INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIA DE SERVICII “ PROIECTARE TEHNICA SI DETALII DE EXECUTIE, VERIFICATE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU OBIECTIVUL INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA CENADE, COMUNA CENADE, JUD. ALBA”.
08.11.2022

 

Nr. 4162/08.11.2022

 

CĂTRE,

TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

 

 

Prin prezenta vă invitam sa participati la achizitia de servicii organizata de Comuna Cenade in vederea incheierii unui contract de servicii avand ca obiect “ PROIECTARE TEHNICA SI DETALII DE EXECUTIE, VERIFICATE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU OBIECTIVUL INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA CENADE, COMUNA CENADE, JUD. ALBA”.

Cod CPV 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice.

 

Detalii despre achizitie

 1. Scopul achizitiei: Intocmire documentatie tehnica (proiect tehnic si detalii de executie, DTAC, caiete de sarcini verificate in conformitate cu Legea 10/1995) pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii la obiectivul mentionat mai sus si asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor cat si la fazele de control a lucrarilor de executie.
 2. Descrierea serviciilor: se regasesc in caietul de sarcini nr 4146/07.11.2022, atasat prezentei
 3. Sursa de finantare: Investitia se va realiza prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin bugetul local.
 4. Limba de redactare a ofertei: limba romana
 5. Perioada de valabilitate a ofertei: este de 30 de zile de la data limita de depunere a a acesteia.
 6. Valoarea estimata a achizitiei: este de 228.089,27 lei fara tva, respectiv 271.426,23 lei cu TVA.
 7. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut.
 8. Procedura de atribuire aplicată: Achiziție directă, în conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

 

Ofertantul va prezenta urmatoarele documente:

 1. Scrisoarea de inaintare (Formular F1)
 2. Formular de oferta (Formular F2 )
 3. Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului – din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, inclusiv pentru eventuali terti sustinatori, asociati, subcontractanti pentru partea din contract pe care acesta urmeaza sa o indeplineasca efectiv. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC pentru ofertant inclusiv pentru eventuali terti sustinatori, asociati, subcontractanti pentru partea din contract pe care acesta urmeaza sa o indeplineasca efectiv. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii ofertei.
 4. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului în copie.
 5. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentării ofertei;
 6. Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese cf art. 59-60 din Legea nr.98/2016; (Formular F3);
 7. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016. (Formular 4)
 8. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea 98/2016 (Formular F5),
 9. Declarație privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi al relaţiilor de muncă, conform prevederilor art. 51, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 (Formular F6)
 10. Declaratie privind insusirea modelului de contract ( Formular F7)
 11. Declaratie privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor (Formular F8)
 1. Se vor completa formularele anexate prezentei documentatii.

 

Pretul ofertei va fi ferm, exprimat in lei , neputand fi modificat sau ajustat.

 

Operatorii interesati vor regasi studiul de fezabilitate, avizele, si extrasele de carte funciara in format electronic pe site ul comunei Cenade, www.comunacenade.ro .

 

Oferta financiara se va incarca in SICAP, catalogul electronic si va include totalitatea cheltuielilor pentru obiectivul mentionat mai sus.

 

Prezentarea ofertei: Documentele socilitate se vor transmite prin email la adresa: primariacenade@yahoo.com sau se vor depunde la registratura primariei Cenade pana cel tarziu la 11.11.2022, ora 12.00

 

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 14.11.2022, ora 12:00 la Biroul Achizitii Publice al Primariei Cenade, strada Principala nr. 372, jud, Alba.

Ofertele depuse dupa termenul limita nu vor fi luate in considerare.

 

Caietul de sarcini, formularele si draftul de contract se constituie anexe la prezenta invitatiei de participare.

 

 

 

 

Primar Compartiment Achizitii Publice

Neamtu Ilie Marginean Daniel Florin

 

 

 

 

Descarca
(8 desc.)
ANUNȚ- INVITAȚIE DE PARTICIPARE depunere oferta in vederea realizarii achizitiei de lucrari la obiectivul AMENAJARE ZONA CENTRALA
08.11.2021

   Nr. 4358/08.11.2021                                                                                                            Aprobat,

                                                                                             Ordonator principal de credite

                                                                                                                                                 Primar

                                                                                                                                          ILIE NEAMȚU

 

 

ANUNȚ- INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Depunere ofertă în vederea atribuirii contractului de lucrări

AMENAJARE ZONĂ CENTRALA 

 

Denumirea achiziției: « AMENAJARE ZONA CENTRALA  »

Localizare: Comuna Cenade, str Principală

 1. Autoritatea contractantă: Comuna Cenade, cu sediul în Comuna Cenade, str Principală, nr. 372, judet Alba.
 2. Procedura de atribuire aplicată: Achiziție directă, în conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare-coroborat cu art.43, alin.2 din H.G. nr.395/2016

 

Astfel în conformitate cu art.7, alin (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice:

"Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei."

și/sau

potrivit reglementărilor prevăzute de H.G. nr.395/2016 și H.G. nr.419/08.06.2018, conform art.43:

 • (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, serrvicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art.7, alin.(5) din Lege.
 • (2) În cazul achiziției directe autoritatea contractantă are obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor ce urmeaza a fi achiziționate.

 

 1. Valoarea estimată: 338,503.75  lei exclusiv TVA

 

 1. Sursa de finanțare a contractului: sumele necesare achitării contravalorii lucrărilor vor fi asigurate de la bugetul local al comunei Cenade.

 

 1. Categoria lucrarilor si durata de realizare a contractului:
  1. Lucrări de pavare si asfaltare 

 

Cod CPV -45233222-1- Lucrari de pavare și asfaltare (Rev.2)

 

  1. Durata contractului de achiziție publică: de la data semnării contractului și până la expirarea

perioadei de garanție acordată lucrărilor.

  1. Durata de execuție a contractului:  30 de zile calendaristice de la semnarea contractului.

 

 1. Cantitatea lucrarilor care trebuie prestate și descrierea acestora:

            Cantitățile de lucrări ce trebuiesc executate și detaliile tehnice ale acestora sunt prezentate în caietul de sarcini și anexele acestora, atașate prezentei invitații.

 

 1. Perioada de garanție acordată lucrărilor:

            În conformitate cu art. 7, alin.3 din Legea nr. 10/1995, perioada de garanție acordată lucrărilor este   

            de minim 12 luni.

 

 1. Garanția de bună execuție:

            Garanția de bună execuție este în procent de 5% și se va constitui în conformitate cu      

             prevederile art.40 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

             prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice/ accord cadru din Legea

             nr.98/2016 privind achizițiile directe.

 

 1. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
 • Formular de oferta 
 • F2cp - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv și categorii de lucrări 
 •  F3cp- Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 
 • Formularul de ofertă, însoțită de:
 • Lista de dotări
 1. Modul de prezentare al ofertei:

Oferta prezentată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în Proiectul tehnic.

Oferta va fi întocmită astfel încât să se poată verifica corespondența cu specificațiile din listele de cantități de lucrări, și va fi exprimată în lei fără TVA.

 

Oferta se va depune în plic închis, cel târziu până la data 12.11.2021, ora 16:00

 

Oferta se înregistrează la Registratura Primăriei Comunei Cenade, str. Principală, nr. 372.

Pe partea exterioară a plicului închis se transmite scrisoarea de înaintare cu datele de identificare ale ofertantului și faptul că plicul conține oferta pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect execuția de lucrări pentru obiectivul de investiției “AMENAJARE ZONĂ CENTRALĂ ”.

Ofertele se depun fie personal, fie prin servicii poștale sau de curierat rapid, caz în care ofetantul asumă riscurile privind depunerea ofertei.

Oferta se consideră depusă în momentul înregistrării ei la Registratura Primăriei Cenade.

 

CRITERII DE ATRIBUIRE

 • Atribuirea cumpărării directe se va face prin catalogul SICAP, ofertantului care îndeplinește cerințele documentației de atribuire la prețul cel mai scăzut.
 • În situația în care două sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc având prețuri egale, se va solicita ofertanților care au depus oferte, o nouă ofertă.
 • Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul institutiei www.comunacenade.ro
 • Autoritatea contractantă va evalua ofertele și va invita ofertantul câștigator sa publice valoarea propunerii sale financiare in catalogul SICAP, in maxim 2 zile lucratoare de la comunicare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunt.
 • Nepublicarea in catalogul electronic SICAP a ofertei câștigătoare atrage respingerea acesteia.
 • Atribuirea cumpărării directe se va face prin catalogul SICAP.
 • Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
 • Limba de redactare a ofertelor: ROMÂNĂ

 

            Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel 0258.789.104, persoana de contact     Mărginean Daniel Florin-Compartiment Achiziții publice

 

 

Întocmit

Consilier Achiziții Publice

Daniel-Florin Mărginean

 

Descarca
(10 desc.)
ANUNȚ- INVITAȚIE DE PARTICIPAREAMENAJARE STRADA PRINCIPALĂ NR. 77-91,377-379,345-349
25.11.2020

Nr. 4212/25.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  Aprobat,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ordonator principal de credite

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Primar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ILIE NEAMȚU

 

 

ANUNȚ- INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Depunere ofertă în vederea atribuirii contractului de lucrări

AMENAJARE STRADA PRINCIPALĂ NR. 77-91,377-379,345-349

 

Denumirea achiziției: « AMENAJARE STRADA PRINCIPALĂ NR. 77-91,377-379,345-349 »

Localizare: Comuna Cenade, str Principală

 1. Autoritatea contractantă: Comuna Cenade, cu sediul în Comuna Cenade, str Principală, nr. 372, judet Alba.
 2. Procedura de atribuire aplicată: Achiziție directă, în conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare-coroborat cu art.43, alin.2 din H.G. nr.395/2016

 

Astfel în conformitate cu art.7, alin (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice:

"Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei."

și/sau

potrivit reglementărilor prevăzute de H.G. nr.395/2016 și H.G. nr.419/08.06.2018, conform art.43:

 • (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, serrvicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art.7, alin.(5) din Lege.
 • (2) În cazul achiziției directe autoritatea contractantă are obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor ce urmeaza a fi achiziționate.

 

 1. Valoarea estimată: 259.935,97 lei exclusiv TVA

 

 1. Sursa de finanțare a contractului: sumele necesare achitării contravalorii lucrărilor vor fi asigurate de la bugetul local al comunei Cenade.

 

 1. Categoria lucrarilor si durata de realizare a contractului:
  1. Lucrări de AMENAJARE STRADA PRINCIPALĂ NR. 77-91,377-379,345-349

 

Cod CPV -45233161-5 – Lucrări de construcții de trotuare

 

  1. Durata contractului de achiziție publică: de la data semnării contractului și până la expirarea

perioadei de garanție acordată lucrărilor.

  1. Durata de execuție a contractului: 2 luni de la semnarea contractului.

 

 1. Cantitatea lucrarilor care trebuie prestate și descrierea acestora:

Cantitățile de lucrări ce trebuiesc executate și detaliile tehnice ale acestora sunt prezentate în caietul de sarcini și anexele acestora, atașate prezentei invitații.

 

 1. Perioada de garanție acordată lucrărilor:

În conformitate cu art. 7, alin.3 din Legea nr. 10/1995, perioada de garanție acordată lucrărilor este de minim 12 luni.

 

 1. Garanția de bună execuție:

Garanția de bună execuție este în procent de 5% și se va constitui în conformitate cu

prevederile art.40 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice/ accord cadru din Legea

nr.98/2016 privind achizițiile directe.

 

 1. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
 • Scrisoare de înaintare (Formular F1);
 • Declarație de susținere a ofertei depuse (Formular F2)
 • Formularul de ofertă, însoțită de:

-Devizul General al obiectivului de investiții;

-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv F1;

-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv si categorii de lucrări F2cp ;

-F2 CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv si categorii de lucrari Obiect str Principala nr. 77-91;

-F2 CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv si categorii de lucrari Obiect str Principala nr.377-379

-F2 CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv si categorii de lucrari Obiect str Principala nr.345-349

-Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrări F3cp;

 

 • Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului în copie certificate de conformitate cu originalul;
 • Certificat constatator emis de ONRC din care să reiese ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului;
 • Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul local la momentul prezentării ofertei;
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese cf art. 59-60 din Legea nr.98/2016; (Formular F3);
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016. (Formular 4)
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea 98/2016 (Formular F5),
 • Declarație privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi al relaţiilor de muncă,

conform prevederilor art. 51, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 (Formular F6)

 

 1. Modul de prezentare al ofertei:

Oferta prezentată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în Proiectul tehnic.

Oferta va fi întocmită astfel încât să se poată verifica corespondența cu specificațiile din listele de cantități de lucrări, și va fi exprimată în lei fără TVA.

 

Oferta se va depune în plic închis, cel târziu până la data 03.12.2020, ora 16:00

 

Oferta se înregistrează la Registratura Primăriei Comunei Cenade, str. Principală, nr. 372.

Pe partea exterioară a plicului închis se transmite scrisoarea de înaintare cu datele de identificare ale ofertantului și faptul că plicul conține oferta pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect execuția de lucrări pentru obiectivul de investiției “AMENAJARE STRADA PRINCIPALĂ NR. 77-91,377-379,345-349”.

Ofertele se depun fie personal, fie prin servicii poștale sau de curierat rapid, caz în care ofetantul asumă riscurile privind depunerea ofertei. Oferta se consideră depusă în momentul înregistrării ei la Registratura Primăriei Cenade.

 

CRITERII DE ATRIBUIRE

 • Atribuirea cumpărării directe se va face prin catalogul SICAP, ofertantului care îndeplinește cerințele documentației de atribuire la prețul cel mai scăzut.
 • În situația în care două sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc având prețuri egale, se va solicita ofertanților care au depus oferte, o nouă ofertă.
 • Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul institutiei www.comunacenade.ro
 • Autoritatea contractantă va evalua ofertele și va invita ofertantul câștigator sa publice valoarea propunerii sale financiare in catalogul SICAP, in maxim 2 zile lucratoare de la comunicare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunt.
 • Nepublicarea in catalogul electronic SICAP a ofertei câștigătoare atrage respingerea acesteia.
 • Atribuirea cumpărării directe se va face prin catalogul SICAP.
 • Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
 • Limba de redactare a ofertelor: ROMÂNĂ

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel 0258.789.104, persoana de contact Mărginean Daniel Florin-Compartiment Achiziții publice

 

 

Întocmit

Consilier Achiziții Publice

Daniel-Florin Mărginean

Descarca
(5 desc.)
ANUNT ACHIZITIE AMENAJARE EXTERIOARA CAPELA
22.09.2020

Nr. 3208/22.09.2020                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                   Aprobat,

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ordonator principal de credite

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Primar

                                                                                                                                                                                                                                                                                               ILIE NEAMȚU

 

 

ANUNȚ- INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Depunere ofertă în vederea atribuirii contractului de lucrări

AMENAJARE EXTERIOARĂ CAPELĂ

 

Denumirea achiziției: «AMENAJARE EXTERIOARĂ CAPELĂ.»

Localizare: Comuna Cenade, str Principală, nr. 250A

Autoritatea contractantă: Comuna Cenade, cu sediul în Comuna Cenade, str Principală, nr. 372, judet Alba.

Procedura de atribuire aplicată: Achiziție directă, în conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare-coroborat cu art.43, alin.2 din H.G. nr.395/2016

 

Astfel în conformitate cu art.7, alin (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice:

"Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei."

și/sau

potrivit reglementărilor prevăzute de H.G. nr.395/2016 și H.G. nr.419/08.06.2018, conform art.43:

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, serrvicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art.7, alin.(5) din Lege.

(2) În cazul achiziției directe autoritatea contractantă are obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor ce urmeaza a fi achiziționate.

 

Valoarea estimată: 74.996,60 lei exclusiv TVA

 

Sursa de finanțare a contractului: sumele necesare achitării contravalorii lucrărilor vor fi asigurate de la bugetul local al comunei Cenade.

 

Categoria lucrarilor si durata de realizare a contractului:

Lucrări de amenajare exterioară Capelă

Cod CPV -45111291-4 -Lucrări de amenajare a terenului

 1.  

Durata contractului de achiziție publică: de la data semnării contractului și până la expirarea

perioadei de garanție acordată lucrărilor.

 1.  

Durata de execuție a contractului: 2 luni de la semnarea contractului.

 

Cantitatea lucrarilor care trebuie prestate și descrierea acestora:

Cantitățile de lucrări ce trebuiesc executate și detaliile tehnice ale acestora sunt prezentate în caietul de sarcini și anexele acestora, atașate prezentei invitații.

 

Perioada de garanție acordată lucrărilor:

În conformitate cu art. 7, alin.3 din Legea nr. 10/1995, perioada de garanție acordată lucrărilor este

de minim 36 luni.

 

Garanția de bună execuție:

Garanția de bună execuție este în procent de 5% și se va constitui în conformitate cu

prevederile art.40 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice/ accord cadru din Legea

nr.98/2016 privind achizițiile directe.

 

Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:

Scrisoare de înaintare (Formular F1);

Declarație de susținere a ofertei depuse (Formular F2)

Formularul de ofertă, însoțită de Devizul General, Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv F1, listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrari F3cp, Lista de dotari;

Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului în copie certificate de conformitate cu originalul;

Certificat constatator emis de ONRC din care să reiese ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului;

Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul local la momentul prezentării ofertei;

Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese cf art. 59-60 din Legea nr.98/2016; (Formular F3);

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016. (Formular 4)

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea 98/2016 (Formular F5),

Declarație privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi al relaţiilor de muncă,

conform prevederilor art. 51, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 (Formular F6)

 

Modul de prezentare al ofertei:

Oferta prezentată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în Proiectul tehnic.

Oferta va fi întocmită astfel încât să se poată verifica corespondența cu specificațiile din caietul de sarcini, listele de cantități de lucrări, fișele tehnice și va fi exprimată în lei fără TVA.

Oferta se va depune în plic închis, cel târziu până la data 01.10.2020, ora 12:00

Oferta se înregistrează la Registratura Primăriei Comunei Cenade, str. Principală, nr. 372.

Pe partea exterioară a plicului închis se transmite scrisoarea de înaintare cu datele de identificare ale ofertantului și faptul că plicul conține oferta pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect execuția de lucrări pentru obiectivul de investiției “Amenajare exterioară Capelă”.

Ofertele se depun fie personal, fie prin servicii poștale sau de curierat rapid, caz în care ofetantul asumă riscurile privind depunerea ofertei. Oferta se consideră depusă în momentul înregistrării ei la Registratura Primăriei Cenade.

 

CRITERII DE ATRIBUIRE

Atribuirea cumpărării directe se va face prin catalogul SICAP, ofertantului care îndeplinește cerințele documentației de atribuire la prețul cel mai scăzut.

În situația în care două sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc având prețuri egale, se va solicita ofertanților care au depus oferte, o nouă ofertă.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul institutiei www.comunacenade.ro

Autoritatea contractantă va evalua ofertele și va invita ofertantul câștigator sa publice valoarea propunerii sale financiare in catalogul SICAP, in maxim 2 zile lucratoare de la comunicare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunt.

Nepublicarea in catalogul electronic SICAP a ofertei câștigătoare atrage respingerea acesteia.

Atribuirea cumpărării directe se va face prin catalogul SICAP.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile

Limba de redactare a ofertelor: ROMÂNĂ

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel 0258.789.104, persoana de contact Mărginean Daniel Florin-Comp Achizitii publice

Formularele, Proiectul tehnic, listele de cantitati și contractul se afla in atasarea prezentului anunt.

 

 

 

Întocmit

Consilier Achiziții Publice

Daniel-Florin Mărginean

Descarca
(7 desc.)