Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Nr. 1-Staţie de epurare Baia de Arieş” în cadrul proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judetul Alba 2014-2020”
28.02.2019

    ROMÂNIA

    JUDEŢUL ALBA

    PRIMĂRIA ORAŞULUI BAIA DE ARIEŞ

    Nr. 587 din 28.02.2019

 

 

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 2 din 28.02.2019

 

              În scopul: Staţie de epurare Baia de Arieş” în cadrul proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judetul Alba 2014-2020

 

Ca urmare a cererii adresate de  SC APA CTTA SA – prin ŞTEFAN BARDAN – director general , cu sediul în judeţul ALBA  municipiul ALBA IULIA, cod poştal 510007,str. Vasile Goldiş,  nr. 3, bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ....., telefon/fax 0258-834084/0258-834493, e-mail apa_ctta@yahoo.com  înregistrată la nr. 587 din 15.02.2019 ,

    pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul Alba, oraşul Baia de Arieş, satul........................................, sectorul........., cod poştal 515300, str. Republicii  nr. f.n,   bl. ......, sc. …...., et. ........, ap. …....., sau identificat prin:

 Plan de situaţie ;

 

    în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. 4210/1996, faza PUG/PUZ/PUD, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean/Local Baia de Arieş nr. 6/1996 ,

          în conformitate cu prevederile <LLNK 11991    50 11 211   0 17>Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

             

SE CERTIFICĂ:

    1. REGIMUL JURIDIC:

          Imobil  teren  situat  in extravilanul  orasului Baia de Aries, proprietate publica a orasului.Fara reglementari urbanistice speciale.

    2. REGIMUL ECONOMIC:

Teren construibil.

    3. REGIMUL TEHNIC:

          Se propune realizarea unei staţii de epurare noi care va include :

Treapta mecanica pentru eliminare substante grosiere

Treapta biologica pentru eliminare substante organice

Zona tehnologica pentru depozitare namol biologic deshidratat

          Suprafata totala UAT                         - 8.126 m2

 

        Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat*4)pentru/întrucât:

 

Staţie de epurare Baia de Arieş” în cadrul proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judetul Alba 2014-2020”

 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare│

│        şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  

 4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

    În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

         

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA- Str Lalelelor nr.7B, cod postal 510217, Alba Iulia, jud.Alba

 

    În aplicarea <LLNK 831985L0337           33>Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin <LLNK 831997L0011           30>Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin <LLNK 832003L0035           58>Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a <LLNK 831985L0337           21>Directivei 85/337/CEE şi a <LLNK 831996L0061           19>Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

    În aplicarea prevederilor <LLNK 831985L0337           33>Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

    În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

    În aceste condiţii:

 

│După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a│

│ se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea   │

│  evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii demarării procedurii de      │

│        evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii             │

│                       de evaluare adecvată.                                  │

│      În urma evaluării iniţiale a notificării privind intenţia de realizare  │

│       a proiectului se va emite punctul de vedere al autorităţii competente  │

│                    pentru protecţia mediului                                 │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului       │

│stabileşte efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau a evaluării │

│adecvate, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii     │

│administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru     │

│        autorizarea executării lucrărilor de construcţii                      │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul│

│ derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul  │

│ renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a    │

│  notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.          │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:

    a) certificatul de urbanism (copie);

    b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată)

    c) documentaţia tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

    [X] D.T.A.C.                        [] D.T.O.E.         [] D.T.A.D.

    d) avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

    d.1) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura (copie):

    [X] alimentare cu apă               [] gaze naturale    Alte avize/acorduri

    [X] canalizare                      [] telefonizare     [] ............

    [X] alimentare cu energie electrică [X] salubritate      [] ............

    [] alimentare cu energie termică   [].............

 

    d.2) avize şi acorduri privind:

    [] securitatea la incendiu         [] protecţia civilă        [X] sănătatea populaţiei                                                     

 

    d.3) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie)

          [X] Avizul Administratia Nationala “Apele Române”

    d.4) studii de specialitate (1 exemplar original)

    [ ]

   e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie);

    f) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie)

    ...................................................................................... ;

 

    Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 36 (treizecişişase) luni de la data emiterii.

 

           PRIMAR,                                                                SECRETAR,

    TRAIAN PANDOR                                                  DELIA NEMEŞ

 

            L.S.                                   

 

  ARHITECT ŞEF*)

                                                     ADRIAN JANTEA

 

 

 

    Achitat taxa de : scutit , conform

    Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de  04.03.2019

 

 

 

    În conformitate cu prevederile <LLNK 11991    50 11 211   0 17>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                          se prelungeşte valabilitatea

                   Certificatului de urbanism  Nr. 8 din 02.07.2015  „Staţie de epurare Baia de Arieş” în cadrul proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judetul Alba 2014-2020”

 

 

           de la data de: 01.07.2018  până la data de 30.06.2019

 

    După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.

 

           PRIMAR,                                                                SECRETAR,

    TRAIAN PANDOR                                                  DELIA NEMEŞ

 

            L.S.                                   

 

  ARHITECT ŞEF*)

                                                     ADRIAN JANTEA

 

 

 

 

    Data prelungirii valabilităţii : 24.05.2018

    Achitat taxa de : scutit  lei, conform Chitanţei nr. ...... din ........

    Transmis solicitantului la data de 25.05.2018 direct/prin poştă

 

Page 1 of 1 (1 items)Prev1Next