Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Ajutor pentru încalzire 2021-2022
20.10.2021

a n u n ț

 

 

Primăria comunei Sălciua informează că, începând cu data de 20.10.2021 persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022, de la biroul Asistenta sociala sau le pot descarca de pe site-ul https://comunasalciua.ro, sectiunea Informatii utile –Formulare asistenta sociala

Pentru solicitarea ajutorului de incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie salariatii din cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala vor asigura consilierea si sprijinul necesar completarii formularelor de cerere si declaratie pe propria raspundere.

Depunerea cererii insotita de actele necesare pentru acordarea ajutorului la încălzire si a suplimentului de energie se face la sediul primariei Compartiment Asistenta Sociala, de luni până vineri între orele 8.00-16.00.

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează:

a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);

c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

 

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze

naturale, energie electrică sau combustibili solizi si/sau petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de 1.386 lei/membru de familie in cazul familiilor si 2053 lei, in cazul persoanei singure.

 

ACTE NECESARE ACORDARII AJUTOARELOR LA INCALZIREA LOCUINTEI SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2021-MARTIE 2022

• copii dupa actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;

• documente privind veniturile nete realizate in luna anterioara solicitarii ajutorului de incalzire si suplimentului pentru energie: adeverinta salariu NET eliberata de angajator, decizie stabilire drepturi și indemnizatii, mandat postal, cupon de pensie, somaj, etc.

• certificate de atestare fiscala pentru persoanele fizice eliberat de compartimentul impozite și taxe, pentru toti membrii majori ai familiei;

  • adeverință de la registrul agricol cu suprafața de teren deținută în proprietate, arendă sau comodat de către familie și cu numnărul de animale;

• adeverinte eliberate de Serviciul Fiscal Orășenesc Câmpeni pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, etc;

  • extras de cont de la bancă pentru perioada 01.10.2020- data solicitării extrasului, pentru beneficiarii de subvenții APIA;

• copie dupa factura de energie electrica;

• copie dupa certificatul de inmatriculare pentru autoturisme/motociclete;

 

Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire si numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.

Titularii ajutoarelor pentru incalzire sunt obligati sa comunice orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificarilor privind componenta familiei si a veniturilor acesteia, se face prin depunerea unei noi declaratii pe propria raspundere. Ajutorul pentru încălzire se acordă numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau a legislaţiei specifice ramurilor economice.

 

LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI si SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

 

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2021-2022.

 

1. Bunuri imobile:

– clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

– terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

 

2. Bunuri mobile:

– autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

– mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

– autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, -şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;

– utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);

– utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);

– utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

 

3. Depozite bancare:

– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

 

4. Terenuri, animale şi/sau păsări:

– suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.

 

 

Page 1 of 1 (1 items)Prev1Next