• Alege
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotărârea nr.32 privind modificarea valorii aferente cheltuielilor cu dirigenţia de şantier aferente obiectivului "Modernizare Străzi în comuna Şibot şi satele componente , judeţul Alba"32202126.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărârea nr.31 privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetaţie forestieră proprietatea comunei Şibot31202126.04.2021
Descarca
5 descărcări
...X
Hotărârea nr.30 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şibot la data de 31.12.202130202126.04.2021
Descarca
...X
Hotărârea nr.29 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şibot la data de 31.03.202129202126.04.2021
Descarca
...X
Hotărârea nr.28 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 202228202126.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărârea nr.27 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şibot pentru anul 2021, a programului anual de investiţii pentru anul 2021, aprobarea programului anual de achiziţii publice pentru anul 2021 şi aprobarea excedentului bugetar existent la data de 31.12.202027202126.04.2021
Descarca
...X
Hotărârea nr.26 privind aprobarea documentaţiei de atribuire directă privind închirierea pajiştilor comunale proprietate publică a comunei Şibot, judeţul Alba26202126.04.2021
Descarca
...X
Hotărârea nr.25 privind aprobarea modificării organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Şibot, judeţul Alba, pentru anul 202125202130.03.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărârea nr.24 privind cuprinderea în bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Şibot pentru anul 2021 în vederea implementării proiectului "Dotarea compartimentului de gospodărire comunală prin achiziţia de utilaje şi echipamente, a sumei de 92.000 euro din care 89.000 euro cheltuieli eligibile şi 3.000 euro cheltuieli neeligibile24202130.03.2021
Descarca
...X
Hotărârea nr.23 privind modificarea HCL nr.3/18.01.202123202130.03.2021
Descarca
...X
Hotărârea nr.22 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale ale secretarului general al comunei Şibot, pentru activitatea desfăşurată în anul 202022202130.03.2021
Descarca
...X
Hotărârea nr.21/ privind alegerea unui preşedinte de şedinţă, pentru a conduce lucrările şedinţelor Consiliului Local Şibot pentru şedinţă pe o perioadă de trei luni21202130.03.2021
Descarca
...X
Hotărârea nr.20 privind implementarea proiectului "Dotarea compartimentului de gospodărire comunală prin achiziţia de utilaje şi echipamente20202122.03.2021
Descarca
...X
Hotărârea nr.19 privind asigurarea sumelor necesare acoperirii cheltuielilor neeligibile şi cuprinderea în bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Şibot pentru anul 2021 la cap.700206 art.710101 în vederea achiziţiei unor servicii de dirigenţie de şantier prin proiectul "Modernizarea Sistemului de Iluminat Stradal în comuna Şibot" 19202122.03.2021
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR.18 PRIVIND ÎNSUȘIREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICĂ TOPOGRAFICĂ, A PLANULUI DE SITUAȚIE PRELUAREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI ȘIBOT A IMOBILELOR PĂȘUNI COMUNALE ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ ACESTORA18202125.02.2021
Descarca
8 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR.17 PRIVIND ÎNSUȘIREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE PARCELARE, A PLANULUI DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF 1940 - BĂCĂINȚI CU NR, TOP 447, AVÂND PROPRIETAR STATUL ROMÂN ÎN COTĂ DE 1/1 PĂRȚI, PRELUAREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ȘIBOT A IMOBILELOR CU NR. TOP NOU 447/1, NR. TOP NOU 447/2 ȘI NR.TOP NOU 447/3 ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A IMOBILULUI, IMOBILELOR CU NR. TOP NOU 447/1, NR. TOP 447/2, NR. TOP NOU 447/3 17202125.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR.16 PRIVIND AVIZUL CONSILIULUI LOCAL ȘIBOT ÎN VEDEREA EMITERII CERTIFICATULUI DE URBANISM ȘI AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE A SOCIETĂȚII SC TONAR MINERALE SRL PENTRU EXPLOATARE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN TERASĂ CU READUCEREA TERENULUI LA STAREA INIȚIALĂ, TEREN ÎNSCRIS ÎN CF NR.74465 ȘIBOT SITUAT ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂȚII BĂCĂINȚI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23043 MP16202125.02.2021
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR.15 PRIVIND ASIGURAREA SUMELOR NECESARE ACOPERIRII CHELTUIELILOR NEELIGIBILE ȘI CUPRINDEREA ÎN BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI ȘIBOT PENTRU ANUL 2021 ÎN VEDEREA AVIZĂRII AUTORIZĂRII ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR RĂMASE DE EXECUTAT PRIN PROIECTUL ”ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE ÎN COMUNA ȘIBOT PRIN REABILITAREA ȘCOLII GIMNAZIALE ȘIBOT.”15202125.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR.14 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII FACTORILOR DE MEDIU ÎN COMUNĂ PENTRU ANUL 202114202125.02.2021
Descarca
5 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR.13 PRIVIND APROBAREA INIȚIERII PROCEDURII DE ACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI ȘIBOT ȘI AL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT 13202125.02.2021
Descarca
18 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR.12 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ȘIBOT CU MIJLOCUL FIX ”ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂȚII BĂCĂINȚI COMUNA ȘIBOT, JUDEȚUL ALBA” EXECUTATE DE CĂTRE OPERATORUL SC APA C.T.T.A. SA12202125.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE C1920072X202320103745/21.12.2018 ÎNCHEIAT ÎNTRE AFIR ȘI COMUNA ȘIBOT PENTRU PROIECTUL ”MODERNIZARE SEDIUL NOU PRIMĂRIA ȘIBOT”11202103.02.2021
Descarca
5 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ASIGURĂRII SUMELOR NECESARE ACOPERIRII CHELTUIELILOR ȘI CUPRINDEREA ÎN BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI ȘIBOT PE PERIOADA DE REALIZAREA DOCUMENTAȚIEI ”PUG” UAT -COMUNA ȘIBOT10202118.01.2021
Descarca
5 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA MEMORIULUI TEHNIC A TERENULUI INTRAVILAN ÎNSCRIS ÎN CF. 26 ȘIBOT9202118.01.2021
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNARE REPREZENTANT LEGAL AL UATC-ȘIBOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIILOR SALUBRIS ALBA PENTRU PERIOADA ACTUALULUI MANDAT8202118.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DATELE DE DESFĂȘURARE ALE TÂRGURILOR DE ANIMALE ȘI MĂRFURI ÎN LOCALITATEA ȘIBOT7202118.01.2021
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI CARE VOR FI REALIZATE DE PERSOANELE CU VENIT MINIM GARANTAT (VMG)ȘI DE PERSOANELE OBLIGATE SĂ EFECTUEZE MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII ÎN ANUL 2021 6202118.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII VALORII CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU COLECTAREA, TRANSPORTUL DEȘEURILOR MENAJERE DE PE RAZA COMUNEI ȘIBOT 5202118.01.2021
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ȘIBOT, JUDEȚUL ALBA, PENTRU ANUL 20214202118.01.2021
Descarca
41 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL COMUNEI ȘIBOT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022 3202118.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 2 (53 elem.)Prec12Următoarea