Anunț
16.11.2022
Descarca
(38 desc.)
ANUNȚ CONCURS
29.08.2022
Descarca
(60 desc.)
Raport final al concursului pentru funcția de referent î
22.07.2022
Descarca
(27 desc.)
Anunț concurs Șofer - Compartiment Administrativ - 19.07.2022
21.06.2022
Descarca
(16 desc.)
Anunț concurs referent Compartiment Cultură, relații publice și arhivă - 19.07.2022
21.06.2022
Descarca
(16 desc.)
Anunț concurs șofer profesionist - 29.06.2022
06.06.2022
Descarca
(15 desc.)
Anunt examen de promovare grad profesional - Compartimentul Registru Agricol
05.05.2022

 

A N U N Ţ

 

privind examenul de promovare în grad profesional  imediat superior celui deţinut

 pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

 

În temeiul art. 478 și art.479  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art.1261 din   H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  Primăria Comunei Micăsasa, judeţul Sibiu organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior  celui deţinut pentru următorii funcţionari publici :

Referent, clasa III, grad profesional asistent, în cadrul COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL

 

 1. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI

Examenul de promovare în grad profesional imediat superior se organizează la sediul Primăriei comunei Micăsasa, jud. Sibiu, str. 1 Decembrie, nr. 144, în data de 9 iunie 2022, ora 10:00 - proba scrisă și interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

            Examenul constă în 3 etape:

 1. Selecția dosarelor care va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen.
 2. Proba scrisă va avea loc în data de 9 iunie 2022, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Micăsasa, jud. Sibiu.
 3. Proba de interviu va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR:

În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 479, alin. (1) coroboratcu art. 597, alin. (1), lit. h din O.U.G. nr. 57/2019.

 

 1. DOSARUL DE EXAMEN

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 zile de la data publicării anunțului privind organizarea concursului sau examneului de promovare în grad profesional în condițiile prevăzute de art. 618., alin. 22 din OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare și conține în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 127 din H.G. nr. 611/2008.

 

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 

            Condiţii generale:

 • Cele prevăzute de art. 477 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

 

 

              Condiţii specifice:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:

1. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

3. Adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

4. Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la .H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 

Copiile actelor din dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, în vederea certificării lor pentru conformitate, sau în copii legalizate.

 

Concursul se organizează conform prevederilor H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 

            Bibliografie:

 

1. Constituţia României, republicată, titlul I şi II

2. Partea  a VI - a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Ordonanța nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea nr. 985 din 27 decembrie 2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020 – 2024;

7. ORDIN nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

8. LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.

9. OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

10. LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 (**republicată**)    

Descarca
(2 desc.)
Anunt examen de promovare grad profesional
08.02.2022
Descarca
(6 desc.)
Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: șofer profesionist în cadrul Compartimentului Administrativ
14.01.2022


Descarca
(5 desc.)
Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de conducere vacantă de secretar general al Unității Aministrativ-Teritoriale – Comuna Micăsasa - 15.12.2021
15.12.2021

Primăria Comunei Micăsasa, judeţul Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de conducere vacantă de secretar general al Unității Aministrativ-Teritoriale – Comuna Micăsasa.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Proba scrisă - 14 ianuarie 2022, ora 11.00
 • Proba interviu – maximum 5 zile de la data susținerii probei scrise

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

 

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa 3;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor  solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a cător ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efotr fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea corespunzătoare din formularul de înscriere sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • să îndeplinească, condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitate juridică, administrativă sau științe politice;
 • studii universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani;
 • în cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau echivalentă în specialitate juridică, administrativă sau științe politice, și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 465 alin. (3) și art 468 alin. (2) lit a), pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine:

a) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice și îndeplinesc condiția prevăzută la art 468 alin. (2) lit. a);
b) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice;
c) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licență sau echivalentă, în altă specialitate.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de

Secretar General al unității administrativ teritoriale Micăsasa, jud. Sibiu

 

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii VI-a O.U.G. nr.57/2019 — privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – modificată şi actualizată

6. H.G. nr.123/2002 — pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;

7. Legea nr.52/2003, republicată - privind transparenţa decizională în administraţia publică

 

Tematica: bibliografia va fi studiată integral

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Micăsasa, Str. 1 Decembrie nr. 144, judeţul Sibiu, de telefon 0374-062141, e-mail secretar@primaria-micasasa.ro.

Descarca
(41 desc.)
Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de conducere vacantă de secretar general al Unității Aministrativ-Teritoriale – Comuna Micăsasa
27.09.2021


Descarca
(118 desc.)
Anunț concurs consilier IA în cadrul Compartimentului Agricol
14.09.2021


Descarca
(26 desc.)
Anunt privind examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat în data de 29.03.2021 – 01.04.2021
23.02.2021
Descarca
(30 desc.)
Anunt concurs consilier IA in cadrul Compartimentului Agricol
16.02.2021
Descarca
(237 desc.)
Concurs de angajare
12.08.2019

Concurs de angajare, un post,  inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment contabilitate.

Descarca
(40 desc.)
Concurs de angajare
11.04.2019

Concurs de angajare, un post de referent asistent în cadrul compartimentului agricol.

Descarca
(33 desc.)
Concurs de angajare
27.11.2018
Descarca
(26 desc.)
Concurs de angajare
26.11.2018
Descarca
(23 desc.)