Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind aprobarea bugetului local al comunei Şona pe anul 2024 și estimările pe anii 2025, 2026, 2027
11 / 2024202408.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Dispensar uman comuna Șona, sat Șona, str. Nouă, nr. 20, jud. Alba”
10 / 2024202408.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare Dispensar uman comuna Șona, sat Șona, str. Nouă, nr. 20, jud. Alba”
9 / 2024202408.02.2024
Descarca
...X
privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţii “REABILITARE DISPENSAR UMAN COM. ȘONA”
8 / 2024202426.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea documentației P.U.Z. pentru obiectivul ”Elaborare plan urbanistic zonal în vederea schimbării zonei UTR2-LMd1 în zonă mixtă pentru construire magazin industrial”, intravilan sat Șona, comuna Șona
7 / 2024202426.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea Raportului de activitate desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Șona în semestrul II al anului 2023, întocmit de Compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului unității admnistrativ-teritoriale Șona
6 / 2024202426.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind trecerea unor imobile – terenuri și construcții din domeniul public al comunei Șona în domeniul public al Statului Român – administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională Apele Române și domeniul public al U.A.T. Județul Alba
5 / 2024202426.01.2024
Descarca
...X
privind înscrierea dreptului de proprietate a comunei Șona - domeniul public asupra imobilelor (drum) situate în extravilanul localității Biia – sector cadastral 81
4 / 2024202426.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Şona pentru anul şcolar 2024-2025
3 / 2024202426.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind utilizarea excedentului bugetului local în anul 2024
2 / 2024202416.01.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE, COMUNA ŞONA, JUDEŢUL ALBA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
1 / 2024202416.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică pentru anul 2024
84 / 2023202319.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Șona
83 / 2023202319.12.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea ajustării tarifelor distincte pentru serviciile prestate de asocierea SC GREENDAYS SRL / GREENDAYS 2-SOLUÇOES AMBIENTAIS SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 4 Lot 4 Blaj cu nr. 159/23.08.2018
82 / 2023202319.12.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al unității administrativ-teritoriale Șona
81 / 2023202319.12.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al unității administrativ- teritoriale Şona pe trimestrul IV al anului 2023(perioada 01.10.2023 – 11.12.2023)
80 / 2023202319.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea rectificării bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Şona, judeţul Alba, pentru anul 2023
79 / 2023202319.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Șona pentru o perioadă de 3 luni (ianuarie 2024 – martie 2024)
78 / 2023202319.12.2023
Descarca
...X
privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Șona, județul Alba
77 / 2023202328.11.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind înscrierea dreptului de proprietate a comunei Șona - domeniul public și domeniul privat asupra imobilelor (drum, canal, pășune) din sectoarele cadastrale 15 și 33 cuprinse în Programul național de cadastru și carte funciară
76 / 2023202328.11.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea rectificării bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Şona, judeţul Alba, pentru anul 2023
75 / 2023202328.11.2023
Descarca
...X
privind modificarea, începand cu anul fiscal 2024, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, datorate de persoanele fizice și juridice din unitatea administrativ-teritorială Șona, prin indexarea cu rata inflației în procent de 13,8%
74 / 2023202328.11.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind încetarea contractului de concesiune nr. 3559/01.11.2012 având ca obiect concesionarea spațiului în care funcționează cabinetul medical individual din localitatea Șona, str. Nouă, nr. 24 și încheierea unui nou contract de concesiune cu S.C. Terra Aster S.R.L.
73 / 2023202315.11.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie pentru proiectul nr. C10-I3-2866 “Reabilitare termică şi eficientizare energetică a clădirii publice, clădirea Dispensarului Uman din Comuna Şona, Sat. Sânmiclăuş, judetul Alba”, aprobat pentru finanțare prin PNRR, Componenta 10 – Fondul local
72 / 2023202315.11.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice –faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie pentru proiectul nr. C10-I3-2751 “Reabilitare termică şi eficientizare energetică a clădirii publice, clădirea Şcolii din Comuna Şona, sat Lunca Târnavei , judetul Alba”, aprobat pentru finanțare prin PNRR, Componenta 10 – Fondul local
71 / 2023202315.11.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind acordarea unui mandat special pentru includerea tuturor indicatorilor de performanţă aferenţi activităţilor prestate de operatorul economic delegat pe fluxul deşeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităţilor suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora pentru activitatea de colectare și transport deșeuri, prin modificarea Anexei nr. 1 a Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din Județul Alba
70 / 2023202315.11.2023
Descarca
...X
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului nr. 48/ 23.08.2022 privind tarifele unice și tarifele distincte practicate de către operatorul economic delegat Asocierea SC GREENDAYS SRL / GREENDAYS 2-SOLUÇOES AMBIENTAIS SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 4 – Lot 4 Blaj a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 159/23.08.2018
69 / 2023202315.11.2023
Descarca
...X
privind aprobarea docmentatiei tehnico-economice –faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie pentru proiectul nr. C10-I3-363 ”Reabilitare Cămin Cultural Șona”, aprobat pentru finanțare prin PNRR, Componenta 10 – Fondul local
68 / 2023202331.10.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice –faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie pentru proiectul nr. C10-I3-394 “Reabilitare Cămin Cultural Lunca Târnavei”, aprobat pentru finanțare prin PNRR, Componenta 10 – Fondul local
67 / 2023202331.10.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea rectificării bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Şona, judeţul Alba, pentru anul 2023 şi a modificării Programului de investiţii publice al comunei Şona pe anul 2023
66 / 2023202331.10.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Page 1 of 12 (340 items)Prev1234567101112Next