ANUNT IN ATENTIA PARINTILOR CARE PLEACA LA MUNCA IN STRAINATATE
14.02.2024

ANUNT

IN ATENTIA PARINTILOR CARE PLEACA LA MUNCA IN STRAINATATE

 

Oblicatii conform pevederilor art. 104 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului:

1. Parintele care urmeaza sa plece la munca in strainatate, are obligatia de a notifica aceasta intentie compartimentul de Asistenta Sociala al Comunei Deda cu minimum 40 de zile inainte de a parasi tara.

2. Notificarea va contine in mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, dupa caz.

3. Confirmarea persoanei in intretinerea careia va ramane copilul se efectueaza de catre instanta de tutela ( Judecatoria Reghin ) in conformitate cu prevederile legale.

4.Hotararii de delegare a autoritatii parintesti, parintele sau persoana in grija careia se afla copilul, depune o copie acesteia la compartimentul de Asistenta Sociala al Comunei.

5. Aceste dispoziții se aplica si in cazul in care ambii parinti urmeaza sa plece la munca intru-un alt stat .

6. Nerespectarea prevederiilor legale duce la sanctionarea contraventionala prevede o sanctiune contraventionala (amenda de la 500-1000 RON).

DOCUMENTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI DE ALOCATIE DE STAT EUROPEANA
13.02.2024

 

Solicitare BENEFICII SOCIALE ( alocatie de stat ) - copii nascuti in UE /care circula in UE

 

 1. CERERE ACORDARE sau RELUARE după caz – de la primaria de domiciliu;
 2.  CARTE DE IDENTITATE - parinţii
 3.  CERTIFICAT NASTERE sau CARTE IDENTITATE - copii
 4.  CERTIFICAT DE CASATORIE - dacă e cazul.
 5.  SENTINTA DE DIVORT - dacă e cazul
 6. adeverinta ANGAJATOR (cu data angajării , daca lucreaza in Romania)
 7. ANEXA 1 LA REGULAMENTUL EUROPEAN – de la primăria de domiciliu)
 8. ANCHETA SOCIALA - se efectuează de primaria de domiciliu din ROMANIA (la solicitarea expresă sunt pe teritoriul Romaniei si nu lucreaza)
 9. ADEVERINTA de la şcoală /gradinita ( daca sunt in Romania)
 10. - adeverinta medicala ( de la medic familie ca sunt luati in evident , data inregistrari in evidenta , daca nu lucreza parintii si sunt in Romania si copii nu fregventeaza scoala )
 11. EXTRAS CONT BANCAR-în cazul plăţii alocaţie în cont bancar pe numele destinatarului plăţii alocaţiei.
 12. DOSAR PLIC
 13. ÎMPUTERNICIRE NOTARIALĂ pentru depunere cerere la AJPIS Mures– dacă este cazul

 

ACTE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ (după caz)

 1. DOCUMENT privind ÎNCETAREA PRESTATIILOR SOCIALE(alocaţie pentru copiii) în statul membru al Uniunii Europene cu DATA ÎNCETĂRII;
 2. REFUZ din statul membru al Uniunii Europene tradus si copie original, din care să rezulte ca NU ARE DREPTUL in tara respectiva .

Refuzul se obţine ca urmare a solicitarii alocaţiei din statul membru .

   16. Acte din U.E. ex : Spania – NIE/DNI, Italia - CODICE FISCALE, contract de munca sau ORICE DOCUMENT dupa care poate fi identificat in UE ( pentru a fi verificat ) . Aceste acte nu trebuie traduse.

 

ACTE NECESARE PENTRU EVALUAREA COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
13.02.2024

ACTE NECESARE

pentru

EVALUAREA COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU

HANDICAP

- CAZ NOU -

1. Cerere tip - de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de

handicap – (de la sediul DGASPC Mureş);

2. Anchetă socială ( 1 exemplar original – recent )– efectuată de

asistentul social din cadrul primăriei de domiciliu conform modelului

prevăzut de H.G. nr.430/2008 pentru aprobarea motodologiei de

organizare şi funcţionare C.E.P.A.H – cu modificările şi completările

ulterioare;

3. Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent: cupon

de pensie şi copie de pe ultima decizie de pensionare / adeverinţă

de salarizare;

4. Carte de identitate / buletinul de identitate a

persoanei bolnave, pag. 2, 3, 4 şi cele cu modificări de adresă. În buletin

va fi înscris obligatoriu codul numeric personal

5. Scrisoare medicală ( anexa 5 ) de la medicul de familie ( 1

exemplar original – recent ) care să cuprindă: data ivirii

handicapului ( debutul handicapului ), stare actuală detaliată

( complicaţii ), evoluţia bolii;

6. Referat medical de la medicul de specialitate cu detalierea

handicapului, complicaţiilor - pentru psihici: psiholog QI sau MMSE,

pentru persoane vârstnice: scor GAF, pentru ortopedie: radiografii,

DOCUMENTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI DE HANDICAP COPII
13.02.2024

                          DOCUMENTE NECESARE

1. act de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate);

2. actele de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;

3. documentul prin care se face dovada că persoana care depune cererea este

reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia

copilului) dupa caz;

4. ancheta socială de la SPAS+ anexa factori de mediu;

5. fişa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea

specializată în îngrijiri paliative;

6. certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;

7. documentele medicale adiţionale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare

medicală, bilete de externare);

8. fişa de evaluare psihologică de la psihologul atestat în psihologie clinică (atunci când este

cazul);

9. fişa psihopedagogică;

10. certificatul de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare);

11. certificatul de orientare şcolară şi profesională în vigoare (atunci când este

cazul);

12. alte documente în copie (dupa caz)

Documente necesare in vederea intocmirii dosarulul de alocatie de stat
12.02.2024

1. CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

2.  C.I PARINTI 

3. CERTIFICAT NASTERE NOU-NASCUT

4. EXTRAS DE CONT ( DACA SE DORESTE VIRAREA ALOCATIE IN CONT )

5. DOSAR PLIC 

Descarca
(3 desc.)
Documente necesare in vederea intocmirii dosarulul de Indemnizatie crestere copil
12.02.2024
 1. Cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent;
 2. Actul de identitate al solicitantului si sotului ;
 3. Certificatul de naştere al copilului si certificat casatorie soti ;
 4. Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte că a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit; adeverinta;
 5. Decizia de suspendare a contractului de muncă, înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă – original.
 6. Adeverinta de la sot sau dovada (sotie) că îndeplineşte conditiile pentru acordarea indemnizatiei crestere copil (pentru copiii nascuti începand cu data de 01 MARTIE 2012) ( luna tatalui daca mama a avut concediu medical)
 7. Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată ca reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească ; In cazul in care nu sunt parinti !
 8. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la învăţământul de zi fără întrerupere, cel puţin 12 luni, până la data solicitării acesteia – original;
 9. Dovadă eliberată de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, în situaţiile în care cursurile au fost întrerupte din motive medicale – original;
 10. Dovada privind calitatea de elev sau student la o unitate de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ori de către Instituţiile de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar abilitate pentru recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare – original;
 11. Extras de cont bancar pe numele beneficiarului (ştampila băncii), pentru opţiunea de virare în cont bancar;
 12. 2 Dosare plic

 

Descarca
(3 desc.)
INFORMARE PRINVIND ACORDAREA VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE
01.11.2023
Descarca
(1 desc.)
ANUNT PRIVIND SPRIJINUL PENTRU PLATA FACTURILOR LA ENERGIE ELECTRICA
13.02.2023
Descarca
(3 desc.)
Anunt privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
09.02.2023

1.Modificari aduse Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, prin Legea nr.355/2022;

2. Implementarea Strategiei privind ingrijirea de lunga durata si imbatranire activa 2023-2030;

3. Standardele minime de calitate pentru ingrijirea acordata in centre de zi de asistenta si recuperare si in unitatile de ingrijire la domiciliu:

4. Programul PNRR de investitii pentru infintarea de centre de zi de asistenta si recuperare si unitati de ingrijire la domiciliu;

Descarca
(6 desc.)
ANUNT INCALZIRE 2022-2023
13.10.2022

                                                                                                                                           ANUNŢ

 

ÎN PERIOADA 17 OCTOMBRIE -11 NOIEMBRIE 2022, SE POT DEPUNE CERERI PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2022 - MARTIE 2023, ȘI A SUPLIMENTULUI DE ENERGIE.

 

1 . Baremele de venit mediu net lunar până la care se acordă ajutoarele pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie sunt pentru:

-Familie: 1.386 lei/persoană

-Persoană singură: 2.053 lei

 

 

ACTE NECESARE :

 

- copie de pe contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere, comodat pentru a dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru locuința la care se solicită jutorul;

– actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;

– certificatul de căsătorie, dupa caz;

– hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;

-pentru persoanele care au încadrare în grad de handicap- certificat de încadrare în grad de handicap – copie ( dupa caz )

– adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință dacă salariatul primește da/ nu bonuri valorice și care este valoarea acestora;

– cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocatii plasament/intretinere, indemnizaţii si stimulente, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;

-alte venituri realizate în țară sau străinătate;

– adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;

– decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;

– adeverinţa de la registrul agricol din localitatea de domiciliu și/sau din localitatea în care deține terenuri agricole

 • Dosar cu șină.

 

Suplimentul pentru energie

– se acordă lunar, pe tot parcursul anului, cumulat, în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate.

- pentru suplimentul la energie electrică se atașează în copie factura de energie electrică.

Valoarea suplimentului de energie este de:

- energie electrică de 30 lei/lună

- combustibili solizi și/sau petrolieri de 20 lei/lună

 

Beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței au obligația să anunțe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componența familiei sau a veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat .

 

 

DOSARELE SE VOR PUTEA DEPUNE LA SEDIUL PRIMARIEI DEDA IN INTERVALUL ORAR 9.00-13.00.

 

                                                                                                                                PRIMARIA COMUNEI DEDA

 

Descarca
(6 desc.)
Anunt Incalzire 2021-2022
01.11.2021
Descarca
(5 desc.)
Anunt
07.06.2021

COMUNICAT PRIVIND ANGAJAREA DE ASISTENTI MATERNALI PROFESIONISTI 

Descarca
(4 desc.)