Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Informatii care se comunica din oficiu
15.02.2021

1.Informații care se comunică din oficiu

- acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului Local Racovița

- structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe ale autorităților publice locale

- numele și prenumele persoanelor din conducerea autorități și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor  publice

- coordonatele de contact ale primăriei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email și adresa paginii de internet

- surse financiare, bugetul și bilanțul contabil

- programele și strategiile proprii

- lista cuprinzând documentele de interes public

- lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate , potrivit legii

- modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituție publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

 

2. Lista cuprinzând documentele de interes public produse și/sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în condițiile art.7 din Legea 544/2001

 1. Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Racovița
 2. Dispoziţiile emise de Primarul comunei Racovița
 3. Componenţa nominală a Consiliului local al comunei Racovița, inclusiv apartenenţa politică, comisiile de specialitate, regulamentul de organizare si funcţionare al consiliului local;
 4. Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali;
 5. Informările întocmite de Primarul comunei Racovițai privind starea economico-socială a comunei Racovița, rapoartele anuale de activitate economico-socială, precum si informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
 6. Lista împuterniciţilor primarului care pot constata contravenţii, aplica sancţiuni și domeniile de activitate;
 7. Lista proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor;
 8. Documentele  privind repartizarea spațiilor cu destinașia de locuință precum și cu privire la închirierea ori concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
 9. Documente referitoare la propunerile cetățenilor
 10. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situaţie, amplasamente cu mobilier stradal și construcţii provizorii;
 11. Documentaţiile cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism și amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza autorizaţiilor de construire/desfiinţare( se consultă exclusiv la sediul Primărie, numai cei care pot face dovada că sunt direct interesați sau potențiali afectași de prevederile acestora)
 12. Lista certificatelor de urbanism și a autorizaţiilor de construire/desfiinţare eliberate;
 13. Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor și alte asemenea;
 14. Evidenţa dosarelor de . tutelă, curatelă, asistența bolnavilor, asistența socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii  unui act juridic de înstrăinare în scopul întreținerii și îngrijirii sale.
 15. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activităţile și locurile în care se prestează munca în folosul comunităţii, prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor ajutorului social;
 16. Lista de achiziţii publice, servicii și lucrări;
 17. Dosarul achiziţiilor publice, inclusiv contractele de achiziţii de bunuri și servicii,
 18. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 19. Nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilităţile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetăţeni, informaţii care privesc aplicarea Legii nr.227/2015, modificată și completată, privind Codul Fiscal;
 20. Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţile publice din ţară și din străinătate; înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate; programe ale unor vizite bilaterale;
 21. Lista atestatelor de producător eliberate;
 22. Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăsurată pe teritoriul comunei;
 23. Relaţii cu O.N.G.-uri, programe si colaborări;
 24. Informaţii despre programele cu finanţare externă;
 25. Registrele agricole;
 26. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate;

 

3. LISTA cuprinzând documentele emise si/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului comunei Racovița care se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public

 

 1. Documentele cu caracter personal care însoţesc hotărârile consiliului local și dispoziţiile primarului;
 2. Deliberările consiliului local în cazurile în care, potrivit legii, s-a aprobat ca acestea să nu fie publice, precum și documentele întocmite în aceste situaţii;
 3. Documente de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi acte și certificate de naștere, de căsătorie, de deces, precum și copii ale acestora, dosare de căsătorie, menţiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei și alte asemenea, cu excepţia situaţiilor statistice referitoare la actele și faptele de stare civilă înregistrate la nivelul comunei;
 4. Documentele de identitate cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum și documentele care au stat la baza eliberării acestora;
 5. Dosarele de schimbare de nume pe cale administrativă, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civilă, înregistrare tardivă a nașterii, moarte prezumată;
 6. Prelucrării de date cu caracter personal, fără consimţământul persoanei vizate;
 7. Procesele-verbal de constatare și sancţionare a contravenţiilor;
 8. Certificatele de urbanism;
 9. Autorizaţiile de construire;
 10. Cererile, petiţiile precum și reclamaţiile și sesizările adresate Primăriei și Consiliul Local, fără acordul semnatarilor;
 11. Informaţiile cu privire la impozitele și taxele locale, alte obligaţii ale plătitorilor, care ţin de păstrarea secretului fiscal;
 12. Informaţii primite de la bănci, organe de poliţie, instituţii care gestionează registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidenţial;
 13. Documentele care se întocmesc potrivit Legii protecţiei civile nr.481/2004 precum și documentele comitetului local pentru situaţii de urgenţă, întocmite în baza actelor normative în vigoare.
 14. Documentele cu caracter militar care se întocmesc în baza H.G.nr 25/1996
 15. Documentele care se întocmesc în baza Legii nr.132/1997 privind rechiziţiile debunuri și prestări servicii în interes public;
 16. Planul de protecție civilă al comunei Racovița
 17. Contractele civile, contractele administrative, dacă acestea conţin clauze de confidenţialitate;
 18. Rapoartele de audit intern și procesele verbale de control;
 19. Documentele care privesc persoanele fizice, aflate în dosarele care fac obiectul unor dosare soluţionate definitiv si irevocabil;
 20. Documentele care privesc persoanele fizice, aflate în arhiva proprie;
 21. Informaţiile cu privire la datele personale ale salariaţiilor din aparatul de specialitate al Primarului, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel;
 22. Alte documente cu caracter personal sau preluări de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor datelor
Page 1 of 1 (1 items)Prev1Next