Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
ASF
08.11.2022

Alocația de susținere a familiei se acordă conform Legii nr. 277/2010 și HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.

Beneficiarii:

Familiile și persoanele singure care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Venitul mediu net  lunar să nu depășească  558 de lei pe membru de familie;
 • Copiii de vârstă școlară să frecventeze cursurile  unei forme de învățământ organizate potrivit legii;
 • Bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere să nu se regăsească în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării”

Acte necesare pentru acordarea alocației de susținere a familiei:

 • Cerere-declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;
 • Actul de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani - original și xerocopie;
 • Certificatul de  naștere  pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani – original și xerocopie;
 • Certificate de stare civilă- original și xerocopie;
 • Adeverință de venit (adeverință de la locul de muncă din care să rezulte venitul net realizat în luna precedentă depunerii dosarului și mențiunea dacă beneficiază de tichete de masă si valoarea lor) cupon pensie/șomaj/alocație/ indemnizație;
 • Adeverințe școlare pentru elevi;

Cuantumul alocației pentru susținerea familiei se stabilește în funcție de venitul familiei și situația acesteia.

 

Tranșe de venituri

Număr copii în familie

Cuantum alocație pentru familia cu 2 părinți

Cuantum alocație pentru familia cu un părinte

0 -  211 lei/membru

 

1 copil

87 lei

113 lei

2 copii

173 lei

225 lei

3 copii

259 lei

338 lei

4 și mai mulți copii

345 lei

450 lei

201 - 558 lei/membru

1 copil

79 lei

108 lei

2 copii

158 lei

215 lei

3 copii

237 lei

322 lei

4 și mai mulți copii

316 lei

429 lei

 

Lista bunurilor ce duc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Bunuri imobile: 

 1. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare /construcție /producție agricolă.

Bunuri mobile:

 1. Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
 4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”.
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii;

Terenuri /animale și/sau păsări: Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 Modelul de cerere poate fi descărcat accesând butonul de mai jos:

Page 1 of 1 (1 items)Prev1Next