Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotarare privind neasumarea, responsabilitatii, organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor ,aferente Programului pentru scoli al Uniunii Europene pentru anii 2023-2024 si 2024-2025.
44202323.05.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea contractului de comodat pentru darea in folosintara gratuita a spatiului de 16 mp. situat in sediul administrativ a Primariei comunei Rusii-Munti, nr.120.
43202315.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre com. Rusii-Munti si Cabinetul Medical Individual Dr. Marina Prunea.
42202315.05.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase, pentru productia anului 2023, rezultate din padurile proprietate publica a com. Rusii-Munti, administrate de catre O.S. Brosteni, jud Suceava.
41202315.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea ,,Actului aditional ,, la Contractul de prestari servicii silvice nr. 11342/25.05.2015, incheiat intre primaria Comunei Rusii-Munti, jud. Mures si Directia Silvica Suceava.
40202315.05.2023
Descarca
...X
Hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ,, Reabilitare si eficientizare energetica cladire administrativa din loc. Maioresti, com. Rusii-Munti, jud. Mures.
39202315.05.2023
Descarca
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Rusii-Munti, pe anul 2023.
38202315.05.2023
Descarca
...X
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
37202315.05.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea programului si a sumelor necesare pentru organizarea si desfasurarea ,, Targului Rusaliilor ,, care va avea loc in loc. Rusii-Munti.
36202327.04.2023
Descarca
...X
Hotarare privind initierea procedurii de concesionare prin licitatie publica a imobilului ,teren situat in loc. Rusii-Munti, nr. 120, com. Rusii-Munti, proprietatea publica a comunei Rusii-Munti.
35202327.04.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea aderarii unei unitati administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,, Aqua Invest Mures ,,.
34202327.04.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea sustinerii Parteneriatului LEADER al Asociatiei Grupul de Actiune Locala Defileul Muresului Superior prin includerea teritoriului Comunei Rusii-Munti in parteneriat cu Consiliul Local al com. Rusii-Munti.
33202327.04.2023
Descarca
...X
Hotarare privind participarea comunei Rusii-Munti la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finantat din ,, Fondul de mediu,, cat si a aprobarii depunerii cerereii de finantare si a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din comuna Rusii-Munti.
32202327.04.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru inchirierea pajistelor aflate in proprietatea privata a Comunei Rusii-Munti, jud. Mures, prin procedura de atribuire directa
31202327.04.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea contului executiei bugetului de venituri si cheltuieli al com. Rusii-Munti, pe anul 2022.
30202327.04.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea executarii unui foraj hidrogeologic in vederea evaluarii resurselor /rezervelor de apa minerala naturala pe pasunea Fundoi comuna Bilbor, jud. Harghita, proprietatea privata a com. Rusii-Munti, jud. Mures , de catre SC Carpathian Springs SA , Vatra Dornei.
29202327.04.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarewa Regulamentului-cadru, de inchiriere a bunurilor proprietatea publica si privata a comunei Rusii-Munti, jud. Mures.
28202327.03.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Rusii-Munti, jud. Mures.
27202327.03.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de reparatii si consolidarea malurilor si fundului albiei ,, Paraului Morareni,, din satul Morareni, com. Rusii-Munti si aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului de lucrari.
26202327.03.2023
Descarca
...X
Hotarare privind predarea in gestiune directa a unor bunuri din domeniul public al UAT Rusii-Munti, catre Compania Aquaserv Mures, sucursala Reghin.
25202327.03.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind implementarea proiectului ,, Achizitie autoutilitara pentru cresterea eficientei serviciului de intretinere al domeniului public al comunei Rusii-Munti, jud. Mures.
24202327.03.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 2 spatii situate in incinta cladirii dispensarului medical din loc. Rusii-Munti, nr. 73, jud. Mures, cu destinatia cabinet medical individual (mediciana de familie) si cabinet stomatologic.
23202327.03.2023
Descarca
...X
Hotarare privind participarea Comunei Rusii-Munti ,la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public , program finantat din ,, Fondul pentru mediu ,,.
22202327.03.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici la lucrarile de ,,Reparatie a zidului de regularizare a Vaii Huducului si Paraului Handrestilor,, din satul Maioresti..
21202327.03.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor de lucrari la investitia achizitionare ,, Patinuar Eco Sintetic ,, si amplasarea acestuia in loc. Rusii-Munti
20202327.03.2023
Descarca
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rusii-Munti, pe anul 2023
19202327.03.2023
Descarca
...X
Hotarare privind modificarea si completarea,, Anexei 7, Taxe speciale,, la HCL nr. 83/.15.12.2022, privind aprobarea nivelurilor ptr. valorile impozabile si taxele locale si alte taxe asimilate acestorala nivelul comunei in anul 2023.
18202328.02.2023
Descarca
...X
Hotarare privind modificarea organigramei al statului de functii si a numaruluiu de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului
17202328.02.2023
Descarca
...X
Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si finantare a Consiliului Local al Comunei Rusii-Munti.
16202328.02.2023
Descarca
...X
Hoatarare privind achizitionarea unui ,, Patinuar Eco Sintetic,, care va fi amplasat in localitatea Rusii-Munti.
15202328.02.2023
Descarca
...X
Page 1 of 11 (310 items)Prev123456791011Next