Formular pentru solicitare in baza Legii 5442001
10.01.2020

CERERE-TIP

- model -

 

    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice 

    ..........................................................

    Sediul/Adresa ..........................................

    Data ........................

 

 

Stimate domnule/Stimată doamnă .....................................,

 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizat :

- în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional) ..................

- pe format de hârtie, la adresa …………………………………………………….

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

                                                   ........................

                                                  (semnătura petentului)

 

 

 

    Numele şi prenumele petentului 

     .................................................

    Adresa .......................................

    Profesia (opţional) .................

    Telefon (opţional) ..................

    Fax (opţional) ......................

 

Descarca