Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Aprobarea implementării investiției ˮModernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Cristești, județul Mureșˮ47202027.07.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Rectificarea bugetului local pe anul 2020, aprobarea virării de credite bugetare, precum și modificarea și completarea Programului de investiții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/202046202027.07.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu-Construire clădire pentru locuințe colective, împrejmuire teren în localitatea Cristești, str. Viilor, fr. nr." pentru imobilul identificat în CF nr.52024 Cristești45202027.07.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Modificarea datelor referitoare la poziția nr.213 din Anexa la HCL nr. 14/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cristești, atestat prin HG nr.964/200244202027.07.2020
Descarca
...X
Aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare căi de acces la Căminul Cultural Cristești” 43202027.07.2020
Descarca
...X
Aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare împrejmuire, iluminat exterior, trotuar de protecție și vestiar-container la terenul de sport Cristești” 42202027.07.2020
Descarca
...X
Acordarea unui sprijin financiar unităților de cult care au despus cereri în acest sens41202027.07.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Actualizarea valorii de inventar pentru poziția nr.186 din Anexa la HCL nr. 14/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cristești, atestat prin HG nr.964/2002 40202027.07.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul II 39202027.07.2020
Descarca
...X
Aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al comunei Cristești pentru scoaterea din funcțiune, în vederea casării și valorificării lor 38202027.07.2020
Descarca
...X
Aprobarea aplicării prevederilor capitolului II-Anularea unor obligații accesorii al OUG nr.69/2020, precum şi acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual sau a taxei lunare pe clădiri 37202027.07.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a zonelor în cadrul comunei Cristeşti pe anul 2021 36202027.07.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Atribuirea și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din comuna Cristești 35202030.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Fnanțările nerambursabile acordate din bugetul local al comunei Cristești pentru proiectele, programele și acțiunile culturale care urmează a fi organizate de persoanele juridice fără scop patrimonial din comuna Cristești, participante la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă organizată la nivelul comunei 33202026.06.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Acordul de cooperare, având ca obiect organizarea și exercitarea în comun a funcției de audit intern, între comunele: Cristești, Sântana de Mureș, Sâncraiu de Mureș, Mădăraș și Șincai în calitate de entități publice partenere și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” în calitate de structură asociativă organizatoare 34202025.06.2020
Descarca
3 descărcări
...X
”Normele pentru avizarea, autorizarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stadală” de pe teritoriul comunei Cristești 32202025.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea solicitării prelungirii valabilității scrisorii de garanţie emise de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA IFNacordată pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul ”MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CRISTEȘTI, LOCALITĂȚILE CRISTEȘTI ȘI VĂLURENI” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică31202025.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la comuna Cristești, județul Mureș 30202025.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Modificărea și completareai Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș aprobat prin HCL nr. 13/2016 29202025.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Alegerea domnului Madarasz Jeno Szabolcs preşedinte de şedinţă pentru perioada iunie-august 2020 28202028.05.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Însușirea propunerii de concesionare a imobilelor din domeniul privat al comunei Cristești, având nr. top PS 445 și PS 457, în suprafață de 100.130 m2 27202028.05.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Completarea datelor referitoare la poziția nr.147 din Anexa la HCL nr. 14/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cristești, atestat prin HG nr.964/200226202028.05.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Contul anual de xecuție a bugetului local pe 2019 25202028.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă, constând în alimente de strictă necesitate şi produse de igienă personală, familiilor defavorizate, pe perioada declarării stării de urgenţă în contextul pandemiei de coronavirus24202030.04.2020
Descarca
11 descărcări
...X
Rectificarea bugetului local al comunei Cristești pe anul 202023202030.04.2020
Descarca
9 descărcări
...X
Aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul I al anului 2020 22202030.04.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobarea Planului de acțiune privind beneficiile de asistență socială și serviciile sociale acordate la nivelul comunei Cristești pentru perioada 2020-202121202030.04.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Revocarea ”Taxei pentru oficierea căsătoriei în zilele de sâmbătă și duminică” aprobată de Consiliul Local al comunei Cristești prin Hotărârea nr. 55/31.10.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a zonelor în cadrul comunei Cristești pe anul 2020 20202030.04.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobarea aderării comunei Tăureni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 19202030.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al comunei Cristești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate 18202031.03.2020
Descarca
10 descărcări
...X
Pag. 1 din 9 (242 elem.)Prec123456789Următoarea