Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgență 19202108.04.2021
Descarca
...X
Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021, a GOA SA Avrig 18202108.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale din zona 2 Avrig”, precum si mandatarea primarului comunei Cârțișoara, ca reprezentant al comunei Cârțișoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale din zona 2-Avrig”17202108.04.2021
Descarca
...X
Privind aprobarea încheierii Actului Aditional nr.7 la Contractul de Lucrari nr.63/6597/17.09.2018 încheiat între Comuna Cârțișoara și SC Hidroconstrucția S.A. prin SC HIDROCONSTRUCTIA SA – UNITATEA DE CONSTRUCTII MONTAJ SEBES (UCM SEBES)16202102.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea implementării proiectului: “Dotare dispensar uman, Comuna Cârțișoara, Județul Sibiu” 15202104.03.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind încheierea actului adițional nr. 2 la Contractul de prestări servicii nr. 36/23.11.2006 încheiat între Consiliul Local al orașului Avrig și Consiliul Local al comunei Cârțișoara14202104.03.2021
Descarca
...X
Privind continuarea prestării serviciului public de salubrizare a Comunei Cârțișoara de către S.C. GOA S.A 13202104.03.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea implementării proiectului: “Modernizare drumuri de interes local, Comuna Cârțișoara, Județul Sibiu” 12202104.03.2021
Descarca
4 descărcări
...X
pentru modificarea HCL 82/2016 privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag a Comunei Cîrțișoara, Județul Sibiu 11202104.03.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învătământ preuniversitar de stat pe raza teritorială a Comunei Cârțișoara, județul Sibiu în anul scolar 2021-2022 10202104.03.2021
Descarca
...X
privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local6202115.02.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea tarifului pentru serviciul de salubrizare, prestat de S.C. Ecosistem Victoria S.R.L., persoanelor juridice cu sediul/punctul de lucru pe raza Comunei Cârțișoara, începând cu 01.01.2021 9202104.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat8202104.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind nominalizarea de către consiliul local, a persoanelor care vor avea calitatea de evaluator in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale7202104.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea solicitării de către Comuna Cârțișoara a prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 814 / 12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 3.286.236 lei, de la data de 06.04.2021 pana la data de 06.01.2022 inclusiv, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind: “Retele hidroedilitare, comuna Cirtisoara, judetul Sibiu”5202104.02.2021
Descarca
...X
Privind alegerea președintelui de ședință 4202104.02.2021
Descarca
...X
Pentru modificarea și completarea HCL 61/2020 privind impozitele şi taxele locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021 3202108.01.2021
Descarca
9 descărcări
...X
Privind aprobarea încheierii Actului Aditional nr.6 la Contractul de Lucrari nr.63/6597/17.09.2018 încheiat între Comuna Cârțișoara și SC Hidroconstrucția S.A. prin SC HIDROCONSTRUCTIA SA – UNITATEA DE CONSTRUCTII MONTAJ SEBES (UCM SEBES)2202108.01.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind utilizarea excedentului bugetar 1202108.01.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 67202023.12.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea cuantumului bursei sociale ce se va acorda elevilor Scolii gimnaziale “Badea Cîrțan” Cârțișoara, pentru perioada 14.09.2020 – 22.12.2020 66202017.12.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Cu privire la împuternicirea persoanei care va reprezenta U.A.T Comuna Cârțișoara în relațiile cu ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ ECO SISTEM VICTORIA și SC ECOSISTEM VICTORIA SRL65202017.12.2020
Descarca
...X
privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Cârțișoara, pentru anul 2021 64202017.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 63202017.12.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind delegarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Cârţişoara, în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Badea Cîrţan”, 62202017.12.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind impozitele şi taxele locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 202161202017.12.2020
Descarca
15 descărcări
...X
privind aprobarea prețului de vânzare directă a masei lemnoase din fondul forestier al comunei Cârțișoara, anul 202160202017.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare, prestat de S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A, începând cu 01.01.2021 59202017.12.2020
Descarca
...X
privind Acordul favorabil al Consiliului Local Cârțișoara pentru investiția CONSTRUIRE HALĂ, numai după întocmire și aprobare PUD, realizată de persoana juridică SC NA.VAL. CONSTRUCȚII GENERALE SRL, pentru imobilul inscris in CF 102209 Cârțișoara58202017.12.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Privind aprobarea încheierii Actului Aditional nr.5 la Contractul de Lucrari nr.63/6597/17.09.2018 încheiat între Comuna Cârțișoara și SC Hidroconstrucția S.A. prin SC HIDROCONSTRUCTIA SA – UNITATEA DE CONSTRUCTII MONTAJ SEBES (UCM SEBES)56202020.11.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Pag. 1 din 20 (581 elem.)Prec1234567181920Următoarea