Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea acoperirii golurilor temporare de casă în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al comunei Sadu, pentru anul 2021, din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare 75202016.12.2020
Descarca
4 descărcări
...X
privind declararea de utilitate publică de interes local a terenului în suprafață de 78.630 mp situat în extravilanul comunei Sadu și aprobarea scoaterii din circuitul agricol a suprafeței de teren în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal necesar realizării obiectivului de investiții „Construire Cartier Tineret cu dotări de educație, cultură, sport, agrement, servicii și comerț”74202016.12.2020
Descarca
11 descărcări
...X
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021 la nivelul comunei Sadu73202016.12.2020
Descarca
38 descărcări
...X
privind aprobarea Regulament-cadru de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna Sadu, judetul Sibiu 72202016.12.2020
Descarca
61 descărcări
...X
privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014 - 2020”, a Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a Cotei Comunei Sadu de co-finanțare a proiectului, precum și a Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu a proiectului71202016.12.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea majorarii contributiei financiare a comunei Sadu în cadrul Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea serviciului administrativ și secretariat încheiat între Comuna Sadu și Filiala Județeană Sibiu din cadrul Asociației Comunelor din România 70202016.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Sadu, jud. Sibiu 69202016.12.2020
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Sadu 68202016.12.2020
Descarca
20 descărcări
...X
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Sadu în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Samuil Micu” Sadu 67202016.12.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 202066202016.12.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: “Achiziționare tablete pentru uz școlar în Comuna Sadu, județul Sibiu, pentru susținerea procesului de învățare în contextul riscului de infecție cu coronavirusul SARS - COV-2”65202026.11.2020
Descarca
4 descărcări
...X
privind acordarea unor ajutoare sociale comunitare susţinute din bugetul local al comunei Sadu pentru acoperirea cheltuielilor unor preşcolari care frecventează grădiniţa cu program prelungit şi se află în situaţii vulnerabile 64202026.11.2020
Descarca
...X
privind aprobarea cuantumului unei burse pentru elevii de la Şcoala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu aferente anului şcolar 2020-2021 63202026.11.2020
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu pentru anul școlar 2020-20221 62202026.11.2020
Descarca
4 descărcări
...X
privind stabilirea preţurilor de pornire la licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Sadu61202026.11.2020
Descarca
5 descărcări
...X
privind stabilirea preţurilor de pornire la licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă (pe picior) provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Sadu60202026.11.2020
Descarca
10 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 202059202026.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind validarea Dispoziției Primarului comunei Sadu nr. 99/2020 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2020 58202026.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind validarea Dispoziției Primarului comunei Sadu nr. 92/2020 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 202057202026.11.2020
Descarca
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă56202026.11.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea numarului, denumirea și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Sadu pe domenii de activitate55202024.11.2020
Descarca
9 descărcări
...X
privind alegerea viceprimarului comunei Sadu pentru mandatul 2020-202454202024.11.2020
Descarca
6 descărcări
...X
privind stabilirea preţurilor de pornire la licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Sadu (pe picior)53202015.09.2020
Descarca
14 descărcări
...X
privind aprobarea accesării Programului Operaţional Competitivitate Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea e-educaţie pentru achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice52202015.09.2020
Descarca
18 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 202051202015.09.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din data de 15 septembrie 2020 50202015.09.2020
Descarca
7 descărcări
...X
privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației de sortare Cisnădie”, precum si mandatarea primarului comunei Sadu ca reprezentant al comunei Sadu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației de sortare Cisnădie”49202006.08.2020
Descarca
2 descărcări
...X
închirierea, prin licitaţie publică deschisă a unui spațiu (format din mai multe încăperi) situat la parterul imobilului "Complex Comercial" amplasat în comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 25, judeţul Sibiu, identificat în Cartea Funciară nr. 10025148202006.08.2020
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT DIN A.C. NR.45 / 02.12.2010 CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ”47202006.08.2020
Descarca
9 descărcări
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA SADU, CARTIER TOCILE”46202006.08.2020
Descarca
30 descărcări
...X
Pag. 1 din 26 (760 elem.)Prec1234567242526Următoarea