Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului(persoane fizice)

Completati formularul de mai jos si incarcati fisierele cerute.

Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului (persoane fizice)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, solicit prin prezenta cerere afisarea ofertei de vanzare anexata, in termenul prevazut de Legea nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare.
Am cunostinta despre existenta urmatorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preemptiune asupra ofertei mele de vanzare:
4. Statul roman, prin Agentia Domeniilor Statului.
Declar ca:
Am cunostinta si am respectat prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare, cu privire la instrainarea terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.
*
Sunt de acord ca datele din cererea pentru afisarea ofertei de vanzare, din oferta de vanzare si din documentele anexate sa fie introduse in bazele de date care se organizeaza in temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete.
*
*
NOTE: – Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. – Campurile notate cu (**) se completeaza cu numarul din registrul comertului sau cu numarul din Registrul asociatiilor si fundatiilor. – (1) Se completeaza de catre: asociat, administrator, imputernicit, intreprinzator titular al intreprinderii individuale/reprezentant al intreprinderii familiale/membru al intreprinderii familiale etc. – (2) Se completeaza cu denumirea formei de organizare, conform reglementarilor legale: societate comerciala (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativa de credit/societate cooperativa/cooperativa agricola/grup european de interes economic/societate europeana/societate cooperativa europeana sucursala/persoana fizica autorizata/intreprindere familiala/intreprindere individuala etc. ____________ 1 - copie legalizata a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare–primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); – o copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor; – procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si copie a BI/CI al/a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate, dupa caz; – hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, din care sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului; – extras de carte funciara de informare insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului, in sistem de coordonate Stereografic 1970, daca este cazul; – alte documente doveditoare, dupa caz.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre unitatea noastra potrivit Regulamentului nr. 679 / 2016 al UE, privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, în scopul îndeplinirii unei obligatii legale. Datele pot fi dezvaluite unor terti în baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita dreptul de acces la date, rectificare, stergere, restrictionarea si/sau opozitia prelucrarii, în conditiile RGDP nr. 679 / 2016, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, depusa la sediul unitatii noastre. Aveti dreptul de a depune o plângere în fata unei autoritati de supraveghere si dreptul de a introduce o cale de atac în justitie.