Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 41 15.07.2019Anexa 3
2019 44 19.06.2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ibănești, pentru perioada iulie - septembrie 2019
2019 43 19.06.2019privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş
2019 42 19.06.2019privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din data de 26 iunie 2019
2019 41 19.06.2019privind înscrierea în inventarul domeniului privat al Comunei Ibănești a unui teren situat în localitatea Lăpușna din C.F. nr.3387/Ibănești
2019 41 19.06.2019Anexa 4
2019 40 19.06.2019privind însușirea și aprobarea documentaţiei tehnice cadastrale pentru alipirea unor imobile din domeniul privat al comunei Ibănești
2019 39 19.06.2019Anexă la HCL 39/2019
2019 39 11.06.2019pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.35/2001 privind însuşirea domeniul public al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioare
2019 38 30.05.2019privind aprobarea unui Regulament de ordine interioară pentru o sală de joacă
2019 37 30.05.2019privind prima înscriere în Cartea Funciară și constituirea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului Lăpușna în favoarea S.C. Gradnd S.A.
2019 36 30.05.2019privind acordarea unor ajutoare de urgență
2019 36 30.05.2019Anexa la HCL nr. 36 din 30.05.2019
2019 35 30.05.2019privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru ”Construire branșament electric trifazat aerian”
2019 34 30.05.2019privind aprobarea execuţiei bugetului local, al bugetului creditelor interne şi bugetului de venituri proprii al Comunei Ibăneşti pe trimestrul I 2019
2019 33 10.05.2019privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneşti
2019 32 23.04.2019constituire echipa mobilă
2019 31 23.04.2019privind trecerea din propietatea STATULUI ROMÂN, în domeniul privat al Comunei Ibănești a imobilului-teren înscris în CF nr.3387/Ibănești
2019 30 23.04.2019privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale și alte taxe asimilate acestora , precum și amenzi , cu rata inflației, pentru anul fiscal 2020
2019 29 23.04.2019privind aprobarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019
2019 28 23.04.2019privind aprobarea conturilor de execuţie al bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Primăriei comunei Ibăneşti pe anul 2018
2019 27 23.04.2019privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”
2019 19 12.04.2019Memoriu la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C GRAND SA.
2019 26 25.03.2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ibănești, pentru perioada aprilie - iunie 2019
2019 25 25.03.2019privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație a clădirii Grădinița Dulcea în spații de depozitare pentru Primăria Ibănești
2019 24 25.03.2019privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație a clădirii Grădinița IbăneștiPădure în spații pentru Primăria Ibănești
2019 23 25.03.2019privind aprobarea Actului Adițional nr.19 din 13.03.2019 la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern din data de 21.03.2018 încheiat la nivelul ADI- ”Valea Regilor”
2019 22 25.03.2019privind mandatarea reprezentantului comunei Ibănești de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.
2019 22 25.03.2019Anexă la HCL 22/2019
2019 21 25.03.2019privind darea în administrare a unui teren
2019 20 25.03.2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizarea părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale la rețeaua de drumuri de interes local în comuna Ibănești, județul Mureș”
2019 19 19.03.2019pentru aprobarea Devizului general actualizat și finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Captare izvor și aducțiune apă UAT Ibănești”
2019 19 19.03.2019Anexa la HCL nr.19/2019
2019 18 19.03.2019pentru aprobarea Devizului general actualizat și finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri comuna Ibănești”
2019 18 19.03.2019Anexa la HCL nr.18/2019
2019 17 25.02.2019privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Ibănești a suprafeței de 4.327 metri pătrați înscrisă în C.F. nr. 51485/Ibănești, nr. cadastral 51485, în intravilanul satului Brădețelu, Comuna Ibănești, Județul Mureș
2019 16 25.02.2019privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ibăneşti”
2019 15 25.02.2019privind casarea unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar
2019 14 28.01.2019de modificare a Anexei nr.1 a HCL nr.85 din 9 octombrie 2018 privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a unui procent din drumul Auto Forestier Fătăciunița și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
2019 13 28.01.2019privind completarea HCL nr.14 din 27.02.2015 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii persoane fizice, vor presta activităţi în folosul comunităţii.
2019 12 28.01.2019privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2019
2019 11 28.01.2019Hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru ,,Branșament electric trifazat subteran"
2019 10 28.01.2019Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2019 de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
2019 9 28.01.2019Hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1083 din 13.02.2014 încheiat cu S.C. Acantha – Farm SRL
2019 8 28.01.2019Hotărâre de aprobare a Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Ibăneşti, pentru anul şcolar 2019-2020
2019 7 28.01.2019Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local şi a bugetului de venituri proprii al Comunei Ibăneşti pe trimestrul IV 2018
2019 6 08.01.2019privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1408 din 19.02.2009 încheiat cu CEC BANK SA București – Sucursala Tg. Mureș
2019 5 08.01.2019privind intenția de depunere a unor proiecte finanțate prin programul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)
2019 4 08.01.2019privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioadă determinată
2019 3 08.01.2019privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2019, precum şi a unor tarife
123