Anunt Licitatie inchiriere spatiu
17.08.2023
 
Descarca
Anunt Licitatie inchiriere spatii
27.04.2023

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:

Comuna Rușii Munți, str. Principală nr.120, localitatea Rușii Munți, județul Mureș, persoana de contact: Ciacău Liviu,  telefon 0265/55.40.88, fax 0265/55.40.04, e-mail: rusiimunti@cjmures.ro.

 

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

2(două) spații care aparțin domeniului privat al comunei Rusii Munți situate în incinta clădirii dispensarului medical din localitatea Rușii Munți, nr.73, comuna Rușii Munți, județul Mureș respectiv: Spațiu cu destinație cabinet medical individual (medicina de familie) în suprafață de 66,32 mp și  Spațiu cu destinație cabinet stomatologic în suprafață de 36,32 mp, conform caietului de sarcini, HCL Comuna Rușii Munți 23/27.03.2023 și în temeiul O.U.G nr.57/03.07.2019

 

3. Informații privind documentația de atribuire: infomațiile se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul Comunei Rușii Munți str. Principală, nr.120, judeţul Mureş, contra cost

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Financiar Contabil, Impozite și Taxe, Achiziții Publice,  din cadrul Comunei Rușii Munți, str. Principală nr.120, județul Mureș.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Contravaloarea documentației de licitație cu anexele acesteia este de 200 lei pentru un exemplar și se va achita la caseria Comunei Rușii Munți str. Principală nr.120, județul Mureș.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.05.2023, ora 10:00

4. Informaţii privind ofertele: Conform caietului de sarcini

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23.05.2023, ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: La sediul Comunei Rușii Munți, str. Principală, nr.120, judeţul Mureş- Registratură

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  Oferta se va depune într-un 1 (unu) exemplar original.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 23.05.2023, ora 11.00, la sediul Comunei Rușii Munți, str. Principală, nr.120, judeţul Mureş.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Mures cu sediul în Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.250-254, judeţul Mureş, cod poştal 540471, tel. 0265/260323, fax 0265/267856, email: tribunalul.mures@just.ro.

 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:27.04.2023

Descarca
(2 desc.)
Anunt inchiriere teren extravilan
12.11.2021
 
Descarca
(2 desc.)