Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 87 14.08.2019Hotararea nr.87 privind aprobarea acordarii de material lemnos pentru constructie destinat nevoilor proprii de constructie si reparatii ale persoanelor fizice
2019 86 14.08.2019Hotararea nr.86 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Rasinari, aferente lunilor mai si iunie 2019
2019 85 14.08.2019Hotararea. nr. 85 privind acceptarea ofertei de coparticipare la finantarea obiectivului „ Extindere retea de distributie energie electrica in zona Tropinii Vechi , localitatea Rasinari – judetul Sibiu” si aprobarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „ Extindere retea de distributie energie electrica in zona Tropinii Vechi, localitatea Rasinari-judetul Sibiu „
2019 84 14.08.2019Hotararea nr.84 privind aprobarea realizarii obiectivului „ Retea de distributie apa potabila noua pentru localitatea Prislop, apartinand comunei Rasinari - L – 1538 m ”, aprobarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “ Retea de distributie apa potabila noua in localitatea Prislop, comuna Rasinari – L -1538 m “
2019 83 14.08.2019Hotararea nr.83 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2019 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 42/2.04.2019
2019 82 14.08.2019Hotărârea nr. 82 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2019 81 12.06.2019Hot.nr.81 privind STUDIULUI DE FUNDAMENTARE A DECIZEI DE CONCESIONARE, A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE SI APROBAREA CONCESIONARII pentru obiectivul Infiintare sistem de distributie gaze naturale In comuna Rasinari
2019 80 12.06.2019Hot. nr. 80 privind aprobarea vanzarii unui teren aflat in proprietatea privata a comunei Rasinari
2019 79 12.06.2019Hotararea nr.79 privind accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” PNDR 2014 – 2020, Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște pentru UPV Oncesti
2019 78/2 12.06.2019Hotararea nr.78 privind accesarea schemei de ajutor de stat ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice conservarea padurilor", aferenta masurii 15,,Servicii de silvomediu, servicii climatice conservarea padurilor", submasura 15.1 ,,Plati pentru angajamente de silvomediu" PNDR 2014 - 2020, pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniste pentru UP VI Rasinari
2019 77 12.06.2019Hot. nr. 77 privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica al comunei Rasinari si pretul de pomire la licitatie/negociere pentru masa lemnoasa din fondul forestier Rasinari proprietate publica al comunei Rasinari de catre Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Rasinari RA.
2019 76 12.06.2019Hotararea nr.76 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Regia Publica Locala Ocolul Silvic Rasinari R.A. aprobat prin H.C.L. al comunei Rasinari 106/2018
2019 75 12.06.2019Hotararea nr.75 privind aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU”, precum si aprobarea Statului actualizat al Asociației
2019 74 12.06.2019Hotărârea nr. 74 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2019 73 05.06.2019Hot. nr. 73 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2018 a SC “GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI “ SRL
2019 72 05.06.2019Hotararea nr.72 privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru APĂ CANAL SIBIU SA
2019 71 05.06.2019Hotararea nr.71 pentru asumarea intentiei a UAT Rasinari, judetul Sibiu, cu unitati cu personalitate juridica in vederea elaborarii si depunerii cererii de finantare aferente proiectului Dezvoltare sociala inovativa in comunitatea Rasinari
2019 70 05.06.2019Hotărârea nr. 70 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2019 69 29.05.2019Hot. nr. 69 privind accesarea schemei de ajutor de stat ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice conservarea padurilor", aferenta masurii 15,,Servicii de silvomediu, servicii climatice conservarea padurilor", submasura 15.1 ,,Plati pentru angajamente de silvomediu" PNDR 2014 - 2020, pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniste
2019 68 29.05.2019Hot. nr. 68 privind insusirea raportului de evaluare a terenului inscris in CF Rasinari rr. 104043, nr.top. 104043 in vedere a vanzarii
2019 67 29.05.2019Hot. nr. 67 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2019
2019 66 29.05.2019Hot. nr. 66 privind aprobarea listei de loturi de masa lemnoasa care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a comunei Rasinari , cu propunerea privind pretul de pornire pentru licitatie ,,fasonat la drum auto" , in plic , vederea valorificarii prin licitatie publica
2019 65 29.05.2019Hot. nr. 65 privind aprobarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului " Reparatii capitale strada Emil Cioran ".
2019 64 29.05.2019Hot. nr. 64 privind aprobarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Lucrari de amenajare a terenului - Camin cultural
2019 63 29.05.2019Hot. nr. 63 privind aprobarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ,, Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Rasinari "
2019 62 29.05.2019Hot. nr. 62 privind stabilirea unor masuri in vederea infiintarii sistemului de distributie gaze naturale in comuna Rasinari
2019 61 29.05.2019Hot. nr. 61 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul " lnfiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Rasinari ,,.
2019 60 29.05.2019Hot. nr. 60 privind aprobarea acordării de material lemnos pentru constructie destinat nevoilor proprii de construcţie si reparaţii ale persoanelor fizice
2019 59 29.05.2019Hot. nr. 59 privind aprobarea acordării de material lemnos pentru constructie din fondul forestier al comunei Rasinari, familiei Cotoara Dumitru , din comuna Rasinari, nr. 737, careia i-a fost afectata de incendiu locuinta
2019 58 29.05.2019Hot. nr.58 privind modificarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta stabilite prin Anexa la HCL al comunei Rasinari nr. 17/30.01.2014, cu comopletarile ulterioare, privind modificarea si completarea HCL al comunei Rasinari nr. 33/8.05.2007 privind stabilirea unor masuri referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
2019 57 29.05.2019Hot. nr.57 privind aprobarea situatiei financiar-contabile si a modului de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar corespunzator anului 2018 ale Regiei publice locale Ocolul Silvic Rasinari
2019 56 29.05.2019Hot. nr. 56 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL pentru anul 2019
2019 55 29.05.2019Hot. nr. 55 privind stabilirea sumelor indexate cu rata inflatiei pentru anul fiscal anterior a impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul fiscal 2020
2019 54 29.05.2019Hot. nr.54 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei, Rasinari declarat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr.43 din 24 august 2001
2019 53 29.05.2019Hot. nr. 53 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Rasinari, aferente lunilor martie-aprilie 2019
2019 52 29.05.2019Hot. nr. 52 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2019 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr.42/02.04.2019
2019 51 29.05.2019Hot. nr. 51 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2019 50 07.05.2019Hotararea nr.50 privind privind aprobarea acordării de material lemnos pentru constructie destinat nevoilor proprii de construcţie si reparaţii ale persoanelor fizice
2019 49 07.05.2019Hotararea nr.49 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2019 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr.42/02.04.2019
2019 48 07.05.2019Hotararea nr.48 privind aprobarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Amenajare pista de biciclete
2019 47 07.05.2019Hotararea nr.47 privind aprobarea acordarii sprijinului financiar Parohiei ortodoxe romane Rasinari I
2019 46 07.05.2019Hotararea nr.46 privind aprobarea Programului actiunilor din domeniul sportului in comuna Rasinari judetul Sibiu pe anul 2019
2019 45 07.05.2019Hotararea nr.45 privind aprobarea Programului actiunilor din domeniul culturii in comuna Rasinari judetul Sibiu pe anul 2019
2019 44 07.05.2019Hotărârea nr. 44 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2019 43 08.04.2019Hotararea nr.43 privind stabilirea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul bugetar 2019
2019 42 08.04.2019Hotararea nr.42 privind aprobarea bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2019
2019 41 08.04.2019Hotărârea nr. 41 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2019 40 04.04.2019Hotararea nr.40 privind aprobarea darii in administrare a fondului forestier proprietate private a comunei Rasinari ( fasunile impadurite ) si incheierea unui contract de administrare
2019 39 04.04.2019Hotararea nr.39 privind organizarea retelei scolare de invatamant de stat in comuna Rasinari in anul scolar 2019 – 2020
2019 38 04.04.2019 Hotararea nr.38 privind aprobarea inchirierii pasunilor alpine Serbanei, alpine Serbanei, Contu Mic, Dealul Barnelor aflate in domeniul privat al comunei Rasinari, pasuni disponibile in anul 2019 ce poate face obiectul concesionarii/inchirierii prin atribuire directa, prin derogare de la procedura de atribuire stabilita prin HCL al comunei Rasinari nr. 152/23.12.2014 cu modificarile ulterioare
12345