Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR în cadrul Compartimentului IMPLEMENTARE PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE
28.03.2024
deschide lista fișiere atașate
Anunţ pentru concursul de ocuparea funcției publice de execuție vacante de REFERENT, CLASA a-III-a, GRAD PROFESIONAL ASISTENT în cadrul compartimentului SITUAȚII DE URGENȚĂ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bujoreni, judetul Vâlcea pentru data de 15 aprilie 2024
15.03.2024
deschide lista fișiere atașate
ANUNŢ Primăria Comunei Bujoreni, cu sediul în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea , în baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) și în temeiul art.618 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, INSPECTOR , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR în cadrul compartimentului CORP CONTROL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni, judetul Vâlcea.
29.12.2023

ANUNŢ

 

 

Primăria Comunei Bujoreni, cu sediul în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea , în baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) și în temeiul art.618 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, INSPECTOR , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR în cadrul compartimentului CORP CONTROL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni, judetul Vâlcea.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore /zi, 40 de ore/săptămână.

Desfășurarea concursului:

 • Proba scrisă – 30.01.2024, ora 10:00;
 • Interviuldata și ora vor fi comunicate ulterior.

 

Locul de desfășurare: sediul Primăriei Comunei Bujoreni, situat în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Primăriei Comunei Bujoreni și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în intervalul 29.12.2023- 17.01.2024.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsecţiunea Rezultate concursuri.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Dosarul de înscriere, depus de către fiecare candidat la concursul de recrutare, va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

a)formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsectiunea Anunturile posturilor scoase la concurs, în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului organizat în data de 30.01.2024, precum și la sediul primăriei, în format letric, la Biroul Resurse Umane);

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate, copia certificatului de naștere și certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei (adeverință vechime model anexat conform anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008);

Adeverințele care au alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documentele originale și se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcția publică de execuție de INSPECTOR , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR în cadrul compartimentului CORP CONTROL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;

- Condiții de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- Condiţii de vechime: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

Bibliografie concurs pentru funcția publică de execuție de INSPECTOR , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR în cadrul compartimentului CORP CONTROL :

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I și titlul II ale părții a VI-a "Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3.Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I Principii şi definiţii; Capitolul II Dispoziţii speciale; Sectiunile I – V ;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Cap. I – Dispoziţii generale; Cap. II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Cap. III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare; Cap. IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;

5. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată:Capitolul I Dispoziţii generale; Capitolul II Dispozitii privind controlul financiar preventiv;

6. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice: integral

7. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul II, Secţiunea 1-Reguli bugetare; Capitolul III, Secţiunea 1- Colaborare, cooperare asociere, infratire, aderare; Capitolul III, Secţiunea 3-Prevederi referitoare la investitii publice locale;

8. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul II-Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, in scopul prevenirii faptelor de coruptie;Capitolul III- Infracţiuni.

9. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul II-Conflictul de interese; Capitolul III-Incompatibilităţi;

10.Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor: CAPITOLUL II: Constatarea contravenţiei, CAPITOLUL III: Aplicarea sancţiunilor contravenţionale, CAPITOLUL IV: Căile de atac, CAPITOLUL V: Executarea sancţiunilor contravenţionale

Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție de INSPECTOR , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR în cadrul compartimentului CORP CONTROL :

 1. Primește, verifică și răspunde în termen legal petițiilor ce sunt repartizate compartimentului;
 2. Execută dispozițiile primarului privind declanșarea acțiunilor de control în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului şi propune modalități de soluționare a cazurilor repartizate;
 3. În cazul acțiunilor de control, solicită note explicative și relații de la persoanele controlate, documente și acte oficiale, pentru a fi analizate şi concluzionate în procesele - verbale sau rapoartele de control;
 4. Verifică și propune măsuri privind cazurile semnalate în legătură cu corupția, traficul de influență, sustrageri de valori și bunuri materiale, precum și alte acțiuni de natură a prejudicia patrimoniul și imaginea comunei Bujoreni;
 5. Colaborează cu organele specializate ale statului în vederea definitivării acțiunilor de control;
 6. La solicitarea Primarului comunei Bujoreni, asigură reprezentarea acestuia la manifestările organizate de diferite instituții;
 7. Extinde controlul, în vederea stabilirii eventualelor prejudicii, cu ocazia semnalării unor iregularități, constatate de serviciile cu atribuții în acest sens și, în cazul depistării unor deficiențe, propune recuperarea sumelor încasate necuvenit sau cheltuite nelegal și sesizează organele în drept ale statului;
 8. Urmărește și verifică modul în care sunt duse la îndeplinire, de către structurile aparținând Aparatului de Specialitate, prevederile tuturor actelor normative emise de autoritățile statului, a hotărârilor adoptate de către Consiliul local al comunei Bujoreni, precum și a dispozițiilor emise de Primarul comunei Bujoreni;
 9. Participă la elaborarea unui raport care să cuprindă rezultatele activității de cercetare la solicitarea comisiei de disciplină constituită la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Bujoreni;
 10. Participă la elaborarea planului anual de control și îl supune aprobării Primarului comunei Bujoreni;
 11. Participă la acțiunile de control de la nivelul structurilor aparținând Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Bujoreni și din cadrul instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al comunei Bujoreni atât în baza planului anual de control, cât și din dispoziția Primarului comunei Bujoreni;
 12. Urmărește înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, în mod adecvat, a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de cei în drept;
 13. Înregistrează de îndată și în mod corect documentele solicitate;
 14. Accesarea resurselor și documentelor se realizează numai de persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor, conform legii;
 15. Formulează propuneri de optimizare a activității administrative și de management al structurilor aparținând Aparatului de Specialitate al Primarului , iar după aprobarea acestora de către Primarul comunei Bujoreni verifică modul în care acestea sunt duse la îndeplinire; în situația în care acestea nu sunt duse la îndeplinire, va informa conducătorul instituției, pentru adoptarea măsurilor ce se impun;
 16. În cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, primește formularul de constatare și raportare a iregularităților întocmit de structura de audit public intern din Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Bujoreni, în condițiile legii;
 17. Analizează situația raportată în urma controlului de audit public intern efectuat, propune măsuri de soluționare a iregularităților constatate și le supune spre aprobare Primarului comunei Bujoreni;
 18. Urmărește modul de punere în aplicare a deciziilor emise în cauză și monitorizează rezultatele obținute în urma punerii în executare a acestora;
 19. Face propuneri de eficientizare a activității, în urma acțiunilor de control efectuate;
 20. Susține sesizările în fata Primarului comunei Bujoreni, care convoacă membri Comisiei de Disciplină a Funcționarilor Publici sau pe cei ai Comisiei de cercetare disciplinară pentru personalul contractual, ambele constituite la nivelul Aparatului de Specialitate al comunei Bujoreni, în cazurile în care se constată săvârșirea, de către personalul a cărei activitate este verificată, a unor fapte care, potrivit legii, se sancționează disciplinar;
 21. Verifică îndeplinirea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse în somațiile emise și repartizate de Primarul comunei Bujoreni;
 22. Întocmește rapoarte de control, note și informări cu privire la aspectele verificate;
 23. Ține sub strictă supraveghere și evidență dosarele întocmite în urma controalelor efectuate și răspunde direct de confidențialitatea lor;
 24. Controlează și verifică modul în care sunt aplicate actele normative emise de Consiliul Local al comunei Bujoreni și a dispozițiilor emise de Primarul comunei Bujoreni;
 25. Înaintează spre aprobare Primarului comunei Bujoreni rapoartele de control și ulterior le aduce la cunoștință terților;
 26. Respectă prevederile în domeniul managementului calității;
 27. Răspunde de implementarea prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, pentru personalul din subordine;
 28. Redactează documentele cu respectarea prevederilor prevăzute de Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codului Administrativ;
 29. Îndeplinește orice alte atribuții date de conducătorul ierarhic superior care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul de activitate și atribuțiile compartimentului Corpul de Control al Primarului;
 30. Cunoaște și respectă prevederile Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 31. Asigură securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrează sau la care are acces în virtutea atribuțiilor de serviciu , inclusiv prin anonimizare si/sau pseudonimizare, dacă este cazul;
 32. Respectă politicile și procedurile/instrucțiunile cu caracter general-instituțional sau specific compartimentului, tehnice, organizaționale (inclusiv procedurile/instrucțiunile de lucru privind securitatea informatică) aprobate de conducerea instituției, dacă este cazul;
 33. Are grijă să nu divulge persoanelor neautorizate parolele de acces în sistemele informatice ale instituției pe care le utilizează, dacă este cazul;
 34. Nu copiază pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele informatice ale instituției, cu excepția situațiilor în care aceasta activitate se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul ierarhic;
 35. Interzice și împiedică accesul persoanelor neautorizate la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerele instituției cu ajutorul căruia își desfășoară activitatea, dacă este cazul;
 36. Manipulează datele cu caracter personal stocate pe suport fizic, la care are acces în virtutea atribuțiilor sale, cu cea mai mare precauție, atât în ce privește conservarea suporturilor cât și în ce privește depunerea lor în locurile și în condițiile stabilite în procedurile/instrucțiunile de lucru sau dispozițiile șefilor ierarhici, dacă este cazul;
 37. Nu divulgă nimănui datele cu caracter personal la care are acces, cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau în care comunicarea datelor cu caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul ierarhic;
 38. Nu transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul instituției sau care sunt accesibile în afara acesteia, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic, cu excepția situațiilor în care există obligația legală de a transmite aceste date;
 39. Respectă regulile de utilizare a e-mailului (poștei electronice) în scopul prevenirii incidentelor de securitate, precum și transmiterea neautorizată a datelor cu caracter personal;
 40. Respectă drepturile persoanei vizate prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016;
 41. Comunică responsabilului cu protecția datelor schimbările care necesită actualizarea evidenței activităților de prelucrare a datelor, precum și cele apărute în fluxul de activitate, acestea putând necesita noi analize de risc asupra prelucrării datelor cu caracter personal, dacă este cazul;
 42. Prelucrează datele obținute prin activitatea specifică numai în scopurile permise de lege, cu atenție sporită pentru condițiile suplimentare de securitate necesare în prelucrarea de date sensibile, referitoare la originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, apartenența sindicală, starea de sănătate etc., dacă este cazul;
 43. Se asigură că datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;
 44. Prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, dacă este cazul;
 45. Informează imediat conducerea instituției despre împrejurările care pot conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situațiile în care au fost accesate / prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoștință, dacă este cazul;
 46. Informează imediat Responsabilul cu protecția datelor (DPO) și/sau responsabilul de securitate informatică cu privire la orice incident sau eveniment care afectează confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor cu caracter personal sau care poate produce prejudicii instituției, dacă este cazul.
 47. Respectă procedurile sistemului de management integrat(SMI) și procedurile operaționale;
 48. Respectă instrucțiunile de lucru pentru sistemul de management al securității informației(SMSI) ;
 49. Participă la auditurile interne desfășurate în cadrul compartimentului din care face parte;
 50. Participă la instruirile privind sistemul de management integrat(SMI);
 51. Răspunde şi urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin: R.O.I.,R.O.F.,H.C.L., dispoziţii ale primarului;
 52. Sarcini transmise de Viceprimar, Administrator Public şi secretarul general.

Menționăm că anunțul de concurs se publică pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pe site-ul Primăriei Comunei Bujoreni, https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsecţiunea Anunţurile posturilor scoase la concurs și la sediul Primăriei Comunei Bujoreni din Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Valcea, în data de 29.12.2023.


Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Valcea,

Telefon: 0250/741983 Biroul Secretariat, Fax: 0250/742501;

Email secretar comisie: beu.ionut@comuna-bujoreni.ro

 

 

Relații suplimentare privind actele necesare, condițiile de participare la concurs și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea , de la secretarul comisiei de concurs, doamnul Ionuţ-Cătălin BEU consilier I A, unde se vor depune şi dosarele de concurs, precum şi la telefon: 0250/741983 sau email:beu.ionut@comuna-bujoreni.ro

 

 

Primar, Secretar General,

Gheorghe GÎNGU Alina-Elena GĂITĂNARU

deschide lista fișiere atașate
Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, REFERENT, CLASA a- III-a, GRAD PROFESIONAL ASISTENT în cadrul compartimentului SITUAȚII DE URGENȚĂ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni, judetul Vâlcea
12.10.2023

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA    

 

 

Nr.15483 din 12.10.2023

                                                        ANUNŢ

 

 

 

Primăria Comunei Bujoreni, cu sediul în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea , în baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) și în temeiul art.618 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, REFERENT, CLASA a- III-a, GRAD PROFESIONAL ASISTENT  în cadrul compartimentului SITUAȚII DE URGENȚĂ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni, judetul Vâlcea.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore /zi, 40 de ore/săptămână.

Desfășurarea concursului:

 • Proba scrisă – 13.11.2023, ora 10:00;
 • Interviuldata și ora vor fi comunicate ulterior.

 

Locul de desfășurare: sediul Primăriei Comunei Bujoreni, situat în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării  anunțului pe pagina de internet a Primăriei Comunei Bujoreni și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în intervalul 12.10.2023-  31.10.2023.

         Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor  și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet  https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsecţiunea Rezultate concursuri.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile  generale prevăzute  de art.465 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Dosarul de înscriere, depus de către fiecare candidat la concursul de recrutare, va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

a)formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsectiunea Anunturile posturilor scoase la concurs, în format  deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului organizat în data de 13.11.2023, precum și la sediul primăriei, în format letric, la Biroul Resurse Umane);

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate, copia certificatului de naștere și certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei (adeverință vechime model anexat conform anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008);

Adeverințele care au alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documentele originale și se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

           

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcția publică de execuție de REFERENT, CLASA a- III-a, GRAD PROFESIONAL ASISTENT  în cadrul compartimentului SITUAȚII DE URGENȚĂ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;

- Condiții de studii:

- Studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- Certificat de absolvire privind competențe profesionale specifice ocupației de Șef Serviciu Voluntar/Privat pentru Situații de Urgență;

- Condiţii de vechime: minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

Constituie avantaje pentru îndeplinirea la timp a unor atribuții:

- Deținerea permisului de conducere, categoria B,

- Cunoștințe operare PC-Nivel avansat, cunoștințe utilizare fax, e-mail, stație mobilă, sirenă, alte mijloace și materiale din dotarea serviciului.

 

Bibliografie concurs pentru funcția publică de execuție de REFERENT, CLASA a- III-a, GRAD PROFESIONAL ASISTENT  în cadrul compartimentului SITUAȚII DE URGENȚĂ:

1. Constituţia României, republicată cu tematica: Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale ale cetățenilor;

2. Titlul I și titlul II  ale părții a VI-a "Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

3.Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I Principii şi definiţii; Capitolul II Dispoziţii speciale; Sectiunile I – V ;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,  republicată, cu modificările și completările ulterioare: Cap. I – Dispoziţii generale; Cap. II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Cap. III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare; Cap. IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;

5. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare , cu tematica integral;

6. Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare, cu tematica integral;

7. Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu tematica integral.

8. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu tematica integral;

9. H.G. nr. 1579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica integral;

10. Ordinul nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei, cu tematica integral;

11. Ordinul nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă, cu tematica integral;

12. Ordinul nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, cu tematica integral;

13. Ordinul nr.  160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, cu tematica integral;

14. Ordinul nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente, cu tematica integral;

15. H.G. nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu tematica integral;

16. H.G. nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu tematica integral;

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție de REFERENT, CLASA a- III-a, GRAD PROFESIONAL ASISTENT  în cadrul compartimentului SITUAȚII DE URGENȚĂ:

1.organizează și conduce acțiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor în caz de incendiu, avarii, calamități naturale, inundații, explozii și alte situații de urgență;

2.planifică și conduce activitățiile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare și de aplicare a documentelor operativ prevăzute de actele normative în vigoare;

3.asigură, verifică și menține în stare de funcționare punctele de comandă în situații de urgență civilă și le dotează cu materialele și documentele necesare potrivit ordinelor în vigoare;

4.asigură măsurile organizatorice, materialele și documentele necesare privind înștiințarea și aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia în mod oportun în cazul producerii unor urgențe civile sau la ordin;

5.coordonează lunar procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacității de intervenție, potrivit documentelor întocmite în acest scop;

6. asigură studierea și cunoasterea de către personalul serviciului voluntar a particularităților localității și clasificării din punct de vedere al protecției civile, precum și principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influența urmările situațiilor de urgență din zona de competență ;

7. urmărește asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar pe baza normelor de dotare;

8. întocmește situația cu mijloacele, aparatura, utilajele și instalațiile din localitate care pot fi folosite în situații de urgență pe care o actualizează în permanent;

9.asigură încadrarea serviciului de intervenție cu personal de specialitate;

10.informează primarul, viceprimarul , secretarul general și administratorul public despre stările de pericol constatate pe teritoriul localității;

11.verifică modul cum personalul serviciului voluntar respectă programul de activitate și regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar;

12.execută instructajul general pentru angajații primăriei, instructajul periodic cu șefii de servicii, birouri și compartimente și instructajul pentru lucrări periculoase;

13.întocmește și actualizează permanent documentele operative ale serviciului informându-l pe primar despre aceasta;

14. controlează ca instalațiile, mijloacele și utilajele de stins incendiu, celelalte materiale pentru intervenție de pe teritoriul localității să fie în stare de funcționare și intreținere corespunzătoare;

15. ține evidența aplicațiilor exercițiilor și intervențiilor la care a participat serviciul voluntar;

16.participă la instructaje, schimburi de experiență, cursuri de pregătire profesională pentru situații de urgență;

17. participă la verificarea cunoștințelor membrilor serviciului voluntar la încadrarea trimestrial și la sfârșitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare;

18. verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populației și pe teritoriul agenților și operatorilor economici de pe raza localității;

19. face propuneri privind îmbunătățirea activității de prevenire și eliminarea stărilor de pericol;

20. pregătește și asigură desfășurarea bilanțului anual al activității serviciului voluntar;

21. efectuează lunar studiul ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul pentru Situații  de Urgență,, General Magheru” al județului Vâlcea în caiet special pregătiți în acest scop;

22. întocmește și actualizează în permanență fișele posturilor pentru personalul voluntar;

23. ține evidența participării personalului la intervenție și face propuneri pentru promovarea acestuia sau pentru acordarea de distincții sau premii;

24. întocmește anual proiectul de buget pentru serviciu și îl susține în comisiile de specialitate;

25. urmărește în permanență execuția bugetară și face propuneri de rectificare dacă este cazul;

26. promovează în permanență serviciul în rândul populației și elevilor și asigură recrutarea permanentă de voluntari;

27. execută atribuțiile prevazute în regulamentele și instrucțiunile pe linia protecției civile, prevenirii și stingerii incendiilor;

28. identifică și înregistrează echipamentele/ instalațiile din domeniul ISCIR precum și transmiterea acestor date spre înregistrare la inspecția teritorială ISCIR;

29. anunță inspecția teritoriala ISCIR unde este înregistrat echipamentul / instalația în vederea scoaterii din evidență în cel mult 15 zile de la data casării și prezentarea documentelor de casare;

30. informează în scris inspecția teritorială ISCIR despre datele de identificare a noului deținător de echipamente/instalații în cazul unui transfer de proprietate sau de folosință asupra acestor bunuri;

 31. organizează anual o examinare a presonalului de exploatare și întocmește un proces verbal cu rezultatele examinării;

32. întreținerea și reparațiile echipamentelor/instalațiilor din domeniul ISCIR pe care le are în evidență să fie efectuate cu respectarea instrucțiunilor tehnice de către persoane juridice autorizate de ISCIR;

33. montajul și punerea în funcțiune a unor piese, echipamente sau instalații din domeniul ISCIR trebuie să fie efectuate cu respectarea instrucțiunilor tehnice ISCIR;

34.existența instrucțiunilor de folosire ale fiecărui echipament/ instalații;

35. să asiste la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele sau instalațiile ISCIR pe care le are în evidență în vederea furnizării tuturor informațiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

36. să facă propuneri conducerii deținătorului/utilizatorului în vederea îmbunătățirii condițiilor de exploatare a echipamentelor/ instalațiilor ISCIR;

37. să facă parte din comisiile de achiziție a  echipamentelor/instalațiilor din domeniul ISCIR;

38. responsabil cu elaborarea planurilor locale de apărare împotriva inundațiilor;

39.păstrarea secretului de serviciu, respectarea regulilor de securitate, sănătate în muncă specifice locului de muncă conform Legii nr. 319/2006 privind Securitatea și Sănătatea în Muncă și a Legii nr. 481/2001 privind Protecția Civilă;

40. respectarea normelor de securitate impotriva incendiilor specifice locului de muncă conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

41. întreținerea locului de muncă și a obiectivelor de inventar din dotare;

42. îndeplineşte orice alte atribuții, lucrări încredințate de primarul localității, viceprimarul, secretarul general și administratorului public;

43. răspunde, după caz, material, civil, administrativ sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor care îi revin în cadrul compartimentului.

 

Menționăm că anunțul de concurs se publică pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pe site-ul Primăriei Comunei Bujoreni, https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsecţiunea Anunţurile posturilor scoase la concurs și la sediul Primăriei Comunei Bujoreni din Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Valcea, în data de 12.10.2023.


        Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Valcea,

Telefon: 0250/741983 Biroul  Secretariat, Fax: 0250/742501;

Email secretar comisie: praporgescu.madalina@comuna-bujoreni.ro .

 

         Relații suplimentare privind actele necesare, condițiile de participare la concurs și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea , de la secretarul  comisiei de concurs, Doamna Praporgescu Mădălina-consilier principal, unde se vor depune şi dosarele de concurs, precum şi  la telefon: 0250/741983 sau email: praporgescu.madalina@comuna-bujoreni.ro .

 

          Primar,                                                                         Secretar General,                                      

     Gheorghe GÎNGU                                                  Alina-Elena  GĂITĂNARU

deschide lista fișiere atașate
Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată , CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL  în cadrul compartimentului JURIDIC ȘI RESURSE UMANE din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni
04.10.2023

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA    

 

 

Nr.14988 din 04.10.2023

                                                      ANUNŢ

 

 

 

Primăria Comunei Bujoreni, cu sediul în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea , în baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) și în temeiul art.618 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL  în cadrul compartimentului JURIDIC ȘI RESURSE UMANE din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni, județul Vâlcea.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore /zi, 40 de ore/săptămână.

Desfășurarea concursului:

 • Proba scrisă – 06.11.2023, ora 10:00;
 • Interviuldata și ora vor fi comunicate ulterior.

 

Locul de desfășurare: sediul Primăriei Comunei Bujoreni, situat în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării  anunțului pe pagina de internet a Primăriei Comunei Bujoreni și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în intervalul 04.10.2023-  23.10.2023.

         Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor  și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet  https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsecţiunea Rezultate concursuri.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile  generale prevăzute  de art.465 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Dosarul de înscriere, depus de către fiecare candidat la concursul de recrutare, va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

a)formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsectiunea Anunturile posturilor scoase la concurs, în format  deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului organizat în data de 06.11.2023, precum și la sediul primăriei, în format letric, la Biroul Resurse Umane);

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate, copia certificatului de naștere și certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei (adeverință vechime model anexat conform anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008);

Adeverințele care au alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documentele originale și se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

           

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcția publică de execuție de CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL  în cadrul compartimentului JURIDIC ȘI RESURSE UMANE din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;

- Condiții de studii: studii de specialitate: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, Domeniu de studiu: Ştiinţe juridice (Ramura de știință), Drept (Domeniul de licență);

- Condiţii de vechime: minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

Bibliografie concurs pentru funcția publică de execuție de CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL  în cadrul compartimentului JURIDIC ȘI RESURSE UMANE:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I și titlul II  ale părții a VI-a "Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

3.Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I Principii şi definiţii; Capitolul II Dispoziţii speciale; Sectiunile I – V ;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,  republicată, cu modificările și completările ulterioare: Cap. I – Dispoziţii generale; Cap. II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Cap. III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare; Cap. IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;

5. Legea nr.554/2004 - contenciosului administrativ, cu tematica integral;

6. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu tematica: Cartea III- titlul VI- proprietatea publică, VII- Cartea funciară,VIII- Posesia ,Cartea a-IV-a Titlul I- Dispoziţii referitoare la moştenire în general, II- Moştenirea legală, și III- Liberalităţile - Cartea V- titlul II Cap.I-Contractul, - Cartea V- Titlul IX Cap.XIII secțiunea 2 Împrumutul de folosință, Cartea a -VI-a -Despre prescripția extinctivă de decădere și calculul termenelor;

 7. Legea nr.134/2010- Noul Cod de procedură civilă, cu tematica - Cartea I. Titlul I – Acțiunea civilă, Titlul II – Participanții la procesul civil. Capitolul II și Capitolul III. - Cartea a II-a Titlul I- Procedura în faţa primei instanţe- Capitolul I, Capitolul IV Hotărârile judecătorești Secțiunile I – IV ,  Cartea a V-a -Despre executarea silită Titlul I Dispoziții generale Capitolul I – Scopul și obiectul executării silite; Capitolul II. Titlul executoriu; Capitolul V. Prescripția dreptului de a obține executarea silită;

8. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica integral;

9. Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu tematica integral;

10. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Titlul IX impozite și taxe locale;

11. Legea .nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare cu tematica TITLUL VII: Colectarea creanţelor fiscale CAPITOLUL VII: Prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi a dreptului de a cere restituirea; CAPITOLUL VIII: Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită, CAPITOLUL XI: Contestaţia la executare silită, CAPITOLUL XII: Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi;

12.Legea 514/2003, privind exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II- Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier juridic;

13.Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, Capitolul I-Dispoziții Generale, Capitolul II- Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public;

14. Legea fondului funciar nr.18/1991, Capitolul Il-Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Capitolul III-Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale;

15.H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, Capitolul I – Constituirea Comisiilor, Capitolul II -Atribuțiile comisiilor, Capitolul III – Funcționarea Comisiilor, Capitolul IV-Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor;

16. Legea nr.53/2003 privind codul muncii cu modificările și completările ulterioare, Tilurile II- Contractul individual de muncă,III- Timpul de muncă şi timpul de odihnă și IX- Conflictele de muncă;

17. Ordonanță. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

18.Ordonanța nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul IV- Căi de atac;

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție de CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL  în cadrul compartimentului JURIDIC ȘI RESURSE UMANE:

1. Întocmeşte orice document cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare;

2. Urmăreşte modificările legislaţiei;

3. Adaptează noutăţile legislative la specificul activităţii instituţiei;

4. Asigură reprezentarea Consiliului local , Primarului și Comunei Bujoreni în fața instanțelor de drept comun și a instanțelor de contencios administrativ;

5. Redactează cereri de chemare în judecată, întâmpinări,răspunsuri la intâmpinări, note scrise, declarații de apel și recurs, motive de apel și recurs în cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată ;

6. Asigură evidența operativă a tuturor cauzelor litigioase în care este parte Consiliul local , Primarul și Comuna Bujoreni, o autoritate a administrației publice locale sau o instituție sau un serviciu public de interes local și asigură reprezentarea în fața instanței ;

7. Acordă, la cerere, sprijin și consultanță juridică autorităților administrației publice locale, care nu au personal de specialitate, pentru soluționarea litigiilor;

8. Colaborează cu compartimentele de specialitate la întocrnirea proiectelor de hotărâri și dispoziții care urmează să fie adoptate sau emise de Primăria comunei Bujoreni, respectiv de Primarul comunei ;

9. Se preocupă de păstrarea bunurilor entității;

10. Pune la dispoziţia conducerii, la cererea acestora, orice document, conform legislatiei în vigoare;

11. Consultă cronologic publicarea noilor acte normative şi asigură aducerea la cunoştinţă către personalul instituţiei a actelor normative de interes, a modificărilor şi completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare;

12. Întocmeşte formalităţile de închiriere ale spaţiilor şi altor mijloace ale instituției în vederea obţinerii de venituri suplimentare;

13. Redactează răspunsuri la memoriile şi petiţiile transmise entității;

14. Examinează și propune măsuri de rezolvare a sesizărilor care implică cunoștințele juridice de specialitate adresate Primăriei și Consiliului Local Bujoreni;

15. Elaborează, la cererea conducătorului entității, proiectele de contracte de drept de proprietate, de achiziţie publică, de prestări servicii, de închiriere, etc.;

16. Analizează şi avizează din punct de vedere al legalităţii proiectele de contracte transmise de către compartimentele de specialitate;

17. Analizează şi avizează din punct de vedere al legalităţii proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice;

18. Urmărește executarea contractelor la termenele convenite prin contracte;

19. Comunică contractele de concesiune, închiriere la Compartimentul impozite și taxe locale și Compartimentul Financiar-contabil;

20. Comunică contractele de concesiune spații medicale la Compartimentul impozite și taxe locale și Compartimentul Financiar-contabil;

21. Urmăreşte durata contractelor de drept de autor semnalând factorilor de decizie termenele de valabilitate ale acestora în timp util;

22. Răspunde de întocmirea actelor necesare executării silite (înștiințări de plată, somaţii, titluri executorii, popriri bancare) pentru contribuabilii persoane fizice și persoane juridice după expirarea termenelor scadente de plată conform legii și asigură transmiterea lor către contribuabili și unităţile bancare;

23. Prezintă lunar conducătorului instituției situația cu debitele restante pentru impozitele și taxele datorate de persoanele fizice și persoanele juridice precum și măsurile care s-au luat pentru recuperarea debitelor restante;

24. Organizează și răspunde de activitatea de executare silită a contribuabililor persoane fizice și juridice cu obligații fiscale restante precum și activitatea de stingere a creanțelor fiscale prin alte modalități;

25. Îndrumă, coordonează și răspunde de activitatea de executare silită, organizează când este cazul, ridicarea și depozitarea bunurilor sechestrate, solicitând eventual și valorificarea acestora în condițiile legii;

26. Ține evidența și înscrie la masa credală creanțele fiscale datorate bugetului local de către persoanele juridice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței;

27. La sesizarea contabilului şef, stabileşte împreună cu conducerea instituţiei modul de recuperare al debitelor şi propune măsurile necesare pentru recuperarea acestora;

28. Exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor şi acordă asistenţă acestora;

29. Formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative prezentate de alte instituţii spre consultare;

30. Ţine evidenţa tematică a actelor normative şi întocmeşte liste cu actele normative aplicabile;

31. Ţine evidenţa cronologică a tuturor contractelor întocmite de entitate;

32. Ţine evidenţa cronologică a tuturor actelor vizate juridic;

33. Răspunde de aplicarea legalităţii în toate domeniile de activitate ale instituţiei;

34. Răspunde de legalitatea și oportunitatea datelor și operațiunilor cuprinse în documentele întocmite sau eliberate în cadrul Compartimentului Juridic și Resurse Umane sau în cadrul compartimentelor care necesită viza de legalitate juridică;

35. Participă la aplicarea Legilor Fondului Funciar: nr.18/1991; 169/1997 și 1/2000 cu modificările și completările aduse de Legea nr. 247/2005;

36. Sprijină activitatea comisiei interne pentru analiza notificărilor la Legea nr. 10/2001, modificată și completată prin Legea 247/2005;

37. Participă la aplicarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război;

38. Răspunde personal pentru actele, adeverințele, documentele pe care le întocmește și pentru care se cere semnătura conducătorilor instituției;

39. Prezintă urgent secretarului general al comunei orice problema ivită;

40. Asigură publicarea actelor de interes public conform Legii nr.544/2001 privind Liberul acces la informații de interes public;

41. Asigură afișarea publicațiilor de vânzare primite de la Executorii judecătorești sau de la Instituțiile bancare și a citațiilor pentru persoanele care nu sunt găsite la domiciliu, întocmind în acest sens proces-verbal și arhivându-le într-un dosar special;

42. Înregistrează și eliberează la cerere documentațiile solicitate conform legii;

43. Întocmește documentațiile solicitate de către organele superioare;

44. Prezintă Consiliului Local și Primarului, ori de câte ori este cazul, situațiile specifice postului;

45. Este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege;

46. Face parte din cadrul Comisiei de Aplicarea a Legii Fondului Funciar și răspunde pentru aplicarea conform prevederilor Legii în termenele legale;

47. Acordă asistenţă juridică instituţiei, pe baza mandatului conducătorului în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penală, precum şi în raporturile acesteia cu autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;

48. Exercită și alte atributii stabilite prin Lege, prin Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziții ale Primarului, Viceprimarului sau sarcini trasate de către Secretarul General al comunei.

Menționăm că anunțul de concurs se publică pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pe site-ul Primăriei Comunei Bujoreni, https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsecţiunea Anunţurile posturilor scoase la concurs și la sediul Primăriei Comunei Bujoreni din Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea, în data de 04.10.2023.


        Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea,

Telefon: 0250/741983 Biroul  Secretariat, Fax: 0250/742501;

Email secretar comisie: rachelli.alexandru@comuna-bujoreni.ro .

 

         Relații suplimentare privind actele necesare, condițiile de participare la concurs și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea , de la secretarul  comisiei de concurs, domnul Rachelli Alexandru- consilier asistent, unde se vor depune şi dosarele de concurs, precum şi  la telefon: 0250/741983 sau email: rachelli.alexandru@comuna-bujoreni.ro.

 

 

          Primar,                                                                         Secretar General,                                      

     Gheorghe GÎNGU                                                  Alina-Elena  GĂITĂNARU             

deschide lista fișiere atașate
ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante, INSPECTOR , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR în cadrul compartimentului CORP CONTROL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni, judetul Vâlcea.
29.08.2023

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA    

 

 

Nr.13013 din 29.08.2023

                                                      ANUNŢ

 

   

         Primăria Comunei Bujoreni, cu sediul în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea , în baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) și în temeiul art.618 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, INSPECTOR , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR  în cadrul compartimentului CORP CONTROL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni, judetul Vâlcea.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore /zi, 40 de ore/săptămână.

Desfășurarea concursului:

 • Proba scrisă – 29.09.2023, ora 10:00;
 • Interviuldata și ora vor fi comunicate ulterior.

 

Locul de desfășurare: sediul Primăriei Comunei Bujoreni, situat în Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării  anunțului pe pagina de internet a Primăriei Comunei Bujoreni și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în intervalul 29.08.2023-  18.09.2023.

         Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor  și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet  https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsecţiunea Rezultate concursuri.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile  generale prevăzute  de art.465 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Dosarul de înscriere, depus de către fiecare candidat la concursul de recrutare, va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

a)formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsectiunea Anunturile posturilor scoase la concurs, în format  deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului organizat în data de 29.09.2023, precum și la sediul primăriei, în format letric, la Biroul Resurse Umane);

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate, copia certificatului de naștere și certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei (adeverință vechime model anexat conform anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008);

Adeverințele care au alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documentele originale și se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

           

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcția publică de execuție de INSPECTOR , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR  în cadrul compartimentului CORP CONTROL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;

- Condiții de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- Condiţii de vechime: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

Bibliografie concurs pentru funcția publică de execuție de INSPECTOR , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR  în cadrul compartimentului CORP CONTROL   :

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I și titlul II  ale părții a VI-a "Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

3.Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I Principii şi definiţii; Capitolul II Dispoziţii speciale; Sectiunile I – V ;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,  republicată, cu modificările și completările ulterioare: Cap. I – Dispoziţii generale; Cap. II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Cap. III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare; Cap. IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;

5. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată:Capitolul I Dispoziţii generale; Capitolul II Dispozitii privind controlul financiar preventiv;

6. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice: integral

7. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul II, Secţiunea 1-Reguli bugetare; Capitolul III, Secţiunea 1- Colaborare, cooperare asociere, infratire, aderare; Capitolul III, Secţiunea 3-Prevederi referitoare la investitii publice locale;

8. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul II-Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, in scopul prevenirii faptelor de coruptie;Capitolul III- Infracţiuni.

9. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul II-Conflictul de interese; Capitolul III-Incompatibilităţi;

10.Ordonanța Guvernului  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor: CAPITOLUL II: Constatarea contravenţiei, CAPITOLUL III: Aplicarea sancţiunilor contravenţionale, CAPITOLUL IV: Căile de atac, CAPITOLUL V: Executarea sancţiunilor contravenţionale

Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție de INSPECTOR , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR  în cadrul compartimentului CORP CONTROL   :

 1. Primește, verifică și răspunde în termen legal petițiilor ce sunt repartizate compartimentului;
 2.  Execută dispozițiile primarului privind declanșarea acțiunilor de control în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului şi propune modalități de soluționare a cazurilor repartizate;
 3. În cazul acțiunilor de control, solicită note explicative și relații de la persoanele controlate, documente și acte oficiale, pentru a fi analizate şi concluzionate în procesele - verbale sau rapoartele de control;
 4.  Verifică și propune măsuri privind cazurile semnalate în legătură cu corupția, traficul de influență, sustrageri de valori și bunuri materiale, precum și alte acțiuni de natură a prejudicia patrimoniul și imaginea comunei  Bujoreni;
 5. Colaborează cu organele specializate ale statului în vederea definitivării acțiunilor de control;
 6. La solicitarea Primarului comunei Bujoreni, asigură reprezentarea acestuia  la manifestările organizate de diferite instituții;
 7. Extinde controlul, în vederea stabilirii eventualelor prejudicii, cu ocazia semnalării unor iregularități, constatate de serviciile cu atribuții în acest sens și, în cazul depistării unor deficiențe, propune recuperarea sumelor încasate necuvenit sau cheltuite nelegal și sesizează organele în drept ale statului;
 8. Urmărește și verifică modul în care sunt duse la îndeplinire, de către structurile aparținând Aparatului de Specialitate, prevederile tuturor actelor normative emise de autoritățile statului, a hotărârilor adoptate de către Consiliul local al comunei  Bujoreni, precum și a dispozițiilor emise de Primarul comunei  Bujoreni;
 9. Participă la elaborarea unui raport care să cuprindă rezultatele activității de cercetare la solicitarea comisiei de disciplină constituită la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei  Bujoreni;
 10. Participă la elaborarea planului anual de control și îl supune aprobării Primarului comunei  Bujoreni;
 11. Participă la acțiunile de control de la nivelul structurilor aparținând Aparatului de Specialitate al Primarului comunei  Bujoreni și din cadrul instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al comunei  Bujoreni atât în baza planului anual de control, cât și din dispoziția Primarului comunei  Bujoreni;
 12. Urmărește înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, în mod adecvat, a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de cei în drept;
 13.  Înregistrează de îndată și în mod corect documentele solicitate;
 14. Accesarea resurselor și documentelor se realizează numai de persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor, conform legii;
 15. Formulează propuneri de optimizare a activității administrative și de management al structurilor aparținând Aparatului de Specialitate al Primarului , iar după aprobarea acestora de către Primarul comunei  Bujoreni verifică modul în care acestea sunt duse la îndeplinire; în situația în care acestea nu sunt duse la îndeplinire, va informa conducătorul instituției, pentru adoptarea măsurilor ce se impun;
 16. În cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, primește formularul de constatare și raportare a iregularităților întocmit de structura de audit public intern din Aparatul de Specialitate al Primarului comunei  Bujoreni, în condițiile legii;
 17.  Analizează situația raportată în urma controlului de audit public intern efectuat, propune măsuri de soluționare a iregularităților constatate și le supune spre aprobare Primarului comunei  Bujoreni;
 18.  Urmărește modul de punere în aplicare a deciziilor emise în cauză și monitorizează rezultatele obținute în urma punerii în executare a acestora;
 19. Face propuneri de eficientizare a activității, în urma acțiunilor de control efectuate;
 20. Susține sesizările în fata Primarului comunei  Bujoreni, care convoacă membri Comisiei de Disciplină a Funcționarilor Publici sau pe cei ai Comisiei de cercetare disciplinară pentru personalul contractual, ambele constituite la nivelul Aparatului de Specialitate al comunei  Bujoreni, în cazurile în care se constată săvârșirea, de către personalul a cărei activitate este verificată, a unor fapte care, potrivit legii, se sancționează disciplinar;
 21. Verifică îndeplinirea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse în somațiile emise și repartizate de Primarul comunei  Bujoreni;
 22.  Întocmește rapoarte de control, note și informări cu privire la aspectele verificate;
 23. Ține sub strictă supraveghere și evidență dosarele întocmite în urma controalelor efectuate și răspunde direct de confidențialitatea lor;
 24. Controlează și verifică modul în care sunt aplicate actele normative emise de Consiliul Local al comunei  Bujoreni și a dispozițiilor emise de Primarul comunei  Bujoreni;
 25.  Înaintează spre aprobare Primarului comunei  Bujoreni rapoartele de control și ulterior le aduce la cunoștință terților;
 26. Respectă prevederile în domeniul managementului calității;
 27. Răspunde de implementarea prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, pentru personalul din subordine;
 28. Redactează documentele cu respectarea prevederilor prevăzute de Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codului Administrativ;
 29. Îndeplinește orice alte atribuții date de conducătorul ierarhic superior care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul de activitate și atribuțiile compartimentului Corpul de Control al Primarului;
 30.  Cunoaște și respectă prevederile Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 31. Asigură securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrează sau la care are acces în virtutea atribuțiilor de serviciu , inclusiv prin anonimizare si/sau pseudonimizare, dacă este cazul;
 32.  Respectă politicile și procedurile/instrucțiunile cu caracter general-instituțional sau specific compartimentului, tehnice, organizaționale (inclusiv procedurile/instrucțiunile de lucru privind securitatea informatică) aprobate de conducerea instituției, dacă este cazul;
 33. Are grijă să nu divulge persoanelor neautorizate parolele de acces în sistemele informatice ale instituției pe care le utilizează, dacă este cazul;
 34. Nu copiază pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele informatice ale instituției, cu excepția situațiilor în care aceasta activitate se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul ierarhic;
 35. Interzice și împiedică accesul persoanelor neautorizate la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerele instituției cu ajutorul căruia își desfășoară activitatea, dacă este cazul;
 36. Manipulează datele cu caracter personal stocate pe suport fizic, la care are acces în virtutea atribuțiilor sale, cu cea mai mare precauție, atât în ce privește conservarea suporturilor cât și în ce privește depunerea lor în locurile și în condițiile stabilite în procedurile/instrucțiunile de lucru sau dispozițiile șefilor ierarhici, dacă este cazul;
 37. Nu divulgă nimănui datele cu caracter personal la care are acces, cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau în care comunicarea datelor cu caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul ierarhic;
 38. Nu transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul instituției sau care sunt accesibile în afara acesteia, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic, cu excepția situațiilor în care există obligația legală de a transmite aceste date;
 39.  Respectă regulile de utilizare a e-mailului (poștei electronice) în scopul prevenirii incidentelor de securitate, precum și transmiterea neautorizată a datelor cu caracter personal;
 40. Respectă drepturile persoanei vizate prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016;
 41. Comunică responsabilului cu protecția datelor schimbările care necesită actualizarea evidenței activităților de prelucrare a datelor, precum și cele apărute în fluxul de activitate, acestea putând necesita noi analize de risc asupra prelucrării datelor cu caracter personal, dacă este cazul;
 42. Prelucrează datele obținute prin activitatea specifică numai în scopurile permise de lege, cu atenție sporită pentru condițiile suplimentare de securitate necesare în prelucrarea de date sensibile, referitoare la originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, apartenența sindicală, starea de sănătate etc., dacă este cazul;
 43.  Se asigură că datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;
 44. Prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, dacă este cazul;
 45. Informează imediat conducerea instituției despre împrejurările care pot conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situațiile în care au fost accesate / prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoștință, dacă este cazul;
 46. Informează imediat Responsabilul cu protecția datelor (DPO) și/sau responsabilul de securitate informatică cu privire la orice incident sau eveniment care afectează confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor cu caracter personal sau care poate produce prejudicii instituției, dacă este cazul.
 47. Respectă procedurile sistemului de management integrat(SMI) și procedurile operaționale;
 48. Respectă instrucțiunile de lucru pentru sistemul de management al securității informației(SMSI) ;
 49. Participă la auditurile interne desfășurate în cadrul  compartimentului din care face parte;
 50. Participă la instruirile privind sistemul de management integrat(SMI);
 51. Răspunde şi urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin: R.O.I.,R.O.F.,H.C.L., dispoziţii ale primarului;
 52. Sarcini transmise de Viceprimar, Administrator Public şi secretarul general.

Menționăm că anunțul de concurs se publică pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pe site-ul Primăriei Comunei Bujoreni, https://primariabujoreni.ro, la secțiunea Carieră subsecţiunea Anunţurile posturilor scoase la concurs și la sediul Primăriei Comunei Bujoreni din Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Valcea, în data de 29.08.2023.


        Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Valcea,

Telefon: 0250/741983 Biroul  Secretariat, Fax: 0250/742501;

Email secretar comisie: praporgescu.madalina@comuna-bujoreni.ro .

 

         Relații suplimentare privind actele necesare, condițiile de participare la concurs și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea , de la secretarul  comisiei de concurs, dna. Praporgescu Mădălina- consilier principal, unde se vor depune şi dosarele de concurs, precum şi  la telefon: 0250/741983 sau email: praporgescu.madalina@comuna-bujoreni.ro.

 

 

          Primar,                                                                         Secretar General,                                      

     Gheorghe GÎNGU                                                  Alina-Elena  GĂITĂNARU

deschide lista fișiere atașate
Anunț examen de promovare personal contractual
24.07.2023
deschide lista fișiere atașate
ANUNȚprivind organizarea examenului de promovare în clasă pentru functia publică de executie, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bujoreni, județul Vâlcea
04.05.2023

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA    

 

 

 

 

Nr.7.200 din 04.05.2023

ANUNȚ

      

Primăria Comunei Bujoreni, cu sediul în Sat Olteni, strada Calea Lui Traian, nr.123, Comuna Bujoreni, județul Vâlcea,  Cod fiscal:2541010, organizează examen de promovare în clasă pentru functia publică de executie, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bujoreni, județul Vâlcea, în data de 19 mai 2023, ora 10,00- proba scrisă, în baza art. 477, art. 480 și cu respectarea prevederilor art.618 alin. (23),  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului ANFP nr. 1932/2009 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici,  după cum urmează:

 

Compartimentul Impozite  și Taxe Locale

- din  referent, clasă III, grad profesional asistent,  în  inspector, clasa

I, grad profesional asistent, funcție publică de execuție, 1 post, normă întreagă, 8 ore /zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată

 

Condiții de participare:

 1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: Științe inginerești- Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management.

 2. Funcționarul public să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile O.U.G.

       nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Bujoreni, județul Vâlcea şi constă în

3 probe succesive:

 1. Selecția dosarelor de înscriere se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor (10.05.2023-16.05.2023).

Data afişării anunțului: 04.05.2023

2. Susținerea probei scrise se va desfăşura în data de 19.05.2023 ora 10:00.

3. Interviul se va susține, de regulă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la

data susținerii probei scrise.

 

Dosarul de înscriere la examen se poate depune în termen de 5 zile de la publicarea anunțului, la sediul Primăriei comunei Bujoreni, județul Vâlcea și pe pagina de internet a instituției, în perioada 05.05.2023 - 09.05.2023.

Persoana de contact : Praporgescu Anamaria-Mădălina - consilier asistent, precum şi  la telefon: 0250/741983 sau email: praporgescu.madalina@comuna-bujoreni.ro .

 

Dosarul pentru participarea la examen trebuie să contină, în mod obligatoriu, următoarele acte:

(1) a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților de către secretarul comisiei de concurs;

 b) copia actului de identitate;

 c) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfăşoară activitatea;

 d) adeverință eliberată de compartimentul resurse umane în vederea situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

     TEMATICA

 1. OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare   

  (Titlul I şi II ale părţii a VI-a);

2. Constituția Romaniei, republicată; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de

discriminare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse și de tratament între femei și bărbați,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX);

6. Hotărârea nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015

(Titlul IX);

7. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură fiscală  (Integral).

  BIBLIOGRAFIA

1. OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Constituția Romaniei, republicată;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de

discriminare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse și de tratament între femei și bărbați,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

6. Hotărârea nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015;

7. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură fiscală.

 

    Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

    Atribuțiile postului: Inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Impozite  și Taxe Locale

1. Răspunde de constatarea, stabilirea și urmărirea încasării impozitelor și taxelor prevăzute de lege, datorate de persoanele fizice și juridice care dețin bunuri impozabile sau taxabile pe teritoriul localității Bujoreni pe baza documentelor depuse de aceștia;

2. Răspunde de întocmirea borderourilor de debite și scăderi precum și jurnalele pentru contribuabilii persoane fizice și juridice;

3. Preia declarațiile de impozite si taxe, persoane fizice și juridice, asigurând verificarea acestora potrivit reglementărilor legale în vigoare;

4. Ține evidența debitelor din impozite și taxe datorate de persoane juridice, răspunde de modificarea debitelor conform declarațiilor depuse, analizează fenomenele rezultate din aplicarea legislației fiscale;

5. Răspunde de efectuarea impunerii din oficiu în cazul contribuabililor care nu  și-au corectat în urma înstiințărilor, declarația depusa inițial, precum și în cazul contribuabililor care nu au depus declarații și emite deciziile de impunere din oficiu;

6. Răspunde de întocmirea actelor necesare executării silite (înștiințări de plată, somații, titluri executorii, popriri bancare) pentru contribuabilii persoane fizice și juridice, dupa expirarea termenelor scadente de plată conform legii și asigură transmiterea lor către contribuabili și unitățile bancare;

7. Prezintă lunar șefului ierarhic situația cu debitele restante pentru impozitele și taxele datorate de persoanele fizice și juridice și măsurile care s-au luat pentru recuperarea debitelor restante;

8. Constată amenzi pentru nedepunerea la termen a declarațiilor de impozite si taxe de către contribuabilii personae fizice și  juridice;

9. Ține evidența pe surse a debitelor provenite de la persoanele fizice și juridice, întocmind la inceputul fiecărui an (până la 31 ianuarie) situația cuprinzând sumele pe fiecare contribuabil în parte ce urmează a se prescrie în cursul anului;

10. Asigură și răspunde de integritatea, confidențialitatea si securitatea datelor și documentelor conținute de fiecare dosar fiscal;

11. Răspunde de operarea în baza de date a plăților efectuate prin virament de către persoanele juridice;

12. Răspunde de întocmirea, debitarea și urmărirea încasării debitelor provenite din impozitul pe terenurile și clădirile concesionate, închiriate sau date în administrare prezentând, trimestrial, șefului ierarhic, situația cu debitele restante și măsurile care s-au luat pentru încasarea acestora;

13. Întocmirea, după caz, a adeverințelor, certificatelor de atestare fiscală precum și a altor documente solicitate în baza legii de către contribuabili;

 14. Arhivează documentele care stau la baza stabilirii masei impozabile pe fiecare rol, ținând evidența acestora;

 15. Sprijină executorul fiscal în întocmirea documentelor și actelor necesare stabilirii debitorilor insolvabili, instituirii de sechestre etc. conform procedurii stabilite de Codul de Procedură Fiscală;

16. Ține evidența Registrului de Rol Nominal Unic cu toate datele impuse de reglementările în vigoare (Codul Fiscal);

17. Înștiințează contribuabilii asupra erorilor de identificare existente în declarațiile depuse;

18. Identifică contribuabilii care nu au depus declarații fiscale și îi înștiințează despre obligațiile declarative ce le revin potrivit legii;

19. Răspunde de comunicarea deciziilor de impunere contribuabililor;

20. Verifică plațile efectuate de contribuabili în contul obligațiilor bugetare;

21. Întocmește listele restante și de plusuri, pe tipuri de impozite, taxe etc. și alte venituri bugetare;

22. Efectuează analiza și întocmește informari în legatură cu verificarea, constatarea, stabilirea impozitelor și taxelor în sarcina persoanelor fizice și juridice, rezultatele acțiunilor de verificare, măsurile luate pentru nerespectarea legislației fiscale;

23. Păstrează confidențialitatea lucrărilor executate și a informațiilor deținute care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și nu pot fi date publicității;

 

          Primar,                                                                    Secretar General,                                

     Gheorghe GÎNGU                                                  Alina-Elena  GĂITĂNARU  

 

deschide lista fișiere atașate
ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea
02.05.2023

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA    

 

 

 

Nr.7006 din 02.05.2023

                                                                ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea

 

   

          În conformitate cu prevederile art.476 alin.(2) lit.a), art.478 alin.(2) și art.618 alin.(4) și alin.(22) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Bujoreni, județul Vâlcea organizează, în data de 6 Iunie 2023, ora 1000, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru următoarele funcții publice de execuție:

 • Un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în  cadrul compartimentului JURIDIC ȘI RESURSE UMANE din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bujoreni;
 • Un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în  cadrul compartimentului FINANCIAR-CONTABIL din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bujoreni;

 

 

          Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, din Sat Olteni, strada Calea Lui Traian, nr.123, Comuna Bujoreni, astfel:

 • selecția dosarelor are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examenul de promovare;
 • proba scrisă are loc în data  de  6 Iunie 2023, ora 1000;
 • interviul se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data desfășurării probei scrise;

 

          Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt prevăzute de art.479 alin.(1) lit.a), lit.c), lit.d) și alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul adminstrativ, respectiv:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;

- să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

- să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.

          Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la sediul Primăriei Comunei Bujoreni din Sat Olteni, strada Calea Lui Traian, nr.123, Comuna Bujoreni, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv de la data de 03.05.2023 până la data de 22.05.2023, ora 1600 și conține în mod obligatoriu:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • formularul de înscriere (pus la dispoziția candidaților prin secretarul comisiei de examen).

          Dosarul de înscriere la examen se depune la Registratura Primăriei Comunei Bujoreni.

 

A.Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional pentru postul din cadrul compartimentului JURIDIC ȘI RESURSE UMANE:

1.Constituţia României, republicată;

2. O.U.G. nr.57/2019, Codul Administrativ - PARTEA VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice”, Titlul II- Statutul funcționarilor publici;

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

5. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

6. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

7. H.G. nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

8. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;

 

B.Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional pentru postul din cadrul compartimentului FINANCIAR-CONTABIL:

1.Constituţia României, republicată;

2. O.U.G. nr.57/2019, Codul Administrativ - PARTEA VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice”, Titlul II- Statutul funcționarilor publici;

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. ORDIN nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

6. LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale         ;

7.LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii , Republicată;

8. ORDIN nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;

9. ORDINUL nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu - Republicată;

10. ORDINUL nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

 

Afişat azi, 02 Mai 2023, ora 1330.

 

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Sat Olteni, strada Calea lui Traian, Nr. 123, Comuna Bujoreni, Jud. Valcea,

Telefon: 0250/741983 Biroul  Agricol, Fax: 0250/742501;

Email secretar comisie: cracana.iuliana@comuna-bujoreni.ro .

 

          Relații suplimentare privind actele necesare, condițiile de participare la examen și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea , de la secretarul  comisiei de concurs, dna. Elena-Iuliana CRĂCANĂ-Bibliotecar, unde se vor depune şi dosarele de concurs, precum şi  la telefon: 0250/741983 sau email: cracana.iuliana@comuna-bujoreni.ro .

 

          Primar,                                                                    Secretar General,                                

     Gheorghe GÎNGU                                                  Alina-Elena  GĂITĂNARU  

deschide lista fișiere atașate
Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesinal -asistent medical comunitar
26.04.2023
Page 1 of 3 (23 items)Prev123Next