• Alege
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
HOTĂRÂREA NR. 51 privind modificarea și completarea Hotărârii Consili-ului Local Șelimbăr nr. 32/26.03.2021 privind înființarea instituției publice de in-teres local Club Sportiv Comunal “1599“ Șelimbăr 51202129.04.2021
Descarca
7 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 50 privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local în vederea acordării unor premii familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, în anul 2021 şi au domiciliul stabil în comuna Şelimbăr, judeţul Sibiu 50202122.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 49 privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis, reprezentând scutirea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local al Comunei Șelimbăr pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în cadrul SC Parcul Industrial Sibiu S.A., situate pe teritoriul administrativ al Comunei Șelimbăr pentru anii fiscali 2021, 2022, 2023 49202122.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 48 privind aprobarea preluării de la S.C. APĂ CANAL SIBIU S.A. a imobilelor-terenuri aflate în proprietatea privată a Comunei Șelimbăr, care au facut obiectul H.C.L. Șelimbăr nr. 30/21.03.2014 48202122.04.2021
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 47 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Club Sportiv Viitorul Șelimbăr pentru luna Ianuarie 202147202122.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 46 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Club Sportiv Viitorul Șelimbăr pentru luna Februarie 202146202122.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 45 privind aprobarea alipirii imobilelor inscrise in CF 100732 Selimbar, CF 110699 Selimbar si CF 110700 Selimbar, domeniul public al comunei Selimbar 45202122.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 44 privind aprobarea prețului de pornire la licitație/negociere pentru operatorii economici/grupurile de operatori economici privind masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT Șelimbăr 44202122.04.2021
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea execuţiei a bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru trimestrul I 2021 43202122.04.2021
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 42 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. – Districtul IV Șelimbăr, pentru anul 2021 42202122.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 41 privind aprobarea bugetului local al Comunei Şelimbăr pe anul 2021 41202122.04.2021
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Studiu de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI” comuna Șelimbăr40202122.04.2021
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 38 privind realizarea Parteneriatului pentru dezvoltare locală (PDL) între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Zona Metropolitana Sibiu” și UAT Comuna Șelimbăr 38202126.03.2021
Descarca
70 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 37 privind însușirea documentației de primă înregistrare și înscrierea în evidențele de Carte Funciară a imobilului-teren în suprafață măsurată și din acte de 15.605 mp, situat în intravilanul comunei Șelimbăr, sat Veștem, identificat cu nr. cad. 11315537202126.03.2021
Descarca
9 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 36 privind convocarea adunării foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, pentru alegerea reprezentantului în Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor Șelimbăr 36202126.03.2021
Descarca
9 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 35 privind inventarierea în domeniul public al comunei Șelimbăr a unor mijloace fixe și actualizarea Anexei nr. 3 – Lista bunurilor din domeniul public și privat al comunei Șelimbăr, concesionate prin Contractul nr.9/15.05.2009 de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apa Canal SA Sibiu35202126.03.2021
Descarca
10 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 34 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Studiu de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “TEREN MULTIFUNCTIONAL IN SATUL BUNGARD” comuna Șelimbăr34202126.03.2021
Descarca
6 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea documentației din octombrie 2018 PUZ+RLU Parcelare teren, construire locuințe individuale, branșamente utilități, reparat infrastructură drum de exploatare în Județul Sibiu, Comuna Şelimbăr, Sat Mohu, nr. FN, teren identificat prin CF Șelimbăr 101299, investitor Răhăian Dumitru, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr 33202126.03.2021
Descarca
9 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 32 privind înființarea instituției publice de interes local Club Sportiv Comunal “1599” Șelimbăr 32202126.03.2021
Descarca
15 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 31 privind aprobarea documentației nr. 27/2019 PUZ+RLU Construire imobil locuințe colective P+2E, împrejmuire și branșamente utilități, în Județul Sibiu, Comuna Şelimbăr, Sat Șelimbăr, Aleea Petru Rareș nr. FN, pe teren identificat prin CF Șelimbăr 100036, investitor SC Catalunya Construct 2015 SRL, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr 31202126.03.2021
Descarca
7 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Studiu de Fezabilitate (SF) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICĂ CARTIER TINERETULUI, COMUNA ȘELIMBĂR 30202126.03.2021
Descarca
19 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “MODERNIZARE STRADA CIMITIRULUI”, COMUNA ȘELIMBĂR29202126.03.2021
Descarca
10 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 28 privind incetarea contractului de concesiune nr. 1345 din 22.04.2002 încheiat intre Comuna Șelimbăr și SC MOBILKRAUS S.R.L. 28202126.03.2021
Descarca
3 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 26 privind stabilirea salariului pentru funcția publică de execuție de Polițist Local/Referent clasa III grad profesional principal 26202126.02.2021
Descarca
54 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea statului de funcții, a statului de personal a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Șelimbăr și a serviciilor publice de interes local 25202126.02.2021
Descarca
53 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 24 privind stabilirea păşunilor disponibile aparţinând domeniului privat al Comunei Șelimbăr şi aprobarea condiţiilor de închiriere pentru anul 202124202126.02.2021
Descarca
25 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 23 cu privire la înregistrarea Primăriei Șelimbăr în Sistemul national electronic de plată online a taxelor și impozitelor - SNEP 23202126.02.2021
Descarca
12 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 22 privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului Local Șelimbăr nr. 80 din 28.06.2019 privind aprobarea documentației nr.87/2017 PUZ+RLU- “Urbanizare zonă predominant rezidențială-Construire locuințe cu dotări aferente” în Jud. Sibiu, Comuna Șelimbăr, Sat Șelimbăr, str. Mihai Viteazu nr. 290, teren identificat prin CF 106960 Șelimbăr, nr. cad. 5108, nr. top 288/6, investitori Vecerzan Tiberiu și soția Vecerzan Veronica-Liliana, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr 22202126.02.2021
Descarca
41 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 21 privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Selimbar care vor face parte din comisia de evaluare a performatelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Selimbar pe anul 2020 21202126.02.2021
Descarca
9 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 20 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din raza de competență a comunei Șelimbăr, pentru anul școlar 2021-2022 20202126.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Pag. 1 din 23 (666 elem.)Prec1234567212223Următoarea