Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind aprobarea documentației de alipire a unor terenuri aparținând domeniului public al comunei Valea Viilor
43202307.06.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind alegerea președintelui de ședință
42202307.06.2023
Descarca
...X
privind delegarea, către Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Sibiu, a dreptului de depunere a aplicației de finanțare aferentă proiectului „Microbuze școlare electrice în județul Sibiu” gestionat de Ministerul Educației, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C15/EDUCATIE/I.10.
41202325.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind actualizarea Devizului general pentru investiția ” Renovarea energetică a Primăriei Valea Viilor, jud. Sibiu
40202325.05.2023
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local pe trim. II. 2023
39202325.05.2023 ...X
privind alegerea președintelui de ședință
38202325.05.2023
Descarca
...X
privind modificarea și completarea HCL 12/ 2023 privind aprobarea Cererii de finanțare si a Devizului estimativ general estimativ pentru investiția ”ÎNTREGIREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE VALEA VIILOR ȘI MOTIȘ, COMUNA VALEA VIILOR” - OBIECTIV: REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ
37202315.05.2023
Descarca
...X
privind aprobarea documentației de dezlipire a terenului aparținând domeniului public al comunei Valea Viilor, înscris în CF nr.100354 Valea Viilor ( nr. CF vechi 2073.1 Valea Viilor), nr cad.100354 nr. top 394,395/1
36202315.05.2023
Descarca
...X
privind alegerea președintelui de ședință pentru sedința extraordinară din data de 11.05. 2023.
35202315.05.2023
Descarca
...X
privind aprobarea participarii Comunei Valea Viilor, in cadrul Parteneriatului GAL Podisul Mediasului, pentru accesarea fondurilor cu finantare nerambursabila prin Planul National Strategic 2023-2027, Axa LEADER, Masura 19 si submasurile aferente
34202327.04.2023 ...X
privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor
33202327.04.2023 ...X
privind aprobarea documentației de actualizare a elementelor de identificare a poziției 131 (poziție veche 4685 ), din Anexa la HCL 14/2002 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Valea Viilor, cu modificările și completările ulterioare
32202327.04.2023 ...X
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli a Consiliului Local Valea Viilor, pe trim. I 2023
31202327.04.2023 ...X
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli a Consiliului Local Comuna Valea Viilor , pe trim. II 2023
30202327.04.2023 ...X
privind indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în anul 2024
29202327.04.2023 ...X
privind convocarea adunării foștilor proprietari deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal în baza legilor fondului funciar, în vederea desemnării unui reprezentant a acestora în Comisia Comunală de Fond Funciar Valea Viilor
28202327.04.2023 ...X
privind aprobarea componenței Comitetului local pentru situații de urgență și a atribuțiilor acestuia privind adaptarea locală la schimbări climatice
27202330.03.2023 ...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii
26202330.03.2023 ...X
privind aprobarea unui protocol de colaborare-cadru, ce se va încheia între comuna Valea Viilor şi Asociatia Centrul Cultural Clujean
25202307.03.2023 ...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii
24202307.03.2023 ...X
privind modificarea si completarea HCL nr. 62/2022 privind implementarea proiectului „DOTAREA COMUNEI VALEA VIILOR, CU UTILAJ PERFORMANT PENTRU ÎNTREȚINEREA DOMENIULUI PUBLIC ”
23202307.03.2023 ...X
privind alegerea președintelui de ședință
22202323.02.2023 ...X
privind avizarea Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a documentatiei de atribu-ire a ”Contractului de delegare a gestiu-nii activității de tratare aerobă a biode-șeurilor colectate separat din zona 4 Mediaș -județul Sibiu, în Instalația de Compostare Târnava”, precum și man-datarea Primarului comunei Valea Viilor ca reprezentant al comunei Valea Viilor în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Si-biu să voteze pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contracta-re si a Documentației de Atribuire pen-tru ”delegarea a gestiunii activității de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat din zona 4 Mediaș -județul Si-biu, în Instalația de Compostare Târna-va”
21202323.02.2023 ...X
privind mandatarea primarului comunei Valea Viilor ca reprezentant al comunei Valea Viilor în Adunarea Generală a Asociației de Dez-voltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru solicitării S.C. TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de de-pozitare
20202323.02.2023 ...X
privind aprobarea delegării către Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Sibiu și asocierea în vederea depunerii spre finanțare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe de la nivelul Județului Sibiu”, gestionat de Ministerul Educației, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./
18202323.02.2023 ...X
privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Valea Viilor județul Sibiu
17202331.01.2023 ...X
privind aprobarea Notei de fundamentare, a Devizului General și a Listei de investiții prioritare, care vor face obiectul proiectului ”Soluţie digitală de contorizare apă potabilă în Regiunea Nord și Nord - Est a județului Sibiu, zona de operare a S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A”
16202331.01.2023 ...X
privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier local al d-lui Gașpar Liviu Adrian și vacantarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local Valea Viilor,
15202331.01.2023 ...X
pentru modificarea anexelor la contractul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 356/22.12.2022 privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat, din data de ....... pentru proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” și “Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”
14202331.01.2023 ...X
privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,, Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”
13202331.01.2023 ...X
Page 1 of 9 (254 items)Prev123456789Next