Anunt de participare
28.04.2022
Descarca
Lista cu documentele de interes public
10.01.2020

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de Consiliul Local al Comunei Livezile şi de Primăria comunei Livezile,

care constituie informaţii de interes public

 

 1. Hotărârile cu caracter normativ adoptate de Consiliului Local al comunei Livezile

 2. Statutul unității administrativ-teritoriale

 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Livezile

 4. Componenta nominală a Consiliului local al comunei Livezile, inclusiv apartenenţa politică, comisiile de specialitate

 5. Procesele-verbale şi minutele şedinţelor consiliului local

 6. Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali

 7. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Livezile

 8. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile

 9. Raportul Primarului comunei Livezile privind starea economică, socială şi de mediu a comunei

 10.  Informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, informări privind stadiul investiţiilor proprii

 11.  Contul de execuţie bugetară

 12.  Documente referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor şi rezultatele acestora

 13.  Documentele referitoare la propunerile cetatenilor

 14.  Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu

 15.  Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare eliberate

 16.  Lista investiţiilor proprii

 17.  Inventarul bunurilor aflate în domeniul public și privat al comunei

 18.  Informații despre programele cu finanțare externă

 19.  Lista de achiziţii publice, dosarul achizitiilor publice, inclusiv contractele de achizitii de bunuri, servicii, lucrări.

 20.  Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetățeni, informații care privesc aplicarea Codului Fiscal.

 21.  Situația statistică privind activitatea de stare civilă: numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor și alte asemenea.

 22.  Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunității, prezența lunară la muncă a beneficiarilor ajutorului social

 23.  Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

 24.  Oferte de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul comunei, a căror publicitate este prevăzută de Legea nr. 17/2014

 25.  Informaţii privind constituirea şi reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar şi privind retrocedarea imobilelor

 26.  Lista atestatelor de producător eliberate

 27.  Declaraţii de avere/interese ale consilierilor locali şi funcţionarilor publici

 28.  Raport anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind informațile de interes public

 29.  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională

 30.  Acorduri şi protocoale de colaborare şi asociere ale comunei cu autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi străinătate și cu agenți economici

 31.  Studii de mediu

 32.  Calendarul pieţelor şi târgurilor

 33.  Subvenţii nerambursabile acordate de unitatea administrativ teritorială, asociaţiilor, fundaţiilor, organizaţiilor neguvernamentale şi unităţilor de cult

 

Descarca
(8 desc.)