Comunicat de presă Iunie 2022 ”Modernizare, extindere și dotare Gradinița Lunca, sat Lunca, comuna Bujoreni, județul Vâlcea ”
03.06.2022
Descarca
(2 desc.)
ANUNT PROCEDURA PROPRIE SERVICII DE ORGANIZARE WORKSHOP-URI
17.12.2021
Descarca
(20 desc.)
ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ ANTREPRENORIAT Aferent proiectului „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală în comuna Bujoreni”
17.11.2021
Descarca
(19 desc.)
ANUNT SERVICII DE CONSULTANTA MENTORAT IN ANTEPRENORIAT
01.11.2021
Descarca
(27 desc.)
ANUNT PROCEDURA PROPRIE FORMARE PROFESIONALA ORGANIZARE CURSURI CALIFICARE
21.10.2021

ANUNT PROCEDURA PROPRIE  FORMARE PROFESIONALA ORGANIZARE CURSURI CALIFICARE (188 MEMBRI GRUP TINTA)

Descarca
(24 desc.)
Anunt procedura simplificata proprie pentru achizitia serviciilor de consiliere si orientare profesionala, medierea muncii pentru membrii grupului tinta din proiectul "Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala in comuna Bujoreni"
23.09.2021
Descarca
(19 desc.)
ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ –CURSURI DE CALIFICARE Aferent proiectului „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală în comuna Bujoreni”
20.09.2021
Descarca
(2 desc.)
Anunt procedura simplificata servicii catering
19.08.2021
Descarca
ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ Aferent proiectului „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală în comuna Bujoreni”
14.08.2021
Descarca
(1 desc.)
comunicat de presa
30.06.2021

Numele beneficiarului: UAT Comuna Bujoreni , judetul Valcea Comuna Bujoreni,Sat Olteni , judetul Valcea; cod postal 247072E-mail: bujoreni@vl.e-adm.ro.Telefon: 0250/741983;  Fax: 0250/742501; cod fiscal: 2541010

Axa si prioritatea de investitie din POR 2014-2020 ale proiectului 10.1

Titlul proiectului: ”Modernizare, extindere si dotare Gradinita Lunca, sat Lunca, comuna Bujoreni,judetul Valcea ”

Valoarea totala a proiectului :1550761.89 lei

Finantarea nerambursabila : 1422952.05 lei din care valoare eligibila neramburabila FEDR -  1.234.193,11 lei

Data inceperii :01.03.2018 , data semnare contract de finantare : 22.02.2019;

Data finalizarii :31.07.2022;

Codul MySMIS: 124844

Obiectivele general al : "Modernizare, Extindere si dotare Gradinita Lunca, Sat Lunca, Comuna Bujoreni, Judetul Valcea" vizeaza asigurarea accesului, calitatii si a atractivitaiii educatiei in gradinita Lunca, in scopul creşterii gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie;

Grup tinta :43 prescolari;

Responsabil publicitate si promovare : Cracana Iuliana, tel :0757039318v

Descarca
(2 desc.)
Anunt promovare donare voluntara de sange
28.10.2020
Descarca
(9 desc.)
ANUNT PRIVIND REZULTATUL procedurii de selectie parteneri ENTITATI DIN SECTORUL PRIVAT
23.07.2020

Nr. 15460 din data de 23.07.2020

ANUNT PRIVIND REZULTATUL

procedurii de selectie parteneri

ENTITATI DIN SECTORUL PRIVAT

 

Procedura aplicata

Procedura selectie parteneri conform Anuntului publicat pe site-ul  https://primariabujoreni.ro al Primariei Comunei Bujoreni in vederea selectarii de parteneri pentru solicitarea de finantare prin Intermediul POCU 2014-2020, Programulului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității , Obiectivul specific 5.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

Numarul/data anuntului de selectie si data publicarii acestuia

Nr. 14505 din data de 07.07.2020, publicat in data de 07.07.2020

Informatii privind toti candidatii participanti la procedura

            In perioada 07.07.2020 – 21.07.2020 (perioada dintre data de publicare a anuntului si data limita de depunere a dosarelor de candidatura pentru selectia de parteneri), au fost depuse dosare de candidatura, dupa cum urmeaza:

 1. ASOCIATIA GODYRIS HOPE , inregistrat cu nr. 15079 din data de 16.07.2020.

Ca urmare a evaluarii documentelor atasate la dosar si in conformitate cu grila de evaluare, s-au acordat urmatoarele punctaje:

 • ASOCIATIA GODYRIS HOPE  = 70 puncte.

 

ASOCIATIA GODYRIS HOPE  a indeplinit conditiile de eligibilitate potrivit cerintelor din anuntul de selectie parteneri, motiv pentru care comisia a decis selectarea ca partener in cadrul viitorului proiect a asociatiei ASOCIATIA GODYRIS HOPE  – declarata ADMISA.

 

                       COMISIA DE EVALUARE:

 

Presedinte,

                        Alina-Elena GĂITĂNARU

 

Membri,

                        Elena-Iuliana CRĂCANĂ 

                        

           Maria-Gabriela BRĂNOIU

Descarca
(2 desc.)
Anunt selectie parteneri în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității , Obiectivul specific 5.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
07.07.2020

Nr. 14.505 din 07.07.2020

ANUNT SELECŢIE PARTENERI

 

În conformitate cu prevederile O.U.G 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 40/2015, avand in vedere Orientarile Generale POCU 2014- 2020 si Ghidul conditii specifice pentru OS 5.2,  Primăria Comunei Bujoreni, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității , Obiectivul specific 5.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect POCU sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice.

Activităţile care vor face obiectul proiectului implementat  în parteneriat se vor desfăşura pe o perioadă de maxim 48 luni.

Activităţile eligibile, activităţile orizontale, managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect sunt cele menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, (ghidul de finanţare se poate descărca de pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro/).

Obiectivul specific al programului: Combaterea saraciei si excluziunii sociale

Obiectivul general: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Scopul cererii de finantare: Cresterea nivelului de trai in comunitatile marginalizate.

Principalele activitati ce vor fi derulate in cadrul proiectului si in care vor fi implicati partenerii

 

 1. INTERVENȚII ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI

 

Activitatea principală 1 - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale) - activitate de tip soft pentru infrastructură socială ce a primit finanțare pentru proiectul hard (construcție și/sau dotări) în cadrul unei SDL finanțată prin Măsura LEADER din cadrul PNDR 2014-2020. Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți etc (ex. măsuri active de ocupare, formare profesională, măsuri de inserție socio-profesională, servicii - sociale/medicale, /medico-socio-educaționale- consiliere psihologică etc) recomandabil prin intermediul centrelor comunitare integrate/punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau/și prin implicarea specialiștilor de la nivelul rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistență socială.

 

Activitatea principală 2 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate ce ar putea include de exemplu. costuri de transport şi masă pentru copiii din grupul țintă, materiale educaționale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenire și diminuare a părăsirii timpurii a școlii prin servicii educaționale specifice nevoilor persoanelor din grupul țintă, măsuri de acompaniere (ex. îmbrăcăminte și încălțăminte, stimulente condiționate de prezență), adaptate nevoilor și specificului comunității etc.).

În vederea sprijinirii și stimulării creșterii calității actului educațional în școlile care deservesc copiii din comunitățile vizate de proiect,  în cadrul acestei activități pot fi acordate pachete integrate pentru școli defavorizate și/sau pentru profesorii din aceste școli, pe baza performanței acestora în ceea ce privește atragerea copiilor din grupul țintă către sistemul de învățământ (creșterea prezenței zilnice, îmbunătățirea performanțelor școlare, organizarea de activități extracuriculare cu o participare mare a copiilor din grupul țintă, educația părinților etc.)

Pentru activitatea 2, în funcție de nevoile de educație ale persoanelor din grupul țintă, propunerile de proiecte ar putea implica derularea următoarelor sub-activități:

 1. Sub-activitatea 2.1. - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie (învățământ ante-preșcolar și/ sau învățământ preșcolar) prin asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de servicii locale şi materiale de învăţare pentru copiii din învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității Roma și copiii cu dizabilități (dacă există astfel de cazuri la nivelul teritoriului acoperit de SDL), furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinţilor, programe de educație parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar.
 2. Sub-activitatea 2.2. - Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin: programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală, în cadrul căreia pot prin servicii de informare, consiliere şi mentorat destinate elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, precum şi părinţilor acestora, programe care promovează activitățile extra-curriculare cu accent pe dobândirea de competenţe cheie, măsuri care vizează desegregarea școlară, acțiuni care contribuie la creșterea stimei de sine, educație interculturală, programe de sprijin individualizat și adaptare curriculară, dezvoltare de resurse şi materiale noi de învăţare etc., furnizarea unor programe specifice de promovare a regulilor elementare de igienă dezvoltate şi adaptate pentru copii/tineri roma şi pentru copii/tineri care sunt cel mai afectați de sărăcie și au o stare de sănătate şi condiţii de viaţă precare etc. 
 3. Sub-activitatea 2.3. Programe de tip a doua șansă - Sprijin pentru implementarea programelor integrate destinate tinerilor care au abandonat școala și adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie, consiliere și programe de educație parentală pentru membrii familiilor copiilor și adulților care se află în afara sistemului educațional, acțiuni și campanii de conștientizare destinate creșterii ratelor de menținere în sistemul inițial de învățământ și pentru a asigura înțelegerea beneficiilor pe care le oferă educația în relație cu oportunitățile de angajare, furnizarea de programe de tip ”A doua șansă” sprijin pentru implementarea programelor integrate de persoane care se reîntorc în sistemul de educație și formare.

Sustenabilitatea serviciilor educaționale este de minimum 6 luni de la finalizarea implementării proiectului (criteriu de eligibilitate).

Activitatea principală 3 - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (ex. informare și consiliere profesională, formare profesională, alte măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, plasarea pe piața muncii prin subvenționarea angajatorilor, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, etc.), precum și pentru participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare.

 • Sub-activitatea 3.1. - Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor).

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, fiind organizată conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificarile si completările ulterioare. Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru calificările stabilite prin legislaţia în vigoare şi pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaţionale. Ucenicia are o durată cuprinsă între 1 și 3 ani în funcție de nivelul de calificare solicitat de ocupația pentru care se organizează schema.

Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate au obligația să declare la AJOFM/ AMOFM locurile de muncă vacante pentru care organizează aceste activități/scheme.

Pentru formarea profesională a ucenicului, angajatorul are obligația de a respecta prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de formare fiind finalizată cu certificate de calificare cu recunoaştere naţională. Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională.

În situaţia în care, contractul de ucenicie încetează anterior absolvirii stagiului de ucenicie[1], angajatorul este obligat să restituie integral stimulentul financiar de care a beneficiat pentru derularea contractului de ucenicie.

 • Sub-activitatea 3.2. - Participarea la programe de stagii pentru absolvenții de învățământ superior (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor)

Organizarea stagiilor pentru absolvenții de învățământ superior de către angajatori se realizează în baza unui contract de stagiu încheiat între angajator şi stagiar, cu durată de 6 luni, anexă la  contractul individual de muncă, conform prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de stagiu se desfăşoară conform unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul.

Angajatorul desemnează un mentor – persoana care coordonează stagiarul pe durata stagiului şi care participă la activitatea de evaluare a acestuia.

La sfârșitul perioadei de stagiu, angajatorul are obligația să evalueze cunoştinţele stagiarului și să elibereze certificatul/adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite. Certificatul atestă dobândirea de experienţă şi vechime în muncă sau în specialitate, după caz.

În situaţia în care, contractul de stagiu încetează anterior datei prevăzute în contract[2], angajatorul este obligat să restituie integral stimulentul financiar de care a beneficiat pentru derularea contractului de stagiu.

 •  Sub-activitatea 3.3. - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (ex. măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă -informare și consiliere profesională, plasarea pe piața muncii, formare profesională, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal,  etc.)

Formarea profesională trebuie să fie realizată de către furnizori de formare profesională autorizați în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională. Formarea profesională se organizează prin programe de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare. Angajatorii pot organiza ei înșiși programe de formare profesională doar dacă sunt autorizați ca furnizori de formare profesională în condițiile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform anexei 2 a HG 918/2013 privind Cadrul național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care au absolvit învățământul primar (4 clase) pot participa la programe de inițiere, definite în OG nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organizate de furnizori de formare profesională autorizați, care se finalizează cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională.

Angajatorii care beneficiază de astfel de subvenții sunt obligați să mențină ocupat locul de muncă nou-creat încă 6 luni de la finalizarea perioadei pentru care au primit subvenția (conform prevederilor legislative în vigoare).

Activităţile de contractare, pe baze temporare, a personalului, desfășurate de persoanele juridice în baza autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară, nu intră în sfera serviciilor specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.

 

Activitatea principală 4 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu

Pentru activitatea 4, în funcție de nevoile de ocupare ale persoanelor din grupul țintă, propunerile de proiecte ar putea implica derularea următoarelor sub-activități:

 • Sub-activitatea 4.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială) pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin, de exemplu. consiliere/ consultanță/ mentorat/ formare profesională antreprenorială, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc., analiza și selectarea planurilor de afaceri viabile, suport în înființarea companiei etc.

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unei comisii de selecţie, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanţării nerambursabile, în cadrul unui proces  transparent şi nediscriminatoriu. Comisia de selecţie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care se recomandă să facă parte reprezentanți ai:

  • Mediului de afaceri;
  • Patronatelor din aria de implementare a proiectului.

Doar persoanele fizice aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială ale căror planuri de afaceri sunt aprobate de către această comisie vor beneficia de  sprijin prin subactivitatea 4.2 - Acordarea de micro-granturi (subvenție) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înființare afacere.

 

 • Sub-activitatea 4.2 - Acordarea de micro-granturi (subvenții) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înființare afacere ex. oferirea de servicii de contabilitate primară, servicii financiare, de marketing, antreprenorii vor fi instruiți în dezvoltarea planului de afaceri, management resurse umane, identificare oportunități de finanțare pentru dezvoltarea activității independente).

Acordarea subvenției (micro-grant) va fi condiționată de înființarea firmei (costurile aferente înființării companiei vor fi acoperite prin proiect – Sub-activitatea 4.1.).

Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 euro/ plan de afaceri/ firmă. Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite. Perioada obligatorie de funcționare a afacerii este de 12 luni pe perioada implementării proiectului la care se adaugă perioada minimă de sustenablilitate (6 luni).

Personalul echipei de proiect (atât al beneficiarului, cât și al partenerilor) nu poate face parte din firmele înființate prin proiect.

 

Profilul partenerilor

Având în vedere activităţile pe care urmează să le desfăşoare în cadrul proiectului, partenerii vor putea fi autorităţi publice, ONG-uri, companii private, agenţii, instituţii de învăţământ etc. cu competenţe şi experienţă în următoarele domenii:

 • orientare profesionala, evaluarea aptitudinilor şi aspiraţiilor beneficiarilor, instruire şi formare profesională;
 • formare profesionala;
 • economie sociala/antreprenoriat, întocmirea planului de afaceri, înfiinţarea societăţilor comerciale, asistenţă tehnica si asistenta juridică, monitorizare financiară, contabilitate;
 • implementarea schemelor de ocupare a forţei de muncă: ucenicie, subvenţionarea locurilor de muncă pentru persoanele din comunităţile marginalizate rome;
 • asistenţă socială, medicală şi juridică, în vederea sprijinirii comunităţilor marginalizate rome,
 • combaterea discriminării, facilitare şi mediere la nivelul comunităţilor marginalizate rome.

 

Condiţii generale de eligibilitate ale partenerilor sunt mentionate in ghidul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital” disponibil pe http://www.fonduri-ue.ro/.

 

Capacitatea operaţională

Aplicantii vor trebui sa demonstreze experienţa în cel puţin 1 proiect cu autoritati publice.

Capacitatea operaţională şi condiţiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.

 

Capacitatea financiară a parteneriatului

ONG cu vechime mai mare de 1 an

 

 

Condiţii specifice

 • Activitate relevantă, dovedită de fişa partenerului, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei, în domeniul activităţilor proiectului;
 • Declaraţia pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului condiţii generale şi Ghidul solicitantului condiţii specifice.

 

Procedura de evaluare a partenerilor (criterii de selectie)

Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competenţă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de mai jos.

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

1.

Experienţa aplicantului în domeniul derulării de proiecte cu autoritati publice

 • 1 proiect finalizat sau aflat în implementare – 10 puncte
 • 2 sau mai multe proiecte finalizate sau aflate în implementare – 20 puncte

20

2.

Experienţa aplicantului în comunităţile marginalizate/rome

 • Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii – 5p
 • Combaterea discriminării – 5 p
 • Facilitare / mediere pentru comunităţi marginalizate – 5 p
 • Experienţă specifică în lucrul cu comunităţile rome– 5p

20

3.

Experienţa aplicantului în domeniul specific al activităţilor proiectului:

 • Orientare/ formare profesională, inclusiv la locul de muncă - 5p
 • experienta in economie sociala/ antreprenoriat - 5p
 • Asistenţă socială/ medicală/ juridică – 5p
 • Campanii de informare şi conştientizare/ în domeniul combaterii discriminării, implicarea activă a comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă -5p

20

4.

Aspecte calitative ale activităţilor propuse în cadrul proiectului:

 • Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2012-2020 - 5p
 • Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020- 5p
 • Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020- 5p
 • Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015-2020- 5p
 • Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională de Sănătate 2014-2020/ Strategia Națională pentru Sănătatea Mintală a Copilului și Adolescentului 2015-2020- 5p
 • Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii- 5p
 • Există corelare între activități, realizările imediate (natură şi ținte) şi grupul țintă (natură şi dimensiune) - 5p
 • Proiectul prezintă valoare adăugată- 5p

40

TOTAL

100

 

Partenerii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la acoperirea tuturor activităţilor ce se preconizează a se desfăşura de către parteneri în cadrul proiectului (se va selecta un singur partener pentru fiecare activitate/ grup de activităţi). Aplicantii care nu îndeplinesc condiţiile de elegibilitate vor fi excluşi din procesul de selecţie.

Primaria Comunei Bujoreni in calitate de lider de parteneriat isi rezerva dreptul ca pentru aplicantii care participa la prezenta procedura si propun activitati complementare(ex: ONG/SC cu experienta relevanta in domeniul formarii profesionale si ONG/SC cu experienta relevanta in domeniul ocuparii) sa ii selecteze in vederea dezvoltarii unui singur proiect comun, in limita bugetului maxim eligibil, respectand principiile cost-eficientei.

 

Data limita si modalitate de depunere a dosarelor de candidatura:

Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Primariei din Comuna Bujoreni, judetul Vâlcea, în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, respectiv până la data de 21.07.2020, ora 16:00 Persoana de contact: Alina-Elena GĂITĂNARU, e-mail bujoreni@vl.e-adm.ro , tel. 0250/741983; 

Dosarul de selecţie va cuprinde următoarele documente:

 • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului  şi/sau statut/ orice alt act de înfiinţare al organizaţiei în care sunt precizate tipurile de activităţi desfăşurate (copie ştampilată şi semnată de reprezentantul legal);
 • Declaraţie de eligibilitate (original) – Anexa 1;
 • Fişa partenerului (original) – Anexa 2;
 • Declaratie-angajament (original) – Anexa 3;
 • Declaratie privind conflictul de interese – Anexa 4;
 • Scrisoare de intentie

Organizaţiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate în plic sigilat pe care se va specfica: “În atenţia Primariei Comunei Bujoreni pentru selecţia de parteneri POCU OS 5.2”.

 

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în baza evaluării de către comisia de selecţie. Rezultatele procedurii de selecţie vor fi publicate pe site-ul https://primariabujoreni.ro după avizarea raportului comisiei de evaluare de către conducătorul instituţiei.

Comisia de evaluare:

Alina-Elena GĂITĂNARU,

Elena-Iuliana CRĂCANĂ,

Maria-Gabriela BRĂNOIU.

Faptul ca o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligaţie pentru Primaria Comunei Bujoreni în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi.

 

PRIMAR,

Gheorghe GÎNGU

 

[1] Conform art.18 din Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare

[2] Conform art.331 din Legea nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările și completările ulterioare

Descarca
(1 desc.)
“WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale” în Comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea
20.05.2020

 

COMUNICARE PROIECT

 

          Primăria Comunei Bujoreni  anunță finalizarea proiectului:

“WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”

în Comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea

 

 

 

În această săptămână a fost finalizată instalarea, în variate locuri din Comună, a 22 de hotspot-uri – puncte de acces la internet prin WiFi – pe care cetăţenii Comunei Bujoreni, elevii și turiștii le pot folosi gratuit.

Aceste puncte de acces la internet sunt în următoarele locaţii:

-Staţie Autobuz Abator-Bujoreni 

-Muzeul Satului Vâlcean-Bujoreni

-La Muja-Bujoreni

-Staţie Autobuz 7 B (Apromat)-Olteni

-Şcoala Primară Olteni

-Biblioteca Comunală Bujoreni

-Primăria Comunei Bujoreni

-Intersecţia Strada Gării cu Strada Monumentului-Olteni

-Biserica Sfântul Nicolae- Olteni

-Parcul Oltului- Olteni

-La Cărămidă- Olteni

-La Ceapă - Lunca

-La Linguraru -Lunca

-Dispensar Medical Bogdăneşti;

-Gradiniţa cu Program Normal Bogdăneşti

-Troiţa Bogdăneşti

-Teren de sport Gura-Văii

-Şcoala Gimnazială Gura-Văii

-Cămin Cultural Gura-Văii

-Intersecţia Vatra Satului Gura-Văii cu DN7

-La Ghiţuică -Gura-Văii

-DN 7 Gura-Văii

 

Echipamentele, de ultimă generație, au fost instalate în principalele centre de interes public din Comuna Bujoreni, având principalul scop de a pune la dispoziție o soluție modernă pentru a facilita comunicarea, digitalizarea și accesul la informație pentru toți utilizatorii de internet din aceste puncte.

Denumirea Proiectului: “WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale” în Comuna Bujoreni, judetul Valcea

Sursa de finanțare: Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), ca delegat al Comisiei Europene, prin acţiunea cu numărul 2-2019/004987-007073 a decis acordarea unui grant pentru acţiunea intitulată “Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale: WiFi4EU”

Valoarea subvenționată a proiectului: contribuție forfetară de 15.000 euro (voucher) acordat de Comisia Europeană prin intermediul CEF (Connection European Facility Telecom).

Termen de finalizare: 18 luni, începând cu data de 21.06.2019

 

Stadiul actual al proiectului: Finalizat.

 

Mod de implementare: municipalitățile selectate vor primi un voucher de 15.000 euro, urmând să implementeze proiectul de înființare a punctelor de acces Wi-Fi în termenul de 18 luni de la data intrării în vigoare a Acordului de grant.

 

Destinație și funcțiuni: Realizarea investiției trebuie să ducă la creșterea gradului de confort a cetățeanului în Comuna Bujoreni, în preajma unităților de învățământ, a piețelor publice, parcuri și locuri de joacă și de recreere, parcări publice și a altor aglomerări urbane. Viziunea strategică a Comunei Bujoreni propune construirea unui pol de specializare funcțională și inteligentă, susținut de o comunitate dinamică, cu un nivel de trai stabil și ridicat, o destinație atractivă în peisajul multicultural european.

 

Situația existentă: Comuna Bujoreni are active 22 acces – point Wi-Fi puse în funcțiune în cadrul proiectului “WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale” în Comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea.

 

Caracteristicile proiectului: Echipamentele Wi-Fi constă într-un număr  de 22 de AP -uri care reflectă valoarea voucherului de 15.000 €. S- a avut în vedere existența a minim 10 AP-uri de exterior capabile să susțină, fiecare, cel puțin 50 de utilizatori simultan, fără degradarea performanței. Reţeaua WiFi4EU va fi o reţea deschisă, în sensul că nu va fi nevoie de niciun fel de informaţii de autentificare, precum utilizarea unei parole, pentru conectarea la aceasta. Punctele Wi-Fi vor fi fixe, iar întreg sistemul va fi antivandal și rezistent la intemperii. Reţeaua WiFi4EU instalată în Comuna Bujoreni ar trebui să ofere utilizatorilor o experienţă de înaltă calitate, astfel încât beneficiarii să aibă acces la o conexiune de internet de cea mai mare viteză disponibilă în piaţa de masă din zonă şi, pragul minim fiind de 30 Mbps la descărcare.

 

 

 

U.A.T. COMUNA BUJORENI,

Primar,

Gheorghe GÎNGU

 

Descarca
(5 desc.)