Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 32 07.06.2019Prelungire contract de pășune
2019 31 07.06.2019Modificare HCL nr. 55/2018 privind valorificarea masei lemnoase
2019 30 07.06.2019Suplimentare Buget Local și LIstă de Investiții
2019 29 07.06.2019Aprobare Act Adițional ADI ECO Sibiu
2019 28 07.06.2019Aprobare Regulament Vouchere de vacanță
2019 27 23.04.2019Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și suplimentarea listei de investiții pe trimestrul II 2019
2019 26 23.04.2019Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, din raza de competență a Comunei Cârța pentru anul școlar 2019-2020
2019 25 23.04.2019Aprobarea Planului de măsuri pentru supravegherea și controlul Bolii Lyme în Comuna Cârța, Județul Sibiu
2019 24 23.04.2019Închirierea unui teren extravilan aflat în proprietatea Comunei Cârța
2019 23 23.04.2019Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020
2019 22 23.04.2019Hotărâre privind mandatarea Primarului Comunei Cârța în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea majorării de tarif solicitată de operatorul depozitului ecologic de deșeuri SC TRACON SRL
2019 21 29.03.2019Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cârța, Județul Sibiu pe lunile aprilie, mai, iunie anul 2019
2019 20 29.03.2019Respingerea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2019 a SC GO Avrig SA
2019 19 29.03.2019Aprobarea Planului de achiziții publice pe anul 2019 al Consiliului Local Cârța, Județul Sibiu
2019 18 29.03.2019Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Comunei Cârța pentru activități nonprofit de interes general aferent anului 2019 și aprobarea Ghidurilor privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit
2019 17 29.03.2019Aprobarea utilizării în cursul anului 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018
2019 16 29.03.2019Aprobarea bugetului local al Comunei Cârța pentru anul 2019
2019 15 29.03.2019Aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2018
2019 14 29.03.2019Aprobarea Regulamentului privind eliberarea Autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale pe raza Comunei Cârța, Județul Sibiu
2019 13 29.03.2019Aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe teritoriul administrativ al Comunei Cârța, Județul Sibiu
2019 12 29.03.2019Aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere a pășunilor încheiate în anul 2014
2019 11 29.03.2019Aprobarea închirierii parcelelor de pășunat libere de contract, aflate în proprietatea privată a Comunei Cârța, Județul Sibiu
2019 10 29.03.2019Aprobarea decontului pe anul 2018 a Ocolului Silvic Arpașul de Jos
2019 9 29.03.2019Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, prezentat de către Ocolul Silvic Arpașul de Jos pentru administrarea fondului forestier al Comunei Cârța
2019 8 29.03.2019Avizarea Strategiei de contractare a studiului de fundamentare și documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activității de operare a stației de sortare Șura Mică, a stației de compostare Șura Mică și de sortare Cisnădie
2019 7 18.01.2019Aprobare prelungire termen chirie imobile aparținând Comunei Cârța și cuantumul chiriei pe anul 2019
2019 6 18.01.2019Reactualizare plan acoperire riscuri
2019 5 18.01.2019Plan de acțiuni Legea 416/2001 pentru anul 2019
2019 4 18.01.2019Acoperire definitivă din excedentul bugetar
2019 3 18.01.2019Stabilire taxă specială salubritate
2019 2 18.01.2019Aprobare Regulament Salubrizare Cârța
2019 1 18.01.2019Alegere președinte ședință pe lunile ianuarie, februarie și martie 2019
2018 66 17.12.2018Mandatarea primarului Comunei Cârța, ca reprezentant al Comunei Cârța, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO SISTEM AVRIG” să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 24/19.03.2013
2018 65 17.12.2018Aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare, prestat de SC Gospodărire Orășenească Avrig SA, începând cu 01.01.2019
2018 64 17.12.2018Participarea Comunei Cârța la capitalul social al SC Gospodărire Orășenească Avrig SA
2018 63 12.12.2018Rectificarea bugetului local și suplimentarea listei de investiții pe trim. IV anul 2018
2018 62 12.12.2018Acordarea unui mandat special Primarului Comunei Cârța de a vota ”pentru” modificarea - conform avizelor ANRSC, a actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare - cu privire la introducerea formulei de ajustare tarifară, respectiv modificarea nivelului tarifului unic ajustat, în Adunarea Genarală a Asociației de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei Mari
2018 61 27.11.2018Rectificare buget local si suplimentare lista de investitii pe trim IV anul 2018 Comuna Cirta
2018 60 27.11.2018Aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Cirta pe anul 2019
2018 59 27.11.2018Mandatarea primarului in ADI ECO Sibiu pentru a vota semnarea Actului aditional la Contractul de delegare gestiune
2018 58 27.11.2018Mandatarea primarului in ADI ECO Sibiu pentru a vota aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubritate Sibiu
2018 57 27.11.2018Rectificare buget si suplimentare lista de investitii a SC GOA SA Avrig
2018 56 27.11.2018Aprobarea Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate al primarului Comunei Cirta
2018 55 27.11.2018Stabilirea modalitatii de vanzare a masei lemnoase si a preturilor aferente pe anul 2019
2018 54 26.10.2018Rectificare si suplimentare buget local pt trim IV 2018
2018 53 26.10.2018Aprobarea cotei de carburanti pentru autovehiculele din parcul auto al Primariei Cirta
2018 52 26.10.2018Alegerea presedintelui de sedinta pe lunile octombrie - noiembrie - decembrie anul 2018
2018 51 25.09.2018Aprobare Regulament si traseu microbuz scolar
2018 50 25.09.2018Organigrama si Statul de functii
2018 49 25.09.2018Program actiuni sociale
12