Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Politie locala
19.05.2021
 1. Cadru legal

 

-Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr.155/2010 și a H.G 1332/2010, pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

 

-Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea:

a) în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale;

b) în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale

 

 • În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele drepturi principale:

a) să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;

b) să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;

c) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;

d) să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;

e) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

f) să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

g) să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

h) să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii.

Atribuţiile agenţilor locali din cadrul compartimentului Poliţia locala sunt:

 • îşi desfăşoară acivitatea profesională în interesul comunităţii locale, pentru asigurarea ordinii şi a liniştii publice, pază şi protecţia obiectivelor de inters public local şi privat, acţionează în sprijinul instituţiilor statului, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii
 • este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, jurământul, angajamentul de serviciu
 • asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice
 • participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie
 • asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor, cimitirelor, etc.
 • constată contravenţii şi asigură sancţiuni contravenţionale conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea oridinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului
 • participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive orgaanizate de consiliul local
 • intervine, împreeună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale
 • acţionează împreună cu Poliţia Română, Jandarmeria, Pompierii, protecţia civilă la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitat de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofale, şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocaate de astfel de evenimente
 • controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă
 • însoţeşte funcţionarii primăriei la executarea unor controale, asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice
 • sprijină Poliţia Română în activitatea de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor
 • legitimează persoanele care au încălcat dispoziţiile legale
 • constată contravenţii şi aplică în condiţiile legii, sancţiuni pentru contravenţiile privind ordinea şi liniştea publică, curăţenia localităţii, comerţului stradal sau alte contravenţii pentru care li se stabilesc asemenea competenţe prin lege, Hotărâri Guvernamentale sau ale consiliului local
 • execută dispoziţiile primite de la primarul localităţii sau de la o altă persoană desemnată de către acesta

Persoanele care îi desfăşoară activitatea în cadrul acestui compartiment sunt :

 • Cândea Ioan – sef serviciu
 • Bălteanu Adrian
 • Maria Izdrailă
 • Dragomir Nicolae
Page 1 of 1 (1 items)Prev1Next