Asistenta sociala
19.05.2021

SPAS este subordonat Consiliului Local Talmaciu prin indrumarea primarului si secretarului;

 • Intocmeste documentele de organizare, desfasurare a activitatii SPAS-ului;
 • Înregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, alocatii de stat, indemnizatii crestere copil pana la varsta de 2 respectiv 3 ani,alocatii complementare si alocatii de sustinere monoparentale , precum si alte prestatii sociale stabilite de lege , în termen legal.
 • Întocmeşte anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, alocatiei complementare si alocatii de sustinere monoparentale în termen legal.
 • Stabileşte dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia şi data efectuării plăţii ajutorului social.
 • Urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor ce le revin.
 • Intocmeste lunar un plan de lucru pentru beneficiarii de ajutor social care presteaza munca;
 • Face pontajul persoanelor apte de munca care presteaza munci in folosul communitatii la solicitarea primarului;
 • Modifică cuantumul ajutorului social, suspendă şi încetează plata ajutorului social, conform hotărârii Consiliului Local al Talmaciu, de aplicare a legislaţiei în domeniu.
 • Efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului social,Amendeaza conform Legii 115/2006 beneficiarii de ajutor social;
 • Inregistrează şi soluţionează pe bază de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgenţă.
 • Transmite în termen legal la Direcţia de Munca si Protectie Socială a judetului Sibiu situaţiile statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001 (Anexa nr.9, 10 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 aprobate prin H.G. nr.1010/2006).
 • Asigură acordarea, încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţeui cu lemne beneficiarilor de ajutor social în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
 • Întocmeşte anchetele sociale pentru repartizarea de locuinţe din fondul locativ de stat
 • Verifică prin anchetă socială îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor legale privind încadrarea acestora în funcţia de asistent personal şi propune aprobarea, după caz, respingerea cererii persoanei care solicită angajarea în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav;
 • Verifică periodic sau de cate ori este necesar, la domiciliul asistatului, activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav.
 • Întocmeşte referatul constatator în urma verificărilor periodice efectuate şi propune după caz, menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
 • Avizează rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea şi evoluţia stării de sănătate şi handicap, a persoanelor asistate;
 • Consiliază şi informează asupra situaţiilor de risc social, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în faţa necesităţilor vieţii cotidiene;
 • Dezvoltă programe în parteneriat, cu furnizorii de servicii sociale, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private, cu caracter comunitar în vederea sprijinirii vârstnicilor aflaţi în situaţii de risc pentru prevenirea instituţionalizării şi redarea încrederii în forţele proprii; prin intermediul acestor programe serviciul, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale de profil, furnizează servicii socio-medicale conform nevoilor individuale, după cum urmează:
 • Monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante;
 • Identifică, copiii lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale identităţii lor sau de unele dintre acestea şi ia de urgenţă toate măsurile necesare în vederea stabilirii identităţii lor în colaborare cu instituţiile competente;
 • Identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare prin dispoziţie;
 • Asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • Trimestrial, sau ori de câte ori este cazul, vizitează copiii la locuinţa lor şi se informează despre felul în are aceştia sunt îngrijiţi, despre sănătatea şi dezvoltatea lor fizică, educarea, învăţătura şi pregătirea lor profesională, acordând, la nevoie, îndumările necesare, întocmeşte referatul constatator şi acolo unde este cazul propune suspendarea sau modificarea planului de servicii.
 • Propune primarului, in cazul in care este necesar luarea unor masuri de protectie speciala, in conditiile legii;
 • Urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa întocmind raporturi lunare pe o perioadă de minum 3 luni;
 • Colaboreaza cu directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in domeniul protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;
 • Colaboreaza cu unităţile de învăţământ în vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în vederea luării măsurilor ce se impun.
 • Colaboreaza cu colectivitatea locală în vederea identificării nevoilor comunităţii şi soluţionării problemelor sociale care privesc copiii.
 • Identifică şi propune primarului acordarea unor prestaţii financiare excepţionale în situaţia în care familia care îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională şi care pune în pericol dezvoltatea armonioasă a copilului.
 • Respectarea Caretei Beneficiarilor de servicii sau prestatii sociale precum si a Regulamentului de Organizare si functionare a SPAS-ului Talmaciu;

Persoanele care asigură funcționarea acestui serviciu sunt Calaras Ligia, Vlasie Mihai, Ratiu Balgarazan Daniela si Dancu Simona sef serviciu Asistenta Sociala.

In cadrul serviciului de Asistenta Sociala isi desfasoara activitatea si 3 asistenti comunitari: Stoișor Gabriela, Drăghescu Mirela și Giurgi Ștefania.

Descarca
18 descărcări