Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 59 16.08.2019privind aprobarea organizării în anul 2021 în comuna Ibănești, a întâlnirii anuale a Asociației Charter of European Rural Communities
2019 58 16.08.2019privind revocarea HCL nr.41 din data de 19.06.2019 privind înscrierea în inventarul domeniului privat al Comunei Ibănești a unui teren situat în localitatea Lăpușna din C.F. nr.3387/Ibănești
2019 57 16.08.2019privind revocarea HCL nr.37 din 30.05.2019 privind prima înscriere în Cartea Funciară și constituirea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului Lăpușna în favoarea S.C. Grand S.A.
2019 56 16.08.2019privind revocarea HCL nr.31 din 23.04.2019 privind trecerea din proprietatea Statului Român, în domeniul privat al Comunei Ibănești a imobilului-teren intravilan situat în Comuna Ibănești, satul Lăpușna, înscris în C.F. nr.3387/Ibănești
2019 55 16.08.2019privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 al Comunei Ibănești
2019 54 16.08.2019privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: „Modernizarea părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale la rețeaua de drumuri de interes local în comuna Ibănești, județul Mureș”
2019 53 16.08.2019privind majorarea prețului pentru exploatare forestieră la două partizi de lemn de foc pentru populație
2019 52 16.08.2019privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă
2019 51 16.08.2019privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei Comunei Ibănești
2019 51 16.08.2019Organigrama Anexa la HCL 51/2019
2019 51 16.08.2019Stat de funcții Anerxa la HCL 51/2019
2019 50 29.07.2019privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă
2019 49 29.07.2019de ratificare a Dispoziţiei nr. 169 din 19.07.2019 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
2019 48 29.07.2019privind aprobarea execuţiei bugetului local şi bugetului de venituri proprii al Comunei Ibăneşti pe trimestrul II 2019
2019 47 29.07.2019de ratificare a Dispoziţiei nr. 165 din 10.07.2019 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
2019 46 17.07.2019privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil care aparţine domeniului privat al Comunei Ibăneşti
2019 45 17.07.2019privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 17 iulie 2019
2019 41 15.07.2019Anexa 3
2019 44 19.06.2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ibănești, pentru perioada iulie - septembrie 2019
2019 43 19.06.2019privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş
2019 42 19.06.2019privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din data de 26 iunie 2019
2019 41 19.06.2019privind înscrierea în inventarul domeniului privat al Comunei Ibănești a unui teren situat în localitatea Lăpușna din C.F. nr.3387/Ibănești
2019 41 19.06.2019Anexa 4
2019 40 19.06.2019privind însușirea și aprobarea documentaţiei tehnice cadastrale pentru alipirea unor imobile din domeniul privat al comunei Ibănești
2019 39 19.06.2019Anexă la HCL 39/2019
2019 39 11.06.2019pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.35/2001 privind însuşirea domeniul public al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioare
2019 38 30.05.2019privind aprobarea unui Regulament de ordine interioară pentru o sală de joacă
2019 37 30.05.2019privind prima înscriere în Cartea Funciară și constituirea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului Lăpușna în favoarea S.C. Gradnd S.A.
2019 36 30.05.2019privind acordarea unor ajutoare de urgență
2019 36 30.05.2019Anexa la HCL nr. 36 din 30.05.2019
2019 35 30.05.2019privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru ”Construire branșament electric trifazat aerian”
2019 34 30.05.2019privind aprobarea execuţiei bugetului local, al bugetului creditelor interne şi bugetului de venituri proprii al Comunei Ibăneşti pe trimestrul I 2019
2019 33 10.05.2019privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneşti
2019 32 23.04.2019constituire echipa mobilă
2019 31 23.04.2019privind trecerea din propietatea STATULUI ROMÂN, în domeniul privat al Comunei Ibănești a imobilului-teren înscris în CF nr.3387/Ibănești
2019 30 23.04.2019privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale și alte taxe asimilate acestora , precum și amenzi , cu rata inflației, pentru anul fiscal 2020
2019 29 23.04.2019privind aprobarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2019
2019 28 23.04.2019privind aprobarea conturilor de execuţie al bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Primăriei comunei Ibăneşti pe anul 2018
2019 27 23.04.2019privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”
2019 19 12.04.2019Memoriu la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C GRAND SA.
2019 26 25.03.2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ibănești, pentru perioada aprilie - iunie 2019
2019 25 25.03.2019privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație a clădirii Grădinița Dulcea în spații de depozitare pentru Primăria Ibănești
2019 24 25.03.2019privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație a clădirii Grădinița IbăneștiPădure în spații pentru Primăria Ibănești
2019 23 25.03.2019privind aprobarea Actului Adițional nr.19 din 13.03.2019 la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern din data de 21.03.2018 încheiat la nivelul ADI- ”Valea Regilor”
2019 22 25.03.2019privind mandatarea reprezentantului comunei Ibănești de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.
2019 22 25.03.2019Anexă la HCL 22/2019
2019 21 25.03.2019privind darea în administrare a unui teren
2019 20 25.03.2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizarea părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale la rețeaua de drumuri de interes local în comuna Ibănești, județul Mureș”
2019 19 19.03.2019pentru aprobarea Devizului general actualizat și finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Captare izvor și aducțiune apă UAT Ibănești”
2019 19 19.03.2019Anexa la HCL nr.19/2019
123