Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe anul 2019 si al programul de investitii
18.04.2019

PROIECT

HOTARAREA NR.__

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pentru anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

 

            Consiliul local al orasului Agnita, intrunit in sedinta ordinara la data de 22.04.2019,

            Analizand proiectul bugetului local al orasului Agnita pe anul 2019 initiat de primarul orasului Agnita,

            Avand in vedere raportul Serviciului de venituri si cheltuieli nr. 4275//18.04.2019, cu anexele 1-3 aferente, precum si avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Agnita,

In conformitate cu prevederile art. 36, alin (4), lit.“a”  din legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 19 pct. 1, art. 42, alin.(1), art. 44, alin.(1) si art. 45, alin (1) din Legea 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In temeiul art. 45, alin.(2), litera “a” si art. 115, alin. (1), lit.“b” din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

            Art. 1.  Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022, astfel :

 

Indicator

An 2018

- mii lei -

Estimari

an 2020

- mii lei -

Estimari

an 2021

- mii lei -

Estimari

an 2022

- mii lei -

 • Venituri totale, din care

15.562,60

17.084,50

18.111,50

19.122,30

   -Venituri sectiunea de functionare

13.723,05

14.690,50

15.378,50

16.108,30

   -Venituri sectiunea de dezvoltare

1.839,55

2.394,00

2.732,00

3.014,00

 • Cheltuieli totale, din care:

20.179,70

17.084,50

18.111,50

19.122,30

   -Cheltuieli sectiunea de functionare

13.723,05

14.690,50

15.378,50

16.108,30

   -Cheltuieli sectiunea de dezvoltare

6.456,65

2.394,00

2.732,00

3.014,00

                       

            Art. 2.  Primarul orasului Agnita, prin compartimentele de specialitate va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

            Adoptata azi 22.04.2019 in Agnita

            Initiator – Primarul orasului Agnita                                                                 

VIZEAZA SECRETAR

                                                                                                   Jr. Vasiloglu Maria

 

 

Dif. 1ex. Prefectura, 1ex. Dosar, 1 ex. Serv. Venituri-cheltuieli, 1 ex. AJFP Sibiu, 1 ex. Trezorerie Agnita

 

 

                                                                                                                                                                     ANEXA NR.1 la HCL nr._________/2019

 

 

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

ale orasului Agnita pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022 pe capitole si articole bugetare

 

                                                                                                                                                          -mii lei-

Nr.crt.

DENUMIRE INDICATORI

COD

INDICATOR

PROPU NERI    2019

E S T I M A R I

 

2020

2021

2022

1.Impozit pe venit                                           

0302

10

11

11

12

-Imp.venit din transfer proprietati imobiliare                                                 

030218

10

11

11

12

2.Cote si sume defalcate din imp.pe venit    

0402

4.524,60

5.340

5.818

6.324

-   Cote defalcate din impozitul pe venit         

040201

3.684,00

2.803

3.090

3.396

-   Cote def.din imp.pe venit pentru echilib.   

040204

-

2.537

2.728

2.928

-   Sume repartizate din Fondul la dispozitia   

    Consiliului Judetean     

040205

840,60

 

-

-

-

3.Impozite si taxe pe proprietate                  

0702

2.067

2.016

2.115

2.222

-   Imp.cladiri persoane fizice                         

07020101

570

581

610

641

-   Imp.cladiri pers.juridice                             

07020102

618

638

670

704

-   Imp.teren persoane fizice                           

07020201

330

240

252

265

-   Impozit teren persane juridice                    

07020202

96

86

90

94

-   Impozit teren extravilan                             

07020203

383

400

419

440

-   Taxe judiciare de timbru

070203

70

71

74

78

4.Sume defalcate din TVA                                                 

1102

2.664

5.478

5.715

5.889

-    Sume defalcate din TVA pentru descentr.      

110202

744

1.713

1.734

1.737

-   Sume def. Din TVA pentru echilibrare      

110206

1.920

3.747

3981

4.152

5.Taxe pentru servicii specifice                      

15.02

0,50

0,21

0,22

0,23

- Impozit pe spectacole                                    

150201

0,50

0,21

0,22

0,23

6.Taxe ptr.utilizare bunuri sau activitati      

16.02

536

538

564

594

-  Impozit mijloace de transport pers. fizice 

16020201

330

330

346

364

-   Imp.mijloace de transp.pers.juridice         

16020202

136

138

145

153

-   Taxe si tarife ptr.eliberare autorizatii         

160203

70

70

73

77

-   Alte taxe ptr.utiliz.bunuri                          

160250

-

-

-

-

7.Venituri din proprietate                            

3002

880

885

929

975

-   Venituri din concesiuni si inchirieri          

300205

825

827

868

911

-   Alte venituri din proprietate                      

300250

55

58

61

64

8.Venituri din prestari serv.si alte active.   

3302

897

833

876

920

-   Venituri din prestari servicii                      

330208

262

208

219

230

-   Contr. parinti pentru intret.copii gradinita 

330210

155

135

142

149

-   Alte ven.din prest.serv.si alte activitati     

330250

480

490

515

541

9.Venituri din taxe administrative              

34.02

0,50

0,21

0,22

0,23

-   Taxe extrajudiciare de timbru                    

340202

0,50

0,21

0,22

0,23

10.Amenzi,penalitati,confiscari                     

3502

259

256,34

269,66

283

-   Venituri din amenzi si alte sanctiuni         

350201

253

250,00

263,00

276

-   Alte amenzi,penalizari,confiscari              

350250

6

6,34

6,66

7

11.Diverse venituri                                         

3602

941

993,74

 1.042,40

1.095,84

-    Taxe speciale                                             

360206

940

993,00

1.042,00

1.095,00

-    Alte  venituri

300250

1

0,74

0,40

0,84

12.Transferuri voluntare                                

37.02

-

-

-

-

-    Vars.din sect.de funct.pentru sect.dezv.    

370203

-66,55

-2.394

-2.732

-3.014

-    Varsaminte din sectiunea de functionare  

370204

66,55

2.394

2.732

3.014

13.Subventii de la bugetul de stat                 

4202

2.468

733

770

807

Subventii Bug.Stat fonduri ext.neramburs.

420220

 

 

 

 

- Subv.   ptr.acordarea aj.incalzire lemne     

420234

10

10

10

10

-  Sume ptr.fin.unitatilor de asistenta sociala  

420235

525

554

582

611

-  Sume pentru finantarea sanatatii                  

420241

160

169

178

186

 • Finantarea programului National de dezvoltare Locala

420265

1.773

-

-

-

 • Subventii de la alte administratii

4302

315

-

-

-

 • Subventii alocate din bugetul ANCPI

430234

315

-

-

-

TOTAL VENITURI

 

15.562,60

17.084,50

18.110,50

19.122,30

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN CARE:

 

 

 

 

 

A. VENITURI LE SECTIUNII DE FUNCTIONARE

 

 

 

1.Impozit pe venit                                           

0302

10

11

11

12

-Imp.venit din transfer proprietati imobiliare                                                 

030218

10

11

11

12

2.Cote si sume defalcate din imp.pe venit    

0402

4.524,60

5.340

5.818

6.324

-   Cote defalcate din impozitul pe venit         

040201

3.684,00

2.803

3.090

3396

-   Cote def.din imp.pe venit pentru echilib.   

040204

0,00

2.537

2.728

2.928

-   Sume repartizate din Fondul la dispozitia

    Consiliului Judetean  

040205

 

840,60

0,00

0,00

0,00

3.Impozite si taxe pe proprietate                  

0702

2.067

2.016

2.115

2.222

-   Imp.cladiri persoane fizice                         

07020101

  570

581

610

641

-   Imp.cladiri pers.juridice                             

07020102

618

638

670

704

-   Imp.teren persoane fizice                           

07020201

330

240

252

265

-   Impozit teren persane juridice                    

07020202

96

86

90

94

-   Impozit teren extravilan                             

07020203

383

400

419

440

-   Taxe judiciare de timbru

070203

70

71

74

78

4.Sume defalcate din TVA                                                 

1102

2.664

5.478

5.715

5.889

-    Sume defalcate din TVA pentru descentr.      

110202

744

1.731

1.734

1.737

-   Sume def.din TVA ptr.drumuri com.         

110205

-

-

-

-

-   Sume def. Din TVA pentru echilibrare      

110206

1.920

3.747

3.981

4.152

5.Taxe pentru servicii specifice                      

15.02

0,50

0,21

0,22

0,23

- Impozit pe spectacole                                    

150201

0,50

0,21

0,22

0,23

6.Taxe ptr.utilizare bunuri sau activitati      

16.02

536

538

564

594

-  Impozit mijloace de transport pers. fizice 

16020201

330

330

346

364

-   Imp.mijloace de transp.pers.juridice         

16020202

136

138

145

153

-   Taxe si tarife ptr.eliberare autorizatii        

160203

70

70

73

77

-   Alte taxe ptr.utiliz.bunuri                          

160250

-

-

-

-

7.Venituri din proprietate                            

3002

880

885

929

975

-   Venituri din concesiuni si inchirieri          

300205

825

827

868

911

-   Venituri din dividende                                

30020802

-

-

-

-

-   Alte venituri din proprietate                      

300250

55

58

61

64

8.Venituri din prestari serv.si alte active.   

3302

897

833

876

920

-   Venituri din prestari servicii                      

330208

262

208

219

230

-   Contr. parinti pentru intret.copii gradinita 

330210

155

135

142

149

-   Alte ven.din prest.serv.si alte activitati     

330250

480

490

515

541

9.Venituri din taxe administrative              

34.02

0.50

0,21

0,22

0,23

-   Taxe extrajudiciare de timbru                    

340202

0,50

0,21

0,22

0,23

10.Amenzi,penalitati,confiscari                     

3502

259

256,34

269,66

283

-   Venituri din amenzi si alte sanctiuni         

350201

253

250,00

263,00

276

-   Alte amenzi,penalizari,confiscari              

350250

6

6,34

6,66

7

11.Diverse venituri                                         

3602

941

993,74

1.042,40

1.095,84

-    Taxe speciale                                             

360206

940

993,00

1.042,00

1.095,00

-    Alte venituri venituri                                 

360250

1

0,74

0,40

0,84

12.Transferuri voluntare                                

37.02

-66,55

-2.605

-2943

-3.255

-    Vars.din sect.de funct.pentru sect.dezv.    

370203

-66,55

-2.605

-2.943

-3.225

14.Subventii de la bugetul de stat                 

4202

1010

733

770

807

- Subv.   ptr.acordarea aj.incalzire lemne     

420234

10

10

10

10

-  Sume ptr.fin.unitatilor de asistenta sociala  

420235

525

554

582

611

-  Sume pentru finantarea sanatatii                   

420241

160

169

178

186

- Sume allocate din bugetul ANCPI

430234

315

0

0

0

TOTAL A

 

13.723,05

14.690,50

15.378,50

 

16.108,30

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VENITURI SECTIUNII DE DEZVOLTARE

 

 

 

 

 

 

 

  1.Transferuri voluntare                                  

37.02

66,55

2.394

2.732

3.014

-  Varsaminte din sectiunea de functionare    

370204

66,55

2.394

2.732

3.014

 • Finantarea programului National de dezvoltare Locala

420265

1.773,00

-

-

-

Total   B                                                                      

 

1.839,55

2.394

2.732

3.014

                                                                                                      

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                     VIZAT SECRETAR

                                                                                                                       Jrs.Vasiloglu Maria

 

 

ANEXA NR.2 la HCL ____/2018

CHELTUIELILE BUGETULUI CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA

PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022

PE CAPITOLE SI ARTICOLE BUGETARE

-mii lei-

Nr. Crt

DENUMIRE INDICATOR

COD INDICATOR

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1.

Cap. 51.02- Autoritati publice si act. externe

51.02

2.801,20

2.988

3.137

3.294

 

Cheltuieli de personal

51.02.10

2.253,20

2.593

2.723

2.859

 

Bunuri si servicii

51.02.20

369,60

391

410

431

 

Alte transferuri

51.02.59

3,90

4

4

4

 

Active nefinanciare

51.02.71

174,50

 

 

 

2.

Cap. 54.02 - Alte servicii publice generale

54.02

248,60

262,50

275

288,30

 

Cheltuieli de personal

54.02.10

230,60

244

256

269

 

Bunuri si servicii

54.02.20

8

8,50

9

9,30

 

Fond de rezerva.la disp. autoritatilor. locale

54.02.50

10

10

10

10

3

Cap. 55.02 - Tranzactii priv. datoria publica

55.02

67

63

52

42

 

Bunuri si servicii

55.02.20

4

3

2

2

 

Dobanzi

55.02.30

63

60

50

40

4.

Cap.61.02-Ordine publ. si sigur. nationala

61.02

983,15

901,50

946,50

994,50

 

Cheltuieli de personal, din care:

61.02.10

817,85

865

908

954

 

   - politia comunitara + agenti de paza

 

327,20

346

363

382

 

   -popmpieri salavatori SMURD

 

490,65

519

545

572

 

Bunuri si servicii, din care:

61.02.20

33,80

36,50

38,50

40,50

 

   - politia comunitara + agenti de paza

 

4

4,50

5

5,50

 

   -popmpieri salavatori SMURD

 

11

12

12,50

13

 

   - situatii de urgenta

 

18,80

20

21

22

 

Active nefinanciare

61.02.71

131,50

 

 

 

5.

Cap. 65.02 Invatamant

65.02

1.933,50

1.397

1.464

1.534

 

Cheltuieli de personal, din care

65.02.10

-

 

 

 

 

Bunuri si servicii

65.02.20

1.135

1.200

1.260

1.323

 

Asistenta sociala (copii cu CES si tichete gradinita

65.02.57

55

57

57

57

 

Alte cheltuieli (burse)

65.02.59

132

140

147

154

 

Active nefinanciare

65.02.71

611,50

 

 

 

 

din care :

 

 

 

 

 

5.1

Colegiul Tehnic A.T.L Agnita

65.02

1.011

501

524

550

 

Cheltuieli de personal, din care

65.02.10

-

 

 

 

 

Bunuri si servicii

65.02.20

385

407

427

450

 

Asistenta sociala (CES)

65.02.57

31

32

32

32

 

Alte cheltuieli (burse)

65.02.59

58

62

65

68

 

Active nefinanciare

65.02.71

537

-

-

-

5.2

Scoala Gimnaziala G.D.Teutsch Agnita

65.02

533

496

520

544

 

Cheltuieli de personal, din care

65.02.10

-

 

 

 

 

Bunuri si servicii

65.02.20

378

400

420

440

 

Asistenta sociala(CES)

65.02.57

17

18

18

18

 

Alte cheltuieli (burse)

65.02.59

74

78

82

86

 

Active nefinanciare

65.02.71

64

 

 

 

5.3

Gradinita cu program prelungit Agnita

65.02

382,50

393

413

433

 

Cheltuieli de personal, din care

65.02.10

-

 

 

 

 

Bunuri si servicii

65.02.20

372

393

413

433

 

Asistenta sociala(CES)

65.02.57

-

 

 

 

 

Alte cheltuieli (burse)

65.02.59

-

 

 

 

 

Active nefinanciare

65.02.71

10,50

 

 

 

5.4

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02

7

7

7

7

 

Asistenta sociala( tichete de gradinita)

65.02.57

7

7

7

7

6.

Cap. 66.02 - Sanatate

66.02

1.716,10

1.419

1.490

1.566

 

Cheltuieli de personal

66.02.10

299,20

316

332

349

 

Bunuri si servicii

66.02.20

10,50

11

12

13

 

Transferuri. intre unit. ale adm. Publice, din care:

66.02.51

1.406,40

1.092

1.146

1.204

 

-transf.pentru Spitalul orasenesc- chelt. curente

 

507,60

537

563

592

 

-transf. pentru Spitalul orasenesc-ch.de investiti

 

363,80

-

-

-

 

-transferuri pentru UAMS Agnita

 

525

555

583

612

 

-transf. pentru UAMS -ch.de investiti

 

10

 

 

 

7.

Cap. 67.02- Cultura, recreere si religie

67.02

1.258,10

1.133

1.173

1.216

 

Cheltuieli de personal, din care :

67.02.10

211,70

225

235

246

 

   - biblioteca

 

42,20

45

47

49

 

   - muzeu

 

72,40

77

80

84

 

   - sala de sport

 

45,60

48

51

53

 

   - baza sportiva

 

51,50

55

57

60

 

Bunuri si servicii, din care

67.02.20

131,40

139

145

152

 

   - biblioteca

 

20,90

22

23

24

 

   - muzeu

 

26

28

29

30

 

   - sala de sport

 

16,50

17

18

19

 

   - baza sportiva

 

33

37

40

44

 

   - parcuri, zone verzi

 

35

35

35

35

 

Transferuri intre unit. ale admin. publice,din care:

67.02.51

444

469

493

518

 

Transferuri Casa de Cultura

67.02.51

444

469

493

518

 

Alte cheltuieli(Asociatii si fundatii)

67.02.59

200

300

3000

300

 

Asociatii si fundatii (Asociatii sportive)

67.02.59

 

50

50

50

50

 

Alte cheltuieli (Sustinere culte)

67.02.59

150

250

250

250

 

Active nefinanciare

67.02.71

271

 

 

 

8.

Cap. 68.02 – Asistenta sociala

68.02

3.137,90

3.291

3.455

3.627

 

Cheltuieli de personal, din care:

68.02.10

1.566,90

1.657

1.740

1.826

 

   - cresa

 

296,10

313

329

345

 

   - SPAS

 

187

198

208

218

 

   - insotitori pers cu handicap

 

1.083,80

1.146

1.203

1.263

 

Bunuri si servicii, din care :

68.02.20

126

134

140

148

 

   - cresa

 

24,50

26

27

29

 

   - SPAS

 

27

29

30

32

 

   - Casa Seniorilor

 

74,50

79

83

87

 

Transferuri intre institutiile publice, din care :   

68.02.51

852

900

945

992

 

   - transferuri pentru UAMS Agnita

 

852

900

945

992

 

Asistenta sociala , din care:

68.02.57

581

600

630

661

 

   - ajutoare incalzire locuinte cu lemne

 

10

10

10

10

 

   - indemnizatii persoane cu handicap

 

565

584

614

645

 

   - alte chelt de asist soc(ajutor de lemne pentru pers benef.de ajut social, alte chelt.)

 

6

6

6

6

 

Active nefinanciare

68.02.71

12

 

 

 

9.

Cap. 70.02-Locuinte, servicii si dezv. Publica

70.02

2.258,80

1.561

1.633

1.709

 

Cheltuieli de personal

70.02.10

740,10

867

910

955

 

Bunuri si servicii

70.02.20

552,20

584

613

644

 

Alte transferuri (catre ADI)

70.02.55

41,50

40

40

40

 

Active nefinanciare

70.02.71

855

 

 

 

 

Rambursari de credite

70.02.81

70

70

70

70

10.

Cap. 74.02 – Protectia mediului

74.02

1.352,55

1.045,50

1.097

1.150,50

 

Bunuri si servicii

74.02.20

965

1.020,50

1.072

1.125,50

 

Alte transferuri (catre ADI)

74.02.55

25,05

25

25

25

 

Active nefinanciare

74.02.71

362,50

 

 

 

 1.  

Cap.83.02 - Agricultura

83.02

318

167

175

184

 

Bunuri si servicii

83.02.20

318

167

175

184

12.

Cap. 84.02 - Transporturi

84.02

4.087,80

2.856

3.213

3.517

 

Cheltuieli de personal

84.02.10

105,50

112

117

123

 

Bunuri si servicii, din care:

84.02.20

260

274

288

304

 

   - transport local

 

113

119

125

132

 

   - strazi

 

147

155

163

172

 

Active nefinanciare

84.02.71

3.581,30

2.329

2.667

2.949

 

Rambursari de credite

84.02.81

141

141

141

141

13.

Cap.87.02 - Turism

87.02

17

 

 

 

 

Active nefinanciare

87.02.71

17

 

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI

 

20.179,70

17.084,50

18.110,50

19.122,30

Din care :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

 

Nr. Crt

DENUMIRE INDICATOR

COD INDICATOR

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

 

Estimari

2022

1.

Cap. 51.02- Autoritati publice si act. externe

51.02

2.626,70

2.988

3.137

3.294

 

Cheltuieli de personal

51.02.10

2.253,20

2.593

2.723

2.859

 

Bunuri si servicii

51.02.20

369,60

391

410

431

 

Alte transferuri

51.02.59

3,90

4

4

4

2.

Cap. 54.02 - Alte servicii publice generale

54.02

248,60

262,50

275

288,30

 

Cheltuieli de personal

54.02.10

230,60

244

256

269

 

Bunuri si servicii

54.02.20

8

8,50

9

9,30

 

Fond de rezerva.la disp. autoritatilor. locale

54.02.50

10

10

10

10

3

Cap. 55.02 - Tranzactii priv. datoria publica

55.02

67

63

52

42

 

Bunuri si servicii

55.02.20

4

3

2

2

 

Dobanzi

55.02.30

63

60

50

40

4.

Cap.61.02-Ordine publ. si sigur. nationala

61.02

851,65

901,50

946,50

994,50

 

Cheltuieli de personal, din care:

61.02.10

817,85

865

908

954

 

   - politia comunitara + agenti de paza

 

327,20

346

363

382

 

   -popmpieri salavatori SMURD

 

490,65

519

545

572

 

Bunuri si servicii, din care:

61.02.20

33,80

36,50

38,50

40,50

 

   - politia comunitara + agenti de paza

 

4

4,50

5

5,50

 

   -popmpieri salavatori SMURD

 

11

12

12,50

13

 

   - situatii de urgenta

 

18,80

20

21

22

5.

Cap. 65.02 Invatamant

65.02

1.322

1.397

1.464

1.534

 

Cheltuieli de personal, din care

65.02.10

-

 

 

 

 

Bunuri si servicii

65.02.20

1.135

1.200

1.260

1.323

 

Asistenta sociala (copii cu CES si tichete gradinita

65.02.57

55

57

57

57

 

Alte cheltuieli (burse)

65.02.59

132

140

147

154

 

din care :

 

 

 

 

 

5.1

Colegiul Tehnic A.T.L Agnita

65.02

474

501

524

550

 

Cheltuieli de personal, din care

65.02.10

-

 

 

 

 

Bunuri si servicii

65.02.20

385

407

427

450

 

Asistenta sociala (CES)

65.02.57

31

32

32

32

 

Alte cheltuieli (burse)

65.02.59

58

62

65

68

5.2

Scoala Gimnaziala G.D.Teutsch Agnita

65.02

469

496

520

544

 

Cheltuieli de personal, din care

65.02.10

-

 

 

 

 

Bunuri si servicii

65.02.20

378

400

420

440

 

Asistenta sociala(CES)

65.02.57

17

18

18

18

 

Alte cheltuieli (burse)

65.02.59

74

78

82

86

5.3

Gradinita cu program prelungit Agnita

65.02

372

393

413

433

 

Cheltuieli de personal, din care

65.02.10

-

 

 

 

 

Bunuri si servicii

65.02.20

372

393

413

433

 

Asistenta sociala(CES)

65.02.57

-

 

 

 

 

Alte cheltuieli (burse)

65.02.59

-

 

 

 

5.4

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02

7

7

7

7

 

Asistenta sociala( tichete de gradinita)

65.02.57

7

7

7

7

6.

Cap. 66.02 - Sanatate

66.02

1.342,30

1.419

1.490

1.566

 

Cheltuieli de personal

66.02.10

299,20

316

332

349

 

Bunuri si servicii

66.02.20

10,50

11

12

13

 

Transferuri. intre unit. ale adm. Publice, din care:

66.02.51

1.032,60

1.092

1.146

1.204

 

-transf.pentru Spitalul orasenesc- chelt. curente

 

507,60

537

563

592

 

-transferuri pentru UAMS Agnita

 

525

555

583

612

7.

Cap. 67.02- Cultura, recreere si religie

67.02

987,10

1.133

1.173

1.216

 

Cheltuieli de personal, din care :

67.02.10

211,70

225

235

246

 

   - biblioteca

 

42,20

45

47

49

 

   - muzeu

 

72,40

77

80

84

 

   - sala de sport

 

45,60

48

51

53

 

   - baza sportiva

 

51,50

55

57

60

 

Bunuri si servicii, din care

67.02.20

131,40

139

145

152

 

   - biblioteca

 

20,90

22

23

24

 

   - muzeu

 

26

28

29

30

 

   - sala de sport

 

16,50

17

18

19

 

   - baza sportiva

 

33

37

40

44

 

   - parcuri, zone verzi

 

35

35

35

35

 

Transferuri intre unit. ale admin. publice,din care:

67.02.51

444

469

493

518

 

Transferuri Casa de Cultura

67.02.51

444

469

493

518

 

Alte cheltuieli(Asociatii si fundatii)

67.02.59

50

50

50

50

 

Alte cheltuieli (Sustinere culte)

67.02.59

150

250

250

250

8.

Cap. 68.02 – Asistenta sociala

68.02

3.125,90

3.291

3.455

3.627

 

Cheltuieli de personal, din care:

68.02.10

1.566,90

1.657

1.740

1.826

 

   - cresa

 

296,10

313

329

345

 

   - SPAS

 

187

198

208

218

 

   - insotitori pers cu handicap

 

1.083,80

1.146

1.203

1.263

 

Bunuri si servicii, din care :

68.02.20

126

134

140

148

 

   - cresa

 

24,50

26

27

29

 

   - SPAS

 

27

29

30

32

 

   - Casa Seniorilor

 

74,50

79

83

87

 

Transferuri intre institutiile publice, din care :   

68.02.51

852

900

945

992

 

   - transferuri pentru UAMS Agnita

 

852

900

945

992

 

Asistenta sociala , din care:

68.02.57

581

600

630

661

 

   - ajutoare incalzire locuinte cu lemne

 

10

10

10

10

 

   - indemnizatii persoane cu handicap

 

565

584

614

645

 

   - alte chelt de asist soc(ajutor de lemne pentru pers benef.de ajut social, alte chelt.)

 

6

6

6

6

9.

Cap. 70.02-Locuinte, servicii si dezv. Publica

70.02

1.362,30

1.521

1.593

1.669

 

Cheltuieli de personal

70.02.10

740,10

867

910

955

 

Bunuri si servicii

70.02.20

552,20

584

613

644

 

Rambursari de credite

70.02.81

70

70

70

70

10.

Cap. 74.02 – Protectia mediului

74.02

965

1.020,50

1.072

1.125,50

 

Bunuri si servicii

74.02.20

965

1.020,50

1.072

1.125,50

11.

Cap.83.02 - Agricultura

83.02

318

167

175

184

 

Bunuri si servicii

83.02.20

318

167

175

184

12.

Cap. 84.02 - Transporturi

84.02

506,50

527

546

568

 

Cheltuieli de personal

84.02.10

105,50

112

117

123

 

Bunuri si servicii, din care:

84.02.20

260

274

288

304

 

   - transport local

 

113

119

125

132

 

   - strazi

 

147

155

163

172

 

Rambursari de credite

84.02.81

141

141

141

141

 

TOTAL CHELTUIELI

 

13.723,05

14.690,50

15.378,50

16.108,30

 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

 

Nr. Crt

DENUMIRE INDICATOR

COD INDICATOR

Propuneri 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari

2021

1.

Cap. 51.02- Autoritati publice si act. externe

51.02

174,50

-

-

-

 

Active nefinanciare

51.02.71

174,50

 

 

 

2.

Cap.61.02 - Ordine publ. si sigur. nationala

61.02

131,50

 

 

 

 

Active nefinanciare

61.02.71

131,50

 

 

 

3.

Cap. 65.02 Invatamant

65.02

611,50

-

-

-

 

Active nefinanciare

65.02.71

611,50

 

 

 

 

din care :

 

 

 

 

 

3.1

Colegiul Tehnic A.T.L Agnita

65.02

537

-

-

-

 

Active nefinanciare

65.02.71

537

 

 

 

3.2

Scoala Gimnaziala G.D.Teutsch Agnita

65.02

64

 

 

 

 

Active nefinanciare

65.02.71

64

 

 

 

3.3

Gradinita cu program prelungit Agnita

65.02

10,50

 

 

 

 

Active nefinanciare

65.02.71

10,50

 

 

 

4.

Cap. 66.02 - Sanatate

66.02

373,80

-

-

-

 

-transf. pentru Spitalul orasenesc-ch.de investiti

 

363,80

 

 

 

 

-Transf. Pentru UAMS -ch. De investitii

 

10

 

 

 

5.

Cap. 67.02- Cultura, recreere si religie

67.02

271

-

-

-

 

Active nefinanciare

67.02.71

271

 

 

 

6.

Cap. 68.02 – Asistenta sociala

68.02

12

-

-

-

 

Active nefinanciare

68.02.71

12

 

 

 

7.

Cap. 70.02-Locuinte, servicii si dezv. Publica

70.02

896,50

40

40

40

 

Alte transferuri (catre ADI)

70.02.55

41,50

40

40

40

 

Active nefinanciare

70.02.71

855

 

 

 

8.

Cap. 74.02 – Protectia mediului

74.02

387,55

25

25

25

 

Alte transferuri (catre ADI)

74.02.55

25,05

25

25

25

 

Active nefinanciare

74.02.71

362,50

 

 

 

9.

Cap. 84.02 - Transporturi

84.02

3.581,30

2.329

2.667

2.949

 

Active nefinanciare

84.02.71

3.581,30

2.329

2.667

2.948

10.

Cap.87.02 - Turism

87.02

17

 

 

 

 

Active nefinanciare

87.02.71

17

 

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI

 

6.456,65

2.394

2.732

3.014

 

 

 

                                                                       VIZAT SECRETAR

                                                                        Jr. Vasiloglu Maria

 

ORASUL AGNITA               Anexa 3   la HCL____ /2019          
CONSILIUL LOCAL AGNITA                  
PRIMARIA ORASULUI AGNITA                  
                     
                     
PROGRAM DE INVESTITII AL ORASULUI AGNITA PE ANUL 2019        
                     
            mii lei        
Nr. Crt Denumirea obiectivului de investitii Valoarea                 Finantare Capitol        
      Buget local Excedent Buget local Buget de stat -PNDL          
A. INVESTITII IN CONTINUARE 1929,50 0 156,50 1773,00 -        
A.1 CAP. 51.02                  
A 1.1 Platforma on-line - solutie integrata ptr. automatizarea si tehnologizarea proceselor de lucru 28,50 0,00 28,50   51.02        
  Total CAP. 51.02 28,50 0,00 28,50 0,00          
A.2 CAP. 84.02                  
A 2.1 Documentatie cadastrala intabulare strazi oras Agnita 41,00 0,00 41,00   84.02        
A 2.2 Reabilitare si modernizare Strada Bisericii 1860,00 0,00 87,00 1773,00 84.02        
  Total CAP. 84.02 1901,00 0,00 128,00 1773,00          
B.  INVESTITII NOI - - - - -        
                     
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 4460,60 0,00 4460,60 0,00          
C.1 CAP. 51.02                  
C 1.1 Intocmire documentatie "Strategia de dezvoltare a orasului Agnita 35,00 0,00 35,00   51.02        
C 1.2 Intocmire documentatie si avizare stema orasului Agnita 6,00 0,00 6,00   51.02        
C 1.3 Sistem inregistrare audio-video sedinte consiliu local 60,00 0,00 60,00   51.02        
C 1.4 Achizitie multifunctionala CANNON 2 bucati 22,00 0,00 22,00   51.02        
C 1.5 Implementare sistem de control al riscurilor la securitatea fizica- sediu Primaria Agnita 23,00 0,00 23,00   51.02        
  Total CAP.51.02 146,00 0,00 146,00 0,00          
C.2 CAP. 61.02                  
C 2.1 Achizitie sirena electronica pentru alarmare publica putere 1200 W 54,00   54,00   61.02        
C 2.2 Achizitie piostol laser  de masurare a vitezei pentru politie 77,50   77,50   61.02        
  Total CAP.61.02 131,50 0,00 131,50 0,00          
C.3 CAP. 65.02                  
C 3.1 Lucrari reabilitare gard exterior Gradinita cu Program prelungit Agnita corp 2 str. Horea  10,50   10,50   65.02        
C 3.2 Asfaltare teren baschet Scoala Gimnaziala G.D.Teutsch, corp B 250 mp 16,00   16,00   65.02        
C 3.3 Extindere sistem de supraveghere video Scoala Gimnaziala G.D.Teutsch corp B 3,00   3,00   65.02        
C 3.4 Pavaj curte interioara  Scoala Gimnaziala G.D.Teutsch corp B 20,00   20,00   65.02        
C 3.5 Reabilitare scari si rampe acces  Scoala Gimnaziala G.D.Teutsch corp B 25,00   25,00   65.02        
C 3.6 Reabilitare acoperis Colegiul Tehnic A.T Laurean corp B 157,00   157,00   65.02        
C 3.7 Reabilitare termica inlocuire usi sali de clasa Colegiul Tehnic A.T Laurean corp A         - 27 buc 31,00   31,00   65.02        
C 3.8 Reabilitare termica inlocuire geamuri si pervaze Colegiul Tehnic A.T Laurean corp A     - 25 buc. 40,00   40,00   65.02        
C 3.9 Reabilitare pardoseala sala de clasa 4B, Colegiul Tehnic A.T Laurean, corp B 4,00   4,00   65.02        
C 3.10 Reabilitare instalatie electrica Colegiul Tehnic A.T Laurean corp A 305,00   305,00   65.02        
  Total CAP.65.02 611,50 0,00 611,50 0,00          
C.4 CAP. 66.02                  
C 4.1 Aparatura medicala laborator radiologie   ( ecograf si targa radiologie) 66,00   66,00   66.02        
C 4.2 Aparatura medicala compartiment chirurgie ( pupinel sterilizare 60 l ) 10,00   10,00   66.02        
C 4.3 Aparatura medicala laborator analize medicale(analizor automat hematologie) 54,00   54,00   66.02        
C 4.4 Achizitie calandru de calcat 6,80   6,80   66.02        
C 4.5 Statie de oxigen 153,00   153,00   66.02        
C 4.6 Statie purificare apa compartiment obstetrica -Ginecologie 25,00   25,00   66.02        
C 4.7 Reabilitare incalzire termica laborator analize medicale 6,50   6,50   66.02        
C 4.8 Realizare sistem de alarmare pacient 33,00   33,00   66.02        
C 4.9 Reabilitare termica cu usi termopan 3 buc (ATI, camera de garda si Comp. interne) 9,50   9,50   66.02        
C 4.10 Lucrari de conectare la generator electric spital pentru UAMS Agnita 10,00   10,00   66.02        
  Total CAP 66.02 373,80 0,00 373,80 0,00          
C.5 CAP. 67.02                  
C 5.1 Implementare sistem de control al riscurilor la securitatea fizica la Biblioteca Oraseneasca Agnita  11,00   11,00   67.02        
C 5.2 Implementare sistem de control al riscurilor la securitatea fizica la Muzeul Valea Hartibaciului Agnita 10,00   10,00   67.02        
C 5.3 Reabilitare monument parcul Eroilor 15,00   15,00   67.02        
C 5.5 Restaurarea si dotarea Muzeului de Istorie "Valea Hartibaciului"- Servicii de consultanta pentru elaborare si depunere cerere de finantare nermbursabila, revizuire documentatie tehnica (PT, DE, DTAC) 160,00   160,00   67.02        
C 5.6 Amenajare loc de joaca parcul Eroilor (aparate de joaca si infrastructura) 29,00   29,00   67.02        
C 5.7 Amenajare de joaca str. Fabricii (aparate de joaca, infrastructura si imprejmuire) 18,00   18,00   67.02        
C 5.8 Lucrari alimentare hidranti sala de sport a orasului 28,00   28,00   67.02        
  Total CAP 67.02 271,00 0,00 271,00 0,00          
C.6 CAP. 68.02                  
C 6.1 Implementare sistem de control al riscurilor la securitatea fizica la Casa Seniorilor Agnita 9,00   9,00   68.02        
C 6.2 Achizitie masina de spalat vase la Cresa  3,00   3,00   68.02        
  Total CAP 68.02 12,00 0,00 12,00 0,00          
C.7 CAP. 70.02                  
C 7.1 Studiu de fezabilitate, proiect tehnic si executie lucrari spatii de circulatie si utilitati pentru perimetrul destinat constructiei de locuinte pentru tineri str. Spitalului 831,00   831,00   70.02        
C 7.2 Extindere sistem de supraveghere video domeniul public cu 7 camere 24,00   24,00   70.02        
  Total CAP 70.02 855,00 0,00 855,00 0,00          
C.8 CAP. 74.02                  
C 8.1 Reabilitare canal pluvial Ruja - pe Lac 62,00   62,00   74.02        
C 8.2 Reabilitare canal pluvial str. Izvorului 58,00   58,00   74.02        
C 8.3 Sistem de canalizare menajera in localitatile Ruja si Coves din orasul Agnita, jud. Sibiu - elaborare proiect tehnic si detalii de executie, verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului 242,50   242,50   74.02        
  Total CAP 74.02 362,50 0,00 362,50 0,00          
C.9 CAP. 84.02                  
C 9.1 Reabilitare trotuare cu pavaje din beton str. Fabricii 297,60   297,60   84.02        
       -Tronson 1 - INCSTAR 105 mp - 19,10 mii lei                  
       -Tronson 2 - Incstar - Fabricii case partea stanga - 491 mp-  71,30 mii lei                  
       -Tronson 3 -Curba dreapta str. Fabricii  - 56 mp- 32,60 mii lei                  
       -Tronson 4 - Scari  gradinita - coborare bl 45 - 231 mp - 47,00 mii lei                  
       -Tronson 5 -  post trafo - acces bl 30 - 393 mp - 73,30 mii lei                  
       -Scari str. Fabricii - Gradinita nr.3  - 54,30 mii lei                  
C 9.2 Reabilitare trotuar acces cimitir ortodox Ruja - 130 mp 36,00   36,00   84.02        
C 9.3 Reabilitare trotuar spate si fata, scari acces lateral si acces principal sediu Primarie 67,00   67,00   84.02        
C 9.4 Reabilitare trotuar str. 1 Decembrie nr. 60 - 96 mp 21,30   21,30   84.02        
C 9.5 Reabilitare trotuar Aleea Castanilor - 631 mp 109,00   109,00   84.02        
C 9.6 Reabilitare trotuar Str. Crisan - str. Spitalului - 320 mp 72,40   72,40   84.02        
C 9.7 Reabilitare trotuar, accese curti si rigola str. Closca partea stanga - 1610 mp 347,20   347,20   84.02        
C 9.8 Reabilitare trotuar str. Livezii, partea dreapta - 470 mp 101,80   101,80   84.02        
C 9.9 Reabilitare trotuare si accese curti str. Plevna si Plevna mica - 261 mp 68,00   68,00   84.02        
C 9.10 Reabilitare acces gang curte piata Republicii nr. 3 - 64 mp 13,40   13,40   84.02        
C 9.11 Reabilitare trotuar str. 1 Decembrie - Catedrala - Pod piata agroalimentara - 258 mp  47,80   47,80   84.02        
C 9.12 Reabilitare trotuar acces gang statia de pompieri str. Spitalului - 66 mp 8,80   8,80   84.02        
C 9.13 Amenajare parcare  Piata Republicii - 501 mp 76,70   76,70   84.02        
C 9.14 Reabilitare cu beton asfaltic str. Eminescu  - 3 laterale - 875 mp  110,90   110,90   84.02        
C 9.15 Reabilitare scari acces bloc 30 str. Spitalului 5,50   5,50   84.02        
C 9.16 Platforma cu beton asfaltic str. Spitalului, bl. 30 - 132 mp 16,50   16,50   84.02        
C 9.17 Reabilitare cu beton asfaltic str. Spitalului - acces Ocolul Silvic - 1000 mp 96,00   96,00   84.02        
C 9.18 Reabilitare cu beton asfaltic str. Bisericii de la postul Trafo spre iesire - 1600 mp 145,40   145,40   84.02        
C 9.19 Intocmire documentatie tehnica pentru "Reabilitare si modernizare str. Gradinilor , Muncitorilor, Smardan, Avram Iancu nr. 129-141 si Crisan" (faza DALI ) 39,00   39,00   84.02        
  Total Cap 84.02 1680,30 0,00 1680,30            
C.10 CAP.87.02                  
C 10.1 Proiect "Promovare turistica responsabila pe Valea Hartibaciului" - instalare de info-chioscuri cu scop turistic - cofinantare asistenta tehnica si intocmire si depunere cerere de finantare 17,00   17,00   87.02        
  Total CAP 87.02 17,00 0,00 17,00 0,00          
  TOTAL GENERAL 6390,10 0,00 4617,10 1773,00 0,00        
                     
      VIZAT SCRETAR          
      Jrs. Vasiloglu Maria          
                                     
                          
                     
                     

 

 

 

 

 

 

proiect de hotarare stema Orasului Agnita
27.02.2019
 
Descarca
VARIANTE STEMA 1
27.02.2019
Descarca
VARIANTA 2
27.02.2019
 
Descarca
VARIANTA 3
27.02.2019
 
Descarca
EXPLICATII HERALDICE
27.02.2019
 
Descarca
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PE ANUL 2019
07.11.2018

Ing. Dragoman Ioan, Primarul Orasului Agnita,

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003

privind transparenta

decizionala in administratia publica, cu modificarile si

completarile ulterioare, transmit urmatorul

 

 

ANUNT:

 

 

Incepand cu data de 07.11.2018 la Centrul de Informatii pentru Cetateni din incinta Primariei orasului Agnita sunt afisate pentru dezbatere publica urmatoarele documente:

 1. Proiectul de Hotarare a Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 si Raportul de specialitate – expunerea de motive – initiativa Primarului Orasului Agnita
 2. Anexele 1, 2 si 3 la proiectul de hotarare

Pana la data de 15.12.2018, la Registratura Primariei Orasului Agnita, persoanele interesate pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii privind aceste documente.

Informatii suplimentare pot fi solicitate si de la serviciul venituri si cheltuieli zilnic intre orele 8,00 – 16,00.

Cei interesati pot solicita in scris si pot primi contra cost copii dupa aceste documente, care pot fi studiate si pe site-ul Primariei orasului Agnita la adresa www.primaria-agnita.ro

 

PRIMAR

Ing. Dragoman Ioan

 

 

Descarca
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe anul 2018
09.02.2018

                                                                     ANEXA NR.1 la HCL nr._________/2018

 

 

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

ale orasului Agnita pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 pe capitole si articole bugetare

 

                                                                                                                                                          -mii lei-

Nr.crt.

DENUMIRE INDICATORI

COD

INDICATOR

PROPU NERI    2018

E S T I M A R I

 

2019

2020

2021

1.Impozit pe venit                                           

0302

20

21

22

24

-Imp.venit din transfer proprietati imobiliare                                                 

030218

20

21

22

24

2.Cote si sume defalcate din imp.pe venit    

0402

5.129

5.010

5.699

6.372

-   Cote defalcate din impozitul pe venit         

040201

2.465

2.414

2.706

3.023

-   Cote def.din imp.pe venit pentru echilib.   

040204

2.664

2.596

2.993

3.349

3.Impozite si taxe pe proprietate                  

0702

1.793

1896

2.002

2.104

-   Imp.cladiri persoane fizice                         

07020101

          527

558

588

619

-   Imp.cladiri pers.juridice                             

07020102

510

539

570

598

-   Imp.teren persoane fizice                           

07020201

282

298

315

331

-   Impozit teren persane juridice                    

07020202

77

81

86

90

-   Impozit teren extravilan                             

07020203

334

353

373

392

-   Taxe judiciare de timbru

070203

63

67

70

74

4.Sume defalcate din TVA                                                 

1102

1.794

3.842

3.382

2.395

-    Sume defalcate din TVA pentru descentr.      

110202

1.794

1.343

1.345

1.347

-   Sume def. Din TVA pentru echilibrare      

110206

-

-

-

-

5.Taxe pentru servicii specifice                       

15.02

1

1

1

1

- Impozit pe spectacole                                    

150201

1

1

1

1

6.Taxe ptr.utilizare bunuri sau activitati      

16.02

432

456

483

507

-  Impozit mijloace de transport pers. fizice 

16020201

282

298

315

331

-   Imp.mijloace de transp.pers.juridice         

16020202

120

126

134

141

-   Taxe si tarife ptr.eliberare autorizatii        

160203

30

32

34

35

-   Alte taxe ptr.utiliz.bunuri                          

160250

-

-

-

-

7.Venituri din proprietate                             

3002

1.314

1.389

1.468

1.541

-   Venituri din concesiuni si inchirieri          

300205

1.268

1.340

1.417

1.487

-   Alte venituri din proprietate                      

300250

46

49

51

54

8.Venituri din prestari serv.si alte active.   

3302

661

699

738

776

-   Venituri din prestari servicii                      

330208

156

165

174

183

-   Contr. parinti pentru intret.copii gradinita 

330210

125

132

140

147

-   Alte ven.din prest.serv.si alte activitati     

330250

380

402

424

446

9.Venituri din taxe administrative              

34.02

1,50

2

2

2

-   Taxe extrajudiciare de timbru                    

340202

1,50

2

2

2

10.Amenzi,penalitati,confiscari                     

3502

234,50

248

262

275

-   Venituri din amenzi si alte sanctiuni         

350201

231

244

258

271

-   Alte amenzi,penalizari,confiscari              

350250

3,50

4

4

4

11.Diverse venituri                                         

3602

477

504

533

560

-    Taxe speciale                                              

360206

477

504

533

560

12.Transferuri voluntare                                

37.02

-

-

-

-

-    Vars.din sect.de funct.pentru sect.dezv.    

370203

-81,60

-

-

-

-    Varsaminte din sectiunea de functionare  

370204

81,60

-

-

-

13.Subventii de la bugetul de stat                 

4202

2.998

697

705

712

Subventii Bug.Stat fonduri ext.neramburs.

420220

 

 

 

 

- Subv.   ptr.acordarea aj.incalzire lemne     

420234

15

15

15

15

-  Sume ptr.fin.unitatilor de asistenta sociala  

420235

550

550

550

550

-  Sume pentru finantarea sanatatii                  

420241

125

132

140

147

 • Finantarea programului National de dezvoltare Locala

420265

2.308

-

-

-

TOTAL VENITURI

 

14.855

14.765

15.297

15.269

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN CARE:

 

 

 

 

 

A. VENITURI LE SECTIUNII DE FUNCTIONARE

 

 

 

1.Impozit pe venit                                           

0302

20

21

22

24

-Imp.venit din transfer proprietati imobiliare                                                 

030218

20

21

22

24

2.Cote si sume defalcate din imp.pe venit    

0402

5.129

5.010

5.699

6.372

-   Cote defalcate din impozitul pe venit         

040201

2.465

2.414

2.706

3.023

-   Cote def.din imp.pe venit pentru echilib.   

040204

2.664

2.596

2.993

3.349

3.Impozite si taxe pe proprietate                   

0702

1.793

1.896

2.002

2.104

-   Imp.cladiri persoane fizice                         

07020101

  527

558

588

619

-   Imp.cladiri pers.juridice                             

07020102

510

539

570

598

-   Imp.teren persoane fizice                            

07020201

282

298

315

331

-   Impozit teren persane juridice                    

07020202

77

81

86

90

-   Impozit teren extravilan                             

07020203

334

353

373

392

-   Taxe judiciare de timbru

070203

63

67

70

74

4.Sume defalcate din TVA                                                 

1102

1.794

3.842

3.382

2.395

-    Sume defalcate din TVA pentru descentr.      

110202

1.794

1.343

1.345

1.347

-   Sume def.din TVA ptr.drumuri com.         

110205

-

-

-

-

-   Sume def. Din TVA pentru echilibrare      

110206

-

-

-

-

5.Taxe pentru servicii specifice                      

15.02

1

1

1

1

- Impozit pe spectacole                                    

150201

1

1

1

1

6.Taxe ptr.utilizare bunuri sau activitati      

16.02

432

456

483

507

-  Impozit mijloace de transport pers. fizice 

16020201

282

298

315

331

-   Imp.mijloace de transp.pers.juridice         

16020202

120

126

134

141

-   Taxe si tarife ptr.eliberare autorizatii        

160203

30

32

34

35

-   Alte taxe ptr.utiliz.bunuri                          

160250

-

-

-

-

7.Venituri din proprietate                            

3002

1.314

1.389

1.468

1.541

-   Venituri din concesiuni si inchirieri          

300205

1.268

1.340

1.417

1.487

-   Venituri din dividende                               

30020802

-

-

-

-

-   Alte venituri din proprietate                      

300250

46

49

51

54

8.Venituri din prestari serv.si alte active.   

3302

661

699

738

776

-   Venituri din prestari servicii                       

330208

156

165

174

183

-   Contr. parinti pentru intret.copii gradinita 

330210

125

132

140

147

-   Alte ven.din prest.serv.si alte activitati     

330250

380

402

424

446

9.Venituri din taxe administrative              

34.02

1,50

2

2

2

-   Taxe extrajudiciare de timbru                    

340202

1,50

2

2

2

10.Amenzi,penalitati,confiscari                     

3502

234,50

248

262

275

-   Venituri din amenzi si alte sanctiuni         

350201

231

244

258

271

-   Alte amenzi,penalizari,confiscari              

350250

3,50

4

4

4

11.Diverse venituri                                         

3602

477

504

533

560

-    Taxe speciale                                             

360206

477

504

533

560

-    Alte venituri venituri                                  

360250

-

-

-

-

12.Transferuri voluntare                                

37.02

-81,60

-

-

-

-    Vars.din sect.de funct.pentru sect.dezv.    

370203

-81,60

-

-

-

14.Subventii de la bugetul de stat                 

4202

690

697

705

712

- Subv.   ptr.acordarea aj.incalzire lemne     

420234

15

15

15

15

-  Sume ptr.fin.unitatilor de asistenta sociala  

420235

550

550

550

550

-  Sume pentru finantarea sanatatii                  

420241

125

132

140

147

TOTAL A

 

12.465,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VENITURI SECTIUNII DE DEZVOLTARE

 

 

 

 

 

 

 

  1.Transferuri voluntare                                 

37.02

81,60

 

 

 

-  Varsaminte din sectiunea de functionare    

370204

81,60

 

 

 

 • Finantarea programului National de dezvoltare Locala

420265

2.308

-

-

-

Total   B                                                                     

 

2389,60

14.765

15.297

15.269

                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                     VIZAT SECRETAR

                                                                                                                       Jrs.Vasiloglu Maria

 

 

ANEXA NR.2 la HCL ____/2018

 

CHELTUIELILE BUGETULUI CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021

PE CAPITOLE SI ARTICOLE BUGETARE

-mii lei-

Nr. Crt

DENUMIRE INDICATOR

COD INDICATOR

Propuneri 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

 

1.

Cap. 51.02- Autoritati publice si act. externe

51.02

2.847,6

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

51.02.10

2.092

 

 

 

 

Bunuri si servicii

51.02.20

382

 

 

 

 

Alte transferuri

51.02.55

2,1

 

 

 

 

Active nefinanciare

51.02.71

371,5

 

 

 

2.

Cap. 54.02 - Alte servicii publice generale

54.02

237

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

54.02.10

202

 

 

 

 

Bunuri si servicii

54.02.20

15

 

 

 

 

Fond de rezerva.la disp. autoritatilor. locale

54.02.50

20

 

 

 

3

Cap. 55.02 - Tranzactii priv. datoria publica

55.02

54

 

 

 

 

Bunuri si servicii

55.02.20

5

 

 

 

 

Dobanzi

55.02.30

49

 

 

 

4.

Cap.61.02-Ordine publ. si sigur. nationala

61.02

727

 

 

 

 

Cheltuieli de personal, din care:

61.02.10

697

 

 

 

 

   - politia comunitara + agenti de paza

 

276

 

 

 

 

   -popmpieri salavatori SMURD

 

421

 

 

 

 

Bunuri si servicii, din care:

61.02.20

30

 

 

 

 

   - politia comunitara + agenti de paza

 

11

 

 

 

 

   -popmpieri salavatori SMURD

 

10

 

 

 

 

   - situatii de urgenta

 

9

 

 

 

5.

Cap. 65.02 Invatamant

65.02

1.617

 

 

 

 

Cheltuieli de personal, din care

65.02.10

-

 

 

 

 

Bunuri si servicii

65.02.20

1.060

 

 

 

 

Asistenta sociala (copii cu CES si tichete gradinita

65.02.57

54

 

 

 

 

Alte cheltuieli (burse)

65.02.59

89

 

 

 

 

Alte cheltuieli -asociatii si fundatii

65.02.59

5

 

 

 

 

Active nefinanciare

65.02.71

409

 

 

 

 

din care :

 

 

 

 

 

5.1

Colegiul Tehnic A.T.L Agnita

65.02

656,5

 

 

 

 

Cheltuieli de personal, din care

65.02.10

-

 

 

 

 

Bunuri si servicii

65.02.20

384

 

 

 

 

Asistenta sociala (CES)

65.02.57

23,5

 

 

 

 

Alte cheltuieli (burse)

65.02.59

52

 

 

 

 

Active nefinanciare

65.02.71

197

 

 

 

5.2

Scoala Gimnaziala G.D.Teutsch Agnita

65.02

527,5

 

 

 

 

Cheltuieli de personal, din care

65.02.10

-

 

 

 

 

Bunuri si servicii

65.02.20

370

 

 

 

 

Asistenta sociala(CES)

65.02.57

20,5

 

 

 

 

Alte cheltuieli (burse)

65.02.59

37

 

 

 

 

Active nefinanciare

65.02.71

100

 

 

 

5.3

Gradinita cu program prelungit Agnita

65.02

428

 

 

 

 

Cheltuieli de personal, din care

65.02.10

-

 

 

 

 

Bunuri si servicii

65.02.20

306

 

 

 

 

Asistenta sociala(CES)

65.02.57

-

 

 

 

 

Alte cheltuieli (burse)

65.02.59

-

 

 

 

 

Active nefinanciare

65.02.71

112

 

 

 

5.4

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02

15

 

 

 

 

Asistenta sociala( tichete de gradinita)

65.02.57

10

 

 

 

 

Alte cheltuieli (Asociatii si fundatii)

65.02.59

5

 

 

 

6.

Cap. 66.02 - Sanatate

66.02

1.531

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

66.02.10

251

 

 

 

 

Bunuri si servicii

66.02.20

11

 

 

 

 

Transferuri. intre unit. ale adm. Publice, d.c

66.02.51

1269

 

 

 

 

-transf.pentru Spitalul orasenesc- chelt. curente

 

571

 

 

 

 

-transf. pentru Spitalul orasenesc-ch.de investiti

 

148

 

 

 

 

-transferuri pentru UAMS Agnita

 

550

 

 

 

7.

Cap. 67.02- Cultura, recreere si religie

67.02

1.311

 

 

 

 

Cheltuieli de personal, din care :

67.02.10

195

 

 

 

 

   - biblioteca

 

47

 

 

 

 

   - muzeu

 

63

 

 

 

 

   - sala de sport

 

42

 

 

 

 

   - baza sportiva

 

43

 

 

 

 

Bunuri si servicii, din care

67.02.20

179

 

 

 

 

   - biblioteca

 

29

 

 

 

 

   - muzeu

 

34

 

 

 

 

   - sala de sport

 

24

 

 

 

 

   - baza sportiva

 

57

 

 

 

 

   - parcuri, zone verzi

 

35

 

 

 

 

Transferuri intre unit. ale admin. publice,din care:

67.02.51

372

 

 

 

 

Transferuri Casa de Cultura

67.02.51

372

 

 

 

 

Alte cheltuieli(Asociatii si fundatii)

67.02.59

85

 

 

 

 

Alte cheltuieli (Sustinere culte)

67.02.59

250

 

 

 

 

Active nefinanciare

67.02.71

230

 

 

 

8.

Cap. 68.02 – Asistenta sociala

68.02

2.706,5

 

 

 

 

Cheltuieli de personal, din care:

68.02.10

1.405

 

 

 

 

   - cresa

 

230

 

 

 

 

   - SPAS

 

304

 

 

 

 

   - insotitori pers cu handicap

 

871

 

 

 

 

Bunuri si servicii, din care :

68.02.20

131

 

 

 

 

   - cresa

 

21

 

 

 

 

   - SPAS

 

32

 

 

 

 

   - Casa Seniorilor

 

78

 

 

 

 

Transferuri intre institutiile publice, din care :   

68.02.51

833

 

 

 

 

   - transferuri pentru UAMS Agnita

 

833

 

 

 

 

Asistenta sociala , din care:

68.02.57

325

 

 

 

 

   - ajutoare incalzire locuinte cu lemne

 

15

 

 

 

 

   - indemnizatii persoane cu handicap

 

300

 

 

 

 

   - alte chelt de asist soc(ajutor de lemne pentru pers benef.de ajut social, alte chelt.)

 

10

 

 

 

 

Alte cheltuieli(Asociatii si fundatii)

67.02.59

5

 

 

 

 

Active nefinanciare

68.02.71

7,5

 

 

 

9.

Cap. 70.02-Locuinte, servicii si dezv. Publica

70.02

2.044

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

70.02.10

672

 

 

 

 

Bunuri si servicii

70.02.20

652

 

 

 

 

Alte transferuri (catre ADI)

70.02.55

45