Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind aprobarea înființării Unității de Management a Proiectului ( UIP) „Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale „Marțian Negrea” din localitatea Valea Viilor, județul Sibiu” și pentru aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă în clădirile publice”
16202408.02.2024
Descarca
...X
privind aprobarea implementării obiectivului de investiție „Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale „Martian Negrea” din localitatea Valea Viilor, județul Sibiu” și pentru aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă în clădirile publice
15202408.02.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismelor din proprietatea U.A.T. Valea Viilor și stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol din cadrul Primăriei
14202408.02.2024
Descarca
...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii
13202408.02.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2024
12202408.02.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli a Consiliului Local al comunei Valea Viilor, pe anul 2024
11202408.02.2024 ...X
privind alegerea președintelui de ședință
10202408.02.2024
Descarca
...X
privind reorganizarea și funcționarea rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025, de pe raza comunei Valea Viilor, județul Sibiu
9202425.01.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor, județul Sibiu
8202425.01.2024
Descarca
(6 desc.)
...X
privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II al anului 2023;
7202425.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea contului de execuție a trim. IV 2023
6202425.01.2024 ...X
privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor ;
5202425.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2024 pentru repartizarea orelor de muncă prestate de către persoanele majore, apte de muncă, din familia beneficiară de ajutor social
4202425.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali, pentru anul 2024
3202425.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local
2202408.01.2024 ...X
privind alegerea președintelui de ședință pentru sedința de îndată 08.01.2024;
1202408.01.2024
Descarca
...X
privind modificarea și completarea HCL 12/ 2023 și HCL 37 /2023 privind aprobarea Cererii de finanțare si a Devizului estimativ general estimativ pentru investiția ”ÎNTREGIREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE VALEA VIILOR ȘI MOTIȘ, COMUNA VALEA VIILOR” - OBIECTIV: REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ”
78202313.12.2023 ...X
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli a Consiliului Local al Comunei Valea Viilor, pe trim. IV 2023
77202313.12.2023 ...X
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
76202313.12.2023 ...X
privind reducerea cu 10% a numărului maxim de posturi stabilit potrivit art.III alin(8^1) din O.U.G. nr.63/2010 și pct.1 din anexa Ordonanței, respectiv coloana nr.2 din Anexa Ordinului nr.99/2023 la nivelul comunei Valea Viilor, județul Sibiu și actualizarea organigramei și a statului de funcții
75202323.11.2023
Descarca
(14 desc.)
...X
privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari în vederea exercitării votului
74202323.11.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
privind avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în Aria Delegată a Operatorului SC APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaș, a nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate și acordarea unui mandat special Primarului U.A.T. Valea Viilor
73202323.11.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
pentru dezvoltarea destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei și pentru susținerea Organizației de Management a destinației, reprezentată de Asociația Colinele Transilvaniei
72202323.11.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli a Consiliului Local al Comunei Valea Viilor, pe trim. IV 2023
71202323.11.2023 ...X
privind la aprobarea valorificării masei lemnoase provenită din fondul forestier aflat în proprietatea UAT Valea Viilor pentru anul 2024
70202323.11.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei Valea Viilor si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia
69202323.11.2023
Descarca
...X
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2024;
68202323.11.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Valea Viilor a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei de 14.809 lei reprezentând amenzi contravenționale, ale debitorilor decedați : VESA SAMIR, PATRU IOAN RADU, BROT FLORIAN, BEIAN GHEORGHE OVIDIU, CERCEA IOAN
67202323.11.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Viilor, județul Sibiu, începând cu data de 01 ianuarie 2024
66202323.11.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA UAT VALEA VIILOR , JUDETUL SIBIU PRIN INSTALAREA DE PANOURI SOLARE FOTOVOLTAICE CU PUTERE DE 130 KWP”,, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice.
65202323.11.2023
Descarca
...X
Page 1 of 11 (306 items)Prev123456791011Next