Acte necesare pentru eliberarea certificatelor si extraselor multilingve
27.10.2022

ACTE NECESRAE PENTRU ELIBERAEA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE

(în locul celui furat, distrus sau pierdut)

 • Actul de identitate, în original și copie xerox;
 • Vechiul certificat de naștere, în original (în caz de deteriorare);
 • Chitanță amendă stare civilă în valoare de 100 lei ) în cazul certificatelor pierdute sau deteriorate);
 • Procură specială, în original (în cazul solicitării certificatelor prin împuternicit).

PRECIZĂRI:

- Cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de naștere sau la primăria de domiciliu a petiționarului, personal sau prin împuternicit cu procură specială;

- Procura dată la notar în străinîtate trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz, iar traducerea acesteia să fie autentificată de un notar din România;

- Pentru modelul de procură, adresați-vă compartimentului de stare civilă la compartimentul de stare civilă.

 

ACTE NECESRAE PENTRU ELIBERAEA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE

(în locul celui furat, distrus sau pierdut)

 • Actul de identitate, în original și copie xerox;
 • Vechiul certificat de căsătorie, în original (în caz de deteriorare);
 • Chitanță amendă stare civilă în valoare de 100 lei ) în cazul certificatelor pierdute sau deteriorate);
 • Procură specială, în original (în cazul solicitării certificatelor prin împuternicit)

PRECIZĂRI:

- Cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau la primăria de domiciliu a petiționarului, personal sau prin împuternicit cu procură specială;

- Procura dată la notar în străinîtate trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz, iar traducerea acesteia să fie autentificată de un notar din România;

- Pentru modelul de procură, adresați-vă compartimentului de stare civilă la compartimentul de stare civilă.

 

ACTE NECESRAE PENTRU ELIBERAEA CERTIFICATULUI DE DECES

(în locul celui furat, distrus sau pierdut)

 • Actul de identitate, în original și copie xerox;
 • Vechiul Certificat de deces, în original (în caz de deteriorare);
 • Chitanță amendă stare civilă în valoare de 100 lei ) în cazul certificatelor pierdute sau deteriorate);
 • Procură specială, în original (în cazul solicitării certificatelor prin împuternicit)

PRECIZĂRI:

- Cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de deces sau la primăria de domiciliu a petiționarului, personal sau prin împuternicit cu procură specială;

- Procura dată la notar în străinătate trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz, iar traducerea acesteia să fie autentificată de un notar din România;

- Pentru modelul de procură, adresați-vă compartimentului de stare civilă , compartimentul de stare civilă.

ELIBERAREA EXTRASELOR MULTILINGVE DE PE ACTELE DE STARE CIVILĂ (naștere, căsătorie, deces)

Cererea pentru eliberarea extraselor de naștere multilingve, se depune la primăria care are în păstrare actul de naștere al solicitantului sau la primăria de domiciliu a acestuia.

Cererea se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială autentificată de un notar public din România sau din străinătate.


Actele Necesare:

1. Extras de NAȘTERE multilingv:
- actul de identit
ate al solicitantului, în original și copie;
- procura specială, în original și traducere legalizată(după caz).

2. Extras de CĂSĂTORIE multilingv:
- actul de identitate al solicitantului, în original și copie;
- procura specială, în original și traducere legalizată(după caz).


3. Extras de DECES multilingv:
- actul de identitate al solicitantului, în original și copie;
- dovada gradului de rudenie(copie certificat de naștere și căsătorie solicitant)
- procura specială, în original și traducere legalizată(după caz).

Descarca
(1 desc.)
Acte necesare pentru înregistrarea nașterii
27.10.2022

ACTELE NECESARE PENTRU INREGISTRARE NOU NĂSCUT

1. Certificatul medical constatator al naşterii;
2. Certificatele de naştere ale părinţilor în original şi copie xerox;
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă sunt căsătoriţi), în original şi copie xerox;
4. Actele de identitate ale părinţilor, respectiv ale declarantului naşterii, în original şi copie xerox;
5. Livretul de familie pentru a se înregistra nou născutul;

 

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

- 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
- 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.

PRECIZĂRI:

- După împlinirea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea Primarului Comunei Sadu, precum și cu avizul comform al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu.

 

ACTELE NECESARE PENTRU RECUNOAŞTEREA PATERNITĂŢII

Recunoaşterea fãcutã la înregistrarea naşterii sau ulterior de tatăl copilului născut în afara căsătoriei se face dupã cum urmează:

a)
prin declaraţia scrisă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 41, dată în faţa ofiţerului de stare civilă;
b)
prin înscris autentic, în faţa notarului public sau a instanţei judecătoreşti;
c) prin testament.

Declaraţia de recunoaştere a unui copil din afara că
sătoriei autentificată se poate depune, după înregistrarea naşterii, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu, care o va trimite la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere al celui recunoscut, pentru a se face menţiunea de recunoaştere pe marginea actului respectiv.

Declaraţia de recunoaştere fă
cută de un cetăţean străin se depune, personal sau prin împuternicit cu procură specială, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unitãţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere al celui recunoscut.

În cazul recunoaşterii prin testament, persoana interesatã depune la S.P.C.L.E.P. sau, după
caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu o copie legalizată, în extras, a testamentului, cuprinzând textul prin care se face recunoaşterea.

Menţiunea de recunoaştere poate fi înscrisă şi din oficiu, în baza comunicării biroului notarial care a efectuat autentificarea declaraţiei sau a testamentului.

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNCUVIINŢARE PURTARE NUME

Copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită.

În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, copilul, prin acordul părinţilor, poate lua numele de familie al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia ulterior sau numele reunite ale acestora.


Noul nume de familie al copilului se declară de către părinţi, împreună, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care a fost înregistrată naşterea.

Actele necesare:

- Actele de identitate ale ambilor părinţi, în original şi copie xerox;

 

ACTELE NECESARE PENTRU STABILIRE FILIAŢIE

 1. Sentinţa civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă ;
  2. Certificatul de naştere al copilului în original şi copie xerox;
  3. Certificate de naştere ale părinţilor , în original şi copie xerox;
  4. B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/ Paşaport străin ale părinţilor.

 

ACTELE NECESARE PENTRU TĂGADA PATERNITĂŢII

1. Sentinţa civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă;
2. B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/ Paşaport străin al tatălui , în original şi copie xerox;
3. Certificatul de naştere al copilului în original şi copie xerox.

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA ADOPŢIEI (care se depun la primăria locului de domiciliu al adoptatului sau a instituţiei de ocrotire în îngrijirea careia se află acesta)

- Sentinţa civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă care trebuie să conțină toate datele necesare întocmirii actului de naștere;
- Certificatul de naştere al adoptatului în original;
- Certificate de naştere şi căsătorie ale adoptatorilor, în original şi copie xerox;
- Actele de identitate ale părinților, în original şi copie xerox;

- Certificatul de naştere al minorului, în original şi copie xerox;

Descarca
(1 desc.)
Acte necesare pentru înregistrarea căsătorie
27.10.2022

ACTELE NECESARE LA ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI (pentru cetăţenii români cu domiciliul în România)

1. Actele de identitate, în original şi copie xerox;
2. Certificatele de naştere, în original şi copie xerox;
3.
Certificatele medicale privind starea sănătăţii (prenupţiale), în original - valabile 14 zile;
4. Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul). Aceste acte pot fi :
a) certificatul de deces al fostului soţ, în original şi copie xerox;
b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox;
c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.

Precizări:

- Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei, cu 11 zile calendaristice, înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).


 

ACTELE NECESARE LA ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI (când unul dintre viitorii soţi este cetăţean străin)

Actele necesare pentru cetăţeanul străin :

1. Paşaport în original şi în copie xerox;
2. Certificat de naştere în original, în copie xerox legalizată şi traducere în limba română, legalizată;
3. Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare (dacă este cazul), Aceste acte pot fi :
- certificatul de deces al fostului soţ în original;
- sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă în original;
- certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei în original.

4. Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere legalizată în limba română;
5. Dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România cu excepţia cetăţenilor statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, se pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective;
6. Declaraţia dată pe proprie răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, în cazul în care dovada prevăzută la aliniatul precedent nu poate fi obţinută întrucât statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România.
7. Certificatul medical privind starea sănătăţii (prenupţial) - valabil 14 zile;

PRECIZĂRI :

- Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat membru al Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;

- Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat care nu este membru al Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să fie supralegalizate;

- Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acestea sunt scutite de apostilare sau supralegalizare;

- Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.

- Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei, cu 1
1 zile calendaristice, înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).

 

ACTELE NECESARE LA ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI (când unul dintre soţi este cetăţean român cu domiciliul în străinătate)

Actele necesare pentru cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate

1. Paşaport românesc pe care să fie trecută menţiunea că are domiciliul în străinătate, în original şi în copie xerox;
2. Certificatul de naştere, în original şi în copie xerox;
3. Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere legalizată în limba română;
4. Acte în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul. Aceste acte pot fi :
- certificatul de deces al fostului soţ în original şi în copie xerox;
-
sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox;
5. Certificatul medical privind starea sănătăţii (prenupţial) - valabil 14 zile;

Precizări:
Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi , în scris la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă a cetăţeanului român, cu 11 zile calendaristice, înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei)

 

Descarca
(1 desc.)
Acte necesare pentru înregistrarea decesului
27.10.2022

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

1. Certificat medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul;
2. Actul de indentitate al persoanei decedate;
3.
Livretul militar sau adeverinţa de recrutare (ptr. persoane până la vîrsta de 60 ani);
4.
Certificatul de naştere al persoanei decedate, în original şi copie xerox;
5. Certificatul de căsătorie al persoanei decedate, în original şi copie xerox;
6. Actul de indentitate al persoanei care declară decesul, în original şi copie xerox.

Precizări: Declaraţia se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei.

 

ACTELE NECESARE ÎNREGISTRĂRII DECESULUI CÂND ACESTA SE DATOREAZĂ UNEI SINUCIDERI,UNUI ACCIDENT SAU ALTOR CAUZE VIOLENTE, PRECUM ŞI ÎN CAZUL GĂSIRII UNUI CADAVRU

1. Certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul;
2. Dovadă eliberată de Poliţie sau Parchet din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces precum şi aprobarea înregistrării decesului peste termenul legal;
3. Proces verbal întocmit de medic în cazul cadavrului neindentificat;
4. Actul de indentitate al persoanei decedate;
5. Livretul militar sau adeverin
ţa de recrutare (ptr. persoane până la vîrsta de 60 ani);
6. Certificatul de naştere al persoanei decedate, în original şi copie xerox;
7. Certificatul de căsătorie al persoanei decedate, în original şi copie xerox;
8. Actul de indentitate al persoanei care declară decesul, în original şi copie xerox.

Precizări: Declaraţia se face în termen de 48 ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.

 

ACTE NECESARE ÎN CAZUL ÎNCETĂRII DIN VIAŢA A UNUI CETĂŢEAN STRĂIN

1. Certificat medical constatator al decesului , întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul;
2. Paşaportul / carnetul de indentitate / legitimaţie provizorie a persoanei decedate;
3. B.I./C.I./ paşaport românesc (CRDS)/ paşaport străin a persoanei care declară decesul;

 

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ADEVERINTEI DE INHUMARE (deces produs în străinătate)

I. Decesul a fost înregistrat la autorităţile locale din străinătate sau la ambasada /oficiul consular de carieră al României şi a fost eliberat certificatul de deces :

a) Decesul a fost înregistrat la autorităţile locale din străinătate:

Certificatul de deces in original eliberat de autoritatile locale din străinătate;
Traducere în limba română legalizată la notar în România a certificatului de deces străin;
Actul de identitate al declarantului., în original şi copie xerox.

b) Decesul a fost înregistrat la ambasada /oficiul consular de carieră al României:


Certificatul de deces in original eliberat de ambasada /oficiul consular de carieră al României;
Actul de identitate al declarantului, în original şi copie xerox.

II. Nu a fost eliberat certificatul de deces sau decesul nu a fost inregistrat in strainatate:

Adeverinta eliberata de Parchet prin care se aprobă înhumarea sau incinerarea;
Actul de identitate al declarantului, în original şi copie xerox.

Descarca
Acte necesare pentru înregistrarea transcrierii
27.10.2022

TRANSCRIEREA (ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE) - NAŞTERE

NAŞTERE

Certificatul de naştere emis de autorităţile străine, în original;
Copie xerox a certificatul de naştere străin;
Traducerea În limba română legalizată a certificatului de naştere străin;
Copii xerox certificate de naştere părinţi;
Copii xerox acte de identitate părinţi;
Copie xerox certificat de căsătorie părinţi (dacă este cazul);
Copie xerox act identitate pers. împuternicită (dacă este cazul);

PRECIZĂRI:

- Dacă certificatul de naştere este emis de un stat membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;

- Dacă certificatul de naştere este emis de un stat care nu este membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să fie supralegalizată;

- Dacă certificatul de naştere este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică aceasta este scutită de apostilare sau supralegalizare;

Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.

- Extrasul de naștere multilingv - FORMULARUL A, nu se spralegalizează și nu se traduce.

- Cererea de transcriere se depune la primăria de domiciliu a părintelui care solicită transcrierea, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

 

TRANSCRIEREA (INREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE) - CĂSĂTORIE

CĂSĂTORIE

Certificatul de căsătorie emis de autorităţile străine, în original;
Copie xerox a certificatul de căsătorie străin;
Traducerea În limba română legalizată a certificatului de căsătorie străin;
Copii xerox certificate de naştere soţi;
Copii xerox acte de identitate soţi;
Copie xerox act identitate pers. împuternicită (dacă este cazul);
Declaraţile soţilor, autentice, cu privire la numele de familie pe care îl poartă în timpul căsătoriei, dacă în certificatul de căsătorie străin nu se menţionează acest lucru;
Declaraţile soţilor, autentice, din care să rezulte, care este legea aplicabilă regimului matrimonial, așa cum aceasta a fost stabilită în raport cu autoritățile locale competente la încheierea căsătoriei.

PRECIZĂRI:

- Dacă certificatul de căsătorie este emis de un stat membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;

- Dacă certificatul de căsătorie este emis de un stat care nu este membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să fie supralegalizată;

- Dacă certificatul de căsătorie este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică aceasta este scutită de apo
stilare sau supralegalizare.

Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.

- Extrasul de căsătorie multilingv-FORMULARUL B, nu se spralegalizează și nu se traduce.

- Cererea de transcriere se depune la primăria de domiciliu a soţului care solicită transcrierea, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

 

TRANSCRIEREA (ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE) - DECES

DECES

Certificatul de deces emis de autorităţile străine, în original;
Traducerea în limba română legalizată a certificatului de deces străin;
Copii xerox act de identitate al persoanei decedate;
Copii xerox certificat de naştere al persoanei decedate;
Copie xerox certificat de căsătorie al persoanei decedate (dacă este cazul);
Copie xerox act identitate pers. împuternicită (dacă este cazul);

PRECIZĂRI:

- Dacă certificatul de deces este emis de un stat membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;

- Dacă certificatul de deces este emis de un stat care nu este membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să fie supralegalizată;

- Dacă certificatul de deces este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică aceasta este scutită de apostilare sau supralegalizare.

Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.


- Extrasul de deces multilingv - FORMULARUL C, nu se spralegalizează și nu se traduce.

- Cererea de transcriere se depune la primăria de domiciliu a persoanei care solicită transcrierea sau la primăria ultimului domiciliu a persoanei decedate, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

Descarca
Acte necesare pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soților
27.10.2022

ACTELE NECESARE PENTRU DESFACEREA CÃSÃTORIEI PRIN ACORDUL SOŢILOR

Ofiţerul de stare civilã constatã desfacerea cãsãtoriei, prin divorţ pe cale administrativã, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi.

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semneazã
personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza cãreia se aflã ultima locuinţă comună a soţilor.

ACTELE NECESARE:

-
Actele de identitate, în original şi copie xerox;
- Certificatele de naştere, în original şi copie xerox;
- Certificatul de căsătorie, în original şi copie xerox;
-
Declaraţie datã în faţa ofiţerului de stare civilã, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate;
- Livret de familie, în original;

Taxa privind desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor este de 500 lei.

Descarca