Anunt selectie parteneri in Cadrul programului operational capital uman 2014-2020(POCU)
10.07.2020

 

ROMANIA

JUDEȚUL ALBA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI

 

 

 

 

ANUNȚ

SELECȚIE PARTENERI

în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

 

 

 

Primăria Comunei Jidvei anunțăorganizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanțare aferente  unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Titlul proiectului: C.E.V.A -Comunitate- Educatie-Vocatie-Antreprenoriat

 

Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu prevederile:

 

 • OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • METODOLOGIA DE SELECȚIE A PARTENERILOR în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operaționala Capital Uman 2014-2020.

 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, sunt specificate în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020şiCriteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, sunt specificate în documentul GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv www.fonduri-ue.ro.

 

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerințe și a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

 

1.       Obiectivul specific al apelului de proiecte:

 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

2.    Obiectivul tematic al proiectului:

 

Operaționalizarea infrastructurii CENTRU PENTRU SERVICII COMUNITARE VOCAȚIONALE prin prestarea de servicii sociale integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală a comunei Jidvei

 

 1. Scopul cererii de finanțare:

 

Obținerea finanțării nerambursabile pentru operaționalizarea structurii hard CENTRU PENTRU SERVICII COMUNITARE VOCAȚIONALE în vederea furnizării de servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală  a Comunei Jidvei, jud Alba.

 

 1. Principale activități ale proiectului:

 

  1. Activitățile preconizate:

 

Activitatea 1:Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale pentru  persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală a comunei Jidvei

Activitatea 2: Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii):

2.1 Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin: programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală și

2.2 Programe de tip a doua șansă - Sprijin pentru implementarea programelor integrate destinate tinerilor care au abandonat școala și adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie

Activitatea 3:Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (ex. măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă -informare și consiliere profesională, plasarea pe piața muncii, formare profesională, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal,  etc.)

Activitatea 4: Susținerea antreprenorialului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu: 4.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială) pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin și 4.2 - Acordarea de micro-granturi (subvenții) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înființare afacere ex. oferirea de servicii de contabilitate primară, servicii financiare, de marketing, antreprenorii vor fi instruiți în dezvoltarea planului de afaceri, management resurse umane, identificare oportunități de finanțare pentru dezvoltarea activității independente).

Activitatea  5:  Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii

discriminării și promovării multiculturalismului și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

 

4.2. Activitățile în care vor fi implicați partenerii:

 

Candidații vor realiza o notă justificativă (Ghidul Solicitantului – Condiții Generale) care va conținecontribuția organizației în cadrul proiectului/parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor precum şi rolul partenerului în implementarea proiectului(secțiune din fisa partenerului). Activitățile sunt cele menționate în Ghidul Solicitantului - Condiții specifice, cât și activitățile orizontale privind managementul proiectului, achizițiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect (Ghidul de finanțare se poate descărca de pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro).

 

Pentru parteneri în cadrul proiectului POCU este OBLIGATORIU sã dețină autorizațiile/acreditările în funcție de activitățile pe care aceștia le vor implementa in cadrul proiectului.

5.Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni.

 

6.Profilul partenerilor: Partenerii vor fi actori relevanți cu o contribuție directă la realizarea indicatorilor proiectului, respectiv unități de învățământ, ONG-uri, furnizori de servicii, companii private, cu competențe și experiență în activitățile proiectului.

 

Partenerii nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere:

- NU este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

 - NU a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţa de resjudicata;

 - NU se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţiasaude reglementările naţionale;

 - Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea partenerilor NU au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

- NU se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, întruna din situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscal emis de AgenţiaNaţională de Administrare Fiscală

 - Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea partenerilor NU au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de resjudicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;

- Partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea /partenerului/partenerilor NU se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare;

- NU se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații.

 

7. Valoarea maximă a proiectului

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000,00 euro, echivalent in lei la cursul INFOEURO din luna mai 2020, respectiv 1 EUR = 4,8435 RON, disponibil la următoarea adresa: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Pentru cheltuielile directe,  bugetul proiectului va fi fundamentat pe bază de costuri reale, aferente fiecărei activități principale (de ex., costuri cu salariile, costuri pentru subvenții, etc.).

8. Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecarecriteriu)

 

Condiții generale de eligibilitate (Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020) Partenerii naționali sunt entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (cu excepţia persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile) ce desfăşoarăactivităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;

 

Capacitatea operațională

Fiecare partener are experiență în implementarea a minim 1 proiect cu finanțare nerambursabilă şi/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului.

Capacitatea operaționalăşi condițiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.

 

 

 

Condiții specifice

• Activitate relevantă, dovedită de fişa partenerului, semnată şiştampilată de reprezentantul legal al instituției, în domeniul activităților proiectului, respectiv documentele din secţiunea – Depunerea Dosarului.

• Declarația pe propria răspundere că îndeplineştecondiţiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului - Condiții Generale şi Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice.

 

Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidații le vor depune la sediulUAT Comuna Jidvei:

 

Dosarul va conține următoarele documente:

 

 1. Scrisoare de intenție (Anexa 1) – original
 2. Cerrtificat de înregistrare fiscală prin care se face dovada ca are ca obiect de activitate desfășurarea acelor activități solicitate și cuprinse în anunțul de selecție – copie conform cu originalul;
 3. Declarație eligibilitate (Anexa 2)– original
 4. Fisa Partenerului (Anexa 3)– original
 5. Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4) – original
 6. Orice documente pe care candidatul/aplicantul le considera relevante pentru acordarea punctajului (contracte de finanțare, acorduri de parteneriat, recomandări, autorizări, CV-uri, contracte de munca, diplome etc.) – copie conform cu originalul
 7. Lista resurse umane care pot fi puse la dispozitia proiectului – original
 8. Lista resurse materiale care pot fi puse la dispoziția proiectului – original
 9. Declarația pe propria răspundere privind capacitatea financiară (semnată de către reprezentantul legal şi director economic/contabil) – partenerul va dovedi că are posibilitatea susținerii financiare a proiectului prin evidențierea în declarație a veniturilor totale din ultimii trei ani din care: venituri din activități curente, venituri din surse de finanțare nerambursabilă sau alte venituri.

 

Aceste documente se prezintă în original/copie conform cu originalul. Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română și vor fi depuse în forma precizata și în termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnătura și stampila), după caz.Orice candidatură care nu respectă aceste cerințe va fi automat respinsă.

 

8.Evaluarea candidaților

 

Candidații declarați admiși vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare 70 de puncte. Vor fi declarați respinși candidații care întrunesc mai puțin de70 de puncte.

 

Nr. Crt.

Element de evaluare

Criterii de evaluare

Punctaj

1.

Experiența potențialilor parteneri în domeniul derulării de proiecte europene (în calitate de solicitant/ partener/ furnizor)

1 proiect finalizat

5

2-3 proiect finalizate

7

≥4 proiecte finalizate

15

 

 

 

Max. 15

2.

Numărul de activități în care partenerul dorește să se implice

1 activitate

5

2 activități

10

Peste 3 activități

20

 

 

 

Max. 20

3.

Număr experți relevanți disponibili, având in vedere profilul de partener solicitat

1 expert

5

2 experți

10

≥3 experți

15

 

 

 

Max. 15

4.

Experiența specifică proiectului pentru experții propuși

Formare profesională

5

Evaluare planuri de afaceri

5

Ocuparea forței de muncă

5

Animarea teritoriului (din care aparține grupul țintă) prin organizarea de evenimente de informare și constientizare (sunt acceptate și activități de promovare)

5

 

 

 

Max. 20

5.

Situația financiară (media veniturilor pe ultimii 3 ani)

Până la 100.000 lei

5

Între 100.000 si 500.000 lei

10

Între 500.001 si 1.000.000 lei

15

 

 

 

Max. 15

6.

Dovada experienței de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului în care vor fi implicați posibilii parteneri

Între 6 și 12 luni

5

Între 12 și 24 luni

10

mai mult de 24 luni

15

 

 

 

Max.15

TOTAL

100 puncte

 

 

9. Depunerea documentelor

 

Organizațiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate şi ștampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate în plic sigilat pe care se va specifica: “În atenția UAT Comuna Jidvei, Pentru selecția de parteneri POCU AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2.”. Plicul se va transmite prin curier, data limită fiind data poștei, sau se poate depune la sediul UAT Comuna Jidvei, Loc. Jidvei, str. Perilor, nr. 15, jud. Alba, cod postalv517385, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț pe site-ul http://www.primariajidvei.ro, respectiv până la data de 24 iulie 2020, ora 14:00.

Date de contact: dna Jigmond Georgeta/ telefon 0732145832 / mail contact@primariajidvei.ro

 

10. Rezultatul procedurii

 

Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul UAT Comuna Jidvei http://www.primariajidvei.ro printr-un anunț (în termen de max 2 zile lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea dosarelor), care va conține informațiile cuprinse în anunțul de selecție și informații privind candidații/ofertanții participanți la procedură admiși și respinși și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectați vor fi contactați direct.

 

10.  Soluţionarea contestaţiilor

Ofertanţii care nu au fost selectaţi ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de 1 zi lucrătoare de la data publicării listei pe site-ul UAT Jidvei, contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

 

 

11. Informații suplimentare

 

Informații suplimentare privind procedura de selecție pot fi obținute: date de contact: dna Jigmond Georgeta_/ telefon _0732145832_ / mail ___contact@primariajidvei.ro

                                                                                                                                                                                  

12. Calendarul procedurii de selecție:             

 

 

      

Depunerea dosarului de candidatură

24 iulie 2020

Evaluarea dosarului de candidatură de către comisia UAT

27 iulie 2020

Postarea anunțului cu rezultatele procedurii de selecție

27 iulie 2020

Depunerea contestaţiilor

28 iulie 2020

Soluţionarea contestațiilor

29 iulie 2020

Publicarea rezultatelor finale ale procedurii de selecție

30 iulie 2020

                                                                                                                  

                                                                                                                                                 

   

   

 

Anexe:

 

Scrisoare de intenție (Anexa 1)

Declarație eligibilitate (Anexa 2)

Fisa Partenerului (Anexa 3)

Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4)

Descarca
(1 desc.)