Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismelor din proprietatea U.A.T. Valea Viilor pentru anul 2020 23202026.03.2020 ...X
privind amânarea termenului de plată a taxelor și impozitelor cu bonificație, până la data de 30 iunie 202022202026.03.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind constituirea, încadrarea și dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Valea Viilor21202026.03.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă20202026.03.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 19202027.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind implementarea și depunerea ” Cererii de finanțare cu titlul „Livada Comunității”, în cadrul Programului Active Citizens Fund Romania, Apelul #8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice (runda 1), în calitate de partener a Fundaţiei OPENFIELDS 18202020.02.2020
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți 17202020.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea încheierii unui acord de donaţie între UAT Comuna Valea Viilor, jud. Sibiu şi Satul Plop, Raion Dondușeni, Republica Moldova, localităţi înfrăţite conform HCL nr. 52/04.11.2017, prin donarea către satul Plop a unui tractor, aflat în proprietatea comunei Valea Viilor, jud. Sibiu16202020.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Valea Viilor în Consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ preşcolar - Şcoala Gimnazială “Marţian Negrea “ Valea Viilor;15202020.02.2020
Descarca
4 descărcări
...X
privind modificarea tarifelor pentru anul 2020, tarife aferente unor activități, din componența Serviciului de salubritate prevăzute în anexa 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 201514202020.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului II din anul școlar 2019-2020;13202020.02.2020
Descarca
...X
privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2020;12202020.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea bugetului local pe anul 2020;11202020.02.2020
Descarca
13 descărcări
...X
privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF 100585 Valea Viilor, către proprietarii construcției cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995 ; 10202030.01.2020
Descarca
10 descărcări
...X
privind modificarea HCL nr.53/2018 privind modificarea HCL nr.35/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație” , utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Viilor9202030.01.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind reorganizarea și funcționarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 , de pe raza comunei Valea Viilor , judeţul Sibiu8202030.01.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind însuşirea inventarului bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Valea Viilor la data de 31 decembrie 2019;7202030.01.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II al anului 2019;6202030.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea contului de execuție a trim. IV 2019 ; - 10 voturi pentru5202030.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor;4202030.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate de către persoanele majore, apte de muncă, din familia beneficiară de ajutor social3202030.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali, pentru anul 2020 2202030.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HCL privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 1202007.01.2020
Descarca
11 descărcări
...X