Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea acordării unui sprijin financiar doamnei Rotariu Alina Ionela, precum acoperire costurilor financiare aferente operației, tratamentului de specialitate precum și cazarea pe perioada șederii în Barcelona, pentru fiul său Rotariu Alin -Nicolas72202101.07.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare pentru implementarea ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-202071202101.07.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea proiectului de investiții,, Amenajare stradă principală Săcălaz: acostamente, accese, trotuare, șanțuri și siguranța circulației,, a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici aferente proiectului 70202125.06.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea proiectului de investiții,, Extindere rețea canalizare menajeră și realizare racorduri în zona Cartierul Florilor ,localitatea Săcălaz,, a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici aferente proiectului 69202125.06.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea proiectului de investiții, Sistem de canalizare și alimentare cu apă potabilă, PUZ EUROPA II,, a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici aferente proiectului 68202125.06.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea proiectului de investiții,, Realizare racorduri canalizare menajera in localitatea Beregsău Mare, comuna Săcălaz ,a proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico economici aferente proiectului 67202125.06.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea proiectului de investiții,, Extindere canalizare localitatea Beregsău Mare , Cartierul Sorocul, comuna Săcălaz , județul Timiș, a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici aferente proiectului 66202125.06.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea proiectului de investiții,, Extindere Rețea de apă Cartierul Sorocul,, Localitatea beregăsu Mare, comuna Săcălaz , județul Timiș- a Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico economici aferente proiectului 65202125.06.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind modificarea și completarea titulaturii ,,PUZ ZONA REZIDENȚIALĂ și FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE,, în zona Rezidențială și Funcțiuni Complementare în cadrul unor programe de dezvoltare locală- conform Legii nr. 86 /2014 art 5 alin. 1 în vederea atribuirii beneficiarilor Legii 15/2003. 64202125.06.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind schimbarea funcțiunii parcelelor inscrise în CF nr. 413492 CF nr. 413493, CF nr. 413496-413498-PUZ LOCUINȚE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE-LOCALITATEA SĂCĂLAZ, din construcții de locuințe în servicii și dotări publice în vederea atribuirii după unificare în folosința gratuită Parohiei Ortodoxe Săcălaz nou înființate pe durata existenței costrucțiilor, Lacaș de Cult și Casa Parohială63202125.06.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind modificarea componenței Comisiei de Siguranța Circulației din cadrul UAT comuna Săcălaz 62202110.06.2021
Descarca
9 descărcări
...X
privind modificarea comisiei de analiză și verificare din cadrul Consiliului Local al comunei Săcălaz , prevăzută la art 1 din HCL nr. 14 din 05.02.201661202110.06.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Săcălaz în domeniul privat al comunei , a iobilului înscris în CF nr. 413847, cu suprafață de 1200 mp situat în localitatea Săcălaz, județul Timiș60202110.06.2021
Descarca
...X
privind schimbarea funcțiunii parcelelor înscrise în CF nr. 413370, nr. 413371, CF nr. 413372 - PUZ ZONA DE LOCUCINȚE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE -LOCALITATEA SĂCĂLAZ , din funcțiunea construcții de locuințe în servicii și dotări publice în vederea construirii unei Grădinițe cu program prelungit59202110.06.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind schimbarea funcțiunii parcelelor înscrise în CF nr. 413500, nr. 413501, CF nr. 413502, CF nr. 413483, CF nr. 413485, CF nr. 413486, CF nr. 413487- PUZ ZONA DE LOCUINȚE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE -LOCALITATEA SĂCĂLAZ , din construcții de locuințe în servicii și dotări publice în vederea atribuirii după unificare în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Săcălaz nou înființate pe durata existenței construcțiilor Lacaș de cult și Casa Parohială58202110.06.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind schimbarea funcțiunii parcelelor înscrise în CF nr. 413363, CF nr. 413364 , CF nr. 413365, CF nr 413366, CF nr. 413369- PUZ LOCUINTE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE localitatea Săcălaz din funcțiunea construcții de locuințe în servicii și dotări publice pentru servicii medicale 57202110.06.2021
Descarca
1 descărcări
...X
pentru aprobarea documentatiei de apartamentare întocmită de către SC INTERCAD a imobilului situat în localitatea Săcălaz, nr. 628 comuna Săcălaz, înscrisă în CF nr. 408795 nr. cadastral 408795-C1 în suprafață construită de 269 mp , proprietatea privată a comunei Săcălaz 56202110.06.2021
Descarca
...X
privind aprobarea documentației de apartamentare , întocmită de către SC,, INTERCAD ,, SRL, a imobilului situat în Săcălaz, nr. 613, înscris în CF nr. 413979 și cadasstral nr. 413979-C1 în suprafață construită de 209 mp și teren în suprafață de 1631 mp, proprietatea privată a comunei Săcălaz 55202131.05.2021
Descarca
...X
aprobarea vânzării fără licitație publică către actualul concesionar LASLĂU DANIEL a terenului concesionat, în suprafață de 800 mp , situat în comuna Săcălaz, localitatea Beregsău Mare, Str. Miorița nr. 5, teren înscris în CF nr. 409495 Săcălaz , nr. top 409495 cu construcție edificată în CF nr. 409495-C1, proprietatea comunei Săcălaz 54202131.05.2021
Descarca
...X
privind aprobarea redenumirii drumului ce se regăsește sub denumirea DE 833/2 cât și sub denumirea DE833/5/1, păstrarea denumirii DE 833/5/1 și înscrierea în Cartea Funciară în proprietatea comunei Săcălaz , domeniul public al imobilului cu noua denumire DE 833/5/1 cu suprafața de 1809 mp, situat în localitatea Beregsău Mare, comuna Săcălaz, județul Timiș53202131.05.2021
Descarca
...X
privind acordarea domnului JACOTĂ IOAN și soția JACOTĂ LUCICA, proprietari asupra construcției inscrisă in CF nr. 405587 -C1 Săcălaz, cu nr. cadastral 405587-C1, localitatea Săcălaz, str. Panselutei nr,38, județul Timiș, conform ctr. de vânzare cumpărare notarial nr. 1476/ 15.11.2018 a unui drept de folosință gratuită pe durata existenței construcției asupra terenului înscris în CF nr. 405587 Săcălaz , în suprafață de 400 mp , proprietatea privată a comunei Săcălaz si radierea dreptului de folosință gratuită asupra imobilului descris anterior , doamnei TOTH LAURA LIA, cât și vânzarea către JACOTĂ IOAN și sotia JACOTĂ LUCICA a terenului mentionat mai sus52202131.05.2021
Descarca
...X
privind modificarea Hotărârii nr. 124/31.10.2019 de aprobare a înființării ,, Serviciului Public de Gospodărie comunală Săcălaz,, la nivelul comunei Săcălaz, județul Timiș51202121.05.2021
Descarca
8 descărcări
...X
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Săcălaz , conform Ordinului nr. 25/2021 publicat în Monitorul Oficial nr. 76/25.01.202150202113.05.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind reorganizarea și stabilirea numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Săcălaz, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia 49202113.05.2021
Descarca
17 descărcări
...X
privind constituirea Comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei Săcălaz 48202113.05.2021
Descarca
...X
privind aprobarea acordării unui sprijin financiar doamnei Paszkar Eugenia ,asistent personal al fiului său, Dumitriu Paul47202113.05.2021
Descarca
...X
privind aprobarea restituirii sumei de 16.555 lei, doamnei LUPU Elena Roxana reprezentând taxa de utilități achitată în data de 03.10.2017 deoarece a renunțat la Contractul de concesiune nr. 11805/03.10.2017 pentru terenul înscris in CF nr. 407988 nr top 870/ 2,873/2/2,875/2/107 în suprafață de 720 mp și nu s-a folosit în nici un mod de utilitățile din PUZ Sorocul Beregsău Mare 46202128.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico economici ai proiectului ,,Achiziționare tablete școlare și alte echipamente IT pentru dotarea școlii Gimnaziale comuna Săcălaz, județul Timiș,, 45202128.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. 725/11.10.2017 emisă de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA în conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009 pentru realizarea investiției ,, Modernizare infrastructură rutieră în comuna Săcălaz, județul Timiș, contract de finanțare nr. C0720RN00011753700682 semnat la data de 06.10.2017 44202128.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. 482/29.08.2017 emisă de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA în conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009 pentru realizarea investiției ,, Demolare construcție existentă și înființare grădiniță cu program prelungit în localitatea Beregsău Mare, comuna Săcălaz, contract de finanțare nr. C072EN00011753700435 semnat la data de 11.08.2017 43202128.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Pag. 1 din 15 (437 elem.)Prec1234567131415Următoarea