Lista cu documentele de interes public
01.08.2020

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de Consiliul Local al comunei Ohaba şi de Primăria comunei Ohaba,

care constituie informaţii de interes public

 

 1. Hotărârile cu caracter normativ adoptate de Consiliului Local al comunei Ohaba
 2. Statutul unității administrativ-teritoriale
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Ohaba
 4. Componenta nominală a Consiliului local al comunei Ohaba, inclusiv apartenenţa politică, comisiile de specialitate
 5. Procesele-verbale şi minutele şedinţelor consiliului local
 6. Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali
 7. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Ohaba
 8. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ohaba
 9. Raportul Primarului comunei Ohaba privind starea economică, socială şi de mediu a comunei
 10.  Informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, informări privind stadiul investiţiilor proprii
 11.  Contul de execuţie bugetară
 12.  Documente referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor şi rezultatele acestora
 13.  Documentele referitoare la propunerile cetatenilor
 14.  Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu
 15.  Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare eliberate
 16.  Lista investiţiilor proprii
 17.  Inventarul bunurilor aflate în domeniul public și privat al comunei
 18.  Informații despre programele cu finanțare externă
 19.  Lista de achiziţii publice, dosarul achizitiilor publice, inclusiv contractele de achizitii de bunuri, servicii, lucrări.
 20.  Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetățeni, informații care privesc aplicarea Codului Fiscal.
 21.  Situația statistică privind activitatea de stare civilă: numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor și alte asemenea.
 22.  Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunității, prezența lunară la muncă a beneficiarilor ajutorului social
 23.  Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
 24.  Oferte de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul comunei, a căror publicitate este prevăzută de Legea nr. 17/2014
 25.  Informaţii privind constituirea şi reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar şi privind retrocedarea imobilelor
 26.  Lista atestatelor de producător eliberate
 27.  Declaraţii de avere/interese ale consilierilor locali şi funcţionarilor publici
 28.  Raport anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind informațile de interes public
 29.  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională
 30.  Acorduri şi protocoale de colaborare şi asociere ale comunei cu autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi străinătate și cu agenți economici
 31.  Studii de mediu
 32.  Calendarul pieţelor şi târgurilor
 33.  Subvenţii nerambursabile acordate de unitatea administrativ teritorială, asociaţiilor, fundaţiilor, organizaţiilor neguvernamentale şi unităţilor de cult

 

Descarca
(4 desc.)