Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2018 67/2018 03.12.2018hotarâre privind aprobarea: -valorii de investitie a proiectului intitulat „DOTARE SERVICIU SOCIAL SI EDUCATIONAL, COMUNA RACOVITA, JUDETUL SIBIU” in Comuna Racovita, Judetul Sibiu, cu o valoare totala de 318.501,63 lei din care: 264.630,75 lei valoare eligibila si 53.870,88 lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C1920072X207273403792 / 23.11.2018 incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale; -solicitarii unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 130.000,00 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 130.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „DOTARE SERVICIU SOCIAL SI EDUCATIONAL, COMUNA RACOVITA, JUDETUL SIBIU” in Comuna Racovita, Judetul Sibiu, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C1920072X207273403792 / 23.11.2018 incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
2018 66/2018 03.12.2018Privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri ?i cheltuieli ?i rectificarea listei de investi?ii pe trim IV anul 2018 al Comunei Racovi?a
2018 65/2018 28.11.2018privind mandatarea primarului comunei Racovi?a ca reprezentant al comunei Racovi?a în Adunarea Generala a Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO” Sibiu sa voteze pentru aprobarea încheierii Actului adi?ional nr.2 „Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activita?ii de operare a Sta?iei de Sortare ?i a Sta?iei de Compostare ?ura Mica ?i a Sta?iei de Sortare Cisnadie nr.178/17.05.2016„
2018 64/2018 28.11.2018privind mandatarea primarului comunei Racovi?a ca reprezentant al comunei Racovi?a în Adunarea Generala a Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO” Sibiu sa voteze pentru aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Sibiu”
2018 63/2018 28.11.2018Cu privire la aprobarea cotizatiei pentru participarea Comunei Racovita la Asociatia GAL Tara Oltului pe anul 2018
2018 62/2018 28.11.2018Privind majorarea capitalului social al SC GOA SA
2018 61/2018 28.11.2018Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri ?i cheltuieli ?i lista de investi?ii pe anul 2018 a societa?ii GOA SA AVRIG
2018 60/2018 28.11.2018Privind stabilirea impozitelor ?i taxelor locale pentru anul fiscal 2019
2018 59/2018 27.11.2018Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ?i a documenta?iei tehnice faza PT privind investi?ia ,,Reabilitare drumuri comunale ?i re?ea stradala Comuna Racovi?a , jud.Sibiu
2018 58/2018 31.10.2018Privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 6,65 mp apartinand domeniului public al Comunei Racovita , situat in fata imobilului nr.258,jud.Sibiu
2018 57/2018 31.10.2018Privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 13,11 mp apartinand domeniului public al Comunei Racovita , situat in fata imobilului nr.258, jud.Sibiu
2018 56/2018 31.10.2018Privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 30,77 mp apartinand domeniului public al Comunei Racovita , situat in fata imobilului nr.258
2018 55/2018 31.10.2018Privind aprobarea Regulamentukui privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al Comunei Racovita
2018 54/2018 31.10.2018Privind numirea unei comisii pentru verificarea situatiilor de ocupare ilegala a domeniului public si privat al Comunei Racovita
2018 53/2018 31.10.2018Privind aprobarea rezilierii contractelor de inchiriere/concesiune terenuri si cladiri acordate cu titlu gratuit
2018 52/2018 31.10.2018Privind includerea in domeniul public al Comunei Racovita a terenului in suprafata de 1233 mp Lot 3 din CF 101384 nr.topografic 101384
2018 51/2018 31.10.2018Privind includerea in domeniul public al Comunei Racovita a terenului in suprafata de 1062 mp Lot3 din CF 101384, nr.topografic 101384
2018 50/2018 31.10.2018Privind aprobarea valorificarii masei lemnoase din fondul forestier , proprietate publica a UAT Racovita pe anul 2019
2018 49/2018 31.10.2018Privind aprobarea preturilor de valorificare directa a masei lemnoasea priovenita din exploatare in Regie Proprie a partizii 620 Podu Olt
2018 48/2018 31.10.2018Privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Racovita la trim.III an 2018
2018 47/2018 31.10.2018Privind validarea Dispozitiei nr.118/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Racovita pe anul 2018
2018 46/2018 24.10.2018Privind aprobarea preturilor de valorificare directa a masei lemnoase priovenita din exploatarea Prestarii Servicii a partizii 561 Moasa Sebesului
2018 45/2018 13.09.2018Privind numirea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Racovita
2018 44/2018 13.09.2018Privind aprobarea preturilor de valorificare directa a masei lemnoase din partizile 506 Racovita si 557 Valea catre Racovita
2018 43/2018 13.09.2018Privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suoprafata de 23 94 mp, apartinand domeniului public al comunei Racovita situat in fata imobilului din localitatea Racovita nr.258, jud.Sibiu
2018 42/2018 13.09.2018Privind alegerea presedintelui de sedinta
2018 41/2018 02.08.2018Privind includerea in domeniul public al Comunei Racovita a terenului in suprafata de 1291 mp din CF 101301\ (vechi 13) nr.topo 470/1, 471/1/1
2018 40/2018 02.08.2018Privind aprobarea infiintarii Centrului Suport Comunitar Multifunctional pentru Servicii Integrate ?i aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a serviciilor soxiale acordate in cadrul Centrului Suport Comunitar
2018 39/2018 31.07.2018Privind implementarea proiectului ,, Dotare serviciu social si educational , Comuna Racovita, jud.Sibiu
2018 38/2018 31.07.2018Privind modificarea taxei speciale de salubriyare la persoane fizice pe raza Comunei Racoiv?a , jud.Sibiu , pe anul 2018 potrivit Aplicatiei de Finantare la Contractul de Finantare nr.98552/29.05.2010
2018 37/2018 31.07.2018Privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri ?i cheltuieli al Comunei Racovira la 30 iunie 2018
2018 36/2018 10.07.2018Privind aprobarea preturilor de vanzare pentru masa lemnoasa din partizile 615,522,59,583
2018 35/2018 10.07.2018Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofrtelor in vederea atribuirii Contractelor de achizitie publica derulata in cadrul proiectului ,, Reabilitare Drumuri Comunale ,,
2018 34/2018 28.06.2018Privind aprobareafinantarii Parohiei Ortodoxe Racovita cu suma de 35 mii lei de la bugetul local al Comunei Racovita
2018 33/2018 28.06.2018Privind aprobarea racordarii la reteaua de distributie electrica a pesoanelor care reprezinta cazuri sociale
2018 32/2018 18.06.2018Privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Racovita pe anul 2018
2018 31/2018 06.06.2018Privind numirea Comisiie de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul ,, Contruire Pod la Razurele in Comuna Racovita , jud.Sibiu
2018 30/2018 06.06.2018Privind alegerea presedintelui de sedinta
2018 29/2018 24.05.2018privind insusirea Declaratiei de Unire cu Republica Moldova
2018 28/2018 24.05.2018Privind aprobarea rectificarii bugetului propru de venituri si cheltuieli si rectificarea listei de investitii pe trim II anul 2018
2018 27/2018 24.05.2018Privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobare preturi si tarife - SC Apa Canal
2018 26/2018 26.04.2018Privind aprobarea racordarii la reteaua de distributie electrica a persoanelorbcare reprezinta cazuri sociale
2018 25/2018 26.04.2018Privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli si rectificarea listei de investitii pe ttim.II
2018 24/2018 17.04.2018Privind aprobarea valorii de investitie si solicitarea unei scrisori de garantie pentru proiectul ,, Dotare Camine Culturale ,,
2018 23/2018 28.03.2018Privind aprobarea decontului la 31.12.2017 prezentat de catre Ocolul Silvic Avrig
2018 22/2018 28.03.2018Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de Asistenta sociala organizat la nivelul Comunei Racovita , jud.Sibiu
2018 21/2018 28.03.2018Privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniveritar de stat de pe raza teritoriala a Comunei Racovita pentru anul scolar 2018-2019
2018 20/2018 28.03.2018Privind aprobarea cofinantarii proiectului ,, Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regionl de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
2018 19/2018 28.03.2018Privind includerea Cismelei stradale in inventarul domeniului public al Comunei Racovita
2018 18/2018 28.03.2018Privind alegerea presedintelui de sedinta
12345