ANUNT ANGAJARE
24.02.2023
Descarca
(42 desc.)
Anunt angajare
20.06.2022

ANUNŢ

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BAIA DE ARIEŞ, cu sediul în Baia de Arieş, strada Piaţa Băii nr.1,cod postal 515300, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: MUNCITOR: 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 

 

Concursul se va desfăşura la la sediul institutiei astfel :

- Proba scrisă în data de: 14.07.2022 ora 1000 ,

- Proba interviu în data de 15.07.2022 ora 1000

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- studii : Studii generale;

- vechime : minim 5 ani

- Condiţii generale ,cele prevăzute de art. 3 din H.G. nr.286/2011

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul : PRIMĂRIA ORAŞULUI BAIA DE ARIEŞ, cu sediul în Baia de Arieş, strada Piaţa Băii nr.1,cod postal 515300, judeţul Alba

Relaţii suplimentare la sediul: PRIMĂRIA ORAŞULUI BAIA DE ARIEŞ, cu sediul în Baia de Arieş, strada Piaţa Băii nr.1,cod postal 515300, judeţul Alba, persoană de contact: HARDA NICOLAE telefon: 0258775002,            fax: 0258775900.

 

Descarca
(4 desc.)
Anunt examen promovare
17.06.2022
Descarca
(13 desc.)
ANUNT ANGAJARE
31.05.2022

 

ANUNŢ

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BAIA DE ARIEŞ, cu sediul în Baia de Arieş, strada Piaţa Băii nr.1,cod postal 515300, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: MUNCITOR: 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 

 

Concursul se va desfăşura astfel:  

- Proba scrisă în data de: 28.06.2022 ora 1000 ,

- Proba interviu în data de 29.06.2022 ora 1000

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- studii : Studii generale;

- vechime : minim 5 ani

- Condiţii generale ,cele prevăzute de art. 3 din H.G. nr.286/2011

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul : PRIMĂRIA ORAŞULUI BAIA DE ARIEŞ, cu sediul în Baia de Arieş, strada Piaţa Băii nr.1,cod postal 515300, judeţul Alba

Relaţii suplimentare la sediul: PRIMĂRIA ORAŞULUI BAIA DE ARIEŞ, cu sediul în Baia de Arieş, strada Piaţa Băii nr.1,cod postal 515300, judeţul Alba, persoană de contact: HARDA NICOLAE telefon: 0258775002,            fax: 0258775900.

 

 

 

Descarca
(2 desc.)
ANUNT ANGAJARE
04.03.2021

                                                                 ANUNŢ

 

În temeiul prevederilor articolului II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combatea efectelor pandemiei de Covid -19, art.618 alin.(3) tezaI din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, coroborate cu prevedrile Hotarârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

    Oraşul Baia de Arieş, cu sediul în Baia de Arieş, str.Piaţa Băii nr.1, Judetul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, de consilier I, grad superior în cadrul Biroului tehnic, programe –proiecte, amenajarea teritoriului , administrarea domeniului public şi privat,achiziţii publice, cadastru,cultură şi arhivă, Compartimentul programe – proiecte .

 

Data desfăşurării cuncursului : proba scrisă -06.04.2021, ora 10,00

 • Proba interviu se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
 • Anunţul va fi publicat la data de 04.03.2021, pe siteul ANFP şi pe site-ul Primăriei oraş Baia de Arieş.

Dosarele de înscriere  se pot depune la sediul instituţiei , din Baia de Arieş ,str. Piaţa Băii,nr.1, judetul Alba, în perioada 04.03.2021- 23.03.2021.

                                                   BIBLIOGRAFIE

          Consilier ,clasa I,grad ,superior- Compartiment programe -proiecte

 1. Constituţia României;
 2. Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare.
 4. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.273/2006-privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6.  Lege nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România;
 7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 9. Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale cu modificările si completările ulterioare.

                   CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

CONSILIER, CLASA I, GRAD SUPERIOR –  BIROUL TEHNIC ,PROGRAME – PROIECTE, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, ACHIZIŢII PUBLICE, CADASTRU, CULTURĂ,ARHIVĂ, COMPARTIMENTUL PROGRAME – PROIECTE ,AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, CULTURA ARHIVĂ.

 • Perioada de ocupare ; nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de lucru este de 8 ore /zi, 40 ore /săptămână.
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465, alin (1) şi alin(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia condiţiei de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică.
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinţelor inginereşti, stiinţelor economice sau stiinţelor juridice.
 • Cunoştinţe operare P.C. – nivel mediu  dovedite cu documente justificative eliberate în condiţiile legii.
 • Specializare în managementul proiectelor  curs perfectionare /specializare.
 •  Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice   minim 7 ani.

Relatii suplimentare la secretarul comisiei de concurs , domnul Harda Nicolae ,consilier, clasa I, grad superior, Compartimentul resurse umane. Tel.0258/775002, fax.0258/775900, e-mail primbaia @ yahoo.com.

 

ANUNT ANGAJARE
02.03.2021

ANUNŢ

 Primăria oraşului Baia de Arieş, cu sediul în strada Piaţa Băii nr.1, judeţul Alba, organizează concurs  pentru ocuparea postului-funcţie contractuală de execuţie vacantă  de :

 -  Asistent medical, debutant în cadrul Serviciului de Asistenţă Socială, pe perioadă nedeterminată;

 • Condiţii specifice de participare:
 • Studii medii liceale, cu diplomă de bacalauriat;
 • Studii postliceale în specialitatea asistenţă medical obsolvite cu diplomă, Certificat de membru in Ordinul asistenţilor medicali generalişti,moaşelor şi asistenţilor medicali din România , Autorizaţie de liberă practică, pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unitaţiile medicale autorizate,
 • Abilităţi reale de comunicare, seriozitate, spirit de echipă;
 • Condiţii generale, cele prevăzute de art.3 din H.G.nr.286/2011;
 • Concursul se va desfăsura în data de  25.03.2021 ora 10,00, proba scrisă,  iar în data de 26.03  .2021 ora 10,00 interviul. 

BIBLIOGRAFIE

 • Constituţia României.
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi,republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;
 • Ghid de nursing cu tehnici de evaluare şi îngrijiri corespunzător nevoilor  fundamentale ,vol. I şi II coordinator lucrare Lucreţia Tirtirică, Editura Viaţa Medicală Românească Bucureşti – 2008;
 • Îngrijiri  special acordate pacienţilor de către asistenţi medicali, manual pentru colegiile şi scolile postliceale sanitare, autor Lucreţia Tirtirica, ediţia a 9-a ,Editura Viaţa Medicală Româneasca,Bucuresti -2008;
 • Urgente medicochirurgicale,sinteze,pt.asistenţii medicali,ediţia a-III-a,Editura Medicală , Bucureşti 2006;
 • Ordinul MS nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfecţia, si sterilizarea în unitaţile sanitare.
 • Ordinul MS nr.1101/2016 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire, şi limitare a infecţiilor associate asistenţei medicale în unitaţile sanitare;
 • Ordinul MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităţi medicale şi a metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deseurile rezultate din activităţi medicale.
 • OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi functionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaselor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • Legea  nr.46/2003 privind drepturile pacientului

        Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 04.03.-19.03  .2021 ora 15,00 la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş;

          Relaţii suplimentare la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş , telefon 0258 775900, fax 0258 775900;