ATRIBUTII VICEPRIMAR
21.09.2021

1.Este subordonat primarului și în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia;

2.Corodonează și răspunde de buna desfășurare a activităților Serviciului Tehnic și Serviciul Public de Refacere și Întreținere a Infrastructurii, Ecologizare și Reabilitare, Lucrări Edilitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tălmaciu.

3.Îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă, dacă este cazul.

4.Participă la elaborarea Strategiilor privind starea economică, socială și de mediu a Orașului Tălmaciu;

5.Participă la întocmirea bugetului local al Orașului Tălmaciu;

6.Coordonează activitatea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

7.Ia măsuri pentru organizarea în concret a activităților prevăzute la art.129 alin.7 din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare :

            -lit.i- protecția și refacerea mediului;

            -lit.m- podurile și drumurile publice;

            -lit.n- serviciile comunitare de utilități publice de interes local;

8.Ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării serviciilor publice de interes local ;

9.Asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

10.Asigură gestionarea situațiilor câinilor fără stăpân din Orașul Tălmaciu și localitățile aparținătoare.

11.Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, viceprimarul colaborează cu toate compartimentele, birourile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tălmaciu.

12.Îndeplinește și alte atribuții delegate de către Primarul Orașului Tălmaciu și Consiliul Local Tălmaciu.