CONDITII PRIVIND REALIZAREA DREPTULUI DE ACCES PE IMOBILELE PROPRIETATEA PUBLICA PENTRU RETELE DE TELECOMUNICATII
21.11.2023
Descarca
INFORMARE
06.10.2023
Descarca
„Casarea autovehiculelor uzate”
04.10.2023

„Casarea autovehiculelor uzate”

ANUNȚ

 

 

Agenția Fondului de Mediu a publicat lista persoanelor fizice care s-au înscris în aplicația AFM pentru solicitarea stimulentului de casare pentru autovehicule uzate.

In data de 03.10.2023, s-a transmis de către AFM lista persoanelor înscrise pentru solicitarea stimulentului de casare pentru autovehiculele uzate, aferente UAT Comuna Orăștioara de Sus.

Conform procedurii interne încăpând din 04.10.2023, în termen de 5 zile, respectiv până la 09.10.2023 trebuie să depuneți la Primaria Comunai Orăștioara de Sus sau online pe email primariaorastioaradesus@yahoo.com cererea tip (Anexa nr.1 la procedura interna) însoțită de următoarele documente:

 

a. Actul de identitate al solicitantului, în copie conformă cu originalul;

b. Cartea de identitate a mijlocului de transport, în copie conformă cu originalul;

c. Certificatul de înmatriculare, în copie conformă cu originalul;

d. Cerere de eliberare certificat de atestare fiscală de către Primăria Comunei Orăștioara de Sus

e. Certificat de atestare fiscală valabil, din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, emis de A.N.A.F. — (Administrația Finanțelor Publice)

f. Împuternicire în original sau copie legalizată, dacă este cazul;

g. Actul de identitate al împuternicitului, în copie conformă cu originalul;

h. Extras de cont în vederea virării stimulentului pentru casare, în cazul aprobării cererii;

i. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal — Anexa nr. 2 a prezentei Proceduri.

 

Descarca
(5 desc.)
Intreruperi ENERGIE ELECTRICA 03.07.2023
30.06.2023

Costesti Cabana – partial circuitul catre Luncani

 

Interval orar  09:00 – 17:00

                      Luni, 03 Iulie 2023

 

ANUNȚ DE ÎNCEPERE INVESTITIE CU DENUMIREA ,, Asigurarea sistemelor inteligente de management pentru primaria din Comuna Orăștioara de Sus”
09.05.2023

ANUNȚ DE ÎNCEPERE INVESTITIE CU DENUMIREA

,, Asigurarea sistemelor inteligente de management pentru primaria din Comuna Orăștioara de Sus”

Descarca
(3 desc.)
ANUNȚ DE ÎNCEPERE INVESTITIE CU DENUMIREA ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete în comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara”
09.05.2023

ANUNȚ DE ÎNCEPERE INVESTITIE CU DENUMIREA

,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete în comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara”

Descarca
(2 desc.)
ANUNT INCHIRIERE PAJISTI
24.04.2023

ANUNT INCHIRIERE PAJISTI

Descarca
(8 desc.)
Hotararea CJSU nr. 53 privind aprobarea planului de masuri pentru controlul si combaterea pestei porcoine africane in judetul Hunedoara
28.11.2022
Descarca
(1 desc.)
MODIFICARI LA LEGEA 227/2015 privind Codul fiscal si HG 1/2016 privind normele de aplicare a Codului fiscal
22.11.2022

Modificari la legea 227/2015 privind Codul fiscal si HG 1/2016 privind normele de aplicare a Codului fiscal pentru persoanele fizice care detin instalatii de tip alambic pentru producerea de bauturi alcoolice, tuica si rachiu din fructe.

Descarca
(1 desc.)
Utilizatorii de fose septice din COMUNA ORĂȘTIOARA DE SUS trebuie să se înscrie în “Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate”
25.10.2022

Utilizatorii de fose septice din COMUNA ORĂȘTIOARA DE SUS trebuie să se înscrie în “Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate”

Descarca
(5 desc.)
EVALUARE MEDICALĂ A POPULAȚIEI – 27.10.2022
25.10.2022

EVALUARE MEDICALĂ A POPULAȚIEI – 27.10.2022

Descarca
(3 desc.)
Întreruperi planificate pentru revizii și reparații în rețeaua E-Distribuție Banat pentru județul Hunedoara 29 august - 4 septembrie 2022
29.08.2022

Întreruperi planificate pentru revizii și reparații în rețeaua E-Distribuție Banat pentru județul Hunedoara 29 august - 4 septembrie 2022

Descarca
(3 desc.)
Extindere sediu primarie
06.07.2022

ANUNT PUBLICITAR – ACHIZITIE DIRECTA

 

            Prin prezenta, invitam operatorii economici interesati sa depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de lucrări de constructii, a obiectivului ”Extindere sediu primarie”

 

AUTORITATE CONTRACTANTA:

DENUMIREA OFICIALA:  COMUNA ORASTIOARA DE SUS

Adresa: Orastioara de Sus, nr.133, Localitatea Orastioara de Sus, Comuna Orastioara de Sus, judetul Hunedoara Cod postal 337325, Romania

e-mail: primariaorastioaradesus@yahoo.com, telefon +40 246650; fax: +40 254246622

Persoana contact Inășescu Vasile Marian

Tip anunt:  Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Denumire contract: ” Extindere sediu primarie”

 

Durata contractului: -4 luni de la data semnarii contractului.

 

Sursa de finantare: Buget local.

 

Valoarea estimata a contractului: 127.754,46 lei fara TVA

 

Cod CPV  principal

45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)

 

 

Criteriul de atribuire – ”preţul cel mai scăzut”, în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3^1), din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și în condițiile respectării integrale a cerinţelor specificaţiilor tehnice minimale obligatorii din Caietul de Sarcini (în situația în care 2 sau mai multe oferte sunt identice din punct de vedere financiar, se va proceda la o nouă reofertare numai pentru ofertele identice și situate pe primul loc).

 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

 

Modul de finalizare a achizitiei directe: Beneficiarul va încheia un contract de lucrari cu perioada de garanție a lucrărilor efectuate de 36 luni.

 

Garantia de buna executie:  Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a contractului, în maxim 5 zile de la data semnării contractului.

Autoritatea are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întarziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

Autoritatea Contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

 

Condiții de plată:

Contravaloarea lucrărilor prestate se va plăti pe baza facturii fiscale emise de executant şi a procesului verbal de recepție, în contul de trezorerie al Executantului

 

Conditii de participare:

Se vor prezenta urmatoarele documente:

 

  • Declaratie privind neincadrarea in prevederile articolului 164 din Legea 98/2016, 
  • Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016, 
  • Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016, 
  • Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de articolul 59 si 60 din Legea 98/2016.
  • Certificate care sa confirme plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local
  • Certificat de inregistrare societate/inteprindere, copie carte de identitate administrator/titular inteprindere

 

 

În scopul prevenirii , identificării și remedierii în mod eficient a conflictelor de interese care pot apărea pe durata derulării procedurii de atribuire, se fac cunoscute numele persoanelor cu rol de decizie la nivelul Autorității Contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire: Inășescu Vasile Marian- primar, Filipescu Valentin Ioan – viceprimar, Zgăvîrdean Cristian Vasile- secretar general, Luca Petru Sorin -șef birou, Dînșorean Daniela Maria – inspector superior, Bulea-Deoancă Sergiu Petrișor -consilier achiziții publice, Gridan Rareș Flavius- inspector principal, Boșorogan Anca Maria - inspector superior, Diac Mariana Elena- inspector superior , Vinerean Felicia- inspector superior , Adamesc Ion – consilier local, Andreșoiu Vasilie– consilier local, Trufaș Radu– consilier local, Ciolocoi Ionel– consilier local, Demian Petru– consilier local, Bruzan Daniel Ionel – consilier local, Lăscoi Ioan Ovidiu– consilier local, Sturza Ilie Dacian– consilier local, Popa Adrian– consilier local , Mărginean Nicolae– consilier local.

 

Atasat se regaseste - anuntul complet, listele de cantitati, PT,  etc

                               - formulare in format editabil

 

Descarca
(4 desc.)
ANUNȚ
02.06.2022

ANUNȚ ANGAJARE MUNCITORI ZILIERI 

Program 8ore/zi, in vederea prestarii de activitati de intretinere peisagistica, clasa 8130 in conditiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Descarca
(2 desc.)
ANUNT PARTICIPARE LICITATIE PUBLICA INCHIRIERE BUNURI PROPRIETATE PRIVATA
05.05.2022

ANUNT PARTICIPARE LICITATIE PUBLICA INCHIRIERE BUNURI PROPRIETATE PRIVATA

Descarca
(19 desc.)