LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC
01.03.2020
 1. Proiectele și Hotărârile Consiliului Local Hârșova;
 2. Dispozițiile Primarului orașului Hârșova cu caracter normativ (care reglementează o anumită activitate);
 3. Bugetul local;
 4. Bilanțul contabil și contul de rezultat patrimonial;
 5. Contul de execuție bugetară;
 6. Plăți restante;
 7. Registrul datoriei publice locale;
 8. Programele și strategiile Primăriei orașului Hârșova;
 9. Raportul anual de activitate al Primăriei orașului Hârșova;
 10. Organigrama Primăriei orașului Hârșova, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
 11. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Primăriei orașului Hârșova;
 12. Listă consilieri locali;
 13. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local;
 14. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 15. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 16. Declarații de avere;
 17. Declarații de interese;
 18. Certificate de Urbanism, Autorizații de Construire, P.U.G., P.U.Z., P.U.D, avizate de Consiliul Local Hârșova;
 19. Lista nominală cu solicitanții de locuințe sociale/evacuați/ANL îndreptățiți să primească o locuință;
 20. Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;
 21. Informații privind lucrările tehnico-edilitare executate în orașul Hârșova;
 22. Informații privind nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilități fiscale, precum și informațiile care privesc aplicarea oricăror alte dispoziții din Codul Fiscal privind impozitele și taxele locale;
 23. Informații despre programele cu finanțare externă;
 24. Relații cu ONG-uri, programe ale acestora, colaborări;
 25. Protocoale de înfrățire ale orașului Hârșova cu organe ale autorităților publice locale din diverse țări;
 26. Informații cu privire la posturile vacante și ocuparea lor prin concurs;
 27. Adeverințe privind situația juridică a unor imobile;
 28. Materiale de promovare a turismului practicat în orașul Hârșova;
 29. Certificate de Oportunitate, Autorizații de Ocupare a Domeniului Public, Autorizații eliberate în baza Legii 507/2002;
 30. Informații privind modul de soluționare a cererilor, sesizărilor și reclamațiilor înregistrate în cadrul Primăriei Orașului Hârșova;
 31. Rezultatele dezbaterilor publice în domeniul mediului la care participă reprezentanții compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Orașului Hârșova;
 32. Orice informații privind situația unui obiectiv de pe raza orașului Hârșova, din punct de vedere al protecției mediului.
Descarca
35 descărcări