Buletin Informativ
18.05.2021

BULETIN INFORMATIV

 

 1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice:
 • Constituția României;
 • Codul Civil;
 • Codul de Procedură civilă;
 • Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
 • Codul muncii;
 • OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ;
 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;
 • Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții;
 • Hotărârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 • Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
 • HG nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
 • Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001;
 • Legea nr.7/1996 legea cadastrului și a publicității imobiliare;
 • OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • HG nr.123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001;
 • Legea nr.18/1991 fondului funciar;
 • Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
 • Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001;
 • Legea fondului funciar nr. 18/1991;
 • HG nr. 890/04.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 • Codul fiscal din 2015 (Legea nr. 227/2015);
 • Normele metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicarea a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;
 • Codul de procedură fiscală;
 • Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
 • Legea nr. 62/2011 a dialogului social ;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității;
 • Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe prorietate personală;
 • Legea nr. 273/2016 privind finanțele publice locale;
 • Legea nr. 114/1996 a locuinței;
 • Ordonanța 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
 • OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 • Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor;
 • Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
 • Ordonanța 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
 • Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în adminsitrația publică;
 • Jurisprudenţă CEDO;
 • Jurisprudenţa instanţelor naţionale; Recursuri în interesul legii; Hotărâri prealabile; Decizii CCR, ICCJ.

 

 1. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice

 

Regulamentul de organizare și funcționare pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Agnita - https://primaria-agnita.ro/despre-noi/regulament-de-organizare-si-functionare/

Organigrama - https://primaria-agnita.ro/despre-noi/organigrama/

Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului orasului Agnita – aprobat prin Dispoziția nr.408/2021 - https://primaria-agnita.ro/monitorul-oficial-local/  

 

 1. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor

 

Primar – Schiau-Gull Alin-Ciprian

Telefon: 0269/510465, e-mail: primar@primaria-agnita.ro

Viceprimar – Hîrțoagă Dan-Paul

Telefon: 0269/510465, e-mail: viceprimar@primaria-agnita.ro

Secretar General – Drăgucian Carmina - Maria

Telefon: 0269/510465, e-mail: office@primaria-agnita.ro

 

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public:

      Boroș Emanuela – Maria

      Telefon: 0269/510465 – interior 125

 

 1. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice

 

Primăria orașului Agnita, Agnita – str. Piața Republicii, nr.19

Telefon: 0269/510465;  Fax: 0269/512000.

E-mail: office@primaria-agnita.ro

Pagina de internet a instituției: https://primaria-agnita.ro/

 

Program de funcționare al instituției: Luni – Vineri: 800 – 1630.

 

Program de lucru cu publicul:

                 Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Compartiment Stare Civilă

Luni

Marți

Miercuri

Joi

 

 

800 – 1300

Vineri

800 – 1200

   

 

Compartiment de Evidență a Persoanelor

Luni

Marți

Joi

 

830 – 1300

1400 - 1630

 

Miercuri

830 – 1300

1400 - 1630

Vineri

830 – 1400

 

Notă: Pentru a evita aglomerarea la ghișeu, aveți posibilitatea de a vă programa la numărul de telefon: 0269/510320

               Serviciul Venituri și Cheltuieli – Compartiment Venituri

CASIERIE

Luni

Marți

Miercuri

Joi

 

800 – 1300

1400 - 1630

 

Vineri

800 – 1145

1245 - 1400

 

RESTUL COMPARTIMENTELOR:  Luni – Joi : 800 – 1630

                                                                                          Vineri : 800 – 1400

 

 1. Audiențe

Program de audiențe:

Primar – Schiau-Gull Alin-Ciprian : Miercuri între orele 1000 – 1300.

Viceprimar – Hîrțoagă Dan-Paul  : Marți între orele  1000 – 1300.

Secretar general – Drăgucian Carmina - Maria : Joi între orele  1000 – 1300.

Înscrierea pentru audiențe se face la Compartiment Centrul de Informații cu Cetățenii și Relații cu Publicul, telefon: 0269/510465, adresă de e-mail: office@primaria-agnita.ro

 

 1. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

         Bugetul local al orașului Agnita

         Bilanț privind execuția bugetului local

 

 

 1. Programele și strategiile proprii

         Strategie de dezvoltare a orașului Agnita 2021 – 2031 - https://primaria-agnita.ro/transparenta-decizionala/strategia-locala/consultare-publica/

         Planul de mobilitate urbană durabilă - https://primaria-agnita.ro/transparenta-decizionala/plan-de-mobilitate-urbana-durabila/

 

 1. Lista cuprinzând documentele de interes public
 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției publice;
 • Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare și programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
 • Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;
 • Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 • Programele și strategiile proprii;

 

 1. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

         Documente produse și/sau gestionate

 1. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

În situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public conform art. 22 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aceasta va putea face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se va face în termen de 30 zile de la expirarea termenului prevăzut la art.7 din Legea 544/2001 (10/30 zile).

Descarca
(1 desc.)