Strategia de Dezvoltare Locala 2021-2027
03.12.2021
Descarca
(10 desc.)
Analiza SWOT
07.04.2020

ANALIZA SWOT

 

 

Aşezare geografică

 

 

Puncte tari Puncte slabe
 • Aşezare centrală, prin care se realizează conexiuni cu celelalte oraşe şi judeţe din regiune.
 • Comuna a fost inclusă pe lista de fortificaţii săseşti din patrimoniul UNESCO în anul 1999, alături de alte şase obiective româneşti.
 • Situarea în afara principalelor trasee de transporturi feroviare 
Oportunități Amenințări
 • Situarea într-o regiune mediu dezvoltată cu un potenţial turistic valoros
 • Inundații

 

 

 

Populaţia şi forţa de muncă

 

 

Puncte tari Puncte slabe
 • Convieţuirea mai multor naţionalităţi, interferenţe culturale, lingvistice şi religioase cu o mare varietate de tradiţii şi obiceiuri.
 • Resurse umane cu calificare variată.
 • Îmbătrânirea populaţiei.
 • Proces de depopulare.
 • Spor natural negativ.
 • Creşterea ratei şomajului, urmare restructurărilor economice.
 • Emigrarea spre oraş sau în Germania - lipsa unor instituţii guvernamentale şi neguvernamentale care se ocupă cu pregătirea şi recon- versia profesională.
Oportunități Amenințări
 • Valorificarea potenţialului uman, păstrarea tradiţiilor culturale şi edilitare în vederea transformării localităţii într-un puternic centru turistic.
 • Menţinerea unui spor natural negativ.
 • Migrarea tinerilor spre alte zone din ţară şi străinătate

 

 

 

Economia

 

 

Puncte tari Puncte slabe
 • Vechi tradiţii în prelucrarea unor resurse locale.
 • Existența unor resurese naturale
 • Existența unei infrastructuri de producție in diverse domenii
 • Potențial turistic deosebit datorită patrimoniului cultural și arhitectural datinilor și obiceiurilor
 • Principala preocupare a localnicilor o reprezintă cultivarea celor aproximativ 9000 de ha de teren agricol și creșterea animalelor.
 • O altă activitate intensă este exploatarea lemnului de peste 3200 ha de păduri în majoritate fag stejar și cireș dar și creșterea de puieți în pepiniera proprie
 • elaborarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă Planului de Acțiune și a Portofoliului de Proiecte.
 
 • Slaba capitalizare a întreprinderilor, în special a IMM- urilor cu activitate de producție.
 • Investiții reduse de capital străin în economia locală
 • Promovare turistică insuficientă
Oportunități Amenințări
 • Crearea unor fonduri naţionale/regionale care să susţină dezvoltarea regională şi locală.
 • Dezvoltarea turismului prin creearea unei rețele informaționale turistice
 • Dezvoltarea turistică a zonei Sighișoara- Saschiz
 
 • Instabilitate legislativă.
 • Fiscalitate ridicată.
 • Insuficienta susținere a sectorului IMM (lipsa facilitatilor)
 • Incapacitate de a face față competiției cu localități din zonă sau din regiune în privinta atragerii de investiții și dezvoltării economice.
 • Nivelul scăzut al veniturilor majorității populației

 

 

 

Mediul înconjurător

 

 

Puncte tari Puncte slabe
 • Existenţa unor programe de susţinere a investiţiilor în domeniul protecţiei mediului şi de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare, epurare a apelor uzate şi management al deşeurilor.
 • Trafic de tranzit intens poluant
 • Inexistenţa unei gropi ecologice şi a unui sistem generalizat de colectare separată a deşeurilor.
Oportunități Amenințări
 • Programe naţionale şi regionale pentru reducerea şi prevenirea poluării.
 • Îmbunătăţirea legii mediului.
 • Internalizarea costurilor privind protecţia mediului.
 • Introducerea obligativităţii sistemelor EMAS (Sisteme de Management al Mediului)
 • Posibilitatea apariţiei unor fenomene naturale imprevizibile, inundaţii, alunecări de teren, căderi masive de zăpadă;
 • Pericolul degradării florei şi faunei în zonele protejate ca urmare a turismului necontrolat;
 • Pericolul degradării unor clădiri valoroase în cazul în care protejarea și întreținerea acestora nu este asigurată.

 

 

 

Infrastructura edilitară şi dezvoltarea

 

 

Puncte tari Puncte slabe
 • Reţea de transport rutier (E60).
 • Legătura cu zonele greu accesibile.
 • Modernizarea echipamentelor de telecomunicaţii şi extinderea telefoniei fixe şi mobile
 • Reţea stradală de slabă calitate.
 • Inexistenţa căii ferate pe relaţia Tîrgu- Mureş - Sighişoara, -lipsa reţelei de distribuţie a gazelor naturale
Oportunitați Amenințări
 • Negocieri cu municipiul Sighişoara în scopul creşterii atractivităţii turistice
 • Capacitatea de plată a consumatorilor pentru serviciile oferite;
 • Cheltuieli suplimentare pentru combaterea efectelor calamităţilor naturale

 

 

 

Turismul

 

 

Puncte tari Puncte slabe
 • Monumente istorice şi arhitecturale medievale (cetăţi medievale fortificate, biserici, turnuri cu porţi de intrare sau ziduri de cetate);
 • Potenţial turistic ridicat datorită peisajului, datinilor, obiceiurilor şi a monumentelor naturale şi arhitecturale care permit o activitate complexă pe tot parcursul anului;
 • Tradiţii, obiceiuri folclorice, port popular şi arhitectură tradiţională bine conservate şi diversificate;
 • Diversitate etnică, diversitate culturală
 • Obiceiuri culinare diverse (bucătărie românească, maghiară, săsească);
 • Suprafaţa mare acoperită de păduri, cu valenţe recreative şi curative.
 • Lipsa unui concept de turism care să facă posibilă promovarea unui produs unitar în ţară şi în afara ţării;
 • Calitatea scăzută a serviciilor şi a informaţiilor turistice;
 • Infrastructura de transport, telecomunicaţiile şi dotarea tehnică necorespunzatoare în anumite zone;
 • Accesul dificil spre zonele protejate, parcuri naturale sau rezervaţii prin excursii recreative sau educaţionale;
 • Interes şi spirit antreprenorial scăzut al populaţiei rurale faţă de activităţile din turism;
 • Lipsa de interes pentru turism ca potential pentru afaceri şi pentru crearea de noi locuri de muncă;
 • Lipsa unei infrastructuri turistice de informare, centre de marketing şi consultanţă în turism, materiale de promovare turistică, servicii de ghizi, structura de facilitare a vizitelor în zonă;
 • Personal insuficient calificat pentru a asigura servicii turistice de calitate;
 • Lipsa unor itinerarii turistice tematice, care să valorifice potenţialul natural antropic;
  Condiţii neatractive de creditare pentru proiectele în turism;
 • Slaba diversificare a ofertei turistice;
Oportunități Amenințări

 

 • Punerea în valoare a siturilor istorice şi a monumentelor de patrimoniu naţional
 • Creşterea interesului pentru turism pe plan internaţional;
 • Dezvoltarea unor produse turistice complexe;
 • Forţa de muncă disponibilă care poate fi atrasă în sistemul serviciilor turistice şi unităţi de cazare neutilizate la întreaga capacitate;
 • Patrimoniul natural şi urbanistic reprezintă o bază de plecare pentru diversificarea turismului internaţional

 

 • Promovarea unei legislaţii care nu încurajează investiţiile in turism;
 • Sprijin insuficient pentru dezvoltarea turismului, în special în zonele rurale;
 • Slaba implicare şi înţelegere de către autorităţile publice pentru exploatarea corespunzătoare a mediului şi a teritoriului, în folosul dezvoltării turismului;