Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
hot. declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al comunei Alțina ( atestare la domeniul public al comunei Alțina) a imobilului cuprins in anexa nr. 1 la prezenta hotarare
15202315.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
hto. aprobarea Protocolului de colaborare intre Minsterul Muncii si Solidaritații Sociale și UAT Alțina
14202315.02.2023
Descarca
...X
hot. aprobare Planului de actiuni și lucrari de interes local pentru orele efectuate de beneficiarii de ajutor social pentru anul 2023
13202315.02.2023
Descarca
...X
hot. privid incetarea contractului de administrare nr. 823 din 12.07.2010 pentru fondul forestier al comunei Alțina incheiat cu RPL Oculul Silvic Dealul Sibiului RA
12202315.02.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
hot. alegerea președinte de ședința
11202315.02.2023
Descarca
...X
hot. privind aprobarea studiului de fezabilitate,, a indicatorilor tehnico-economici actualizati și a devizului general actualizat pentru obiectivul; Extinderer retea de canalizare , comuna Alțina judetul Sibiu aprobat prin Progmul național de investișții Anghel Saligny -precumși a sumei reprezentind categoriile de cheltuieli finantate din bugetul local
10202331.01.2023
Descarca
...X
hot. organizarea retea scolara pentru anul scolar 2023-2024
9202331.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
hota.privind modul de valorificare a masei lemnoase (lemn foc)
8202331.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
hot. aprobarea BVC anul 2023
7202331.01.2023
Descarca
...X
hot. aprobarea Notei de fundamentare , Devizului general și a Listei de investiții prioritare care vor face obiectul ;;Soluție digitala de contorizare apa potabil in Regiunea Nord Nord-Est a jud. Sibiu,zona de oprare SC Apa Târnavei Mari
6202331.01.2023
Descarca
...X
hor. aprobare SF revizutit conform Ation Complete Note .. a indicatorilor tehnico-economici , a planului anual de evoluție a tarifelor la apa si apa uzata precum și a liste prioritare Proiect Regional de dezvoltare ainfrastructurii de apa și apa uzata in regiunile Mediaș, Agnita si Dumbraveni , jud.Sibiu in cadrul POIM 2014-2020
5202331.01.2023
Descarca
...X
hot. alegere președinte de ședinta
4202331.01.2023 ...X
hot. acoperirea definitiva a deficitului bugetar -sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului klocal din anii precedenți
3202305.01.2023
Descarca
...X
hot. utilizare excedent pentru acoperirea golurilor de casa pentru anul 2023
2202305.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
hot. alegere președinte de sedinta
1202305.01.2023 ...X
hot.
76202222.12.2022
Descarca
...X
hot. majorarea contrib. ADI Cibinium
75202222.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
hot. rectificare BVC pe trim.IV anul 2022
74202222.12.2022 ...X
73202222.12.2022
Descarca
...X
hot. aprobarea contractului de asociere actualizat din data de 22.12.2022 pentru proiect Sistem de management integrat al deșeurilor in jud.Sibiu și investițo complementare sistem de mamagement integrat al deseurilor in jd. Sibiu
72202222.12.2022
Descarca
...X
hot.aprobarea planuui anual de evoluție a documentației tehnico-economice. a devizului general , precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenția investiției ,, inv. completare sistem de Management integrat al deșeurilor in jud. Sibiu
71202222.12.2022
Descarca
...X
hot. alegere președinte de ședinta
70202222.12.2022 ...X
hot. reziliere contract de inchiriere nr.1375/13.05.2019 a unor pajisti aparținând domeniului privat al comunei Alțina
69202214.12.2022
Descarca
(6 desc.)
...X
hot. rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.IV anul 2022
68202214.12.2022 ...X
hot. validare Dipoz. primar nr. 267/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul2022 trim.IV
67202214.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
hot. compensarea din chirie a xheltuielilor ce reparațiile efectuate de catre T.C. in calitate de locatar la spatiul locativ , confor contract de inchiriere 155/21.01.2020
66202214.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
hot. indexarea impozitelor și taxelor locale aplicate in anul 2023 cu rata inflației aferente anului 2021 de 5,1%
65202214.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
hot. alegere președinte de sedinta
64202214.12.2022
Descarca
...X
hot. privind participarea comunei Alțina la implementarea proiectului din investițiaI.4,, implemnetarea a 3000 km trasee cicloturistice la nivel național,, finanțat din PNRR componenta 11- turism și cultura
63202208.12.2022
Descarca
...X
hot. alegere prețedinte de ședința
62202208.12.2022 ...X
Page 1 of 8 (233 items)Prev12345678Next