• Alege
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea încheierii unui ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ – PDL între Comuna Sadu și Asociația Comunelor din România, Asociația Intelsoft și Comuna Ciugud, jud. Alba27202124.03.2021
Descarca
9 descărcări
...X
privind aprobarea prețului de vânzare pentru lemn de foc fasonat către populație din Depozitul Masa 26202124.03.2021
Descarca
13 descărcări
...X
privind aprobarea acoperirii golurilor temporare de casă în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al comunei Sadu, pentru anul 2021, din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare 25202124.03.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire grădiniță cu program prelungit, sat Sadu, Comuna Sadu, judetul Sibiu” 24202115.03.2021
Descarca
6 descărcări
...X
privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2020 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale„Administrație”, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sadu, precum și a cuantumului indemnizației consilierilor locali din Consiliul Local al comunei Sadu23202125.02.2021
Descarca
57 descărcări
...X
privind stabilirea preturilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Sadu22202125.02.2021
Descarca
12 descărcări
...X
privind însușirea Raportului pentru informarea și consultarea populației asupra elaborării P.U.Z. „CONSTRUIRE CARTIER TINERET CU DOTĂRI DE EDUCAȚIE, CULTURĂ, SPORT, AGREMENT, SERVICII Șl COMERT 21202125.02.2021
Descarca
13 descărcări
...X
privind darea în administrare a imobilului situat în Comuna Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 3, județ Sibiu, proprietatea comunei Sadu - domeniul public, înscris în CF nr. 100364 Sadu , nr. top 528 reprezentând teren curți construcții, către Școala Gimnazială „Samuil Micu” din Sadu20202125.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind acordul pentru transferul concesiunii terenului identificat prin CF 106214 Sadu, nr. topografic 2100/2/1/6 având suprafața de 388 mp, în vederea înstrăinării construcției19202125.02.2021
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat cu Asociația „Uniunea Chinologică Royal” în vederea organizării unui eveniment chinologic în aer liber la cabana Ocolului Silvic din Sadu18202125.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a Comunei Sadu, a Consiliului Local al comunei Sadu, a Primarului comunei Sadu și a aparatului de specialitate al acestuia17202125.02.2021
Descarca
8 descărcări
...X
privind aprobarea Regulamentului de acordare a lemnului de foc către populație la nivelul comunei Sadu16202125.02.2021
Descarca
12 descărcări
...X
privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Sadu pentru anul școlar 2021-202215202125.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, al comunei Sadu, la 31 decembrie 202014202125.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind numirea administratorului provizoriu la SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ LOCALA SADU SRL 13202112.02.2021
Descarca
13 descărcări
...X
privind încetarea mandatului domnului Ivan Dorin-Nicolae, administratorul SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ LOCALA SADU SRL12202112.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se va executa cu beneficiarii Legii 416/2001 în anul 202111202104.02.2021
Descarca
15 descărcări
...X
pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sadu nr. 73/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 202110202104.02.2021
Descarca
34 descărcări
...X
privind însusirea documentatiei topo-cadastrale de diminuare a unui imobil extravilan, situat administrativ în Comuna Sadu9202104.02.2021
Descarca
6 descărcări
...X
privind declararea de utilitate publică de interes local a terenului în suprafață de 78.630 mp situat în extravilanul comunei Sadu și aprobarea scoaterii din circuitul agricol a suprafeței de teren în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal 8202104.02.2021
Descarca
10 descărcări
...X
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 3651/9 din 01.07.2015 încheiat între Comuna Sadu și Asociația Crescătorilor de Bovine și Ovine "Valea Sadului-Sibiu" 7202104.02.2021
Descarca
8 descărcări
...X
privind aprobarea metodologiei folosite pentru calculul de referință al masei lemnoase pe picior provenită din fondul forestier al comunei Sadu6202104.02.2021
Descarca
8 descărcări
...X
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Sadu și a prețurilor de vânzare a acesteia5202104.02.2021
Descarca
6 descărcări
...X
privind preluarea bunurilor de retur predate către SC GOSPODĂRIRE COMUNALA LOCALĂ SADU SRL, ca urmare a încetării de drept a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a comunei Sadu, județul Sibiu, încheiat în conformitate cu prevederile HCL Sadu nr. 57/20104202104.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă3202104.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire grădiniță cu program prelungit, sat Sadu, Comuna Sadu, judetul Sibiu” 2202102.02.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului cât și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire grădiniță cu program prelungit, sat Sadu, Comuna Sadu, judetul Sibiu”1202102.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea acoperirii golurilor temporare de casă în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al comunei Sadu, pentru anul 2021, din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare 75202016.12.2020
Descarca
8 descărcări
...X
privind declararea de utilitate publică de interes local a terenului în suprafață de 78.630 mp situat în extravilanul comunei Sadu și aprobarea scoaterii din circuitul agricol a suprafeței de teren în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal necesar realizării obiectivului de investiții „Construire Cartier Tineret cu dotări de educație, cultură, sport, agrement, servicii și comerț”74202016.12.2020
Descarca
16 descărcări
...X
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021 la nivelul comunei Sadu73202016.12.2020
Descarca
70 descărcări
...X
Pag. 1 din 27 (786 elem.)Prec1234567252627Următoarea