Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 43 08.04.2019Hotararea nr.43 privind stabilirea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul bugetar 2019
2019 42 08.04.2019Hotararea nr.42 privind aprobarea bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2019
2019 41 08.04.2019Hotărârea nr. 41 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2019 40 04.04.2019Hotararea nr.40 privind aprobarea darii in administrare a fondului forestier proprietate private a comunei Rasinari ( fasunile impadurite ) si incheierea unui contract de administrare
2019 39 04.04.2019Hotararea nr.39 privind organizarea retelei scolare de invatamant de stat in comuna Rasinari in anul scolar 2019 – 2020
2019 38 04.04.2019 Hotararea nr.38 privind aprobarea inchirierii pasunilor alpine Serbanei, alpine Serbanei, Contu Mic, Dealul Barnelor aflate in domeniul privat al comunei Rasinari, pasuni disponibile in anul 2019 ce poate face obiectul concesionarii/inchirierii prin atribuire directa, prin derogare de la procedura de atribuire stabilita prin HCL al comunei Rasinari nr. 152/23.12.2014 cu modificarile ulterioare
2019 37 04.04.2019Hotararea nr.37 privind stabilirea disponibilului de pajisti din domeniul privat al comunei Rasinari pe anul 2019 ce fac obiectul concesionarii/inchirierii
2019 36 04.04.2019Hotararea nr.36 prin care se ia act de incetarea Contractului de inchiriere nr.2532 din 28.04.2015 incheiat intre comuna Rasinari si d-nul Cotoara Nicolae din Rasinari, nr. 741, privind pasunea alpina Contu Mic aflata in domeniul privat al comunei Rasinari
2019 35 04.04.2019 Hotararea nr.35 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Rasinari, aferente lunii februarie 2019
2019 34 04.04.2019Hotararea nr.34 privind insusirea Raportului Primarului comunei Rasinari privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Rasinari pe anul 2018
2019 33 04.04.2019Hotararea nr.33 privind aprobarea cotizatiei anuale de membru al Asociatiei Comunelor din Romania pentru anul 2019
2019 32 04.04.2019Hotărârea nr. 32 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2019 31 25.03.2019Hotărârea nr.31 privind exprimarea acordului de principiu pentru realizarea unui schimb de imobile intre comuna Rasinari si Biserica Ortodoxa Romana Rasinari si insusirea Raportului de evaluare a imobilului inscris in CF Rasinari nr. 103019, nr. top. 1336,1337- casa si teren - aflat in proprietatea Bisericii Ortodoxe Romane din comuna Rasinari situat in comuna Rasinari, nr.1526
2019 30 25.03.2019Hotărârea nr.30 privind utilizarea excedentului bugetar in vederea acoperirii golului temporar de casa, pana la aprobarea bugetului local pentru anul 2019
2019 29 25.03.2019 Hotărârea nr.29 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare si a Documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare a statiei de sortare Sura Mica, a statiei de compostare Sura Mica si a statiei de sortare Cisnadie
2019 28/2 25.03.2019Hotărârea nr.28 privind aprobarea listei de partizi cu propuneri de preturi de pornire in vederea valorificarii prin licitatie publica in plic
2019 27 25.03.2019Hotărârea nr.27 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru Programul actiunilor din domeniul sportului in comuna Rasinari judetul Sibiu pe anul 2019
2019 26 25.03.2019Hotărârea nr. 26 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru Programul actiunilor din domeniul culturii in comuna Rasinari judetul Sibiu pe anul 2019
2019 25 25.03.2019Hotărârea nr.25 hotarare privind aprobarea acordarii sprijinului financiar Parohiei ortodoxe romane Rasinari III .
2019 24 25.03.2019 Hotărârea nr.24 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei publice locale Ocolul Silvic Rasinari pentru anul 2019
2019 23 25.03.2019Hotărârea nr.23 privind aprobarea Planului local de actiuni in domeniul serviciilor sociale la nivelul comunei Rasinari pentru anul 2019
2019 22 25.03.2019Hotărârea nr.22 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu si lung la nivelul comunei Rasinari
2019 21 25.03.2019Hotărârea nr. 21 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Rasinari, aferente lunii ianuarie 2019
2019 20 25.03.2019Hotărârea nr.20 privind aprobarea documentatiei de urbanism faza P.U.Z. intocmita pentru ,, Construire CASA DE VACANTA, ANEXE GOSPODARESTI, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE UTlLlTATl,, in comuna Rasinari, numai dupa initiere PUZ si RLU pentru functiunea casa de vacanta in baza avizului de oportunitate, avizat si aprobat pe terenul situat in comuna Rasinari, zona Tropinii Vechi, f. nr. , CF Rasinari nr. 101821 , nr.top. 101821 , proprietari Petrescu Mihai Ciprian si Petrescu Manuela Irina din Sibiu, str. Ogorului, nr. 28.
2019 19 25.03.2019Hotărârea nr.19 privind avizarea documentatiei de urbanism fara PUZ intocmita pentru ,, Construire CASA DE VACANTA, ANEXE GOSPODARESTI, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE UTlLlTATl,, in comuna Rasinari, numai dupa initiere PUZ si RLU pentru functiunea casa de vacanta, in baza avizului de oportunitate , avizat si aprobat, pe terenul situate in intravilan in zona Tropinii Vechi, f. nr. , CF Rasinari nr. 101821, nr.top. 101821, proprietari Petrescu Mihai Ciprian si Petrescu Manuela Irina din Sibiu, str. Ogorului, nr. 28
2019 18 25.03.2019Hotărârea nr. 18 privind stabilirea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile de locuit sau a spatiilor cu alta destinatie apartinand comunei Rasinari care se vor percepe in anul 2019
2019 17 25.03.2019Hotărârea nr.17 privind aprobarea contributiei pentru sustinerea Acordului de Cooperare a serviciului compartimentului de audit public intern in cadrul aparatului tehnic al Filialei Judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania
2019 16 25.03.2019Hotărârea nr.16 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2018
2019 15/2 25.03.2019Hotărârea nr. 15 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2019 10/2 13.02.2019Hotărârea nr.10 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari pe anul 2019 intocmit de catre Primarul comunei Rasinari, pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoanele beneficiare de sume acordate ca ajutor social
2019 14 05.02.2019Hotărârea nr.14 privind aprobarea pretului maximal pentru licitatie prestari servicii exploatari forestiere din fondul forestier proprietate publică a comunei Rășinari
2019 13 05.02.2019Hotărârea nr.13 privind aprobarea propunerii privind pretul de pornire pentru licitatie ,, pe picior ,, , in plic , care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a comunei Rasinari
2019 12 05.02.2019Hotărârea nr.12 privind incetarea dreptului de administrare si folosinta acordat Operatorului Regional APA CANAL SIBIU S.A asupra terenurilor aflate in proprietatea publica a comunei Rasinari inscrise in CF Rasinari nr.l08, nr. top 6976 - teren 64 mp si CF Rasinari nr. 108, nr. top 8691 teren 120 mp
2019 11 05.02.2019Hotărârea nr. 11 privind aprobarea Planului propriu de analiza si acoperire a riscurilor pe raza comunei Rasinari
2019 9 05.02.2019Hotărârea nr.9 privind salarizarea functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Prirnarului comunei Rasinari si serviciilor publice subordinate Consiliului Local al comunei Rasinari incepand cu data de 1 ianuarie 2019, stabilirea indemnizatiei lunare de sedinta, acordarea voucherelor de vacanta si a indemnizatiei lunare de hrana
2019 8 05.02.2019Hotărârea nr. 8 privind aprobarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului montare instalatie de iluminat antipanica si siguranta la Scoala Gimnaziala Sava Popovici Barcianu din comuna Rasinari, judetul Sibiu, Scoala primara Prislop si Gradinita cu program prelungit nr. 2 Copacele
2019 7 05.02.2019Hotărârea nr.7 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Schitului Sfantul Ioan Iacob Romanul din Rasinari
2019 6/2 05.02.2019Hotărârea nr.6 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului de urbanism general si Regulamentului local de urbanism al comunei Rasinari aprobat prin HCL nr. 101./29.11.2005 si prelungit prin HCL nr. 122/22.12.2015
2019 5 05.02.2019Hotărârea nr. 5 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2019 4 17.01.2019Hotărârea nr.4 privind validarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de concesiune a imobilului inscris in CF Rasinari nr. 102878, nr. top. 102878 in vederea construirii unei - sali de ceremonii funerare
2019 3/1 17.01.2019Hotărârea nr.3 privind aprobarea ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Rasinari, Județul Sibiu”
2019 2/1 17.01.2019Hotărârea nr.2 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului local pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2018 .
2019 1/1 17.01.2019Hotărârea nr. 1 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2017 43 27.04.2017Hotararea nr. 43 privind accesarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor", aferenta masurii 15 "servicii de silvomediu, servicii de climatice si conservarea padurilor", submasulra 15.1 "Plati pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014-2020, pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniste.
2017 39 27.04.2017Hotararea nr. 39 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa ce se recolteaza din fondul forestier al comunei rasinari in anul 2017
2017 33 27.04.2017Hotararea Nr. 33 privinind modificarea unor prevederi ale HCL al comunei Rasinari nr. 140 din 20.11.2008 privind stabilirea unor reguli pentru asigurarea si pastrarea curateniei si a ordinii pe teritoriul comunei Rasinari, judetul Sibiu
2017 30 28.03.2017Hotararea nr. 30 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Schitului Sfintul Ioan Iacob Romanul din Rasinari.
2017 25 21.03.2017Hotararea nr. 25 privind aprobarea inchirierii pasunii alpine Serbanei aflata in domeniul privat al comunei Rasinari si a aplicarii procedurii de atribuire stabilita prin HCL al comunei Rasinari nr. 152/23.12.2014 cu modificarile ulterioare pentru inchirierea pasunii alpine Serbanei.
2017 22/0 21.03.2017Hotararea nr.22 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului - teren de 2902 mp - inscris in CF Rasinari nr.102435, nr. top. 102435, aflat in domeniul public al comunei Rasinari, in vederea realizarii unui spatiu de productie.
2017 18 21.03.2017Hotararea nr. 18 privind aprobarea acordarii sprijinului financiar Parohiei Ortodoxe Eomane Rasinari I.
1234