• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
Hotărâre privind aprobarea executării obiectivului ”Reabilitare stradală în suprafață de 300 mp în satul Movile, comuna Iacobeni, județul Sibiu.
42202231.05.202231.05.2022PRIMAR, Maca Ioan  ...X
Hotărâre privind aprobarea Carnetului de Mobilizare al Primăriei comunei Iacobeni, județul Sibiu pentru perioada 2021 – 2024.
41202231.05.202231.05.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Hotărâre privind Privind mandatarea primarului Comunei Iacobeni ca reprezentant al comunei Iacobeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze “pentru/împotriva” aprobării modificării tarifelor activității de sortare/compostare solicitat de S.C. SOMA S.R.L. . precum și pentru/împotriva aprobării Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activități de operare a Statiei de sortare și a Stației de compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie, nr. 2037/29.12.2020.
40202231.05.202231.05.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
39202231.05.202231.05.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Pentru aprobarea proiectului”Modernizarea transportului public de călători prin achiziția de mijloace de transport nepoluante-autobuze electrice” în vederea finanțării în cadrul PNRR/2022/C10-Fondul local Axa I.1-Mobilitate urbană durabilă, Operațiunea I.1.1-Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Orașul Agnita și Comuna Bârghiș, județul Sibiu
38202217.05.202217.05.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
37202217.05.202217.05.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Hotărâre pentru aprobarea radierii dreptului de administrare a Consiliului Popular Iacobeni a unui imobil proprietatea Statului Român.
36202221.04.202221.04.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea participării Comunei Iacobeni, în calitate de solicitant, pentru finanțarea obiectivului de investitii „Renovarea energetică a Căminului Cultural Noiștat, comuna Iacobeni, județul Sibiu”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1
35202221.04.202221.04.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Hotărâre privind punerea la dispoziție, în vederea organizării de șantier a unei suprafețe de teren din domeniul public al comunei Iacobeni, sat Netuș, firmei STRABAG SRL câștigătoare a licitației pentru proiectul ”Reabilitare rețea stradală în localitățile Iacobeni, Stejărișu, Netuș, Noiștat și Movile din comuna Iacobeni, județul Sibiu, rest de executat”.
34202221.04.202221.04.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari în vederea exercitării votului.
33202221.04.202221.04.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Hotărâre privind mandatarea primarului comunei Iacobeni ca reprezentant al comunei Iacobeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea ajustării tarifului de depozitare solicitat de S.C. TRACON S.R.L..
32202221.04.202221.04.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 cu rata inflației de 5,1% precum și completarea H.C.L. nr.25/15.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.
31202221.04.202221.04.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.
30202221.04.202221.04.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
29202221.04.202221.04.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Hotărâre pentru aprobarea Raportului primarului comunei Iacobeni privind starea economică, socială și de mediu a comunei Iacobeni, pe anul 2021.
28202230.03.202230.03.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Hotărâre privind însușirea punct 2.3 a contractelor nr.1790/13.06.2019 privind prestări servicii de dirigenție de șantier pentru lucrarea”Rețea de alimentare cu apă în satele Noiștat și Movile, din comuna Iacobeni, județul Sibiu” și 1791 /13.06.2019 privind prestări servicii de dirigenție de șantier pentru lucrarea ”Sistem de canalizare menajeră în localitățile Iacobeni, Stejărișu și Netuș, din comuna Iacobeni, județul Sibiu.
27202230.03.202230.03.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Iacobeni, Județul Sibiu pentru anul 2022.
26202230.03.202230.03.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Iacobeni, județul Sibiu, pentru perioada 2021 – 2025.
25202230.03.202230.03.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Hotărâre privind reactualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Iacobeni, județul Sibiu.
24202230.03.202230.03.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Privind alegerea președintelui de ședință
23202230.03.202230.03.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățămînt preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022 – 2023.
22202228.02.202228.02.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
2 descărcări
...X
Privind desemnarea reprezentanțiilor Consiliului Local Iacobeni, în calitate de membru și membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a funcției de director și director adjunct pentru unitatea de învățământ din localitatea Iacobeni.
21202228.02.202228.02.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Privind aprobarea întreținerii iluminatului stradal rutier, pietonal, architectural, ornamental și ornamental festiv cu firme autorizate prestatoare de servicii, cu licență A.N.R.S.C.
20202228.02.202228.02.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli pentru consumul mediu lunar de carburanți pentru autorurismele, autovehiculele și motoutilajele din dotarea Primăriei comunei Iacobeni și cheltuieli de protocol pentru anul 2022.
19202228.02.202228.02.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
1 descărcări
...X
Privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri în cadrul comisiei de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Iacobeni
18202228.02.202228.02.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Privind închirierea prin licitație publică deschisă sau atribuire directă a suprafeței de 71,91 ha pășune comunală, împărțită în trei parcele, care aparține domeniului privat al comunei Iacobeni, situată pe raza U.A.T. Brădeni, Sat Retiș, județul Sibiu.
17202228.02.202228.02.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.
16202228.02.202228.02.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Privind alegerea președintelui de ședință
15202228.02.202228.02.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general al obiectivului de investitii ” Reabilitare străzi în satele din comuna Iacobeni, județul Sibiu”, caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții in vederea finantarii acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.
14202203.02.202203.02.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Privind alegerea președintelui de ședință
13202203.02.202203.02.2022PRIMAR, Maca Ioan 
Descarca
...X
Pag. 1 din 4 (108 elem.)Prec1234Următoarea