ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea
03.10.2022
Descarca
(29 desc.)
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la Concursul organizat în vederea recrutării pentru funcția publică de execuție
23.08.2022
Descarca
(36 desc.)
Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Consilier achiziţii publice, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni
29.07.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

 

 

Nr.11.458 din 29.07.2022

                                                      ANUNŢ

 

   

         Primăria Comunei Bujoreni, cu sediul în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea , în temeiul art.618 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Consilier achiziţii publice, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore /zi, 40 de ore/săptămână.

Desfășurarea concursului:

 • Proba scrisă – 29.08.2022, ora 10:00;
 • Interviuldata și ora vor fi comunicate ulterior.

 

Locul de desfășurare: sediul Primăriei Comunei Bujoreni, situat în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării  anunțului pe pagina de internet a Primăriei Comunei Bujoreni și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în intervalul 29.07.2022-  17.08.2022.

         Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor  și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet  https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsecţiunea Rezultate concursuri.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile  generale prevăzute  de art.465 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Dosarul de înscriere, depus de către fiecare candidat la concursul de recrutare, va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

a)formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsectiunea Anunturile posturilor scoase la concurs, în format  deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului organizat în data de 29.08.2022, precum și la sediul primăriei, în format letric, la Biroul Resurse Umane);

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate, copia certificatului de naștere și certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei (adeverință vechime model anexat conform anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008);

Adeverințele care au alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documentele originale și se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

           

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcția publică de execuție de Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional Superior în cadrul compartimentului INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;

- Condiții de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- Condiţii de vechime: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

Bibliografie concurs pentru funcția publică de execuție de Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional Superior în cadrul compartimentului INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I și titlul II  ale părții a VI-a "Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

3.Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

8 Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție de Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional Superior în cadrul compartimentului INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE:

 1. Elaborează strategia anuală de achiziții publice conform prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare și HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice/acordului cadru, cu modificările ulterioare;
 2. Elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
 3. Elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
 4. Propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;
 5. Elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului juridic;
 6. Urmărește îndeplinirea și respectarea clauzelor din contractele de achiziţie publică atribuite;
 7. Asigură întocmirea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţii publice repartizate, precum şi a răspunsurilor de clarificare la solicitările agenţilor economici;
 8. Asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
 9. Asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;
 10. Colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate ;
 11. Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;
 12. Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
 13.  Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil;
 14. Întocmește raportul anual privind contractele atribuite la nivelul instituţiei şi transmiterea acestuia la Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice;
 15. Asigură, la cerere şi în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  asistenţă tehnică administraţiilor locale privind aplicarea şi respectarea legislaţiei în procesul de achiziţie şi încheiere a contractelor de achiziţii publice;
 16. Asigură, întocmeşte  și răspunde de organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare, după cum urmează:

· publicitatea achizițiilor publice (anunțuri de intenție, de participare și de atribuire).

 • inițiază lansarea procedurii de achiziții publice în SEAP;

· întocmirea caietului de sarcini;

· întocmirea documentațiilor de atribuire și a celor descriptive, prezentarea ofertelor și lămurirea eventualelor neclarităti legate de acestea;

· întocmirea notei estimative a contractului și a notei justificative cu privire la procedurile de achiziție publică;

· întocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică;

· întocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achiziție publică,

· întocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziție publică;

· întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;

· asigură desfășurarea propriu zisă a procedurilor de achiziție publică de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii și lucrări;

· întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;

· analizarea ofertelor depuse;

· emiterea hotărârilor de adjudecare;

· primirea și rezolvarea contestațiilor;

· întocmirea rezoluțiilor la contestațiile depuse;

· participarea la încheierea contractelor de achiziție publică;

· urmărirea respectării contractelor de achiziții publice din punct de vedere al respectării valorilor și termenelor.

 1. Ţine evidența contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau activități;

18. Urmărește executarea contractelor de achiziții și informează șefii ierarhici ori de câte câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale;

 1. Colaborează cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Primăriei la fundamentarea programelor anuale de achiziții publice;
 2. Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată;
 3. Întocmește și asigură desfășurarea licitațiilor publice;
 4. Asigură secretariatul comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea fiecărui contract de achiziţie publică repartizat (întocmirea proceselor verbale a şedinţelor de deschidere, declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate şi rapoartelor procedurilor de atribuire);
 5. Întocmește contracte pentru concesionări, închirieri terenuri și spații în conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor;
 6. Întocmește reactualizarea chiriilor pentru teren,  spații și redevența din concesiuni în funcție de paritatea leu-euro;
 7. Întocmește orice raportare către ordonatorul principal de credite sau alte instituții privind solicitările din domeniul achizițiilor publice;
 8. completează formularele de integritate în S.E.A.P. aferente procedurilor de achiziții publice, repartizate spre soluționare;
 9. actualizează și completează cu informațiile necesare formularele de integritate cu respectarea termenelor prevăzute de art.6 din Legea nr.184/2016;
 10. asigură, dacă este cazul, luarea măsurilor dispuse în urma avertismentului de integritate emis de către inspectorii de integritate, respectând  termenele prevăzute de art.6 din Legea nr.184/2016;
 11. asigură comunicările cu inspectorii de integritate furnizând informațiile cerute  de aceștia, precum și comunicând eventualele modificări survenite după emiterea avertismentelor de integritate;
 12. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea instituţiei;
 13. are obligația de a preda către responsabilul cu arhiva, în fiecare an, pentru anul anterior, documentele produse și gestionate;
 14. Să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
 15. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin se abţine de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice;
 16. Răspunde potrivit legii de îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin din funcţia pe care o deţine, precum şi a atribuţiilor ce-i sunt delegate;
 17. Păstrează secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii;
 18. Păstrează confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei;
 19. Este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru dânsul sau pentru alţii, în considerarea funcţiei daruri sau alte avantaje.
 20. Are obligația de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare în legatură cu procedurile de lucru stabilite la nivelul unității precum și orice riscuri neprevăzute ce  ar putea afecta rezultatele activității sale de zi cu zi.
 21. Răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară precum și a Codului Etic;

 

Menționăm că anunțul de concurs se publică pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pe site-ul Primăriei Comunei Bujoreni, https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsecţiunea Anunţurile posturilor scoase la concurs și la sediul Primăriei Comunei Bujoreni din Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Valcea, în data de 29.07.2022.


        Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Valcea,

Telefon: 0250/741983 Biroul  Agricol , Fax: 0250/742501;

Email secretar comisie: ghidan.adina@comuna-bujoreni.ro .

 

         Relații suplimentare privind actele necesare, condițiile de participare la concurs și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea , de la secretarul  comisiei de concurs, dna. Ghebîrță Elena-Adina- inspector asistent, unde se vor depune şi dosarele de concurs, precum şi  la telefon: 0250/741983 sau email: ghidan.adina@comuna-bujoreni.ro.

 

 

          Primar,                                                                         Secretar General,                                      

     Gheorghe GÎNGU                                                  Alina-Elena  GĂITĂNARU

Descarca
(13 desc.)
Anunţ concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;
14.04.2022
Descarca
(81 desc.)
Anunt CONCURS, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale - vacante, în cadrul proiectului “Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala in comuna Bujoreni”, POCU/827/5/2/140400, Cod MySmis: 140400
07.02.2022
Descarca
(18 desc.)
Anunt concurs de recrutare pentru ocupare unei funcții publice de executie vacante, pe perioada nedeterminata de INSPECTOR , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR - COMPARTIMENT CORP CONTROL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni, judetul Vâlcea
30.12.2021
Descarca
(31 desc.)
ANUNT CONCURS PENTRU OCUPARE POST CONTRACTUAL MUNCITOR CALIFICAT
14.12.2021
Descarca
(10 desc.)
ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea
01.11.2021
Descarca
(33 desc.)
Anunt concurs pentru ocupare post contractual muncitor calificat (deservent utilaje)
06.08.2021
Descarca
(12 desc.)
Anunt CONCURS, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale - vacante, în cadrul proiectului “Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala in comuna Bujoreni”, POCU/827/5/2/140400, Cod MySmis: 140400
05.05.2021
Descarca
(30 desc.)
Anunţ concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;
09.02.2021

pp

ANUNŢ

    
    Primăria Comunei Bujoreni, cu sediul în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea , în temeiul art.618 alin.(3) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore /zi, 40 de ore/săptămână.
Desfășurarea concursului: 
•    Proba scrisă – 15.03.2021, ora 10:00;
•    Interviul – data și ora vor fi comunicate ulterior.

Locul de desfășurare: sediul Primăriei Comunei Bujoreni, situat în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării  anunțului pe pagina de internet a Primăriei Comunei Bujoreni și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în intervalul 09.02.2021-01.03.2021.

 

Descarca
(102 desc.)
Anunț concurs pentru ocupare post contractual muncitor calificat ( deservent buldoexcavator)
09.01.2020
Descarca
(24 desc.)