Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Apoldu de Jos, judeţul Sibiu, începând cu 1 ianuarie 2024
58 / 2023202314.11.2023 ...X
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Apoldu de Jos, judeţul Sibiu, pentru luniile noiembrie și decembrie 2023
57 / 2023202314.11.2023 ...X
privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023
56 / 2023202314.11.2023 ...X
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna Noiembrie 2023
55 / 2023202314.11.2023 ...X
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Racorduri la rețeaua de canalizare menajeră stradală în localitățile Apoldu de Jos și Sângătin, comuna Apoldu de Jos, județul Sibiu”
54 / 2023202331.10.2023 ...X
privind aprobarea Planului operativ de actiune pentru perioada de toamnă-iarnă 2023 – 2024 al comunei Apoldu de Jos
53 / 2023202331.10.2023 ...X
PRIVIND APROBAREA TRANSFERULUI UNEI SUME ÎN VALOARE DE 7500 LEI CĂTRE ASOCIAȚIA ȚARA SECAȘELOR ALBA-SIBIU
52 / 2023202331.10.2023
Descarca
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta
51 / 2023202331.10.2023 ...X
Hotărâre individuală: privind mandatarea primarului Comunei Apoldu de Jos ca reprezentant al Comunei Apoldu de Jos în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze “împotriva” aprobării modificării tarifelor activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 5 Săliște – Județul Sibiu și a Actului adițional nr. 2/…………la Contractul de delegare nr. 2038/29.12.2020
50 / 2023202318.09.2023 ...X
Privind aprobarea memoriului tehnic, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a planului anual de evoluție a tarifelor pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor
49 / 2023202318.09.2023 ...X
Rectificarea bugetului local pe anul 2023
48 / 2023202318.09.2023 ...X
Rectificare HCL 13/2023
47 / 2023202318.09.2023 ...X
Modificarea componenței echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica stabilită prin HCL nr. 19/2019
46 / 2023202318.09.2023 ...X
Alegerea președintelui de ședință
45 / 2023202318.09.2023 ...X
Hotărâre individuală: privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul U.A.T Comuna Apoldu de Jos
44 / 2023202324.08.2023 ...X
Hotărâre individuală: privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea Strategiei serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare elaborată de Asociația De Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”, a Actului aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.9/15.05.2009 si a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare cu Anexele nr.1 şi 2 in conformitate cu Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. Nr.88/2007.
43 / 2023202309.08.2023 ...X
Hotărâre individuală: privind avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentatiei de atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Sibiu”, precum și mandatarea reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei ADI „ECO” Sibiu să voteze “pentru”” aprobarea Studiului de fundamentare, Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Sibiu”,
42 / 2023202309.08.2023 ...X
Aprobarea Contractului de Asociere actualizat, și a Actului cadru de atribuire pentru proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” și “Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”
41 / 2023202309.08.2023 ...X
Aprobarea planului de evoluție al tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cofinanțării pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor”
40 / 2023202309.08.2023 ...X
Aprobarea intabularii si cuprinderii in domeniul public al comunei Apoldu de Jossi anume scoala+teren scoala Sângătin
39 / 2023202309.08.2023 ...X
Hotărâre individuală: Alegerea presedintelui de sedinta
38 / 2023202309.08.2023 ...X
Mandatarea primaruluiComunei apoldu de Jos ca reprezentant al Comunei Apoldu de Jos in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu sa voteze impotriva aprobarii modificarii tarifului de colectare
37 / 2023202324.07.2023 ...X
Aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2023 semestrul I
36 / 2023202304.07.2023 ...X
rectificarea bugetului local pe anul 2023
35 / 2023202304.07.2023 ...X
Alegerea președintelui de ședință
34 / 2023202304.07.2023 ...X
Mandatarea primarului Comunei Apoldu de Jos, ca reprezentant al Comunei Apoldu de Jos în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu să voteze ”împotriva” aprobării modificării tarifului de depozitare
33 / 2023202322.06.2023 ...X
Alegerea președintelui de ședință
32 / 2023202322.06.2023 ...X
Alocarea de la bugetul de stat a unor fonduri pentru unități de cult de pe raza comunei Apoldu de Jos
31 / 2023202330.05.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Alegerea presedintelui de sedinta
30 / 2023202330.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Apoldu de Jos, județul Sibiu, pentru anul 2023
29 / 2023202325.04.2023
Descarca
(11 desc.)
...X
Page 1 of 15 (421 items)Prev1234567131415Next