Cerere portabilitate
22.05.2020
Descarca
(3 desc.)
Drepturile persoanelor vizate
14.05.2020

Drepturile persoanelor vizate

 

 

Persoana vizată este persoana fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt colectate, stocate și prelucrate.

 

Drepturile persoanei vizate sunt prevăzute la Capitolul III din Regulamentul (UE) 679/2016:

 

1. dreptul la informare (art. 13 și art. 14);

2. dreptul de acces (art. 15);

3. dreptul la rectificare (art. 16);

4. dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17);

5. dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18);

6. dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);

7. dreptul la opoziție (art. 21);

8. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22);

9. dreptul de a fi informată cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal (art. 34);

10. dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77);

11. dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere sau a unui operator ori a unei persoane împuternicite de operator (art. 78 și art. 79).

 

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art. 15 – 22, persoana vizată adresează operatorului o cerere.

Operatorul va furniza informațiile privind acțiunile întreprinse în urma cererii persoanei vizate fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor.

Operatorul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informează persoana vizată, fără întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Informaţiile furnizate în temeiul articolelor 13 şi 14 şi orice comunicare şi orice măsuri luate în temeiul articolelor 15-22 şi 34 din Regulament sunt oferite gratuit, cu excepția cazului când cererile persoanei vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv.

Operatorul furnizează persoanei vizate orice informaţii şi orice comunicări referitoare la prelucrare, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu, în special pentru orice informaţii adresate în mod specific unui copil. Informaţiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informaţiile pot fi furnizate verbal, cu condiţia ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informaţiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Cerere acces la date
14.05.2020
Descarca
(3 desc.)
Cerere stergete date
14.05.2020
Descarca
Cerere rectificare
14.05.2020
Descarca
Cerere restrictionare
14.05.2020
Descarca