
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂREA privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a reprezentantului Consiliul local Negrilesti sa voteze si sa semneze in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor / strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentru includerea Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr.3/17.09.2008.
5202029.01.2020   
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Negrilesti şi instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 plus Anexa
4202029.01.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
H O T Ă R Â R E privind aprobarea retelei scolare pentru anul şcolar 2020 - 2021
3202029.01.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
H O TĂ R Â R E privind aprobarea planului de lucrări de interes local, în vederea aplicării art. 6 din Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
2202029.01.2020   
Descarca
...X
H O TĂ R Â R E privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019
1202007.01.2020   
Descarca
...X
H O T ĂR Â R E privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului
55201930.12.2019   
Descarca
...X
Pag. 1 din 2 (60 elem.)Prec12Următoarea