Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trim. IV anul 2022
100202207.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în aria delegată Operatorului SC Apa Târnavei Mari SA 2022-2028
99202218.11.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Târnavei Mari ” Mediaș și acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației – de a vota”pentru/împotriva” aprobării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației - actualizate
98202218.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea achiziției directe a unui serviciu de consultanță în vederea depunerii proiectului ,,ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI, PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU ’’ în cadrul PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
97202218.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea proiectului: „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI, PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MOȘNA JUDEȚUL SIBIU”
96202218.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Comuna Moșna, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Comuna Moșna, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS- SII MMSS’’, Cod MySmis 130963
95202218.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind actualizarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mosna, județul Sibiu
94202218.11.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea ofertei pentru achiziționarea a 30 de țarcuri pentru gunoi
93202231.10.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea achiziției directe a unui serviciu de consultanță în vederea depunerii proiectului ,,SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT AL DATELOR SPAȚIALE ÎN COMUNA MOȘNA PENTRU INTEGRAREA ACESTOR DATE ÎNTR-O SOLUȚIE G.I.S.’’ în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență
92202231.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea achiziției directe a unui serviciu de consultanță în vederea depunerii proiectului ,,RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU’’ în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte componenta C10-Fondul Local I.3
91202231.10.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea achiziției directe a unui serviciu de consultanță (managementul proiectului) în vederea depunerii proiectului ,,DOTAREA CU ECHIPAMENTE A PARCURILOR DIN COMUNA MOȘNA’’ în cadrul GAL Podișul Mediașului
90202231.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea achiziției directe a unui serviciu de consultanță (managementul proiectului) în vederea depunerii proiectului ,, EFICIENTIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU’’ în cadrul AFM
89202231.10.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN (FNGCIMM SA - IFN) nr. 570 din 17.12.2015, pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul: ”Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna Moșna, județul Sibiu”, derulat prin PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013, Măsura 125, submăsura a2 – ”Infrastructura agricolă de acces”, finanțat prin FEADR
88202231.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Școala Gimnazială ”St. L. Roth” Moșna ( corpurile A și B ), comuna Moșna, județul Sibiu”
87202231.10.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea plății unor servicii de organizare procedură de achiziție, expertiză tehnică și financiară pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC-12 ALMA VII, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU ’’
86202231.10.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotîrâre privind numirea dirigintelui de șantier pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC12-ALMA VII, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU’’
85202231.10.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2022 și aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol al comunei Moșna, județul Sibiu
84202231.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care au domiciliul în altă localitate și își desfășoară activitatea la unitatea de învățământ preuniversitar din comuna Moșna, pentru anul scolar 2022-2023
83202231.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare şi cuantumul acestora pentru elevii din învătământul preuniversitar din comuna Moşna, aferente anului școlar 2022-2023
82202231.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind modificarea Capitolului IV- Impozitul pe mijloacele de transport -art. 470 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 34/2022 privind modificarea , începând cu anul fiscal 2023, a nivelului valorii impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, prin indexarea cu rata inflației în procent de 5,1%
81202231.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru trimestrul III anul 2022
80202231.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trim. IV anul 2022
79202231.10.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem inteligent de management al datelor spațiale în Comuna Moșna pentru integrarea acestor date într-o soluție G.I.S.” și participarea la Programul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local, Runda a II-a
78202212.10.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea participării Comunei Moșna, în calitate de solicitant, pentru finanțarea obiectivului de investiții „DOTAREA CU ECHIPAMENTE A PARCURILOR DIN COMUNA MOȘNA" în cadrul Măsurii 3/6B - „ Crearea şi extinderea serviciilor de bază destinate populaţiei" din cadrul SDL GAL Podişul Mediaşului
77202212.10.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea participării Comunei Moșna, în calitate de solicitant, pentru finanțarea obiectivului de investiții „RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte COMPONENTA C10 - Fondul Local I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ-teritoriale
76202212.10.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea proiectului „ Dezvoltarea serviciului de transport public local in zona functionala a UAT care formeaza parteneriatul – Runda 2”, si a cheltuilelilor aferente proiectului, precum si a participarii Comunei Mosna, in parteneriat, la programul de finantare in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 – Fondul local, Investitia  I.1. Mobilitatea urbană durabila, Subcategoria I.1.1. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) si a acordului de parteneriat
75202212.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
74202212.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind acordarea unui premiu/recompensă familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie de pe raza comunei Moșna, județul Sibiu
73202227.09.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind achiziționarea de servicii de fotogrammetrie pentru colectarea de date spațiale din teren și integrarea acestora într-o hartă (Geographic Information System – Sistem Informațional Geografic), pentru întreaga suprafață a intravilanului Unității Administrativ-Teritoriale Moșna
72202227.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 13- Nemșa, comuna Moșna, județul Sibiu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
71202227.09.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Pag. 1 din 11 (303 elem.)Prec123456791011Următoarea