ANUNȚprivind organizarea examenului de promovare în clasă pentru functia publică de executie, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bujoreni, județul Vâlcea
04.05.2023

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA    

 

 

 

 

Nr.7.200 din 04.05.2023

ANUNȚ

      

Primăria Comunei Bujoreni, cu sediul în Sat Olteni, strada Calea Lui Traian, nr.123, Comuna Bujoreni, județul Vâlcea,  Cod fiscal:2541010, organizează examen de promovare în clasă pentru functia publică de executie, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bujoreni, județul Vâlcea, în data de 19 mai 2023, ora 10,00- proba scrisă, în baza art. 477, art. 480 și cu respectarea prevederilor art.618 alin. (23),  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului ANFP nr. 1932/2009 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici,  după cum urmează:

 

Compartimentul Impozite  și Taxe Locale

- din  referent, clasă III, grad profesional asistent,  în  inspector, clasa

I, grad profesional asistent, funcție publică de execuție, 1 post, normă întreagă, 8 ore /zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată

 

Condiții de participare:

 1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: Științe inginerești- Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management.

 2. Funcționarul public să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile O.U.G.

       nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Bujoreni, județul Vâlcea şi constă în

3 probe succesive:

 1. Selecția dosarelor de înscriere se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor (10.05.2023-16.05.2023).

Data afişării anunțului: 04.05.2023

2. Susținerea probei scrise se va desfăşura în data de 19.05.2023 ora 10:00.

3. Interviul se va susține, de regulă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la

data susținerii probei scrise.

 

Dosarul de înscriere la examen se poate depune în termen de 5 zile de la publicarea anunțului, la sediul Primăriei comunei Bujoreni, județul Vâlcea și pe pagina de internet a instituției, în perioada 05.05.2023 - 09.05.2023.

Persoana de contact : Praporgescu Anamaria-Mădălina - consilier asistent, precum şi  la telefon: 0250/741983 sau email: praporgescu.madalina@comuna-bujoreni.ro .

 

Dosarul pentru participarea la examen trebuie să contină, în mod obligatoriu, următoarele acte:

(1) a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților de către secretarul comisiei de concurs;

 b) copia actului de identitate;

 c) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfăşoară activitatea;

 d) adeverință eliberată de compartimentul resurse umane în vederea situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

     TEMATICA

 1. OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare   

  (Titlul I şi II ale părţii a VI-a);

2. Constituția Romaniei, republicată; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de

discriminare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse și de tratament între femei și bărbați,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX);

6. Hotărârea nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015

(Titlul IX);

7. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură fiscală  (Integral).

  BIBLIOGRAFIA

1. OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Constituția Romaniei, republicată;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de

discriminare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse și de tratament între femei și bărbați,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

6. Hotărârea nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015;

7. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură fiscală.

 

    Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

    Atribuțiile postului: Inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Impozite  și Taxe Locale

1. Răspunde de constatarea, stabilirea și urmărirea încasării impozitelor și taxelor prevăzute de lege, datorate de persoanele fizice și juridice care dețin bunuri impozabile sau taxabile pe teritoriul localității Bujoreni pe baza documentelor depuse de aceștia;

2. Răspunde de întocmirea borderourilor de debite și scăderi precum și jurnalele pentru contribuabilii persoane fizice și juridice;

3. Preia declarațiile de impozite si taxe, persoane fizice și juridice, asigurând verificarea acestora potrivit reglementărilor legale în vigoare;

4. Ține evidența debitelor din impozite și taxe datorate de persoane juridice, răspunde de modificarea debitelor conform declarațiilor depuse, analizează fenomenele rezultate din aplicarea legislației fiscale;

5. Răspunde de efectuarea impunerii din oficiu în cazul contribuabililor care nu  și-au corectat în urma înstiințărilor, declarația depusa inițial, precum și în cazul contribuabililor care nu au depus declarații și emite deciziile de impunere din oficiu;

6. Răspunde de întocmirea actelor necesare executării silite (înștiințări de plată, somații, titluri executorii, popriri bancare) pentru contribuabilii persoane fizice și juridice, dupa expirarea termenelor scadente de plată conform legii și asigură transmiterea lor către contribuabili și unitățile bancare;

7. Prezintă lunar șefului ierarhic situația cu debitele restante pentru impozitele și taxele datorate de persoanele fizice și juridice și măsurile care s-au luat pentru recuperarea debitelor restante;

8. Constată amenzi pentru nedepunerea la termen a declarațiilor de impozite si taxe de către contribuabilii personae fizice și  juridice;

9. Ține evidența pe surse a debitelor provenite de la persoanele fizice și juridice, întocmind la inceputul fiecărui an (până la 31 ianuarie) situația cuprinzând sumele pe fiecare contribuabil în parte ce urmează a se prescrie în cursul anului;

10. Asigură și răspunde de integritatea, confidențialitatea si securitatea datelor și documentelor conținute de fiecare dosar fiscal;

11. Răspunde de operarea în baza de date a plăților efectuate prin virament de către persoanele juridice;

12. Răspunde de întocmirea, debitarea și urmărirea încasării debitelor provenite din impozitul pe terenurile și clădirile concesionate, închiriate sau date în administrare prezentând, trimestrial, șefului ierarhic, situația cu debitele restante și măsurile care s-au luat pentru încasarea acestora;

13. Întocmirea, după caz, a adeverințelor, certificatelor de atestare fiscală precum și a altor documente solicitate în baza legii de către contribuabili;

 14. Arhivează documentele care stau la baza stabilirii masei impozabile pe fiecare rol, ținând evidența acestora;

 15. Sprijină executorul fiscal în întocmirea documentelor și actelor necesare stabilirii debitorilor insolvabili, instituirii de sechestre etc. conform procedurii stabilite de Codul de Procedură Fiscală;

16. Ține evidența Registrului de Rol Nominal Unic cu toate datele impuse de reglementările în vigoare (Codul Fiscal);

17. Înștiințează contribuabilii asupra erorilor de identificare existente în declarațiile depuse;

18. Identifică contribuabilii care nu au depus declarații fiscale și îi înștiințează despre obligațiile declarative ce le revin potrivit legii;

19. Răspunde de comunicarea deciziilor de impunere contribuabililor;

20. Verifică plațile efectuate de contribuabili în contul obligațiilor bugetare;

21. Întocmește listele restante și de plusuri, pe tipuri de impozite, taxe etc. și alte venituri bugetare;

22. Efectuează analiza și întocmește informari în legatură cu verificarea, constatarea, stabilirea impozitelor și taxelor în sarcina persoanelor fizice și juridice, rezultatele acțiunilor de verificare, măsurile luate pentru nerespectarea legislației fiscale;

23. Păstrează confidențialitatea lucrărilor executate și a informațiilor deținute care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și nu pot fi date publicității;

 

          Primar,                                                                    Secretar General,                                

     Gheorghe GÎNGU                                                  Alina-Elena  GĂITĂNARU  

 

Descarca
(2 desc.)
ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea
02.05.2023

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA    

 

 

 

Nr.7006 din 02.05.2023

                                                                ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea

 

   

          În conformitate cu prevederile art.476 alin.(2) lit.a), art.478 alin.(2) și art.618 alin.(4) și alin.(22) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Bujoreni, județul Vâlcea organizează, în data de 6 Iunie 2023, ora 1000, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru următoarele funcții publice de execuție:

 • Un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în  cadrul compartimentului JURIDIC ȘI RESURSE UMANE din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bujoreni;
 • Un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în  cadrul compartimentului FINANCIAR-CONTABIL din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bujoreni;

 

 

          Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, din Sat Olteni, strada Calea Lui Traian, nr.123, Comuna Bujoreni, astfel:

 • selecția dosarelor are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examenul de promovare;
 • proba scrisă are loc în data  de  6 Iunie 2023, ora 1000;
 • interviul se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data desfășurării probei scrise;

 

          Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt prevăzute de art.479 alin.(1) lit.a), lit.c), lit.d) și alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul adminstrativ, respectiv:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;

- să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

- să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.

          Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la sediul Primăriei Comunei Bujoreni din Sat Olteni, strada Calea Lui Traian, nr.123, Comuna Bujoreni, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv de la data de 03.05.2023 până la data de 22.05.2023, ora 1600 și conține în mod obligatoriu:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • formularul de înscriere (pus la dispoziția candidaților prin secretarul comisiei de examen).

          Dosarul de înscriere la examen se depune la Registratura Primăriei Comunei Bujoreni.

 

A.Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional pentru postul din cadrul compartimentului JURIDIC ȘI RESURSE UMANE:

1.Constituţia României, republicată;

2. O.U.G. nr.57/2019, Codul Administrativ - PARTEA VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice”, Titlul II- Statutul funcționarilor publici;

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

5. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

6. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

7. H.G. nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

8. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;

 

B.Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional pentru postul din cadrul compartimentului FINANCIAR-CONTABIL:

1.Constituţia României, republicată;

2. O.U.G. nr.57/2019, Codul Administrativ - PARTEA VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice”, Titlul II- Statutul funcționarilor publici;

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. ORDIN nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

6. LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale         ;

7.LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii , Republicată;

8. ORDIN nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;

9. ORDINUL nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu - Republicată;

10. ORDINUL nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

 

Afişat azi, 02 Mai 2023, ora 1330.

 

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Valcea,

Telefon: 0250/741983 Biroul  Agricol, Fax: 0250/742501;

Email secretar comisie: cracana.iuliana@comuna-bujoreni.ro .

 

          Relații suplimentare privind actele necesare, condițiile de participare la examen și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea , de la secretarul  comisiei de concurs, dna. Elena-Iuliana CRĂCANĂ-Bibliotecar, unde se vor depune şi dosarele de concurs, precum şi  la telefon: 0250/741983 sau email: cracana.iuliana@comuna-bujoreni.ro .

 

          Primar,                                                                    Secretar General,                                

     Gheorghe GÎNGU                                                  Alina-Elena  GĂITĂNARU  

Descarca
(4 desc.)
Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesinal -asistent medical comunitar
26.04.2023
Descarca
(4 desc.)
ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de muncitor calificat, treapta profesională I, în cadrul Compartimentului Administrativ și Deservire al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea,
08.03.2023

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA    

 

 

 

 

Nr.3970 / 08.03.2023

 

ANUNŢ

                           

         PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, cu sediul în comuna Bujoreni, sat Olteni, str. Calea Lui Traian, nr. 123, judeţul Vâlcea, anunţă organizarea, în temeiul prevederilor art. 15 din H.G. nr. 1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  a concursului pentru ocuparea  unui post vacant pe perioadă nedeterminată corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de muncitor calificat, treapta profesională I, în cadrul Compartimentului Administrativ și Deservire al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea, având durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână .

 

          Dosarele de concurs se vor depune pânã la data de 22 martie 2023, ora 16.00, la sediul Primãriei comunei Bujoreni Compartimentul Juridic și resurse umane, şi vor cuprinde urmãtoarele documente prevazute la art. 35 din HG nr.1336/2022:

          a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la H.G. nr.1336/2022;

          b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

          c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

          d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

          e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

          f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

          g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

          h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;

          i) curriculum vitae, model comun european.

          Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

          Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă insoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

          Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar  cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

        Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de d-na. Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU.

        Relaţiile suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0250/741983, persoana de contact Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU, email: praporgescu.madalina@comuna-bujoreni.ro

 

Condiţii de participare:

Condiții generale: - cele prevăzute de art. 15 din H.G. nr.1336/2022,  și anume:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

          b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

          c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

          e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

          f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

          g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

          h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

 

 

          Condiţiile specifice:

1. Concurs post muncitor calificat (cod COR 7549):

- să aibă studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;

- să aibă vechime în muncă de minimum 7 ani;

- să posede permis de conducere cat.B, C, E;

- cunoștințe minime de mecanică auto;

- abilități în conducerea și manevrarea în lucru a utilajelor.

 

 

           Concursul se va desfãşura la sediul Primãriei comunei Bujoreni şi va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:

 

 • 24 martie 2023, ora 10.00 – selecţia dosarelor de înscriere;
 • 29 martie 2023, ora 10.00 – proba scrisã;
 • 03 aprilie 2023, ora 10.00 – interviul.

 

Bibliografia / Tematica aprobatã de primarul comunei Bujoreni pentru concurs este urmãtoarea:

 

 1. Constituţia României, republicatã cu tematica Drepturile, libertãţile şi îndatoririle fundamentale; Administraţia publicã localã.
 2. Titlul I şi III ale pãrţii a VI –a din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificãrile şi completãrile ulterioare cu tematica Dispoziţii generale; Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 3. Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  cu tematica Reglementări privind contractul individual de muncă.
 4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; cu tematica -CAPITOLUL I:Principii şi definiţii;
 5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; cu tematica -CAPITOLUL I:Dispoziţii generale;
 6. Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica - Capitolul III  Secțiunea 1 Obligaţii generale ale angajatorilor; - Capitolul IV Obligaţiile lucrătorilor;                                   
 7. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica - Capitolul II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
 8. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 9. Ordonanta nr.  2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor , cu modificările și completările ulterioare;
 10. Hotărârea nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

          Concursul se va desfãşura conform calendarului urmãtor:

 

 • 22 martie 2023, ora 16.00 – data limitã pentru depunerea dosarelor de

înscriere;

 • 24 martie 2023, ora 10.00 – selecţia dosarelor de înscriere;
 • 24 martie 2023, ora 14.00 – afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;
 • 27 martie 2023, ora 14.00 – data limitã de depunere a contestaţiilor la

rezultatul selecţiei dosarelor;

 • 28 martie 2023, ora 14.00 – afişarea rezultatelor în urma verificãrii

contestaţiilor la proba selecţiei dosarelor;

 • 29 martie 2023, ora 10.00  proba scrisã;
 • 29 martie 2023, ora 16.00 afişarea rezultatelor probei scrise;
 • 30 martie 2023, ora 16.00 – data limitã de depunere a contestaţiilor la

rezultatul probei scrise;

 • 31 martie 2023, ora 16.00   afişarea rezultatelor în urma verificãrii

contestaţiilor la proba scrisã;

 • 03 aprilie 2023, ora 10.00 – interviul;
 • 03 aprilie 2023, ora 15.00 – afişarea rezultatelor interviului;
 • 04 aprilie 2023, ora 15.00 data limitã de depunere a contestaţiilor la

rezultatul interviului;

 • 05 aprilie 2023, ora 15.00 afişarea rezultatelor în urma verificãrii

contestaţiilor la interviu;

 • 05 aprilie 2023, ora 16.00 afişarea rezultatului final al concursului.   

 

PRIMAR,

Gheorghe GÎNGU

 

Descarca
(2 desc.)
ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea
03.10.2022
Descarca
(30 desc.)
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la Concursul organizat în vederea recrutării pentru funcția publică de execuție
23.08.2022
Descarca
(38 desc.)
Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Consilier achiziţii publice, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni
29.07.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

 

 

Nr.11.458 din 29.07.2022

                                                      ANUNŢ

 

   

         Primăria Comunei Bujoreni, cu sediul în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea , în temeiul art.618 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Consilier achiziţii publice, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore /zi, 40 de ore/săptămână.

Desfășurarea concursului:

 • Proba scrisă – 29.08.2022, ora 10:00;
 • Interviuldata și ora vor fi comunicate ulterior.

 

Locul de desfășurare: sediul Primăriei Comunei Bujoreni, situat în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării  anunțului pe pagina de internet a Primăriei Comunei Bujoreni și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în intervalul 29.07.2022-  17.08.2022.

         Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor  și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet  https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsecţiunea Rezultate concursuri.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile  generale prevăzute  de art.465 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Dosarul de înscriere, depus de către fiecare candidat la concursul de recrutare, va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

a)formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsectiunea Anunturile posturilor scoase la concurs, în format  deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului organizat în data de 29.08.2022, precum și la sediul primăriei, în format letric, la Biroul Resurse Umane);

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate, copia certificatului de naștere și certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei (adeverință vechime model anexat conform anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008);

Adeverințele care au alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documentele originale și se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

           

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcția publică de execuție de Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional Superior în cadrul compartimentului INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;

- Condiții de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- Condiţii de vechime: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

Bibliografie concurs pentru funcția publică de execuție de Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional Superior în cadrul compartimentului INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I și titlul II  ale părții a VI-a "Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

3.Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

8 Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție de Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional Superior în cadrul compartimentului INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE:

 1. Elaborează strategia anuală de achiziții publice conform prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare și HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice/acordului cadru, cu modificările ulterioare;
 2. Elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
 3. Elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
 4. Propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;
 5. Elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului juridic;
 6. Urmărește îndeplinirea și respectarea clauzelor din contractele de achiziţie publică atribuite;
 7. Asigură întocmirea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţii publice repartizate, precum şi a răspunsurilor de clarificare la solicitările agenţilor economici;
 8. Asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
 9. Asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;
 10. Colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate ;
 11. Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;
 12. Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
 13.  Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil;
 14. Întocmește raportul anual privind contractele atribuite la nivelul instituţiei şi transmiterea acestuia la Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice;
 15. Asigură, la cerere şi în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  asistenţă tehnică administraţiilor locale privind aplicarea şi respectarea legislaţiei în procesul de achiziţie şi încheiere a contractelor de achiziţii publice;
 16. Asigură, întocmeşte  și răspunde de organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare, după cum urmează:

· publicitatea achizițiilor publice (anunțuri de intenție, de participare și de atribuire).

 • inițiază lansarea procedurii de achiziții publice în SEAP;

· întocmirea caietului de sarcini;

· întocmirea documentațiilor de atribuire și a celor descriptive, prezentarea ofertelor și lămurirea eventualelor neclarităti legate de acestea;

· întocmirea notei estimative a contractului și a notei justificative cu privire la procedurile de achiziție publică;

· întocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică;

· întocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achiziție publică,

· întocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziție publică;

· întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;

· asigură desfășurarea propriu zisă a procedurilor de achiziție publică de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii și lucrări;

· întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;

· analizarea ofertelor depuse;

· emiterea hotărârilor de adjudecare;

· primirea și rezolvarea contestațiilor;

· întocmirea rezoluțiilor la contestațiile depuse;

· participarea la încheierea contractelor de achiziție publică;

· urmărirea respectării contractelor de achiziții publice din punct de vedere al respectării valorilor și termenelor.

 1. Ţine evidența contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau activități;

18. Urmărește executarea contractelor de achiziții și informează șefii ierarhici ori de câte câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale;

 1. Colaborează cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Primăriei la fundamentarea programelor anuale de achiziții publice;
 2. Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată;
 3. Întocmește și asigură desfășurarea licitațiilor publice;
 4. Asigură secretariatul comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea fiecărui contract de achiziţie publică repartizat (întocmirea proceselor verbale a şedinţelor de deschidere, declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate şi rapoartelor procedurilor de atribuire);
 5. Întocmește contracte pentru concesionări, închirieri terenuri și spații în conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor;
 6. Întocmește reactualizarea chiriilor pentru teren,  spații și redevența din concesiuni în funcție de paritatea leu-euro;
 7. Întocmește orice raportare către ordonatorul principal de credite sau alte instituții privind solicitările din domeniul achizițiilor publice;
 8. completează formularele de integritate în S.E.A.P. aferente procedurilor de achiziții publice, repartizate spre soluționare;
 9. actualizează și completează cu informațiile necesare formularele de integritate cu respectarea termenelor prevăzute de art.6 din Legea nr.184/2016;
 10. asigură, dacă este cazul, luarea măsurilor dispuse în urma avertismentului de integritate emis de către inspectorii de integritate, respectând  termenele prevăzute de art.6 din Legea nr.184/2016;
 11. asigură comunicările cu inspectorii de integritate furnizând informațiile cerute  de aceștia, precum și comunicând eventualele modificări survenite după emiterea avertismentelor de integritate;
 12. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea instituţiei;
 13. are obligația de a preda către responsabilul cu arhiva, în fiecare an, pentru anul anterior, documentele produse și gestionate;
 14. Să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
 15. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin se abţine de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice;
 16. Răspunde potrivit legii de îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin din funcţia pe care o deţine, precum şi a atribuţiilor ce-i sunt delegate;
 17. Păstrează secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii;
 18. Păstrează confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei;
 19. Este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru dânsul sau pentru alţii, în considerarea funcţiei daruri sau alte avantaje.
 20. Are obligația de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare în legatură cu procedurile de lucru stabilite la nivelul unității precum și orice riscuri neprevăzute ce  ar putea afecta rezultatele activității sale de zi cu zi.
 21. Răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară precum și a Codului Etic;

 

Menționăm că anunțul de concurs se publică pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pe site-ul Primăriei Comunei Bujoreni, https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsecţiunea Anunţurile posturilor scoase la concurs și la sediul Primăriei Comunei Bujoreni din Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Valcea, în data de 29.07.2022.


        Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Valcea,

Telefon: 0250/741983 Biroul  Agricol , Fax: 0250/742501;

Email secretar comisie: ghidan.adina@comuna-bujoreni.ro .

 

         Relații suplimentare privind actele necesare, condițiile de participare la concurs și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea , de la secretarul  comisiei de concurs, dna. Ghebîrță Elena-Adina- inspector asistent, unde se vor depune şi dosarele de concurs, precum şi  la telefon: 0250/741983 sau email: ghidan.adina@comuna-bujoreni.ro.

 

 

          Primar,                                                                         Secretar General,                                      

     Gheorghe GÎNGU                                                  Alina-Elena  GĂITĂNARU

Descarca
(13 desc.)
Anunţ concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;
14.04.2022
Descarca
(84 desc.)
Anunt CONCURS, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale - vacante, în cadrul proiectului “Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala in comuna Bujoreni”, POCU/827/5/2/140400, Cod MySmis: 140400
07.02.2022
Descarca
(19 desc.)
Anunt concurs de recrutare pentru ocupare unei funcții publice de executie vacante, pe perioada nedeterminata de INSPECTOR , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR - COMPARTIMENT CORP CONTROL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni, judetul Vâlcea
30.12.2021
Descarca
(32 desc.)
ANUNT CONCURS PENTRU OCUPARE POST CONTRACTUAL MUNCITOR CALIFICAT
14.12.2021
Descarca
(11 desc.)
ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea
01.11.2021
Descarca
(33 desc.)
Anunt concurs pentru ocupare post contractual muncitor calificat (deservent utilaje)
06.08.2021
Descarca
(13 desc.)
Anunt CONCURS, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale - vacante, în cadrul proiectului “Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala in comuna Bujoreni”, POCU/827/5/2/140400, Cod MySmis: 140400
05.05.2021
Descarca
(30 desc.)
Anunţ concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;
09.02.2021

pp

ANUNŢ

    
    Primăria Comunei Bujoreni, cu sediul în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea , în temeiul art.618 alin.(3) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore /zi, 40 de ore/săptămână.
Desfășurarea concursului: 
•    Proba scrisă – 15.03.2021, ora 10:00;
•    Interviul – data și ora vor fi comunicate ulterior.

Locul de desfășurare: sediul Primăriei Comunei Bujoreni, situat în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării  anunțului pe pagina de internet a Primăriei Comunei Bujoreni și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în intervalul 09.02.2021-01.03.2021.

 

Descarca
(102 desc.)
Anunț concurs pentru ocupare post contractual muncitor calificat ( deservent buldoexcavator)
09.01.2020
Descarca
(24 desc.)