Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind închirierea prin atribuire directă a unor terenuri - pajiști comunale, situate in extravilanul comunei Boita, pentru pasunatul bovinelor şi ovinelor
29 / 2023202323.03.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna februarie 2023
28 / 2023202323.03.2023
Descarca
...X
privind aprobarea depunerii și implementării de către U.A.T. – comuna Boița a proiectului de finanțare „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar, comuna Boița, judetul Sibiu” și a cheltuielilor legate de proiect
27 / 2023202316.03.2023
Descarca
...X
privind aprobarea finantarii din bugetul local al comunei Boita pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru contractul de prestari servicii nr. 584/02.02.2023 incheiat intre comuna Boita si SC GENERAL SURVEY CORPORATION SRL avand ca obiect servicii pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica, cofinantate de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pe sectoare cadastrale, in vederea inscrierii in cartea funciara a imobilelor din intravilanul U.A.T. comuna Boita
26 / 2023202306.03.2023
Descarca
...X
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Boița nr. 90/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE DC 73 – LOTRIOARA, COMUNA BOIȚA, JUDEȚUL SIBIU” aprobat pentru finanțare prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
25 / 2023202328.02.2023
Descarca
...X
privind aprobarea incheierii unui Protocol de Colaborare intre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale si comuna Boita, în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod My Smis 130963
24 / 2023202328.02.2023
Descarca
...X
privind aprobarea contractului de concesiune catre SC MAXIMPLANT DENT SRL Sibiu pentru desfasurarea activitatii de medicina dentara (stomatologica) in imobilul situat in cadrul Dispensarului Boiţa din comuna Boita, nr. 295, judetul Sibiu
23 / 2023202328.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre individuală: privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Boita, incepand cu luna martie 2023
22 / 2023202328.02.2023
Descarca
...X
privind aprobarea prețurilor de pornire la licitații pentru operatorii economici privind masa lemnoasă, pentru anumite partizi din fondul forestier al comunei Boița în anul 2023
21 / 2023202328.02.2023
Descarca
...X
privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase fasonate exploatate din fondul forestier al comunei Boița începând cu data de 01.03.2023
20 / 2023202328.02.2023
Descarca
...X
pentru modificarea Hotararii Consilului Local al comunei Boita nr. 112/2022 privind aprobarea numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Boița, pentru anul scolar 2022-2023
19 / 2023202328.02.2023
Descarca
...X
privind mandatarea primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru/impotriva solicitarii S.C. TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare
18 / 2023202328.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Boiţa pentru anul 2023
17 / 2023202328.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna ianuarie 2023
16 / 2023202328.02.2023
Descarca
...X
pentru modificarea anexelor la contractul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Boita nr. 127/21.12.2022 privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat, din data de ............ pentru proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” și “Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”
15 / 2023202331.01.2023
Descarca
...X
privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,, Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”
14 / 2023202331.01.2023
Descarca
...X
privind aprobarea angajării unui apărător pentru asigurarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor comunei Boiţa
13 / 2023202331.01.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind stabilirea cotizatiei anuale a comunei Boita, in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ASOCIATIA DE APA SIBIU”, aferenta anului 2023
12 / 2023202331.01.2023
Descarca
...X
privind stabilirea cotizatiei anuale a comunei Boita, in calitate de membru al ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ITI Microregiunea Ţara Făgăraşului”, incepand cu anul 2023
11 / 2023202331.01.2023
Descarca
...X
privind aprobarea incheierii unui Protocol de Colaborare intre comuna Boita si Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A. in vederea desfasurarii activitatii Punctului de Lucru Boita, pentru administrarea fondului forestier al comunei Boita
10 / 2023202331.01.2023
Descarca
...X
privind aprobarea bugetului local al comunei Boița pe anul 2023
9 / 2023202331.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea Reţelei şcolare din comuna Boiţa, pentru anul şcolar 2023-2024
8 / 2023202331.01.2023
Descarca
...X
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, prezentat de către Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A. pentru Punctul de Lucru Boita, in vederea administrarii fondului forestier al comunei Boița
7 / 2023202331.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea decontului la finele anului 2022, prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu
6 / 2023202331.01.2023
Descarca
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna decembrie 2022
5 / 2023202331.01.2023
Descarca
...X
privind aprobarea Programului audienţelor acordate cetăţenilor de către Primarul, Viceprimarul şi Consilierii Locali ai comunei Boiţa în anul 2023
4 / 2023202331.01.2023
Descarca
...X
privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2023, de la nivelul comunei Boita
3 / 2023202331.01.2023
Descarca
...X
privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2023, ce vor fi executate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de la nivelul comunei Boita, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
2 / 2023202331.01.2023
Descarca
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
1 / 2023202331.01.2023
Descarca
...X
privind punerea la dispoziție a suprafeței de 10.000 mp din imobilul - teren situat în extravilanul comunei Boita, zona Ograzele (Valea Oltului), județul Sibiu, identificat prin C.F. nr. 100583 Boita, nr. top 5994/b/1/2/1, aflat în proprietatea privată a comunei Boița, in scopul organizării de șantier pentru lucrarea ”Consolidare DN 7 km 246+500 – 251+025” de către SC STRABAG SRL
135 / 2022202227.12.2022
Descarca
...X
Page 1 of 6 (164 items)Prev123456Next