Rezultat concurs personal contractual
23.12.2020

PRIMĂRIA VALEA VIILOR

JUDEȚUL SIBIU

 

Rezultatul

concursului de ocuparea postului de asistent social – infirmier din cadrul UAT VALEA VIILOR pe perioadă nedeterminată

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Medie punctaj proba scrisă

Medie punctaj proba interviu

Media punctaj proba

practica

Punctaj final

Rezultat

concurs

1.

Bălășoiu Victoria Monica

99

99,33

 

 

100

99,44

ADMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de concurs:

 

Calitatea

Numele și prenumele membrului Comisiei

Semnătura

Președinte:

FILIP IOAN

 

Membru 1

AVRAM MARIA

 

Membru 2:

VIŞA MIRELA VIORICA

 

Secretar:

GHIORCOȘ PANA ADRIANA

 

 

Notă:

 • Contestatiile se fac în termen de 24 de ore de la data afișării, la sediul Primăriei Comunei Valea Viilor , la Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Se afișează azi 23.12.2020, orele 14
Rezultat concurs
02.12.2020

Primaria comunei Valea Viilor

Comisia de concurs

 

 

Centralizator nominal al rezultatelor

concursului organizat în data de 02.12.2020 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad –debutant din cadrul Primăriei Comunei Valea Viilor

 

 

 

 

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

publică

de execuţie

Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

 

1.

Băcilă Grațiana Sorina

Consilier clasa I grad profesional debutant

55

88,33

143,33

ADMIS

2.

Ilieș Ștefan Valentin

Consilier clasa I grad profesional debutant

50

78,33

128,33

RESPINS

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 02.12.2020 ora 15,00

 

Comisia de concurs

 

Semnătura

Presedinte Vişa Mirela Viorica

 

Membri Avram Maria

 

Lăpădat Lucia

 

Secretar comisie : Ghiorcoș Pana Adriana

 

 

Anunt concurs
30.11.2020

ANUNŢ

Comuna Valea Viilor, cu sediul în localitatea Valea Viilor str. Principală, nr.342, judeţul Sibiu organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt :

- studii : medii – liceale cu diplomă de bac - vechime : nu este cazul

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisă în data de 23.12.2020 ora 10,00,

- Proba practica în data de 23.12.2020 ora 11,00

- Proba interviu în data de 23.12.2016 ora 12,00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Valea Viilor persoană de contact: Vişa Mirela Viorica telefon: 0269 515109, 0269 515400

 

Primar ,

Pinte Ilie Avram

 

 

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs
23.11.2020

Primaria VALEA VIILOR

Comisia de Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de către Primăria VALEA VIILOR pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional debutant

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nrcrt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Instituţia sau autoritatea publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

Drăgoiu Alina

consilier clasa I grad profesional debutant

Primaria Comunei Valea Viilor

Respins-

condiții specifice de studii

2.

Băcilă Grațiana Sorina

consilier clasa I grad profesional debutant

Primaria Comunei Valea Viilor

Admis

3.

Urs Alexandru Marius

consilier clasa I grad profesional debutant

Primaria Comunei Valea Viilor

Admis

4.

Ilieș Ștefan Valentim

consilier clasa I grad profesional debutant

Primaria Comunei Valea Viilor

Admis

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 02.12.2020, ora 10,00 la sediul Primăriei Valea Viilor .
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
 • Afişat astăzi, 23.11.2020, ora 10,00 la sediul Primăriei Valea Viilor .

Secretar comisie

Anunt concurs
02.11.2020

A N U N Ţ

 

 1. Primăria Comunei Valea Viilor organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului ADMINISTRATIE PUBLICA - REGISTRU AGRICOL.

 

Condiţiile generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţii specifice:


Probele stabilite pentru concurs :

 • Proba scrisă se desfăşoară în data de 02.12.2020 ora 10:00;
 • Interviul se desfăşoară în data de 03.12.2020, ora 10:00.

 

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Valea Viilor, str. Principală nr.342, judet Sibiu

 

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de către secretariatul comisiei de concurs, la sediul instituţiei, Primaria Valea Viilor nr. 342 , până în data de 18.11.2020 .

Acestea vor conţine în mod obligatoriu, documentele prevăzute în art.49 din H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. Formularul de înscriere tip , anexa nr. 3 la H.G.nr. 611/2008,
 2. CV, modelul comun european;
 3. Copia actului de identitate
 4. Copiile diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări
 5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă
 6. Cazierul judiciar
 7. Copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 8. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

 

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs

 

Bibilografie :

- Constituţia României, republicată
- Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
-
Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, actualizată cu modificările si completările ulterioare;

– Ordinul ANCPI nr. 448/2017 - aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale;

– Ordinul 700/2014 al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară cu modificarile și completările ulterioare;

– Legea nr. 183/2006, privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică;

- Hotărârea nr. 777 din 31 octombrie 2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale;

- O.G, nr. 28/2008 privind Registrul agricol;

- Ordinul nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024, publicat în M.O. nr.307/13.04.2020;

- O.G. Nr.27/2002 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

- Legea nr., 7/1996 din 13 martie 1996 *** Republicata, Legea cadastrului și a publicitătii imobiliare;

- O.U.G.nr, 34/2013 din 23 aorilie 2013 privind organizarea, administiarea și exploatarea pajigtilor permanente și pentru modificarea și completarea Leqii fondului funciar nr. 18/1991;

- H.G. nr. 890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea in posesie a proprietarilor;

 

ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI :

 

1. înregistrează în registrele agricole datele de stare civilă ale cetățenilor din comună și străinași;

2. înregistrează în registrele agricole bunurile mobile și imobile, animalele, păsările, familiile de albine și alte bunuri deținute de persoane fizice și juridice;

3. urmărește și operează mișcarea acestora pe tot parcursul anului;

4. verifică, prin sondaj, din proprie inițiativă, sau ori de cate ori se impune, în gospodăriile populației și la persoane juridice exactitatea datelor declarate și înscrise în registrele agricole ;

5. eliberează adeverințe și certificate de rol pentru înscrisurile din registrele agricole la solicitarea personală a celor în cauză;

6. face parte din Comisia Locală de Fond Funciar și pune la dispoziția acesteia documentele și datele solicitate;

7. întocmește și transmite situațiile și rapoartele statistice solicitate la nivelul Primăriei Valea Viilor sau de Consiliul Județean, Direcția Agricolă, APIA, etc. ;

8. realizează și ține la zi baza de date a localității Valea Viilor, fiind în măsură să furnizeze date din toate domeniile ori de câte ori i se solicită;

9. colaborează cu secretarul UAT și cu alți funcționari pentru întocmirea unor materiale sau situații solicitate de alte organe sau de conducerea Primăriei Valea Viilor;

10. colaborează cu inspectorul de specialitate din cadrul Centrului Agricol Sibiu pentru realizarea unei înregistrări cât mai exacte în registrele Agricole;

11. eliberează documentele de adeverire a proprietății animalelor în vederea vânzării acestora;

12. eliberează atestate de producător agricol și carnete de comercializare;

13. asigură logistica și evidența proprietarilor de teren arabil, beneficiarilor ajutoarelor bănești atribuite de stat împreună cu reprezentanții D.G.A.A.;

14. participă ca delegat din partea Primăriei la constatări și evaluări de pagube în agricultură;

15. întocmește adeverinţele privind înscrierile din Registrul Agricol , ține evidenta acestora și le îndosariază în ordinea eliberării;

16. participă la sedintele comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar, analizează documentele de punere în posesie și actele care însoţesc documentaţia întocmită conform prevederilor legale;

17. -înregistrează contractele de arendare încheiate între arendatori şi arendaşi pentru terenurile agricole aflate pe raza comunei Valea Viilor;

18. -asigură verificarea dosarelor depuse în vederea reconstituirii şi constituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor;

19-asigură efectuarea verificărilor pe teren a amplasamentelor solicitate şi punerea în posesie a celor îndreptăţiţi;

20. -întocmeşte procesele verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite;

21. -întocmeşte adrese, comunicări, corespondenţe legate de aplicarea legii fondului funciar, clarificarea problemelor legate de modul de aplicare al legii (de vechile amplasamente, de vecinătăţi, de limitele de hotar între parcelele atribuite);

22.-asigură îndosarierea cererilor primite spre soluţionare, arhivarea dosarelor şi formarea bazei de date a compartimentului (Legea 18/1991, Legea nr.1/2000, Legea nr. 247/2005);

23.-colaborează cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu specialişti de la Direcţia Agricola Sibiu, şi cu alte instituţii, pentru rezolvarea problemelor de fond funciar şi de agricultură;

24.-efectuează activitate de relaţii cu publicul, consiliere pe probleme de fond funciar şi de agricultură;

25.-asigură evidenţa titlurilor de proprietate eliberate în baza Legii nr. 18/1991, republicată, a Legii nr.1/2000 şi a Legii nr.247/2005;

26. -asigură convocarea Comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar ;

27.-transmite propunerile Comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar, în vederea validării sau invalidării acestora de către Comisia judeţeană Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

28. -întocmeşte rapoarte statistice periodice;

29.-efectuează lucrările de pregătire şi organizare a recensământului general agricol;

30.-întocmeşte dările de seamă şi situaţiile statistice centralizatoare specifice activităţii compartimentului;