Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 19 12.04.2019Memoriu la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului de la Lăpușna în favoarea S.C GRAND SA.
2019 26 25.03.2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ibănești, pentru perioada aprilie - iunie 2019
2019 25 25.03.2019privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație a clădirii Grădinița Dulcea în spații de depozitare pentru Primăria Ibănești
2019 24 25.03.2019privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație a clădirii Grădinița IbăneștiPădure în spații pentru Primăria Ibănești
2019 23 25.03.2019privind aprobarea Actului Adițional nr.19 din 13.03.2019 la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern din data de 21.03.2018 încheiat la nivelul ADI- ”Valea Regilor”
2019 22 25.03.2019privind mandatarea reprezentantului comunei Ibănești de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.
2019 22 25.03.2019Anexă la HCL 22/2019
2019 21 25.03.2019privind darea în administrare a unui teren
2019 20 25.03.2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizarea părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale la rețeaua de drumuri de interes local în comuna Ibănești, județul Mureș”
2019 19 19.03.2019pentru aprobarea Devizului general actualizat și finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Captare izvor și aducțiune apă UAT Ibănești”
2019 19 19.03.2019Anexa la HCL nr.19/2019
2019 18 19.03.2019pentru aprobarea Devizului general actualizat și finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri comuna Ibănești”
2019 18 19.03.2019Anexa la HCL nr.18/2019
2019 17 25.02.2019privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Ibănești a suprafeței de 4.327 metri pătrați înscrisă în C.F. nr. 51485/Ibănești, nr. cadastral 51485, în intravilanul satului Brădețelu, Comuna Ibănești, Județul Mureș
2019 16 25.02.2019privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ibăneşti”
2019 15 25.02.2019privind casarea unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar
2019 14 28.01.2019de modificare a Anexei nr.1 a HCL nr.85 din 9 octombrie 2018 privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a unui procent din drumul Auto Forestier Fătăciunița și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
2019 13 28.01.2019privind completarea HCL nr.14 din 27.02.2015 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii persoane fizice, vor presta activităţi în folosul comunităţii.
2019 12 28.01.2019privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2019
2019 11 28.01.2019Hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru ,,Branșament electric trifazat subteran"
2019 10 28.01.2019Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2019 de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
2019 9 28.01.2019Hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1083 din 13.02.2014 încheiat cu S.C. Acantha – Farm SRL
2019 8 28.01.2019Hotărâre de aprobare a Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Ibăneşti, pentru anul şcolar 2019-2020
2019 7 28.01.2019Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local şi a bugetului de venituri proprii al Comunei Ibăneşti pe trimestrul IV 2018
2019 6 08.01.2019privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1408 din 19.02.2009 încheiat cu CEC BANK SA București – Sucursala Tg. Mureș
2019 5 08.01.2019privind intenția de depunere a unor proiecte finanțate prin programul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)
2019 4 08.01.2019privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioadă determinată
2019 3 08.01.2019privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2019, precum şi a unor tarife
2019 2 08.01.2019privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Ibăneşti din anul 2018 pentru anul 2019
2019 1 08.01.2019 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2018 a secţiunii de funcționare, din excedentul bugetar al anilor precedenți
2018 113 18.12.2018privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Ibăneşti
2018 112 18.12.2018privind modificarea prețului de pornire la vânzarea prin licitație a unei partizi de masă lemnoasă
2018 111 18.12.2018privind însușirea raportului de evaluare pentru terenul situat în extravilanul localității Ibănești, jud. Mureș înscris în C.F. nr. 50765/Ibănești aflat în domeniul privat al comunei Ibăneşti
2018 110 18.12.2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ibănești, pentru perioada ianuarie - martie 2019
2018 109 18.12.2018privind aprobarea acordării unor premii elevilor din Comuna Ibănești
2018 108 18.12.2018privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ibanesti
2018 107 18.12.2018privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr.51 din 11 iulie 2017 privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funțiile publice și funcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Comunei Ibănești cu modificările ulterioare
2018 106 18.12.2018privind extinderea amenajamentului pastoral al UAT Ibănești cu suprfața de 2001,18 ha pajiști permanente aparținând personelor fizice și juridice
2018 105 18.12.2018privind aprobarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice la nivelul Comunei Ibăneşti, la nivelul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare – Comuna Ibănești și a Școlii Gimnaziale Ibănești pentru anul 2019
2018 104 18.12.2018privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018
2018 103 18.12.2018de ratificare a Dispoziţiei nr. 255 din 07.12.2018 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
2018 102 07.12.2018privind aprobarea preţurilor de referinţă ale materialului lemnos exploatat de pe terenurile forestiere aflate în proprietatea Comunei Ibăneşti, pentru anul de producţie 2019
2018 101 07.12.2018privind aprobarea vânzării prin licitație a unui teren aparținând domeniului privat al Comunei Ibănești
2018 100 07.12.2018privind însușirea rapoartelor de evaluare a loturilor care se vând la licitație publică pentru case de vacanță și pensiuni turistice
2018 99 26.11.2018privind încetarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern
2018 98 26.11.2018privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018
2018 97 26.11.2018privind însușirea bugetului de venituri și cheltuieli din pădurea comunală administrată de Ocolul Silvic Fâncel pentru anul 2019
2018 96 26.11.2018privind însușirea bugetului de venituri și cheltuieli din pădurea comunală administrată de Ocolul Silvic Gurghiu pentru anul 2019
2018 95 26.11.2018privind aprobarea vânzării prin licitație a loturilor de teren destinate caselor de vacanță și pensiunilor turistice
2018 94 26.11.2018pentru aprobarea Devizului general actualizat după finalizarea parțială a procedurilor de achiziții și finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri comuna Ibănești”
12