Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind actualizarea Anexelor nr. 1 și nr.2 pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE ÎN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR RACOVIȚA ȘI SEBEȘU DE SUS ÎN COMUNA RACOVIȚA, JUDEȚUL SIBIU”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
32202411.07.2024
Descarca
...X
Pentru modificarea și completarea HCL nr.17/2016 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Racovița
31202409.07.2024
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Racoviţa pe anul 2024
30202409.07.2024
Descarca
...X
Pentru modificarea și completarea HCL nr.21/2021 privind actualizarea datelor de identificare a unor imobile de tip străzi în vederea intabulării, imobile cuprinse în domeniul public al comunei Racoviţa
29202409.07.2024
Descarca
...X
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a locurilor de joacă situate pe domeniul public și privat al Comunei Racovița, jud.Sibiu
28202409.07.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind trecerea din proprietatea publică a comunei Racovița în proprietatea publică a Județului Sibiu a unor imobile terenuri, care sunt afectate de lucrarea de utilitate publică de interes județean ”Modernizarea DJ 106 P-DJ 105G Râu - Sadului- Tălmaciu- Avrig- DN 1 (Bradu) -DJ 104 F - Săcădate - Glâmboaca - Colun - Nou Român - int.DJ 105 D” - tronson 4
27202409.07.2024
Descarca
...X
privind actualizarea datelor de identificare a unor imbolie de tip străzi în vederea intabulării, imobile cuprinse în domeniul public al comunei Racoviţa
26202409.07.2024
Descarca
...X
privind alegerea președintelui de ședință
25202409.07.2024
Descarca
...X
privind prelungirea pe o perioadă de 5 ani a contractului de închiriere nr.1601/240.4.2019 încheiat între Comuna Racovița în calitate de proprietar și SC VET BRAVA SRL asupra spațiului situat în Racovița, nr.90, în suprafață de 50 mp, comuna Racovița, județul Sibiu
24202430.04.2024
Descarca
...X
privind aprobarea finanţării Parohiei Ortodoxe Racoviţa cu suma de 60.000 lei de la bugetul local al Comunei Racoviţa
23202430.04.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025, cu rata inflației de 10,4 %
22202430.04.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea cotizației lunare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit public intern prin cooperare de către ACOR – Filiala Sibiu
21202430.04.2024
Descarca
...X
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Racovița, județul Sibiu la trim.I an 2024
20202430.04.2024
Descarca
...X
privind alegerea președintelui de ședință
19202430.04.2024
Descarca
...X
privind aprobarea suportului alimentar de tip masa caldă, în regim catering ce se acordă pe perioada desfășurării cursurilor în anul 2024 pentru preșcolarii și școlarii din toate structurile Școlii Gimnaziale Racovița
18202415.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Racoviţa pe anul 2024
17202415.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizare și eficientizare energetică Cămin Cultural Sebeșu de Sus”
16202412.02.2024
Descarca
...X
privind avizarea Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a ”Contractului de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor municipale reciclabile și tratare aerobă a deșeurilor biodegradabile”, precum și mandatarea reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei ADI „ECO” Sibiu să voteze “pentru” aprobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare si a Documentației de Atribuire a ”Contractului de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor municipale reciclabile și tratare aerobă a deșeurilor biodegradabile”
15202406.02.2024
Descarca
...X
privind utilizarea sumei de 3.594,00 mii lei din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2023 in suma de 3.594,13 mii lei pentru lucrari de investitii pentru anul 2024
14202406.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Racovița pe anul 2024
13202406.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prezentat de către Ocolul Silvic Avrig pentru administrarea fondului forestier al comunei Racovița
12202423.01.2024
Descarca
...X
privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în HCL nr.59/26.09.2023
11202423.01.2024
Descarca
...X
privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul Comunei Racoviţa, judeţul Sibiu
10202423.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2024, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de venit minim de incluziune ( VMI)
9202423.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea prelungirii valabilității Planului de Urbanism General și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, al Comunei Racovița, județul Sibiu
8202423.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea decontului la 31.12.2023 prezentat de către Ocolul Silvic Avrig
7202423.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a UAT Racovița pe anul 2024
6202423.01.2024
Descarca
...X
privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza teritorială a comunei Racovița, pentru anul școlar 2024-2025
5202423.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind alegerea președintelui de ședință
4202423.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Racovița, județul Sibiu la trim.IV an 2023
3202405.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Page 1 of 23 (686 items)Prev1234567212223Next