Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism
27.09.2021

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent următoarele:

cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formularul-model F.1), completată cu elementele de identificare ale solicitantului și imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului;

plan de situație, elaborat pe suport topografic - vizat de oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie - la scările 1:5000 până la 1:500;

▪ extrasul de Carte funciară (până la introducerea cadastrului general în unitatea administrativ-teritorială respectivă) pentru imobilele proprietate privată, numai în cazul solicitării certificatului de urbanism pentru înstrăinări;

documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie).

(2) Conform Precizărilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism", elementul principal de identificare al imobilului este adresa poștală, completată cu planul topografic sau, după caz, cu alte elemente de identificare menționate în precizările la cerere.

(3) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate, cu excepția prevederilor cuprinse la alin. (1) referitoare la extrasul de Carte funciară.

(4) Pentru emiterea certificatului de urbanism, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se interzice solicitarea de către emitent a elaborării prealabile a unei documentații de urbanism pentru imobilul în cauză, precum și a oricăror documentații de definire a scopului solicitării.

(5) Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

deschide lista fișiere atașate
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
19.05.2021
deschide lista fișiere atașate
Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor
19.05.2021
deschide lista fișiere atașate
Anunt
19.05.2021

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:

 1. cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»)
 2. extras din planul cadastral de pe ortofotoplan eliberat la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Avrig (sau online)
 3. extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberat, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Avrig(sau online)

Taxa pentru certificatul de urbanism se poate achita online pe www.ghiseu.ro

Acte necesare pentru notarea construcţiei în Cartea Funciară

 • Cerere tip completată de proprietarul imobilului – dosar;
 • Extras CF, în original şi de dată recentă;
 • 2 timbre fiscale de 1 leu;
 • Autorizaţia de construire (copie);
 • Plan de situaţie şi planurile tuturor nivelurilor (copie) 3 exemplare;
 • Releveul construcţiei în cazul în care nu s-a respectat Autorizaţia de construire, inclusiv expertiza tehnică a lucrărilor neautorizate întocmită de expertul tehnic atestat M.L.P.A.T. Releveul va avea viza Inspectoratului de Stat în Construcţii Sibiu. În acest caz se va achita o taxă identică cu cea pentru Autorizaţia de construireş
 • Dovada achitării sumei rezultată din calcului regularizării taxei pentru Autorizaţia de construire;
 • Proces verbal de recepţie al lucrărilor;
 • Acordul notari al coproprietarilor (după caz);

 

Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construire/demolare

 • Cerere tip completată de proprietar sau împuternicitul legal;
 • Copie după certificatul de urbanism;
 • Contract de închiriere cu acordul proprietarului (pentru construcţii provizorii);
 • Proiect pt. autorizarea execuţii lucrărilor de construire(PAC) sau desfiinţare (PAD) cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, a solicitărilor din Certificatul de urbanism (2 exemplare) şi anexa nr.1 (Legea 453 /2001) completată de proiectant cu suprafaţa construită şi desfăşurată pentru construcţii şi suprafaţa totală pentru amplasare firmă;
 • Extras CF original şi de dată recentă (maxim 3 luni) sau dovada titlului de proprietate asupra terenului (copie legalizată);
 • Fişele tehnice pentru obţinerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism completate şi documentaţiile tehnice pentru utilităţi (după caz) întocmite în vederea obţinerii vizelor şi acordurilor specifice;
 • Avizele, acordurile şi după caz studiile solicitate prin Certificatul de urbanism (2 exemplare);
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unor litigii asupra imobilului;
 • Acordul vecinilor (după caz, autentificat notarial) când estre solicitat prin Certificatul de urbanism.
 • Bază: Legea nr. 453 / 2001, O. 1943 / 2001.
 • Taxa se achită la casierie.

 

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de nomenclatură stradală

 • Cerere tip;
 • Taxă de 7,00 lei- persoane fizice;
 • Taxa de 8,00 lei persoane juridice (la caserie);
 • Extras C.F. (copie şi nu mai veche de 3 luni)
deschide lista fișiere atașate
Panou de afisare pe santier
19.05.2021
deschide lista fișiere atașate
Cerere pentru emiterea "Certificatului de nomenclatura stradala"
19.05.2021
deschide lista fișiere atașate
Formularul pentru anuntarea inceperii lucrarilor de constructie
19.05.2021
deschide lista fișiere atașate
Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
19.05.2021
deschide lista fișiere atașate
Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire
19.05.2021
deschide lista fișiere atașate
Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfintare
19.05.2021
Page 1 of 2 (13 items)Prev12Next